Ģimene

Dzimšanas reģistrācija un pirmreizēja dzimšanas apliecības izsniegšana

Atbildīgais

Dzimtsarakstu nodaļa (64607178)

Īss apraksts

Par bērna piedzimšanu viena mēneša laikā jāpaziņo jebkurai dzimtsarakstu nodaļai. Dzimtsarakstu nodaļa izdara ierakstu dzimšanas reģistrā un izsniedz dzimšanas apliecību.
Ja bērna vecāki nav reģistrējuši savstarpēju laulību, ziņas par tēvu bērna dzimšanas dokumentos var ierakstīt, iesniedzot dzimtsarakstu nodaļā vecāku kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu, vai pamatojoties uz tiesas spriedumu par paternitātes noteikšanu vai paternitātes fakta konstatēšanu. Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
Dzimšanas fakta reģistrēšanai:

 1. ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegta medicīnas apliecība par bērna piedzimšanu – jāiesniedz oriģināls;
 2. bērna mātes, bērna mātes vīra vai bērna mātes bijušā vīra un bērna mātes un bērna bioloģiskā tēva kopīgs paternitātes atzīšanas iesniegums – jāiesniedz oriģināls;
 3. spēkā esoša tiesas sprieduma apliecināts noraksts – jāuzrāda oriģināls;
 4. vecāku pases vai personas apliecības – jāuzrāda oriģināli;
 5. ja dzimšanas fakts ir jau reģistrēts – bērna dzimšanas apliecība – jāiesniedz oriģināls.

Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli: Klātiene – reģistrēt bērna dzimšanas faktu jebkurā dzimtsarakstu nodaļā ierodas viens vai abi bērna vecāki. Ja bērna vecāku savstarpējā laulība nav reģistrēta, bet vecāki vēlas bērna dzimšanas dokumentos ierakstīt ziņas par tēvu, paziņojot par bērna piedzimšanu, abi vecāki vai arī bērna māte, bērna mātes vīrs vai bijušais vīrs un bērna bioloģiskais tēvs iesniedz kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu.

Informācija par pakalpojumu pieejama latvija.lv

www.latvija.lv

Miršanas fakta reģistrēšana un pirmreizēja miršanas apliecības izsniegšana

Atbildīgais

Dzimtsarakstu nodaļa (64607178)

Īss apraksts

Par personas miršanas faktu ne vēlāk kā sešu darba dienu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts, jāpaziņo jebkurai dzimtsarakstu nodaļai. Dzimtsarakstu nodaļas darbinieki reģistrē miršanas faktu miršanas reģistrā un izsniedz miršanas apliecību.
Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli: Klātiene – Miršanas faktu dzimtsarakstu nodaļās piesaka mirušā tuvinieki (laulātais vai citi ģimenes locekļi), iesniedzot ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdotu medicīnas apliecību par nāves cēloni, mirušā personu apliecinošus dokumentus (ja ir pieejami). Ja miršanas faktu konstatējusi tiesa, jāiesniedz tiesas sprieduma noraksts. Pieteicējam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Par miršanas faktu iestādes/apbedīšanas biroja pārstāvis, sociālais darbinieks u.c./ vai cita juridiska persona paziņo rakstiski.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

 1. ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdota medicīnas apliecība par nāves cēloni – jāiesniedz oriģināls;
 2. pieteicēja personu apliecinošs dokuments – jāuzrāda oriģināls;
 3. tiesas spriedums par miršanas fakta konstatēšanu vai personas izsludināšanu par mirušu apliecināts noraksts – jāiesniedz oriģināls;
 4. mirušā personu apliecinoši dokumenti (ja ir pieejami) – jāiesniedz oriģināli
Informācija par pakalpojumu pieejama latvija.lv

www.latvija.lv

Pārapbedīšanas atļauja

Atbildīgais

Juridiskā un lietvedības nodaļa

Veidlapas

Iesnieguma veidlapa

Īss apraksts

Mirušā mirstīgo atlieku pārvešanu apbedīšanai citā vietā var atļaut Rēzeknes novada pašvaldība.

Informācija par pakalpojumu pieejama latvija.lv

www.latvija.lv

Laulības reģistrēšana un laulības apliecības izsniegšana

Atbildīgais

Dzimtsarakstu nodaļa (64607178)

Veidlapa

Iesnieguma veidlapa

Īss apraksts

Personām, kuras vēlas doties laulībā, par to ir jāiesniedz kopīgs noteikta parauga iesniegums dzimtsarakstu nodaļā. Ja laulību paredzēts reģistrēt baznīcā, dzimtsarakstu nodaļa izsniedz izziņu par laulības reģistrēšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi. Laulību dzimtsarakstu nodaļā reģistrē ne agrāk kā viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā. Pēc laulības reģistrācijas tiek izsniegta laulības apliecība. Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

 1. Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments – jāuzrāda oriģināls;
 2. personām, kuras agrāk bijušas citā laulībā, jāuzrāda bijušā laulātā miršanas apliecība vai laulības šķiršanas apliecība, izraksts vai izziņa no laulības šķiršanas akta ieraksta, likumīgā spēkā esošs tiesas spriedums, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par neesošu, izraksts vai izziņa no laulību reģistra ar atzīmi par šādu spriedumu – jāuzrāda oriģināls;
 3. ja persona, kura vēlas doties laulībā, ir nepilngadīga – nepilngadīgās personas vecāku vai aizbildņu, vai bāriņtiesas rakstveida atļauja – jāiesniedz oriģināls;
 4. ārzemniekam – attiecīgās valsts kompetentas institūcijas izsniegts dokuments par to, ka šai personai nav šķēršļu laulības noslēgšanai Latvijas Republikā – dokumentam jābūt noteiktā kārtībā legalizētam un tulkotam Latvijas valsts valodā – jāiesniedz oriģināls.

Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, ierodas dzimtsarakstu nodaļā, iesniedz noteikta parauga iesniegumu, pievienojot tam nepieciešamos dokumentus, un vienojas ar dzimtsarakstu nodaļas amatpersonu par laulības noslēgšanas dienu, laiku un vietu.

Iesniegumu par laulības noslēgšanu var iesniegt arī elektroniski, nosūtot uz dzimtsarakstu nodaļas, kurā vēlas noslēgt laulību, e-pasta adresi, ja abas personas iesniegumu ir parakstījušas ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs

Klātiene – Noteiktajā laikā un vietā dzimtsarakstu nodaļas amatpersona reģistrē personu laulību, klātesot personām, kuras stājas laulībā un diviem pilngadīgiem lieciniekiem.

Informācija par pakalpojumu pieejama latvija.lv

www.latvija.lv

Civilstāvokļa aktu apliecinošu dokumentu atkārtota izsniegšana

Atbildīgais

Dzimtsarakstu nodaļa (64607178)

Veidlapas

Iesniegums laulības reģistrāciju apliecinoša dokumenta saņemšanai
Iesniegums dzimšanas reģistrāciju apliecinoša dokumenta saņemšanai
Iesniegums miršanas reģistrāciju apliecinoša dokumenta saņemšanai

Īss apraksts

Personas, kurām nepieciešams atkārtoti saņemt laulības, dzimšanas vai miršanas apliecības, var tās saņemt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā, iesniedzot iesniegumu un uzrādot personas apliecinošu dokumentu (pilnvarotām personām – pilnvaru). Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

 1. pase vai personas apliecība – jāuzrāda oriģināls;
 2. pilnvarotai personai – jāuzrāda pilnvaras oriģināls;
 3. iesniegums – jāiesniedz oriģināls

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
24.09.2013. MK noteikumi Nr. 906 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu” – EUR 7,00

Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu): Civilstāvokļa aktu apliecinošu dokumentu atkārtota izsniegšana notiek mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas brīža un pēc valsts nodevas samaksas.

Informācija par pakalpojumu pieejama latvija.lv

www.latvija.lv

Civilstāvokļa reģistru ierakstu labošana, papildināšana, atjaunošana un anulēšana

Atbildīgais

Dzimtsarakstu nodaļa (64607178)

Īss apraksts

Civilstāvokļa reģistrācijas dokumentu labošana ir nepareizu ziņu vai kļūdas izlabošana civilstāvokļa aktu reģistrā un uz ieraksta pamata personai izsniegtajā dzimšanas, laulības vai miršanas apliecībā. Civilstāvokļa reģistrācijas dokumentu papildināšana ir trūkstošo ziņu ierakstīšana civilstāvokļa aktu reģistrā un uz ieraksta pamata personai izsniegtajā apliecībā. Civilstāvokļa reģistrācijas dokumentu atjaunošana notiek, ja civilstāvokļa reģistrs ir gājis bojā. Civilstāvokļa reģistrācijas dokumentu anulēšana tiek veikta, ja sastādīti divi reģistri par vienu un to pašu faktu. Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

 1. Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments – jāuzrāda oriģināls;
 2. iesniegums, norādot civilstāvokļa reģistru ieraksta labošanas, papildināšanas, atjaunošanas vai anulēšanas iemeslu – jāiesniedz oriģināls;
 3. reģistra izmaiņas pamatojošie dokumenti vai to notariāli apliecinātas kopijas – jāuzrāda oriģināli;
 4. dokumenti, kuros veicamas izmaiņas – jāiesniedz oriģināli;
 5. kvīts par valsts nodevas samaksu – jāiesniedz oriģināls

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
Valsts nodeva par civilstāvokļa reģistru ierakstu papildināšanu, labošanu, atjaunošanu vai anulēšanu – 7 EUR (MK 24.09.2013. noteikumi Nr.906, Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu)

Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu): Valsts nodeva jāsamaksā pirms labojuma izdarīšanas un dokumenta saņemšanas.

Informācija par pakalpojumu pieejama latvija.lv

www.latvija.lv

Izziņu vai reģistra kopiju izsniegšana no civilstāvokļa aktu reģistriem

Atbildīgais

Dzimtsarakstu nodaļa (64607178)

Veidlapas

Iesniegums laulības reģistrāciju apliecinoša dokumenta saņemšanai
Iesniegums dzimšanas reģistrāciju apliecinoša dokumenta saņemšanai
Iesniegums miršanas reģistrāciju apliecinoša dokumenta saņemšanai

Īss apraksts

Personas, kurām nepieciešams saņemt izziņas no civilstāvokļa aktu reģistriem vai reģistra kopiju, var saņemt jebkurā Dzimtsarakstu nodaļā, iesniedzot iesniegumu un uzrādot personas apliecinošu dokumentu (pilnvarotām personām – pilnvaru).

Informācija par pakalpojumu pieejama latvija.lv

www.latvija.lv

Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa

Atbildīgais

Dzimtsarakstu nodaļa (64607178)

Veidlapas

Iesnieguma veidlapa

Īss apraksts

Persona var likumā noteiktā kārtībā mainīt vārdu, uzvārdu un tautību. Dzimtsarakstu nodaļa, saņemot iesniegumu un citus dokumentus, sagatavo atzinumu par vārda, uzvārda vai tautības maiņu un nodod to Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam atļaujas izsniegšanai.

Informācija par pakalpojumu pieejama latvija.lv

www.latvija.lv

Click to listen highlighted text!