Dzīvesvieta

Dzīvesvietas deklarēšana

AtbildīgaisJuridiskā un lietvedības nodaļa vai apvienības pārvalde
VeidlapasIesnieguma veidlapa
Īss aprakstsPersonas pienākums ir dzīvesvietas maiņas gadījumā viena mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē vai bez maksas elektroniski portālā www.latvija.lv. Ja jaunā dzīvesvieta ir Rēzeknes novada teritorijā, to var deklarēt jebkurā Rēzeknes novada pašvaldības apvienības pārvalde vai Rēzeknes novada pašvaldības centrālā pārvalde. Nepilngadīgam bērnam un personai ar ierobežotu rīcībspēju dzīvesvietu deklarē persona, kura saskaņā ar likumu vai bāriņtiesas lēmumu ir attiecīgās personas aizbildnis vai aizgādnis.

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma mērķis ir panākt, lai persona būtu sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību. Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu par dzīvesvietas nedeklarēšanu personai izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu, savukārt par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu, deklarējot dzīvesvietu, personai uzliek naudas sodu. Deklarējot dzīvesvietu, ziņas par personas iepriekšējo dzīvesvietas adresi Iedzīvotāju reģistrā automātiski tiks aizstātas ar ziņām par jauno dzīvesvietas adresi. Līdz ar to personai nav jāvēršas attiecīgajā iestādē, lai tā anulētu ziņas par tās iepriekšējo deklarēto dzīvesvietas adresi Latvijā.
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv

Izziņa par personas dzīvesvietu

AtbildīgaisJuridiskā un lietvedības nodaļa vai apvienības pārvalde
VeidlapasIesnieguma veidlapa
Īss aprakstsIzziņas sagatavošana un izsniegšana pieprasītājam:
1) par personas esošo deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu (adresi) Rēzeknes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;
2) par mirušas personas pēdējo deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu (adresi) Rēzeknes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Izziņu iespējams saņemt Rēzeknes novada pašvaldības centrālā pārvaldē vai jebkurā Rēzeknes novada apvienības pārvaldē neatkarīgi no dzīvesvietas atrašanās vietas Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā.
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv

Personas deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana

AtbildīgaisApvienības pārvaldes
VeidlapasIesnieguma veidlapa
Īss aprakstsUz personas iesnieguma pamata tiek izvērtēts personas dzīvesvietas ziņu tiesiskums. Deklarētās dzīvesvietas ziņas tiek anulētas 2 gadījumos:
1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas;
2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv
Click to listen highlighted text!