Rēzeknes novada Sociālais dienests (reģ.Nr. 40900003729)  aicina pieteikties uz vakanto SOCIĀLĀ DARBINIEKA DARBAM AR ĢIMENĒM AR BĒRNIEM AMATU Maltas apvienībā (uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentam:

 • otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā vai iegūst atbilstošo izglītību;
 • vēlama darba pieredze sociālajā darbā ar ģimenēm ar bērniem;
 • ļoti labas komunikācijas un motivēšanas spējas;
 • spēja patstāvīgi pildīt amata pienākumus un pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros;
 • prasme strādāt komandā un veicināt sadarbību;
 • spēja strādāt dinamiskos un mainīgos darba apstākļos;
 • teicamas valsts valodas zināšanas;
 • labas iemaņas darbā ar datoru;
 • Vēlama B kategorijas vadītāja apliecība.

Galvenie amata pienākumi:

 • Informēt un konsultēt ģimenes ar bērniem par viņu tiesībām uz sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību un par to realizācijas iespējām, kā arī līdzdarbības pienākumiem sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanā;
 • Pieņemt un reģistrēt personas rakstveida un mutvārdu iesniegumus, nodrošināt iesniegumu izskatīšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • Izvērtēt ģimeņu ar bērniem sociālo situāciju, ja nepieciešams, apmeklēt ģimeni dzīvesvietā vai atrašanās vietā un vienoties par sociālo problēmu, kuras risināšanai nepieciešams atbalsts;
 • Veikt risku novērtēšanu vai daudzpakāpju izvērtēšanu ģimenēs ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi;
 • Sociālo gadījumu vadīšanā vai risināšanā apzināt un piesaistīt nepieciešamos resursus, ievērojot sociālā darba specifiku dažādās prakses jomās;
 • Izstrādāt un īstenot individuālos sociālās rehabilitācijas plānus, mainīt un papildināt tos atbilstoši identificētajām sociālajām problēmām un vajadzībām

Pamatdarba atalgojums EUR 1002,00 pārbaudes laikā, pēc pārbaudes laika atbilstoši novērtējumam.

Darba slodze – pilna laika darbs.

Pretendents līdz 2024. gada 14. jūnijam (ieskaitot) aicināts iesniegt:

 • amatam motivētu pieteikumu;
 • profesionālo aprakstu (CV);
 • izglītību apliecinošo dokumentu kopijas;
 • pieteikuma anketu.

Pieteikumus sūtīt elektroniski uz e-pastu socialais.dienests@rezeknesnovads.lv vai iesniegt personiski Rēzeknes novada Sociālā dienestā 11. kabinetā (Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne).

kontaktinformācija: 64607181

Rēzeknes novada Sociālais dienests (reģ.nr. 40900003729)  aicina pieteikties uz vakanto SOCIĀLĀ DARBINIEKA AMATU Viļānu apvienībā (uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentam:

 • otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā vai iegūst atbilstošu izglītību;
 • vēlama darba pieredze sociālajā darbā;
 • ļoti labas komunikācijas un motivēšanas spējas;
 • spēja patstāvīgi pildīt amata pienākumus un pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros;
 • prasme strādāt komandā un veicināt sadarbību;
 • spēja strādāt dinamiskos un mainīgos darba apstākļos;
 • teicamas valsts valodas zināšanas;
 • labas iemaņas darbā ar datoru;
 • Vēlama B kategorijas  autovadītāja apliecība.

Galvenie amata pienākumi:

 • Informēt un konsultēt mājsaimniecības par viņu tiesībām uz sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību un par to realizācijas iespējām, kā arī līdzdarbības pienākumiem sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanā;
 • Pieņemt un reģistrēt personas rakstveida un mutvārdu iesniegumus, nodrošināt iesniegumu izskatīšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • Pārbaudīt klienta sniegto un par klientu saņemto informāciju valsts un pašvaldības datu reģistros;
 • Organizēt pilngadīgām personām vai pilngadīgu personu ģimenēm nepieciešamos sociālos pakalpojumus;
 • Piedalīties un nepieciešamības gadījumā organizēt starpinstitucionālās tikšanās par sociālā gadījuma vadīšanu vai risināšanu un institūciju sadarbību;
 • Pieņemt lēmumus par sociālo pakalpojumu piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pakalpojumu. Organizēt saraksti ar klientu, juridiskām un fiziskām personām, valsts un pašvaldības institūcijām, sagatavojot sarakstes un citu dokumentu projektus atbilstoši lietvedības prasībām.
 • Būt lojālam Latvijas Republikai un tās Satversmei.

Pamatdarba atalgojums EUR 995,00 pārbaudes laikā, pēc pārbaudes laika atbilstoši novērtējumam.

Pamatdarba vieta – Viļāni, Rēzeknes novads

Pretendents līdz 2024. gada 28. jūnijam (ieskaitot) aicināts iesniegt:

 • amatam motivētu pieteikumu;
 • profesionālo aprakstu (CV);
 • izglītību apliecinošo dokumentu kopijas;
 • pieteikuma anketa.

Pieteikumus sūtīt elektroniski uz e-pastu: socialais.dienests@rezeknesnovads.lv  (ar norādi "Konkursam uz sociālā darbinieka amatu Viļānu apvienībā") vai iesniegt personiski Rēzeknes novada Sociālā dienestā 11. kabinetā (Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne).

Kontaktinformācija: 64607181

Rēzeknes novada pašvaldības policija (Reģ. Nr. 40900040439) Krasuhas iela 1 A k-1, Audriņi, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4611) izsludina atklātu konkursu uz vakanto (uz nenoteiktu laiku) Rēzeknes novada Pašvaldības policijas inspektora amatu – 1 vakance

Tiek izsludināts atklātais konkurss uz vakanto (uz nenoteiktu laiku ) Rēzeknes novada Pašvaldības policijas inspektora amatu (valsts amatpersonas amats).

Pamatdarba vieta: Krasuhas iela 1A,k-1, Audriņi, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads LV–4611.

Amata kandidātiem jāatbilst šādām prasībām:

 1. atbilstība likuma “Par policiju” 21. panta pirmās daļas 1.,2.,3., un 4. punktā noteiktajām prasībām;
 2. augstākā (juridiskā tiks uzskatīta par priekšrocību) vai vismaz pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātņu specialitātē;
 3. normatīvo aktu pārzināšana administratīvo pārkāpumu jomā, kā arī spēja patstāvīgi strādāt APS sistēmā un Administratīvā procesa likuma izpratne;
 4. “B” kategorijas autovadītāja apliecība un ne mazāk kā 3 gadus ilgs autovadītāja stāžs;
 5. laba fiziska sagatavotība un stresa noturība;
 6. spēja darboties komandā, kā arī patstāvīgi pieņemt lēmumus;
 7. labas saskarsmes spējas, precizitāte un augsta atbildības sajūta,pašvaldības policijas darbu reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
 8. spēja sastādīt procesuālos dokumentus (iesniegumus, lēmumus, pieņemt liecības, sastādīt apskates protokolus  u.t.t);
 9. par priekšrocību tiks uzskatīta darba pieredze sabiedriskās kārtības nodrošināšanā vai tiesībsargājošās institūcijās, ne mazāk kā 3 gadi (pēdējo 5 gadu laikā);
 10. zināšanas par pašvaldības darbību, tās organizatorisko struktūru un pārvaldes sistēmu, par  pašvaldības Saistošajiem noteikumiem un spēja tajos orientēties;
 11. zināšanas par dokumentu izstrādi, noformēšanu un uzglabāšanu;
 12. valsts valodas zināšanas atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vēlams vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī;
 13. prasme rīkoties ar informācijas tehnoloģijām, elektroniskajiem saziņas līdzekļiem un biroja tehniku;
 14. prasme strādāt ar datoru, dokumentu vadības sistēmām, e-pastu;
 15. nevainojama reputācija, lojalitāte Latvijas valsts republikai;
 16. nav aizlieguma patstāvīgi glabāt un nēsāt šaujamieroci, kas tiks izsniegts lietošanai dienesta vajadzībām;
 17. spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos.

Pamatdarba atalgojums EUR 1150,00 pārbaudes laikā, pēc pārbaudes laika – atbilstoši novērtējumam. Inspektoram ir noteikts summētais darba laiks.

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Amata kandidāti līdz 2024. gada 5. jūlijam plkst. 14.00 ar norādi "Konkursam uz Rēzeknes novada Pašvaldības policijas inspektora amatu" ievieto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A, LV–4601, vai nosūta pa pastu uz adresi: Rēzeknes novada pašvaldības policija, Krasuhas iela 1 A k-1, Audriņi, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4611, vai nosūta uz e-pastu pasvaldibaspolicija@rezeknesnovads.lv šādus dokumentus:

 1. profesionālās darbības aprakstu (CV);
 2. motivācijas vēstuli, kurā norāda informāciju par izvirzītajām prasībām, tajā aprakstot pretendenta iepriekšējo pieredzi;
 3. pieteikuma anketu (atrodama pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv);
 4. izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 5. likumā noteiktajā gadījumā, dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams amata pienākumu veikšanai;
 6. autovadītāja apliecības kopiju;
 7. apliecinājumu, ka pretendents ir informēts un piekrīt, ka saņemto dokumentu izvērtēšanas konkursa komisija iegūs datus no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Sodu reģistra par personas sodāmībām un administratīvajiem pārkāpumiem. (pielikumā veidlapa)

Kontaktinformācija: tālr. 28080754

Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē amata kandidātu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – amata kandidātu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi un darba interviju - tiek uzaicināti tie amata kandidāti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Kultūras un tūrisma pārvalde” (reģ. Nr. 40900040015) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Kultūras pasākumu organizatora vietu uz noteiktu laiku:
Maltas pagasta kultūras namā (1,00 slodze)

Prasības amata pretendentam:

 1. augstākā vai vidējā speciālā izglītība;
 2. spēja izstrādāt, sagatavot un vadīt kultūras pasākumus;
 3. spēja plānot darbu atbilstoši izvirzītajiem mērķiem, prioritātēm un atbilstoši noteiktajam budžetam;
 4. prasmes lietot informācijas tehnoloģijas amata pienākumu veikšanai.

Amata kandidāti līdz 2024. gada 27. jūnija plkst. 16.00 iesniedz Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas (Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 95A, LV-4601) vai nosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai nosūta uz e-pastu ktp@rezeknesnovads.lv šādus dokumentus:

 1. dzīvesgājuma aprakstu (CV);
 2. pieteikuma anketu;
 3. izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 4. motivācijas vēstuli;
 5. likuma noteiktajā gadījumā, dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kādas nepieciešamas amata pienākumu veikšanai.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv un NVA mājaslapā.

Pamatdarba atalgojums bruto (pirms nodokļu nomaksas) pēc pārbaudes laika 1,00 slodzei: 998,00 EUR.

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai – Kultūras un tūrisma pārvaldes personāla speciāliste Dace Škrjaba (dace.skrjaba@rezeknesnovads.lv; tālr. 28305472).

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde Veselības un sociālās aprūpes centrs “Viļāni” (reģ. Nr.40900039425) adrese: Rīgas iela 57A, Viļāni, Rēzeknes novads, LV-4650) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības iestādes Veselības un sociālās aprūpes centra “Viļāni” saimniecības pārzinis amata amatu

Tiek izsludināts atklātais konkurss uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības iestādes Veselības un sociālās aprūpes centra “Viļāni” saimniecības pārzinis amatu. Pamatdarba vieta: Rīgas iela 57A, Viļāni, Rēzeknes novads, LV–4650.

Amata kandidātiem jāatbilst šādām prasībām:

 1. vēlama augstākā vai vidējā speciālā izglītība;
 2. par priekšrocību tiks uzskatīta darba pieredze valsts vai pašvaldību institūcijā vairāk par 6 mēnešiem;
 3. par priekšrocību tiks uzskatīta darba pieredze ar datu bāzēm un informācijas sistēmām vairāk par 6 mēnešiem;
 4. prasme rīkoties ar informācijas tehnoloģijām, e-pastu, dokumentu vadības sistēmām, elektroniskajiem saziņās līdzekļiem un biroja tehniku;
 5. valsts valodas prasmes augstāka līmenī;
 6. “B” kategorijas vadītāja apliecība;
 7. teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 8. prasmes strādāt komandā, prasme plānot un organizēt savu un padoto darbinieku darbu, radošums un elastīgas domāšanas prasmes, spēja izrādīt iniciatīvu;
 9. atbildības sajūta un precizitāte;
 10. ievērot darba disciplīnu un darba laika grafiku, maksimāli laiku izmantot uzticētā darba veikšanai.

Pamatdarba atalgojums saimniecības pārzinim 860,00 EUR pārbaudes laikā, pēc pārbaudes laika – atbilstoši novērtējumam.

Amata apraksts – atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Amata kandidāti līdz 2024. gada 21. jūnija plkst. 12.00 ar norādi "Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības iestādes Veselības un sociālās aprūpes centra "Viļāni"  saimniecības pārziņa amatu" iesniedz personīgi slēgtā aploksnē  Rēzeknes novada pašvaldības iestādē Veselības un sociālās aprūpes centrā "Viļāni", Rīgas ielā 57A, Rēzeknes novada, Viļānos, 26. kabinetā vai elektroniski (parakstot ar došu elektronisko parakstu) e-pasta adresi: vsacvilani@rezeknesnovads.lv pieteikumu ar norādi "Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības iestādes Veselības un sociālās aprūpes centrs "Viļāni" saimniecības pārzinis amatam" šādus dokumentus:

 1. pieteikuma anketa (atrodama pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv);
 2. profesionālās darbības aprakstu (CV);
 3. motivācijas vēstuli;
 4. izglītību un darba pieredzi apliecinoša dokumentu kopijas;
 5. likumā noteiktajā gadījumā, dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tāda apjomā, kāds nepieciešams amata pienākumu veikšanai.

Kontaktinformācija: tālr. 26188437

Amata kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē amata kandidātu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – darba interviju – amata kandidātu iestādes attīstības koncepcijas izvērtēšanu, teorētisko, praktisko zināšanu pārbaudi un pārrunu daļu – tiek uzaicināti tie amata kandidāti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Kultūras un tūrisma pārvalde” (reģ. Nr. 40900040015) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības iestādes "Kultūras un tūrisma pārvalde” personāla speciālista (ar lietveža un arhivāra pienākumiem) amatu.

Amata kandidātiem jāatbilst šādām prasībām:

 1. augstākā izglītība, vēlams personāla vadības jomā vai tiesību zinātnēs;
 2. par priekšrocību tiks uzskatīta darba pieredze personāla vadības jomā vairāk par 1 gadu;
 3. par priekšrocību tiks uzskatīta darba pieredze valsts vai pašvaldību institūcijā vairāk par 6 mēnešiem;
 4. par priekšrocību tiks uzskatīta darba pieredze ar datu bāzēm un informācijas sistēmām vairāk par 6 mēnešiem;
 5. prasme rīkoties ar informācijas tehnoloģijām, e-pastu, dokumentu vadības sistēmām, elektroniskajiem saziņas līdzekļiem un biroja tehniku;
 6. spēja pilnvērtīgi pielietot lietišķo rakstu valodas stilu ikdienas darbā;
 7. labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 8. augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta un precizitāte;
 9. spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Konkursa pirmajā kārtā komisija izvērtē amata kandidātu iesniegtos dokumentus un to atbilstību konkursa nolikumam (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv). Uz konkursa otro kārtu uzaicina amata kandidātus, kas ir iesnieguši visus nolikumā norādītos dokumentus, atbilst izvirzītajām prasībām. Konkursa otrā kārta sastāv no zināšanu, prasmju pārbaudes un darba intervijas.

Atalgojums pārbaudes laikā EUR 1105,00, pēc pārbaudes laika – atbilstoši novērtējumam.

Amata kandidāti līdz 2024. gada 17. jūnija plkst. 16.00 ievieto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A, LV-4601, vai nosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai nosūta uz e-pastu ktp@rezeknesnovads.lv  šādus dokumentus:

 1. motivācijas vēstule;
 2. profesionālās darbības apraksts (CV);
 3. pieteikuma anketa;
 4. izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 5. likuma noteiktajā gadījumā, dokuments, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kādas nepieciešamas amata pienākumu veikšanai.

Amata kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Kontaktinformācija: Kultūras tūrisma pārvaldes vadītāja Daiga Miščenko, tālr. 26531338, e-pasts daiga.miscenko@rezeknesnovads.lv.

RĒZEKNES NOVADA BĀRIŅTIESA (reģ.Nr.40900038627, juridiskā adrese: Krasuhas iela 1A, k-1, Audriņi, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4611) izsludina  atklāto konkursu uz Rēzeknes novada bāriņtiesas locekļa amatu (Nautrēnu pagastā, Stružānu pagastā, Dricānu pagastā, Rikavas pagastā).

Amata pretendentam ir jāatbilst prasībām:

 1. Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis.
 2. Pretendents sasniedzis 30 gadu vecumu.
 3. Pretendents ir ieguvis vismaz akadēmisko bakalaura grādu vai profesionālo bakalaura grādu un 5.līmeņa profesionālo kvalifikāciju vai citu Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajam Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 6.līmenim atbilstošu kvalifikāciju pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai tiesību zinātnē, izglītības vadībā vai sabiedrības vadībā un kurai ir ne mazāk kā triju gadu darba stāžs attiecīgi iegūtās izglītības tematiskajā jomā vai bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka vai bāriņtiesas locekļa amata pienākumu pildīšanā.
 4. Valsts valodas prasme augstākajā līmenī.
 5. Nevainojama reputācija.
 6. Augsta stresa noturība un atbildības sajūta, labas komunikācijas un saskarsmes spējas.
 7. Stratēģiska un analītiska domāšana.
 8. Labas datorprasmes, prasmes strādāt ar biroja tehniku un informāciju tehnoloģijām, dokumentu sagatavošanas prasmes.
 9. Normatīvo aktu pārzināšana amatam noteikto pienākumu atbilstošai izpildei.
 10. Vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība.
 11. Vēlamas svešvalodu (krievu un angļu valodas) prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamā apjomā.
 12. Nav Bāriņtiesu likuma 11.pantā norādīto šķēršļu ieņemt Bāriņtiesas locekļa amatu.
 13. Pretendenti var iesniegt:
 • papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopiju par speciālo zināšanu apguvi Ministru kabineta 2006. gada 5. decembra noteikumu Nr.984 noteiktajā apjomā un kārtībā;
 • amata pienākumu izpildei atbilstošu pēdējos piecos gados apgūtu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas.

Pamatdarba atalgojums 1136 EUR pārbaudes laikā, pēc pārbaudes laika atbilstoši novērtējumam.

Amata pienākumu izpildi būtu vēlams uzsākt no 2024. gada 8. jūlija.

Pretendentiem ir jāiesniedz sekojoši dokumenti:

 1. motivācijas vēstule;
 2. pretendenta dzīves un darba gaitu apraksts CV (Curriculum Vitae) ar obligātu norādi uz pieredzi un zināšanām bērnu tiesību aizsardzības jautājumos, CV jānorāda dzimšanas dati, kontakttālrunis, e-pasts saziņai;
 3. Nolikuma prasībām atbilstošu izglītības dokumentu kopijas (Bāriņtiesas likuma 10. panta otrā daļa);
 4. pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu papildu apmācību apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī rekomendācijas;
 5. apliecinājums, ka uz pretendentu neattiecas Bāriņtiesu likuma 11. pantā noteiktie ierobežojumi;
 6. pieteikuma anketa.

Dokumentus ar norādi “Rēzeknes novada bāriņtiesas locekļa amata konkurss” var iesniegt līdz 2024. gada 25. jūnijam, plkst.13.00:

 1. nosūtot uz e-pasta adresi: daina.igaune@rezeknesnovads.lv, dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu,
 2. personīgi, slēgtā aploksnē ar attiecīgu uzrakstu uz aploksnes, iesniedzot Rēzeknes novada bāriņtiesā, Krasuhas ielā 1A, k-1, Audriņi, Audriņu pagasts, Rēzeknes novadā, LV-4611, bāriņtiesas kabinetā, vai ievietojot korespondencei paredzētajā pastkastītē pie Rēzeknes novada bāriņtiesas ēkas iepriekšminētajā adresē.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – interviju - tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām.
Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13. pantu, Rēzeknes novada bāriņtiesa informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases konkursa norisi; minētās personas datu apstrādes pārzinis ir Rēzeknes novada pašvaldība, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601. Lai iepazītos ar informāciju par personas datu apstrādi Rēzeknes novada pašvaldībā, aicinām apmeklēt Rēzeknes novada pašvaldības tīmekļa vietni: www.rezeknesnovads.lv

Papildinformācija pa tel.nr. 20228847 vai 64640644.

Kaunatas apvienības pārvalde (reģ. Nr.40900027411 adrese: Rāznas iela 38, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4622) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Kaunatas apvienības pārvaldes autogreidera vadītaja amatu. Amata pretendentam ir jāveic  Kaunatas apvienības pārvaldes teritoriālajās vienībās autoceļu uzturēšanas darbus: autoceļu greiderēšanu, ceļa klātnes planēšanu un profilēšanu, sniega tīrīšanu.   

     Prasības amata pretendentam:

 1. valsts valodas prasme pamata līmeņa 2. pakāpe atbilstoši (A2);
 2. tiesības traktortehnikas vadīšanai – TR4;
 3. darba pieredze darbā ar traktortehniku ne mazākai pa 5 gadiem;
 4. zināt transportlīdzekļu ekspluatācijas, kontroles un apkopes noteikumus; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību;
 5. veikt uzdotus darba uzdevumus labā kvalitātē.

Pamatdarba atalgojums EUR 850,00, summēteis darba laiks, stundas amata likme EUR 5,09 EUR.

Amata apraksts – atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Profesionālās darbības apraksts (CV), izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu  kopijas un pieteikuma anketu  ar norādi  “Konkursam  uz Kauntas apvienības pārvaldes  autogreidera vadītāja  amatu” līdz 2024. gada 17. jūnijam  plkst. 16.00 jāiesniedz  Rēzeknes novada pašvaldības  iestādes “Kaunatas apvienības  pārvalde, Centrālā iela 27, Sprūževa, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, LV–4641.

Kontaktinformācija:  Daivis  Rudzgailis, tālr. 22403080

Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk ka 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisijas izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus, uz otro kārtu – darba interviju tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām.

Maltas apvienības pārvalde (reģ. Nr. 40900027426, adrese: Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Maltas apvienības pārvaldes tehniskā strādnieka amatu Maltas pagastā.

Prasības amata pretendentam:

 1. valsts valodas prasme atbilstoši pamata līmenim 1. pakāpei (A1)
 2. prasme strādāt ar uzticētu inventāru;
 3. vēlamas tiesības traktortehnikas vadīšanai – TR2;
 4. pieredze darbā ar traktortehniku;
 5. zināšanas par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un to pielietošanu;
 6. savstarpējās sadarbošanās prasmes;
 7. prasme strādāt saspringtās situācijās un ierobežotā laikā, operatīvi saplānot darba procesu un tā izpildi;
 8. zināt darbā apkalpojamo iekārtu un mašīnu darbības principus, ekspluatācijas, kontroles un apkopes noteikumus; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību;
 9. patstāvīgi plāno, organizē un izpilda uzdoto uzdevumu, ievērojot noteiktos darba uzdevumu termiņus;
 10. strādā komandā, organizējot darba uzdevuma izpildi sadarbībā ar citiem iestādes darbiniekiem;
 11. B kategorijas autovadītāja apliecība.

Pamatdarba atalgojums  EUR 700,00

Amata apraksts atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Pretendentam jāiesniedz:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • motivācijas vēstule;
 • izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 • pieteikuma anketa.

Dokumenti ar norādi  “Konkursam Maltas apvienības pārvaldes  vakance tehniskais strādnieks līdz 2024. gada 18. jūnijam plkst. 14.00 jānosūta uz e-pastu maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv vai aizlīmētā aploksnē līdz 2024. gada 18. jūnija plkst. 14.00 jāiesniedz personīgi iestādē Maltas apvienības pārvalde, lietvedei 3. kab., Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads.

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai – Maltas apvienības pārvaldes vadītājs Edgars Blinovs, tālr. 27870687, e-pasts: maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv (prombūtnes laikā – Gatis Pučka, tālr. 20221846).

Konkurss tiek organizēts divās kārtās.

Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu pieteikumus un iesniegtos dokumentus. Otrajā kārtā –intervija.

Maltas apvienības pārvalde (reģ. Nr. 40900027426, adrese: Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Maltas apvienības pārvalde Feimaņu pagasta jaunatnes darbinieka vakanto amatu

Pretendentam jāatbilst šādām prasībām:

 • augstākā, vidējā speciālā vai vidējā izglītība;
 • prasme plānot laiku, veidot komunikāciju un sadarbību ar citiem;
 • digitālā satura (afišu, sociāļo tīklu satura) veidošanas prasmes;
 • izpratne par to, kas ir neformālā izglītība, kādas ir tās metodes;
 • spēja organizēt neformālās izglītības aktivitātes, pasākumus;
 • augsta atbildība pret darbu;
 • radoša pieeja darbam, spēja ātri reaģēt un pašiniciatīva darboties;
 • pieredze darbā ar pusaudžiem un jauniešiem, neformālo aktivitāšu un pasākumu organizēšanā, projektu īstenošanā, tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • vēlama B kategorijas auto vadītāja apliecība;
 • prasme pieņemt lēmumus un izrādīt iniciatīvu.

Pamatdarba atalgojums pārbaudes laikā 413,00 EUR (0,5 slodze Feimaņu pagastā)
Amata apraksts, nolikums, pieteikuma anketa - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Dokumenti ar norādi “Konkursam uz Maltas apvienības pārvalde vakanci “Jaunatnes darbinieks Feimaņu pagastā”” līdz 2024. gada 17. jūnija plkst. 14.00 jānosūta uz e-pastu maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv vai aizlīmētā aploksnē līdz 2024. gada 17. jūnija plkst. 14.00 jāiesniedz personīgi Maltas apvienības pārvaldes lietvedei 3. kab., Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads.

Pretendentam jāiesniedz:

 • profesionālās darbības aprakstu (CV);
 • motivācijas vēstuli;
 • izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 • pieteikuma anketu

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai - Maltas apvienības pārvaldes vadītāja p.i. Gatis Pučka, tālr.20221846, e-pasts: maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv

Rēzeknes novada pašvaldība (reģ. Nr. 90009112679, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601) izsludina konkursu uz Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Attīstības plānošanas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālista amatu

Tiek izsludināts konkurss uz Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Attīstības plānošanas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālista amatu.

Pamatdarba vieta: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601.

Amata kandidātiem jāatbilst šādām prasībām:

 1. augstākā izglītība (sociālo zinību, sabiedrisko attiecību un/vai komunikāciju jomā);
 2. pieredze un zināšanas sabiedrisko attiecību un komunikāciju jomā; vēlama pieredze pašvaldības darbā amatam atbilstošā jomā;
 3. prasme darboties ar foto un videoapstrādes programmām, šo materiālu izvietošana mājaslapā un sociālo tīklu platformās;
 4. zināšanas par dokumentu izstrādi, noformēšanu un uzglabāšanu;
 5. labas iemaņas darbā ar datoru, lietojumprogrammām un citu biroja tehniku;
 6. valsts valodas zināšanas atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 7. augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta un precizitāte;
 8. spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu;
 9. prasme strādāt ar elektroniskajām dokumentu vadības sistēmām, e-pastu;
 10. labas organizatora un analītiskās spējas, spēja izdarīt objektīvus, pamatotus secinājumus un patstāvība pieņemot lēmumus, komunikācijas un sadarbības prasmes.

Pamatdarba atalgojums sabiedrisko attiecību speciālistam EUR 1167,00 pārbaudes laikā, pēc pārbaudes laika – atbilstoši novērtējumam.

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv

Amata kandidāti līdz 2024. gada 13. jūnija plkst. 12.00 ar norādi “Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Attīstības plānošanas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālista amatu” ievieto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A, LV-4601, vai nosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai nosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv  šādus dokumentus:

 1. profesionālās darbības aprakstu (CV);
 2. motivācijas vēstuli;
 3. pieteikuma anketu (atrodama pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv);
 4. izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 5. likumā noteiktajā gadījumā, dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams amata pienākumu veikšanai;

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai – Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste Elza Indričāne, 64607198, 28607814.

Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē amata kandidātu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu - amata kandidātu teorētisko, praktisko zināšanu pārbaudi un darba interviju - tiek uzaicināti tie amata kandidāti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Kultūras un tūrisma pārvalde” (reģ. Nr. 40900040015) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Franča Trasuna muzejs “Kolnasāta” krājuma glabātāja vietu uz nenoteiktu laiku:

Prasības amata pretendentam:

 1. augstākā akadēmiskā izglītība, vēlams vēstures, kultūrvēstures, filoloģijas specialitātē;
 2. vēlama darba pieredze ar muzeja krājumu vismaz 1 gads;
 3. normatīvo aktu zināšanas muzeju likumā, spēja tajos orientēties un piemērot tos;
 4. valsts valodas prasmes augstākajā pakāpē;
 5. prasme strādāt ar datoru, informācijas tehnoloģijām, biroja tehniku;
 6. izpratne par krājuma priekšmetiem, to vēsturisku analīzi un novērtēšanu;
 7. jāspēj plānot un organizēt savu un muzeja darbu;
 8. jābūt augstai saskarsmes kultūrai un atbildības sajūtai.

Amata kandidāti līdz 2024. gada 11. jūnijam plkst. 9.00 iesniedz Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas (Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 95A, LV-4601) vai nosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai nosūta uz e-pastu ktp@rezeknesnovads.lv šādus dokumentus:

 1. dzīvesgājuma aprakstu (CV);
 2. pieteikuma anketu;
 3. izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 4. motivācijas vēstuli;
 5. likuma noteiktajā gadījumā, dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kādas nepieciešamas amata pienākumu veikšanai.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv un NVA mājaslapā.

Pamatdarba atalgojums bruto (pirms nodokļu nomaksas) 1,00 slodzei: 871,00 EUR, pēc pārbaudes laika – atbilstoši novērtējumam.

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai – Kultūras un tūrisma pārvaldes personāla speciāliste Dace Škrjaba (dace.skrjaba@rezeknesnovads.lv; tālr. 28305472).

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Kultūras un tūrisma pārvalde” (reģ. Nr. 40900040015) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības iestādes "Kultūras un tūrisma pārvalde” producenta amatu.

Amata kandidātiem jāatbilst šādām prasībām:

 1. obligāta augstākā izglītība pasākumu producēšanā vai mārketinga, komunikācijas, sociālo zinātņu jomā;
 2. obligāta vismaz 1 gada darba pieredze kultūras pasākumu vai projektu producēšanā;
 3. vēlama darba pieredze pašvaldības institūcijā vai valsts pārvaldē;
 4. prasmes izstrādāt un realizēt kultūras aktivitāšu plānu;
 5. prasmes plānot, vadīt un īstenot kultūras aktivitātes un pasākumus;
 6. prasmes veikt uzdotos uzdevumus paaugstinātās intensitātes un ierobežota laika apstākļos;
 7. prasmes analizēt situāciju un rīcību sekas, atrast piemērotāko risinājumu;
 8. valsts valodas prasmes augstākā pakāpē;
 9. vismaz viena svešvalodas, kas ir Eiropas Savienības oficiālā valoda, zināšanas;
 10. prasmes strādāt ar datoru, informācijas tehnoloģijām, kā arī ar biroja tehniku;
 11. prasmes pilnvērtīgi pielietot lietišķo rakstu valodas stilu ikdienas darbiem;
 12. izpratne par ētikas normām, prasmes strādāt komandā, prasmes plānot un organizēt savu darbu, radošums un elastīgas domāšanas prasmes, spēja izrādīt iniciatīvu;
 13. augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta un precizitāte.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Konkursa pirmajā kārtā komisija izvērtē amata kandidātu iesniegtos dokumentus un to atbilstību konkursa nolikumam (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv). Uz konkursa otro kārtu uzaicina amata kandidātus, kas ir iesnieguši visus nolikumā norādītos dokumentus, atbilst izvirzītajām prasībām. Konkursa otrā kārta sastāv no prasmju pārbaudes (praktiskā uzdevuma prezentācijas) un darba intervijas.

Atalgojums pārbaudes laikā EUR 998,00, pēc pārbaudes laika – atbilstoši novērtējumam.

Amata kandidāti līdz 2024. gada 10. jūnija plkst. 16.00 ievieto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A, LV-4601, vai nosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai nosūta uz e-pastu ktp@rezeknesnovads.lv  šādus dokumentus:

 1. motivācijas vēstule;
 2. profesionālās darbības apraksts (CV);
 3. pieteikuma anketa;
 4. izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 5. likuma noteiktajā gadījumā, dokuments, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kādas nepieciešamas amata pienākumu veikšanai.

Amata kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Kontaktinformācija: Kultūras tūrisma pārvaldes vadītāja Daiga Miščenko, tālr. 26531338, e-pasts daiga.miscenko@rezeknesnovads.lv.

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Kultūras un tūrisma pārvalde” (reģ. Nr. 40900040015) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Kultūras pasākumu organizatora vietu uz noteiktu laiku:

 • Čornajas pagasta Čornajas tautas namā (0,75 darba slodze);

Prasības amata pretendentam:

 1. augstākā vai vidējā speciālā izglītība;
 2. spēja izstrādāt, sagatavot un vadīt kultūras pasākumus;
 3. spēja plānot darbu atbilstoši izvirzītajiem mērķiem, prioritātēm un atbilstoši noteiktajam budžetam;
 4. prasmes lietot informācijas tehnoloģijas amata pienākumu veikšanai.

Amata kandidāti līdz 2024. gada 10. jūnijam plkst. 16.00 iesniedz Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas (Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 95A, LV-4601) vai nosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai nosūta uz e-pastu ktp@rezeknesnovads.lv šādus dokumentus:

 1. dzīvesgājuma aprakstu (CV);
 2. pieteikuma anketu;
 3. izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 4. motivācijas vēstuli;
 5. likuma noteiktajā gadījumā, dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kādas nepieciešamas amata pienākumu veikšanai.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv un NVA mājaslapā.

Pamatdarba atalgojums bruto (pirms nodokļu nomaksas) 0,75 slodzei: 748,50 EUR, pēc pārbaudes laika – atbilstoši novērtējumam.

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai – Kultūras un tūrisma pārvaldes personāla speciāliste Dace Škrjaba (dace.skrjaba@rezeknesnovads.lv; tālr. 28305472).

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Kultūras un tūrisma pārvalde” (reģ. Nr. 40900040015) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības iestādes "Kultūras un tūrisma pārvalde” Kaunatas pagasta  bibliotēkas vadītāja amatu  uz nenoteiktu laiku.

Amata kandidātiem jāatbilst šādām prasībām:

 • augstākā akadēmiskā vai profesionālā; vidējā speciālā izglītība bibliotēku darba jomā vai cita izglītība un tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā;
 • vēlama darba pieredze bibliotēku darba jomā;
 • normatīvo aktu zināšanas bibliotēku jomā, spēja tajos orientēties un piemērot tos;valsts valodas prasmes augstākajā pakāpē;prasme strādāt ar datoru, informācijas tehnoloģijām, biroja tehniku;prasme strādāt ar elektroniskajām datubāzēm un citām elektroniskajām sistēmām, prasme strādāt ar bibliotēku informācijas sistēmu (BIS) Alise tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • jāspēj plānot un organizēt savu un bibliotēkas darbu, jāpiemīt radošai domāšanai, iniciatīvai;
 • jābūt augstai saskarsmes kultūrai un atbildības sajūtai.

Pamatdarba atalgojums 825,00 EUR pārbaudes laikā, pēc pārbaudes laika atbilstoši novērtējumam.

Amata kandidātiem jāiesniedz:

 • motivācijas vēstule;
 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • pieteikuma anketa;
 • izglītības apliecinoša dokumenta kopija.

Dokumenti ar norādi "Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības iestādes "Kultūras un tūrisma pārvalde” Kaunatas pagasta bibliotēkas vadītāja amatu""  jāiesniedz  elektroniski līdz 2024. gada 10. jūnijam plkst. 9.00 Rēzeknes novada pašvaldības Kultūras un tūrisma pārvaldē uz e-pastu: ktp@rezeknesnovads.lv 

Kontaktinformācija: Dace Škrjaba, tālr.: 28305472

Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē amata kandidātu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – amata kandidātu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi un darba interviju - tiek uzaicināti tie amata kandidāti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Dricānu apvienības pārvalde  (reģ.Nr. 40900027407, adrese: “Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pag., Rēzeknes nov.) izsludina atklātu konkursu uz Saimniecības un tehniskā nodrošinājuma nodaļas ceļu būvtehniķa amatu (uz pamatdarbinieka prombūtnes laiku).

Prasības amata pretendentam:

 • Vidējā profesionālā vai augstākā izglītība
 • Par priekšrocību tiks uzskatīta iepriekšējā pieredze ceļu uzturēšanas vai ceļu (ielu, tiltu) projektēšanas un būvniecības jomā vismaz 2 gadi.
 • Teicamas valsts valodas zināšanas.
 • Spēja patstāvīgi iegūt informāciju ceļu būvniecības, autoceļu ikdienas un periodiskās uzturēšanas, autoceļu (ielu, tiltu) uzturēšanas tehnoloģiju attīstības, kā arī satiksmes organizācijas jautājumos.
 • Spēja strādāt komandā, spēja plānot, koordinēt un vadīt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras attīstības un uzturēšanas darbus.
 • Spēja organizēt darba izpildi, patstāvīgi pilnveidot amata kompetenci.
 • Spēja plānot budžetu, kontrolēt budžeta līdzekļu izlietojumu grāmatvedības un resursu vadības lietojumprogrammās.
 • Spēja sastādīt vienkāršo ceļu remontdarbu tāmes, darba uzdevumus un specifikācijas.
 • Labas komunikācijas spējas, augsta atbildības sajūta, precizitāte un spēja strādāt komandā.
 • Teicamas datorlietošanas prasmes (programmas MS Word, Excel).
 • Iniciatīva, analītiska domāšana, spēja konstatēt problēmu un piedāvāt tās risināšanas variantus.
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Pamatdarba atalgojums 937,00 EUR.

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Pretendentam jāiesniedz:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • motivācijas vēstule;
 • izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 • pieteikuma anketa.

Dokumenti ar norādi „Konkursam uz Dricānu apvienības pārvaldes ceļu būvtehniķa  amatu”  līdz 2024. gada 5. jūnija plkst. 16.30  jānosūta uz e-pastu dricanuapvieniba@rezeknesnovads.lv vai aizlīmētā aploksnē līdz 2024. gada 5. jūnijam plkst. 16.30 iesniedz personīgi iestādē Dricānu apvienības pārvalde, “Pagastmāja”, Dricāni, Dricanu pag., Rēzeknes novadā, pieteikumu aizlīmētā aploksnē ar norādi "Konkursam uz Dricānu apvienības pārvaldes ceļu būvtehniķa amatu".

Kontaktinformācija:

 • Dricānu apvienības pārvalde vadītājs Andrejs Tārauds, tālr. 29388271.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus un atbilstību kvalifikācijas prasībām. Uz otro kārtu – pretendentu teorētisko zināšanu pārbaudi /darba interviju - tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Kaunatas apvienības pārvalde (reģ. Nr.40900027411 adrese: Rāznas iela 38, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4622) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Kaunatas apvienības pārvaldes autogreidera vadītaja amatu. Amata pretendentam ir jāveic  Kaunatas apvienības pārvaldes teritoriālajās vienībās autoceļu uzturēšanas darbus: autoceļu greiderēšanu, ceļa klātnes planēšanu un profilēšanu, sniega tīrīšanu.   

Prasības amata pretendentam:

valsts valodas prasme pamata līmeņa 2.pakāpe atbilstoši  (A2)

tiesības traktortehnikas vadīšanai – TR4;

darba pieredze darbā ar traktortehniku ne mazākai pa 5 gadiem;

zināt transportlīdzekļu ekspluatācijas, kontroles un apkopes noteikumus; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību;

veikt uzdotus darba uzdevumus labā kvalitātē

 Pamatdarba atalgojums EUR 850,00, summēteis darba laiks, stundas amata likme EUR 5,09 EUR

Profesionālās darbības apraksts (CV),  izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu  kopijas un pieteikuma anketu  ar norādi  “Konkursam  uz Kaunatas apvienības  pārvaldes  autogreidera vadītāja  amatu” līdz 2024. gada 30. maijam  plkst. 16.00 jāiesniedz  Rēzeknes novada pašvaldības  iestādes “Kaunatas apvienības  pārvalde, Centrālā iela 27, Sprūževa, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4641  

Kontaktinformācija: Daivis Rudzgailis tālr. 22403080

Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk ka 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisijas izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus, uz otro kārtu - darba interviju tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām.

Rēzeknes novada pašvaldības Sociālais dienests (reģ.Nr. 40900003729, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Sociālā dienesta struktūrvienības “Dienas aprūpes centra “Viļāni””  sociālā rehabilitētāja amatu (uz nenoteiktu laiku).

Prasības pretendentam:

 • pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība - sociālā rehabilitētāja kvalifikācija vai otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darba jomā vai iegūst attiecīgu izglītību;
 • ļoti labas komunikācijas un motivēšanas spējas;
 • spēja patstāvīgi pildīt amata pienākumus un pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros;
 • komunikabilitāte, prasme strādāt stresa situācijā, spēja analizēt kritiskas situācijas;
 • teicamas valsts valodas zināšanas;
 • labas iemaņas darbā ar datoru vairākās programmās, prasme strādāt ar biroja tehniku.

Amata galvenie pienākumi:

 • piedalīties klientu individuālo sociālās rehabilitācijas plānu izstrādē un īstenošanā;
 • uzlabot klienta sociālās prasmes un veicināt jaunu prasmju apgūšanu:
 • iesaistīt un veicināt klientu līdzdalību brīvā laika pavadīšanā, izglītojošu, kultūras un sporta pasākumu organizēšanā, vadīšanā, apmeklēšanā;
 • veicināt klienta līdzdalību sociālo prasmju apgūšanā, mācīt klientam uzņemties adekvātas sociālās lomas un veidot prasmi nodrošināt to pilnvērtīgu funkcionēšanu;
 • Būt lojālam Latvijas Republikai un tās Satversmei

Pamatdarba atalgojums EUR 805,00

Darba vietas adrese – Liepu iela 2B, Viļāni, Rēzeknes novads

Normāls darba laiks, pilna slodze

Pretendentam jāiesniedz:

 • amatam motivētu pieteikumu;
 • profesionālās darbības aprakstu (CV);
 • izglītību un papildizglītības apliecinošu dokumentu kopijas;
 • pieteikuma anketu

Pretendentiem iesniegt dokumentus Rēzeknes novada pašvaldības Sociālajā dienestā,  Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, 11. kabinetā, vai sūtīt uz e-pastu: socialais.dienests@rezeknesnovads.lv, (ar norādi „Konkursam uz sociālā rehabilitētāja amatu”) pieteikumu.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2024. gada 31. maijam (ieskaitot), pēc šī termiņa saņemtie pieteikumi netiek vērtēti.

Kontaktinformācija 64607181

Maltas apvienības pārvalde (reģ. Nr. 40900027426, adrese: Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Maltas apvienības pārvaldes remontstrādnieka amatu

Prasības amata pretendentam:

 1. valsts valodas prasme atbilstoši pamata līmenim 1. pakāpei (A1);
 2. prasme strādāt ar uzticētu inventāru;
 3. B kategorijas autovadītāja apliecība;
 4. pieredze darbā ar traktortehniku;
 5. zināšanas par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un to pielietošanu;
 6. savstarpējās sadarbošanās prasmes;
 7. prasme strādāt saspringtās situācijās un ierobežotā laikā, operatīvi saplānot darba procesu un tā izpildi;
 8. zināt darbā apkalpojamo iekārtu un mašīnu darbības principus, ekspluatācijas, kontroles un apkopes noteikumus; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību;
 9. patstāvīgi plāno, organizē un izpilda uzdoto uzdevumu, ievērojot noteiktos darba uzdevumu termiņus;
 10. strādā komandā, organizējot darba uzdevuma izpildi sadarbībā ar citiem iestādes darbiniekiem;
 11. vēlamas tiesības traktortehnikas vadīšanai – TR2.

Pamatdarba atalgojums  EUR 740,00

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Pretendentam jāiesniedz:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • motivācijas vēstule;
 • izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 • pieteikuma anketa.

Dokumenti ar norādi  “Konkursam Maltas apvienības pārvaldes  vakance remontstrādnieks” līdz 2024. gada 29. maija plkst. 14.00 jānosūta uz e-pastu maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv vai aizlīmētā aploksnē līdz 2024. gada 27. maija plkst. 14.00 jāiesniedz personīgi iestādē Maltas apvienības pārvalde, lietvedei 3. kab., Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads.

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai - Maltas apvienības pārvalde vadītājs Edgars Blinovs, tālr. 27870687, e-pasts: maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv (prombūtnes laikā – Gatis Pučka, tālr. 20221846).

Konkurss tiek organizēts divās kārtās.

Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu pieteikumus un iesniegtos dokumentus. Otrajā kārtā – intervija.

Rēzeknes novada pašvaldība (reģ. Nr.90009112679, adrese: Atbrīvošanas aleja 95a, Rēzekne, LV-4601) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Nekustamā īpašuma pārvaldības dienesta vecāko vides aizsardzības speciālista amatu

Tiek izsludināts atklātais konkurss uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pāraldes Nekustamā īpašuma pārvaldības dienesta vecākā vides aizsardzības speciālista amatu. Amata kandidātam jāatbilst šādām prasībām:

 • augstākā vai profesionālā augstākā izglītība vides zinātnē ar vides aizsardzību un/vai vides inženieriju saistītā jomā;
 • vēlama pieredze valsts vai pašvaldības institūcijā ( darba pieredze vairāk par 1 (vienu) gadu pēdējo 5 gadu laikā tiks uzskatīta par priekšrocību);
 • augstākā vai profesionālā augstākā izglītība vides zinātnē ar vides aizsardzību un/vai vides vēlama amatam atbilstoša darba pieredze ( vismaz 2 (divi) gadi);
 • vēlama pieredze projektu izstrādē, ieviešanā;
 • vēlama pieredze darbam ar ģeogrāfiskās informācijas sistēmām (ĢIS);
 • vides aizsardzības reglamentējošo normatīvu aktu pārzināšana un spēja tajos orientēties;
 • teicamas datorlietošanas prasmes (datorprogrammas – MS Word, MS Excel vai tām pielīdzināmas citas ofisa programmas);
 • prasme meklēt informāciju ārējos resursos;
 • prasme orientēties kartēs, shēmās, projektos;
 • prasme labi orientēties dabā;
 • prasme rīkoties ar informācijas tehnoloģijām, elektroniskajiem saziņas līdzekļiem un biroja tehniku, komunikācijai izmantot visus izplatītākos saziņas kanālus;
 • dokumentu izstrādes principu, to noformēšanas un uzglabāšanas prasību pārzināšana;
 • prasme ikdienas darbā pilnvērtīgi pielietot lietišķo rakstu valodas stilu;
 • vēlamas zināšanas projektu izstrādē, ieviešanā un/vai pieredze ar teritorijas plānošanu saistītā jomā;
 • valsts valodas prasme augstākajā pakāpē (C2 līmenis);
 • komunikabilitāte, labas komandas darba iemaņas, spēja vadīt, organizēt procesu, augsta saskarsmes kultūra, spēja izdarīt objektīvus, pamatotus secinājumus un patstāvīgi pieņemt lēmumus, noturība stresa situācijās un spēja patstāvīgi risināt konfliktsituācijas;
 • nevainojamai reputācija.

Pamatdarba atalgojums vecākajam vides aizsardzības speciālistam EUR 1166,00, pēc pārbaudes laika – atbilstoši novērtējumam.

Amata apraksts, konkursa nolikums un pieteikuma anketa atrodami pašvaldības mājaslapā: https://rezeknesnovads.lv/iedzivotajiem/vakances/

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas, likumā noteiktajā gadījumā dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams amata pienākumu veikšanai, ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Nekustamā īpašuma pārvaldības dienesta Vecākā vides aizsardzības speciālista amatu” līdz 2024. gada 16. maija plkst. 12.00 jāievieto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A, LV-4601, vai jānosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai jānosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv vai eAdresi. Kontaktinformācija: tālr. 29436371.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – pretendentu teorētisko un darba interviju – tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām.

Rēzeknes novada Sociālais dienests (reģ.Nr. 40900003729)  aicina pieteikties uz vakanto Grupu mājas “Viļāni” aprūpētāja amatu (uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentam:

 • Vispārējā vidējā izglītība;
 • Profesionālā kvalifikācija “Aprūpētājs”;
 • Spēja patstāvīgi pildīt amata pienākumus un pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros;
 • Labas saskarsmes prasmes, spēja strādāt komandā;
 • Valsts valodas zināšanas.

Galvenie amata pienākumi:

 • Nepieciešamības gadījumā palīdzēt klientam veikt pašaprūpi;
 • Atbildēt par klientu drošību un sekot, lai klienti ievērotu iekšējās kārtības noteikumus;
 • Veikt Grupu mājas klientu iesaistīšanu kopīgās aktivitātēs saskaņā ar sociālā darba speciālistu norādījumiem, palīdzēt klientiem pārvietoties telpās un ārpus telpām;
 • Asistēt un palīdzēt aktivitāšu laikā, nodrošināt uzticēto aktivitāšu realizēšanu;
 • Palīdzēt klientiem gatavot ēdienus;
 • Būt lojālam Latvijas Republikai un tās Satversmei.

Pamatdarba atalgojums 741,00 EUR.
Darba vieta – Liepu iela 2B , Viļāni, Rēzeknes novads.
Darba laika organizācija – maiņu darbs.

Pretendents līdz 2024. gada 23. maijam (ieskaitot) aicināts iesniegt:

 • amatam motivētu pieteikumu;
 • profesionālo aprakstu (CV);
 • Izglītības apliecinošu dokumentu kopijas;
 • pieteikuma anketu.

Pieteikumus sūtīt elektroniski uz e-pastu: socialais.dienests@rezeknesnovads.lv vai iesniegt personīgi Rēzeknes novada Sociālā dienestā 11. kabinetā (Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne).

Kontaktinformācija: 64607181

Rēzeknes novada pašvaldības Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Vecružina” aicina darbā uz nenoteiktu laiku lietvedi (ar arhivāra un iepirkumu speciālista pienākumiem).

Galvenie pienākumi

 • Organizēt lietvedības dokumentu apriti atbilstoši nomenklatūrai.
 • Nodrošināt personāla kustības, darba laika uzskaites, personāla atlases dokumentāciju.
 • Darbs Visvaris e-vidē – Dokumentu aprites nodrošināšana DVS (dokumentu vadības sitēma) Lietvaris, Kadri, Darba laika uzskaite.
 • Arhīva pārziņa pienākumi.
 • Iepirkumu speciālista pienākumi.
 • Klientu pieņemšana un telefona zvanu koordinēšana.
 • Informācijas aprites nodrošināšana.
 • Atbalsta sniegšana uzņēmuma vadībai un darbiniekiem ikdienas darbos.

Prasības

 • Augstākā izglītība.
 • Zināšanas par dokumentu pārvaldības normatīvajiem aktiem un spēja tajos orientēties.
 • Zināšanas par dokumentu izstrādi, noformēšanu un uzglabāšanu.
 • Darba pieredze pašvaldības vai valsts institūcijās dokumentu un arhīva pārvaldības jomā.
 • Valsts valodas zināšanas atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām.
 • Prasme rīkoties ar informācijas tehnoloģijām, elektroniskajiem saziņas līdzekļiem un biroja tehniku.
 • Prasme strādāt ar datoru, elektroniskajām dokumentu vadības sistēmām, e-pastu, eparakstu.
 • Labas komunikācijas un sadarbības prasmes.
 • Augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta un precizitāte.
 • Spēja strādāt ar lielu informācijas plūsmu.
 • Nevainojama reputācija.

Darba vieta: Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Vecružina”, Ezera iela 23A, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4601

Atalgojums bruto EUR 987,00. CV,  motivācijas vēstuli un izglītības dokumentu kopijas sūtīt uz epastu vecruzinacentrs@rezeknesnovads.lv līdz 2024. gada 15. maijam. Tālrunis informācijai 64646135.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – pretendentu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi un darba interviju – tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām.

Rēzeknes novada pašvaldība (reģ. Nr. 90009112679, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601) izsludina atklāto konkursu uz Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektoraamatu

Tiek izsludināts atklāts konkurss uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektora amatu. Konkursa Nolikums ir atrodams Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā: www.rezeknesnovads.lv 

Izpilddirektora amata kandidātam jāatbilst šādām galvenajām prasībām:

 1. atbilstība  Pašvaldību likuma  21.panta ceturtās daļas prasībām,
 2. augstākā akadēmiskā izglītība vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība, vēlams maģistra grāds, periodiska zināšanu papildināšana amata atbildības jomās,
 3. vismaz 3 (trīs) gadu profesionālā darba pieredze vadošā amatā, pieredze valsts vai pašvaldību institūcijā tiks uzskatīta par priekšrocību,
 4. orientācija uz attīstību, spēja pieņemt lēmumus, izvērtējot informāciju un uzņemties atbildību,
 5. prasme plānot, vadīt un organizēt komandas darbu, lai nodrošinātu pašvaldības mērķu sasniegšanu,
 6. labas stratēģiskās plānošanas, sadarbības, komunikācijas un prezentācijas prasmes,
 7. jābūt izpratnei par ētikas normām, jāpiemīt radošai un elastīgai domāšanai, iniciatīvai, jābūt augstai saskarsmes kultūrai, atbildības sajūtai un precizitātei,
 8. sistēmiska pieeja jautājumu risināšanā, spēja uztvert un analizēt liela apjoma informāciju dažādās pašvaldībai noteiktās jomās,
 9. vēlamas zināšanas par valsts pārvaldes, tai skaita pašvaldības darbības principiem un ar pašvaldības darbību saistītu tiesību aktu pārzināšana,
 10. vēlama pieredze un izpratne par valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību pārvaldību,
 11. valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām,
 12. angļu valodas un/vai citas ES oficiālās valodas prasme profesionālai darbībai nepieciešamajā apjomā tiks uzskatīta par priekšrocību,
 13. teicamas datorprasmes (MS Office, e-pasts, darbam nepieciešamās IT sistēmas, interneta pārlūkprogrammas),
 14. nevainojama reputācija,
 15. nepieciešama B kategorijas autovadītāja apliecība.

Izpilddirektora amatam noteiktie galvenie darba pienākumi:

 1. pilda Pašvaldības likumā izpilddirektoram noteiktos pienākumus,
 2. nodrošina domes lēmumu izpildi,
 3. iesniedz domei priekšlikumus par pašvaldības iestāžu un citu institūciju, kā arī pašvaldības kapitālsabiedrību izveidošanu, reorganizēšanu un likvidēšanu,
 4. ir tiesīgs apturēt un atcelt pašvaldības iestāžu vadītāju nelikumīgus un nelietderīgus lēmumus, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi,
 5. pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā rīkojas ar pašvaldības mantu un finanšu resursiem, kā arī veic tiesiskus darījumus,
 6. saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu veic kapitāla daļu turētāja pārstāvja pienākumus kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļu turētājs ir pašvaldība,
 7. organizē pašvaldības gada pārskata, konsolidētā gada pārskata un gada publiskā pārskata sagatavošanu,
 8. atbilstoši kompetencei pieņem pārvaldes lēmumus un kontrolē pašvaldības dibināto iestāžu pieņemto pārvaldes lēmumu tiesiskumu,
 9. organizē pašvaldības iekšējās kontroles sistēmas izveidi, kā arī uzrauga un pilnveido to,
 10. sniedz pārskatu par savu darbību pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā.

Izpilddirektora pamatdarba atalgojums pārbaudes laikā – 3115,00 EUR, pēc pārbaudes laika – atbilstoši novērtējumam.

Amata kandidāti līdz 2024. gada 9. maija plkst .14.00 ievieto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A, LV-4601, vai nosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai nosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv, vai Rēzeknes novada pašvaldības e-adresi šādus dokumentus:

 1. motivētu pieteikuma vēstuli ar praktiskās pieredzes aprakstu attiecībā uz amatam noteiktajām atbildības jomām,
 2. profesionālās darbības aprakstu (CV), t.sk. ar norādītu informāciju par personām (vismaz trīs), no kurām komisija var iegūt atsauksmes par kandidātu par pēdējiem 5 (pieciem) gadiem un pievienotu vismaz vienu rakstisku atsauksmi,
 3. izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, ja augstākā izglītība, akadēmiskais vai zinātniskais grāds iegūts ārvalstīs, papildus - Akadēmiskās informācijas centra izziņu par ārvalstīs iegūtās izglītības pielīdzināšanu Latvijā piešķirtajam akadēmiskajam grādam vai diplomam,
 4. valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopija, nepieciešamais valsts valodas prasmes līmenis - C līmeņa 2. pakāpe (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās izglītības programmās latviešu valodā),
 5. amata kandidāts pieteikumam papildus var pievienot citus dokumentus, kas raksturo viņa kvalifikāciju vakantajam amatam, tostarp kvalifikācijas paaugstināšanu amata kompetences jomās (nav obligāta prasība),
 6. apliecinājums par atbilstību Pašvaldības likuma 21.panta ceturtās daļas prasībām atbilstoši pievienotajai formai (1.pielikums),
 7. B kategorijas autovadītāja apliecības kopija,
 8. ir jāiesniedz un jāprezentē (~ 5 min.) stratēģiskais redzējums par Rēzeknes novada pašvaldības darbības prioritātēm, attīstību un izpilddirektora lomu pašvaldības darba organizēšanā.

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai – Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Juridiskās un lietvedības nodaļas vecākā juriste Silvija Kipļuka, 64607202, Centrālās pārvaldes Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītāja Ilona Turka, 64607200.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās:

 1. Konkursa pirmajā kārtā tiek izvērtēti amata kandidātu iesniegtie dokumenti un uz Konkursa otro kārtu tiek uzaicināti amata kandidāti, kas ir iesnieguši visus Nolikuma 8.punktā norādītos attiecināmos dokumentus un atbilst Nolikuma 6.punktā izvirzītajām prasībām,
 2. Konkursa otrā kārta sastāv no Konkursa pirmajā kārtā atlasīto amata kandidātu zināšanu pārbaudes un Nolikuma 8.7.apakšpunktā norādītā stratēģiskā redzējuma prezentācijas – pēc prezentācijas amata kandidātiem var tikt uzdoti jautājumi, lai papildus noskaidrotu amata kandidāta piemērotību izpilddirektora amatam.

Par amata konkursa rezultātiem amata kandidāti tiek informēti ar e-pasta starpniecību trīs darba dienu laikā pēc amata kandidātu izvērtēšanas procedūras beigām.

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Kultūras un tūrisma pārvalde” (reģ. Nr. 40900040015) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības iestādes "Kultūras un tūrisma pārvalde” vadītāja vietnieka amatu uz noteiktu laiku. 

Amata kandidātiem jāatbilst šādām prasībām:

 1. augstākā izglītība (izņemot 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību);
 2. vēlama darba pieredze vadības jomā;
 3. vēlama darba pieredze kultūras jomā;
 4. vēlama darba pieredze pašvaldības institūcijā vai valsts pārvaldē;
 5. normatīvo aktu zināšanas kultūras centru, bibliotēku, muzeju un tūrisma jomā, spēja tajos orientēties un piemērot tos;
 6. spēja analizēt liela apjoma dokumentus, tajā skaitā juridiskus dokumentus, novērtēt to atbilstību normatīvajam ietvaram;
 7. prasme veikt uzdotos uzdevumus paaugstinātas intensitātes un ierobežota laika apstākļos;
 8. prasme analizēt situāciju un rīcības sekas, atrast piemērotāko risinājumu;
 9. zināšanas par pašvaldības darbību, tās organizatorisko struktūru un pārvaldes sistēmu;
 10. valsts valodas prasmes augstākajā pakāpē;
 11. vismaz vienas svešvalodas, kas ir Eiropas Savienības oficiālā valoda, zināšanas;
 12. prasme strādāt ar datoru, informācijas tehnoloģijām, kā arī ar biroja tehniku;
 13. prasme strādāt ar elektroniskajām dokumentu vadības un citām sistēmām;
 14. spēja pilnvērtīgi pielietot lietišķo rakstu valodas stilu ikdienas darbā;
 15. izpratne par ētikas normām, prasmes strādāt komandā, prasmes plānot un organizēt savu un padoto darbinieku darbu, radošums un elastīgas domāšanas prasmes, spēja izrādīt iniciatīvu;
 16. augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta un precizitāte;
 17. nevainojama reputācija.

Amata apraksts atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Konkursa pirmajā kārtā komisija izvērtē amata kandidātu iesniegtos dokumentus un to atbilstību konkursa nolikumam (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv). Uz konkursa otro kārtu tiek aicināti amata kandidāti, kas ir iesnieguši visus nolikumā norādītos dokumentus un kas atbilst izvirzītajām prasībām un ir saņēmuši pietiekamu punktu skaitu pēc komisijas vērtējuma. Konkursa otrā kārta sastāv no teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudes.

Pamatalga pārbaudes laikā - 1302,00 EUR, pēc pārbaudes laika - atbilstoši novērtējumam.

Amata kandidāti līdz 2024. gada 7. maija plkst. 9.00 ievieto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A, LV-4601, vai nosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai nosūta uz e-pastu ktp@rezeknesnovads.lv  šādus dokumentus:

 1. motivācijas vēstule;
 2. profesionālās darbības apraksts (CV);
 3. pieteikuma anketa;
 4. izglītību un apliecinošu dokumentu kopijas;
 5. likumā noteiktajā gadījumā, dokumenti, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams amata pienākumu veikšanai.

Amata kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Kontaktinformācija: Kultūras tūrisma pārvaldes personāla speciāliste Dace Škrjaba, tālr.28305472, e-pasts ktp@rezeknesnovads.lv .

Maltas apvienības pārvalde (reģ. Nr.40900027426, adrese: Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Maltas apvienības pārvaldes skolotāja palīga amatu Maltas pagastā.

Prasības amata pretendentam:

 • valsts valodas prasme atbilstoši augstākajam līmenim 1. pakāpei (C1)
 • vēlama  līdzīga darba pieredze pirmsskolas izglītības iestādē;
 • pārzināt pirmsskolas izglītības iestādes darbības specifiku;
 • labas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
 • prasme strādāt ar uzticētu inventāru.

Galvenie amata pienākumi:

 • veikt pienākumus , kas saistīti ar bērnu higiēnas prasību nodrošināšanu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • nodrošināt audzēkņu ēdināšanu un telpu uzkopšu, atbilstoši apstiprinātajam dienas režīmam;
 • sniegt atbalstu  bērniem pedagoģiskā procesa laikā, ņemot vērā katra bērna attīstību un individualitāti un veselības stāvokli;
 • rūpēties par izglītojamo drošību;
 • vajadzības gadījumā aizvietos skolotāja palīgus citā grupā;
 • veidot pozitīvu sadarbību ar vecākiem un  kolēģiem.

Pamatdarba atalgojums  EUR 750,00

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Pretendentam jāiesniedz:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • motivācijas vēstule;
 • izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 • pieteikuma anketa.

Dokumenti ar norādi  “Konkursam Maltas apvienības pārvaldes  vakance skolotāja palīgs līdz 2024.gada 10.maija plkst. 14.00 jānosūta uz e-pastu maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv vai aizlīmētā aploksnē līdz 2024. gada 10.maija plkst. 14.00 jāiesniedz personīgi iestādē Maltas apvienības pārvalde, lietvedei 3.kab., Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads.

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai - Maltas apvienības pārvalde vadītājs Edgars Blinovs, tel.27870687, e-pasts: maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv (prombūtnes laikā – Gatis Pučka, mob.20221846).

Konkurss tiek organizēts divās kārtās.

Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu pieteikumus un iesniegtos dokumentus. Otrajā kārtā – intervija.

Rēzeknes novada pašvaldība (reģ. Nr.90009112679, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Rēzeknes novada Sociālais dienests” vadītāja amatu

Tiek izsludināts atklātais konkurss uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Rēzeknes novada Sociālais dienests” vadītāja amatu. Pamatdarba vieta: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601.

Amata kandidātiem jāatbilst šādām prasībām:

 1. otrā līmeņa profesionālā vai akadēmiskā augstākā izglītība vadības zinībās, sociālajā darbā, pedagoģijā;
 2. augstākā izglītība sociālā darba jomā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 3. darba pieredze pašvaldības institūcijā vai valsts pārvaldē;
 4. darba pieredze sociālajā darbā;
 5. vēlama darba pieredze vadības jomā;
 6. normatīvo aktu zināšanas, tostarp sociālā darba jomā, spēja tajos orientēties un piemērot tos;
 7. spēja analizēt liela apjoma dokumentus, tajā skaita juridiskus dokumentus, novērtēt to atbilstību normatīvajam ietvaram;
 8. prasme veikt uzdotos uzdevumus paaugstinātās intensitātes un ierobežota laika apstākļos;
 9. prasme analizēt situāciju un rīcību sekas, atrast piemērotāko risinājumu;
 10. zināšanas par pašvaldības darbību, tās organizatorisko struktūru un pārvaldes sistēmu, kā arī zināšanas par sociālā dienesta darbību, tā organizatorisko struktūru un pārvaldes sistēmu, zināšanas par tā dokumentu izstrādi, noformēšanu un uzglabāšanu;
 11. valsts valodas prasme augstākā pakāpē;
 12. prasme strādāt ar datoru, informācijas tehnoloģijām, kā arī ar biroja tehniku;
 13. prasme strādāt ar elektroniskajām dokumentu vadības un citām sistēmām;
 14. spēja pilnvērtīgi pielietot lietišķo rakstu valodas stilu ikdienas darbiem;
 15. izpratne par ētikas normām;
 16. prasmes strādāt komandā, prasmes plānot un organizēt savu un padoto darbinieku darbu, radošums un elastīgas domāšanas prasmes, spēja izrādīt iniciatīvu;
 17. augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta un precizitāte;
 18. prasme konfliktu risināšanā, labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 19. nevainojama reputācija.

Pamatdarba atalgojums Sociālā dienesta vadītājam EUR  1634,00 pārbaudes laikā, pēc pārbaudes laika EUR  - atbilstoši novērtējumam.

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Amata kandidāti līdz 2024. gada 30. aprīļa plkst.12:00 ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Rēzeknes novada Sociālais dienests” vadītāja amatu” ievieto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A, LV-4601, vai nosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai nosūta uz e-pastu/eAdresi info@rezeknesnovads.lv  šādus dokumentus:

1.    iestādes – Rēzeknes novada Sociālā dienesta - attīstības koncepciju;

2.    profesionālās darbības aprakstu (CV);

2.    motivācijas vēstuli;

3.    pieteikuma anketu (atrodama pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv);

4.    izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;

5.    likumā noteiktajā gadījumā, dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams amata pienākumu veikšanai;

Kontaktinformācija: tālr. 20228843 vai 26531497.

Amata kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē amata kandidātu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu - darba interviju - amata kandidātu iestādes attīstības koncepcijas izvērtēšanu, teorētisko, praktisko zināšanu pārbaudi un pārrunu daļu - tiek uzaicināti tie amata kandidāti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Rēzeknes novada pašvaldība (reģ. Nr.90009112679, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601) atkārtoti izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Publisko iepirkumu nodaļas iepirkumu speciālista amatu

Tiek izsludināts atklātais konkurss uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Publisko iepirkumu nodaļas iepirkumu speciālista amatu (uz nenoteiktu laiku).

Pamatdarba vieta (ar iespēju izvēlēties):

 1. Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV–4601;
 2. Centra iela 1, Sondori-Škeņeva, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV–4647;
 3. Krasuhas iela 1A k-1, Audriņi, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads, LV–4611;
 4. “Pagastmāja”, Rogovka, Nautrēnu pag. Rēzeknes novads, LV–4652;
 5. Rītupes iela 34, Bērzgales ciems, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads, LV–4612;
 6. Centra iela 1, Ilzeskalns, Rēzeknes novads, LV–4619;
 7. Viraudas iela 3, Lendži, Lendžu pag., Rēzeknes novads, LV–4625.

Amata kandidātiem jāatbilst šādām prasībām:

 1. augstākā izglītība (augstākā izglītība tiesību zinātņu specialitātē tiek uzskatīta par priekšrocību);
 2. vēlama amatam atbilstoša darba pieredze valsts vai pašvaldības institūcijā;
 3. pieredze darbā ar dažādiem valsts reģistriem, datu bāzēm;
 4. zināšanas par administratīvā procesa norisi valsts un pašvaldību institūcijās;
 5. spēja analizēt liela apjoma dokumentus, novērtēt to atbilstību normatīvajam ietvaram;
 6. prasme veikt uzdotos uzdevumus paaugstinātas intensitātes un ierobežota laika apstākļos;
 7. prasme analizēt situāciju un rīcības sekas, atrast piemērotāko risinājumu;
 8. zināšanas par Pašvaldību likumu, publisko iepirkumu regulējošo normatīvo aktu pārzināšana un spēja tajos orientēties;
 9. prasme rīkoties ar informācijas tehnoloģijām, elektroniskajiem saziņas līdzekļiem un biroja tehniku;
 10. valsts valodas zināšanas atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 11. prasme strādāt ar elektroniskajām dokumentu vadības sistēmām (vismaz vienu), e-pastu;
 12. zināšanas par dokumentu izstrādi, noformēšanu un uzglabāšanu;
 13. labas organizatora un analītiskās spējas, spēja izdarīt objektīvus, pamatotus secinājumus un patstāvība pieņemot lēmumus, komunikācijas prasmes;
 14. augsta saskarsmes kultūra, ētiskums, atbildības sajūta un precizitāte;
 15. nevainojama reputācija.

Pamatdarba atalgojums iepirkumu speciālistam - EUR  1140,00 pārbaudes laikā, pēc pārbaudes laika – atbilstoši novērtējumam.

Amata apraksts – atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Amata kandidāti līdz 2024. gada 30. aprīlim plkst. 12.00 ar norādi "Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Publisko iepirkumu nodaļas iepirkumu speciālista amatu" ievieto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A, LV–4601, vai nosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai nosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv  šādus dokumentus:

 1. profesionālās darbības aprakstu (CV);
 2. motivācijas vēstuli;
 3. pieteikuma anketu (atrodama pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv);
 4. izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 5. likumā noteiktajā gadījumā, dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams amata pienākumu veikšanai;

Kontaktinformācija: 64607171.

Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē amata kandidātu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu - amata kandidātu teorētisko, praktisko zināšanu pārbaudi un darba interviju - tiek uzaicināti tie amata kandidāti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Rēzeknes novada Sociālais dienests (reģ.Nr. 40900003729)  aicina pieteikties uz struktūrvienības “Dienas aprūpes centra “Viļāni”” vakanto Sociālā mentora – nodarbību vadītāja (kokapstrādes)  amatu (uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentam:

 • Vispārējā vidējā izglītība;
 • Iepriekšējā darba pieredze koka materiālu  ražošanas tehnoloģijās;
 • Labas prasmes darbā ar kokapstrādes iekārtām
 • Labas saskarsmes prasmes, spēja strādāt komandā;
 • Teicamas valsts valodas zināšanas.

Galvenie amata pienākumi:

 • Piedāvāt piemērotāko specializētās darbnīcas pakalpojuma nodarbinātības formu, izvērtējot klienta funkcionālās spējas un intereses;
 • Organizēt un vadīt kokapstrādes nodarbības, ņemot vērā katra klienta individuālās prasmes;
 • Vadīt darba iemaņu apgūšanu, skaidrot un uzraudzīt, kā klients lieto darbam nepieciešamos instrumentus un līdzekļus;
 • Organizēt un iesaistīt klientu labdarības izstādēs - tirdziņos, sekmējot klientā panākumu izjūtu;
 • Būt lojālam Latvijas Republikai un tās Satversmei

Pamatdarba atalgojums 805,00 EUR.

Darba vieta - Liepu iela 2B, Viļāni

Darba laika organizācija – normāls darba laiks

Pretendents līdz 2024. gada 16. aprīlim (ieskaitot) aicināts iesniegt:

 • amatam motivētu pieteikumus;
 • profesionālās darbības aprakstu (CV);
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • pieteikuma anketa.

Pieteikumus sūtīt elektroniski uz e-pastu socialais.dienests@rezeknesnovads.lv („Konkursam uz Sociālā mentora – nodarbību vadītāja (kokapstrādes)  amatu”) vai iesniegt personiski Rēzeknes novada Sociālā dienestā 11. kabinetā (Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne).

Kontaktinformācija : 64607181

Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Vecružina” aicina darbā   Klīnisko PSIHOLOGU uz noteiktu laiku (1 vakance)

Amata pamatpienākumi:

 • plānot psihologa konsultācijas, ievērojot darbību reglamentējošos noteikumus;
 • sniegt individuālās psihologa konsultācijas personai krīzes situācijā, problēmsituācijās un  psiholoģiska diskomforta gadījumā;
 • sniegt individuālās psihologa konsultācijas personas uzvedības problēmu gadījumos, iesaistot psiholoģiskās rehabilitācijas procesā;
 • sadarbībā ar citiem sociālā darba speciālistiem analizēt personas sociālpsiholoģiskos problēmu cēloņus un izstrādāt priekšlikumus to risināšanai.

Amata prasības:

 • maģistra grāds psiholoģijā;
 • sertifikāts klīniskajā psiholoģijā;
 • pieredze psiholoģijas jomā;
 • reģistrācija psihologu reģistrā;
 • latviešu valodas zināšanas C līmeņa 1. pakāpē;
 • veselības stāvoklis un psiholoģiskās īpašības, kas atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām (Ministru kabineta 10.03.2009. noteikumi Nr.219 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude");
 • teicamas komunikācijas prasmes;
 • spēja strādāt kā komandā, tā arī individuāli;
 • augsta atbildības sajūta, precizitāte, analītiska domāšana, prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos;
 • kvalitatīvi, atbilstoši prasībām, noformēt medicīnisko dokumentāciju;
 • sertifikāts, kas apliecina izglītību un profesionālo sagatavotību smilšu spēles terapijas metodē (priekšrocība).

Darba vietas adrese – Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Vecružina”, Ezera iela 23A, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636.

Atalgojums 1340 EUR.

CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošus dokumentus iesūtīt līdz 2024. gada 26. aprīlim  uz e-pastu vecruzinacentrs@rezeknesnovads.lv, ar norādi “Konkursam uz klīniskā Psihologa amatu”, tel.: 64646135.

Tiks izskatīti iesniegtie pieteikumi, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu.

Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Vecružina” aicina darbā uz Interešu izglītības skolotāja amatu uz nenoteiktu laiku (1 vakance)

Amata pamatpienākumi:

 • izstrādāt interešu izglītības programmu, paredzot konkrētus un reālus rezultātus.
 • interešu izglītības procesu veikt atbilstoši klienta individuālajām vajadzībām un interesēm.
 • notivēt uz  nodarbību apmeklēšanu, saskatot un aktivizējot klienta iekšējos resursus.
 • veikt tematisko nodarbību  un sasniegto rezultātu  ierakstus Interešu izglītības programmas žurnālā un programmā ELIIS.
 • ievērot noteiktus principus darba procesā, ņemot vēra aktivitāšu mērķi un to tematiku.
 • ģenerēt un realizēt inovatīvas idejas, organizējot centra klientu brīvo laiku vakaros un brīvdienās.
 • amata prasības:
 • izglītība atbilstoši normatīvajiem aktiem par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju.
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī.
 • augstas komunikācijas un sadarbības  prasmes.

Amata prasības:

 • augstākā izglītība
 • teicamas valsts valodas zināšanas;
 • labas datora lietošanas prasmes;
 • komunikācijas un saskarsmes prasmes;
 • spēja pieņemt patstāvīgi lēmumus un uzņemties atbildību par savu profesionālo darbību;
 • vēlama darba pieredze sociālajā darbā ar bērniem.

Darba vieta atrodas Ezera iela 23A, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636.

Atalgojums 1080 EUR.

CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošus dokumentus iesūtīt līdz 2024. gada 26. aprīlim  uz e-pastu: vecruzinacentrs@rezeknesnovads.lv, ar norādi “Konkursam uz Interešu izglītības skolotāja amatu”.

Tiks izskatīti iesniegtie pieteikumi, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu.

Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Vecružina” aicina darbā Mākslas terapeitu uz nenoteiktu laiku (1 vakance)

Amata pamatpienākumi:

 • izstrādāt mākslas terapijas rehabilitācijas pasākumu plānu centra klientiem;
 • realizēt mākslas terapijas plānu atbilstoši klientu problēmām un resursiem;
 • nodrošināt drošu, korektu un efektīvu uz klientu  centrētu aprūpi mākslas terapijas procesā;
 • veikt klientu novērtēšanu;
 • dokumentēt novērtēšanas rezultātus atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • organizēt un vadīt mākslas terapijas rehabilitācijas nodarbības, u.c.

Amata prasības:

 • augstākā izglītība ar mākslas terapeita kvalifikāciju;
 • sertifikāts, kas apliecina tiesības praktizēt profesijā;
 • reģistrācija ārstniecības personu reģistrā;
 • valsts valodas zināšanas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām;
 • labas saskarsmes spējas, emocionāla noturība;
 • vēlama darba pieredze ārstniecības iestādē;
 • labas datora lietošanas prasmes;
 • spēja pieņemt patstāvīgi lēmumus un uzņemties atbildību par savu profesionālo darbību;
 • vēlama darba pieredze darbā ar bērniem.

Darba vieta atrodas Ezera iela 23A, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636.

Atalgojums 1555 EUR.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt līdz 2024. gada 26. aprīlim uz e-pastu vecruzinacentrs@rezeknesnovads.lv, ar norādi “Mākslas terapeita amatam”, tālrunis uzziņām 64646135.

Tiks izskatīti iesniegtie pieteikumi, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu.

Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Vecružina” aicina darbā Klīnisko psihologu uz nenoteiktu laiku (1 vakance)

Amata pamatpienākumi:

 • plānot psihologa konsultācijas, ievērojot darbību reglamentējošos noteikumus;
 • sniegt individuālās psihologa konsultācijas personai krīzes situācijā, problēmsituācijās un  psiholoģiska diskomforta gadījumā;
 • sniegt individuālās psihologa konsultācijas personas uzvedības problēmu gadījumos, iesaistot psiholoģiskās rehabilitācijas procesā;
 • sadarbībā ar citiem sociālā darba speciālistiem analizēt personas sociālpsiholoģiskos problēmu cēloņus un izstrādāt priekšlikumus to risināšanai.

Amata prasības:

 • maģistra grāds psiholoģijā;
 • sertifikāts klīniskajā psiholoģijā;
 • pieredze psiholoģijas jomā;
 • reģistrācija psihologu reģistrā;
 • latviešu valodas zināšanas C līmeņa 1. pakāpē;
 • veselības stāvoklis un psiholoģiskās īpašības, kas atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām (Ministru kabineta 10.03.2009. noteikumi Nr. 219 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude");
 • teicamas komunikācijas prasmes;
 • spēja strādāt kā komandā, tā arī individuāli;
 • augsta atbildības sajūta, precizitāte, analītiska domāšana, prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos;
 • kvalitatīvi, atbilstoši prasībām, noformēt medicīnisko dokumentāciju.

Darba vieta atrodas Ezera iela 23A, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636.

Atalgojums 986 EUR.

CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošus dokumentus iesūtīt līdz 2024. gada 26. aprīlim uz e-pastu, vecruzinacentrs@rezeknesnovads.lv, ar norādi “Konkursam uz klīniskā Psihologa amatu”, tālr. 64646135.

Tiks izskatīti iesniegtie pieteikumi, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu.

Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Vecružina” aicina darbā Sociālo rehabilitētāju uz nenoteiktu laiku (1 vakance)

Amata pamatpienākumi:

 • piedalīties klientu individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izstrādē, realizācijā un pilnveidē;
 • attīstīt un uzlabot klientu pašaprūpes, higiēnas, ētikas normas un citas sociālās prasmes;
 • mācīt klientiem prasmi orientēties savā sociālajā vidē;
 • mācīt klientiem prasmi identificēt vajadzības, izvirzīt mērķus un plānot darbības tā sasniegšanai;
 • iesaistīt un veicināt klientu līdzdalību brīvā laika pavadīšanā – interešu pulciņos, atpūtas pēcpusdienās, diskusiju pēcpusdienās, spēlēs, dziedāšanā, zīmēšanā u.tml.;
 • iesaistīt un veicināt klientu līdzdalību izglītojošu, kultūras un sporta pasākumu, veselību veicinošu un dažādu citu pasākumu apmeklēšanā un organizēšanā u.c.

Amata prasības:

 • pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība
 • teicamas valsts valodas zināšanas;
 • labas datora lietošanas prasmes;
 • komunikācijas un saskarsmes prasmes;
 • spēja pieņemt patstāvīgi lēmumus un uzņemties atbildību par savu profesionālo darbību;
 • vēlama darba pieredze sociālajā darbā ar bērniem.

Darba vieta atrodas Ezera iela 23A, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636.

Atalgojums 803 EUR.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt līdz 2024. gada 26. aprīlim  uz e-pastu, vecruzinacentrs@rezeknesnovads.lv, ar norādi “Konkursam uz Sociālā rehabilitētāja amatu” tālrunis uzziņām 64646135

Tiks izskatīti iesniegtie pieteikumi, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu.

Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Vecružina” aicina darbā uz Sociālā aprūpētāja amatu uz noteiktu laiku  (1 vakance)

Amata pamatpienākumi:

 • veikt klienta aprūpi un uzraudzību;
 • piedalīties klientu individuālā sociālās aprūpes plāna izstrādē, realizācijā un pilnveidē;
 • attīstīt un uzlabot klientu pašaprūpes, higiēnas, ētikas normas un citas sociālās prasmes;
 • mācīt klientiem dzīves prasmes, prasmi orientēties savā sociālajā vidē;
 • mācīt klientiem prasmi identificēt vajadzības, izvirzīt mērķus un plānot darbības tā sasniegšanai;
 • iesaistīt un veicināt klientu līdzdalību brīvā laika pavadīšanā.

Amata prasības:

 • pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība
 • teicamas valsts valodas zināšanas;
 • labas datora lietošanas prasmes;
 • komunikācijas un saskarsmes prasmes;
 • spēja pieņemt patstāvīgi lēmumus un uzņemties atbildību par savu profesionālo darbību;
 • vēlama darba pieredze sociālajā darbā ar bērniem.

Darba vieta atrodas Ezera iela 23A, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636

Atalgojums 808 EUR

CV un motivācijas vēstuli līdz 2024. gada 26. aprīlim uz e-pastu, vecruzinacentrs@rezeknesnovads.lv, ar norādi “Konkursam uz Sociālā aprūpētāja amatu” tālrunis uzziņām 64646135.

Tiks izskatīti iesniegtie pieteikumi, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu.

Rēzeknes novada pašvaldība (reģ. Nr. 90009112679, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas ceļu inženiera amatu

Tiek izsludināts atklātais konkurss uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas ceļu inženiera amatu ( uz nenoteiktu laiku).

Pamatdarba vieta: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601.

Amata kandidātiem jāatbilst šādām prasībām:

 • augstākā izglītība inženierzinātnēs (vēlama autoinženierbūvju jomā vai būvniecībā, kas var tikt uzskatīta par priekšrocību);
 • vēlama amatam atbilstoša darba pieredze vismaz 3 (trīs) gadi (valsts vai pašvaldības institūcijā, kas var tikt uzskatīta par priekšrocību);
 • pieredze tāmju sagatavošanā, to analīzē, darbā ar dažādiem valsts reģistriem tai skaitā (BIS sistēmu) datu bāzēm,  kas izšķiroties par pretendenta atbilstību, var tikt uzskatīta par priekšrocību kā arī pieredze iepirkumu darbu organizēšanā un veikšanā;
 • pieredze būvprojektu izskatīšanā, analīzē, atzinumu sagatavošanā un spēja patstāvīgi plānot, organizēt, kontrolēt savu un komandas darbu īsā un ilgstošā laika periodā;
 • prasme rīkoties ar informācijas tehnoloģijām, elektroniskajiem saziņas līdzekļiem un biroja tehniku;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, kā arī vēlamas vienas svešvalodas zināšanas.
 • komunikabilitāte, augsta saskarsmes kultūra, spēja izdarīt objektīvus, pamatotus secinājumus un patstāvīgi pieņemt lēmumus;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Pamatdarba atalgojums ceļu inženierim pārbaudes laikā EUR 1276,00; pēc pārbaudes laika – atbilstoši novērtējumam.

Amata apraksts atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Amata kandidāti līdz 2024. gada 22. aprīlim plkst. 14.00 ievieto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A, LV-4601, vai nosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai nosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv  ar norādi "Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības  Centrālās pārvaldes Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas ceļu inženiera amatu") šādus dokumentus:

 1. pieteikuma anketa;
 2. profesionālās darbības apraksts (CV);
 3. motivācijas vēstule;
 4. izglītības un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 5. likumā noteiktajā gadījumā, dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams amata pienākumu veikšanai.

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai - Rēzeknes novada pašvaldības  izpilddirektora vietnieks Andris Stafeckis, tālr. – 28374718, vai  Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs Andris Koļčs tālr. - 29426388.

Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē amata kandidātu iesniegtos dokumentus un uz konkursa otro kārtu uzaicina amata kandidātus, kas atbilst konkursa nolikuma (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Rēzeknes novada pašvaldība (reģ. Nr.90009112679, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601) izsludina atklātu konkursu uz vakanto (uz nenoteiktu laiku) Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Informācijas tehnoloģiju nodaļas datorsistēmu un datortīklu administratora amatu

Tiek izsludināts atklāts konkurss uz vakanto Informācijas tehnoloģiju nodaļas datorsistēmu un datortīklu administratoraamatu. Amata pretendentam jāatbilst šādām prasībām:

 1. Augstākā izglītība IKT jomā, elektronikā vai citā radniecīgā specialitātē;
 2. Vismaz 1 gada pieredze IKT jomā un klientu datortehnikas apkalpošanā;
 3. Specifisku IKT infrastruktūras elementu un sistēmu pārzināšana, vispārējas zināšanas par IKT infrastruktūru kopumā;
 4. Vispārējas zināšanas par TCP/ IP, ISCSI, FC u.c. tīkliem, lai veiktu tam pieslēgto iekārtu diagnostiku;
 5. Datoru uzbūve un to darbības principi;
 6. Datortīkla ierīkošana un izveide;
 7. Sistēmu uzturēšana un administrēšana;
 8. Augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta un precizitāte;
 9. Spēja patstāvīgi pildīt amata pienākumus un pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros;
 10. Prasme strādāt komandā un veicināt sadarbību;
 11. Spēja strādāt dinamiskos un mainīgos darba apstākļos;
 12. Valsts valodas zināšanas atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 13. B kategorijas autovadītāja apliecība.

 Galvenie amata pienākumi:

 1. Veikt Rēzeknes novada pašvaldības rīcībā esošās informācijas komunikāciju tehnoloģiju (IKT) iekārtu profilaktiskās apkopes, organizēt remontus un ar informācijas tehnoloģiju iekārtu uzlabošanu saistītus darbus;
 2. Konfigurēt datorus, informācijas tehnoloģiju iekārtas, instalēt programmnodrošinājumu, konsultēt IS un IKT iekārtu lietotājus;
 3. Dokumentēt datortehniku un tajā uzstādīto programmatūru, sagatavot priekšlikumus datortehnikas un programmatūras ieviešanai;
 4. Rūpēties par standartprogrammatūras regulāru atjaunošanu uz lietotāju datoriem, kā arī analizēt licenču skaitu lietotajai programmatūrai un ziņot nodaļas vadītājam par nepieciešamību iegādāties papildus licences;
 5. Veikt Rēzeknes novada iestāžu rīcībā esošās datortehnikas un programmatūras uzturēšanu;
 6. Sniegt konsultācijas Rēzeknes novada iestāžu darbiniekiem darbā ar biroja tehniku un programmatūru, konsultēt par nepieciešamo informācijas tehnoloģiju iekārtu iegādi un izmantošanu;
 7. Nodrošināt Rēzeknes novada pašvaldības drukāšanas iekārtu funkcionēšanu, izejmateriālu uzskaiti un pasūtīšanu, apkopi, organizēt remontus un ar iekārtu uzlabošanu saistītus darbus;
 8. Pēc pieprasījuma uzstādīt un darbināt Rēzeknes novada pašvaldības audio, video un prezentācijas tehniku, rūpēties par šīs tehnikas pareizu un saudzīgu ekspluatāciju;
 9. Rēzeknes novada domes un pastāvīgo komiteju sēžu audio un video ierakstu veidošana, tiešraides nodrošināšana;
 10. Patstāvīgi veikt darbus IT nodaļas noteikto uzdevumu izpildē, izmantojot spēkā esošās instrukcijas un esošās iestrādnes, kā arī radoši pilnveidot tās;
 11. Ievērto darba drošības, elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus;
 12. Veikt citus iepriekš nenosauktus pienākumus pēc nodaļas vadītāja pieprasījuma.

Pamatdarba atalgojums 1155,00 EUR pārbaudes laikā, pēc pārbaudes laika atbilstoši novērtējumam.

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Amata kandidāti līdz 2024. gada 15. aprīļa plkst. 12.00 ievieto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601,  vai nosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai nosūta uz e-pastu: info@rezeknesnovads.lv, (ar norādi "Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Informācijas tehnoloģiju nodaļas datorsistēmu un datortīklu administratora amatu") šādus dokumentus:

 1. profesionālās darbības aprakstu (CV);
 2. motivācijas vēstuli;
 3. pieteikuma anketa.
 4. izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 5. likumā noteiktajā gadījumā, dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tadā apjomā, kādas nepieciešamas amata pienākumu veikšanai;
 6. B kategorijas autovadītāja apliecības kopiju.

Kontaktinformācija pa tālr. 27878199.

Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē amata kandidātu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – amata kandidātu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi un darba interviju - tiek uzaicināti tie amata kandidāti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Viļānu apvienības pārvalde (reģ Nr. 40900036645) izsludina konkursu uz vakanto Viļānu apvienības pārvaldes dārznieka amatu uz nenoteiktu laiku.

Prasības amata pretendentam:

 • Vidējā izglītība tiks uzskatīta par priekšrocību.
 • Labas valsts valodas zināšanas.
 • Par priekšrocību tiks uzskatīta iepriekšējā pieredze - zināšanas par ainavas ierīkošanas arhitektūru, plānošanu, agrotehnikas pamatiem, augu stādīšanu, laistīšanu, pārstādīšanu un augu slimību novēršanu.
 • Pildīt ainavu dizainera pienākumus – plānot stādījumus, puķu dobes, projektēt.
 • Prast veikt stādāmā materiāla sagatavošanu – zemes apstrādi un minerālmēslojuma, papildmēslojuma iestrādi augsnē, iznīcināt kaitēkļus, sagatavot stādījumus pārziemošanai.
 • Prast izvēlēties un pasūtīt augu sortimentu apzaļumošanai.
 • Spēja organizēt darba izpildi, patstāvīgi pilnveidot amata kompetenci.
 • Labas komunikācijas spējas, augsta atbildības sajūta, precizitāte un spēja strādāt komandā.
 • Iniciatīva, analītiska domāšana, spēja konstatēt problēmu un piedāvāt tās risināšanas variantus.
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Pamatdarba atalgojums EUR 800,00

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas un pieteikuma anketu ar norādi „Konkurss uz Viļānu apvienības pārvalde dārznieka amatu” līdz 2024. gada 18. aprīlim plkst. 16.00 sūtīt uz e-pastu vilanuapvieniba@rezeknesnovads.lv vai līdz 2024. gada 18. aprīlim plkst.16.00 iesniegt Viļānu apvienības pārvalde Kultūras laukums 1A, Viļānos.

Kontaktinformācija: 64628033; 29357314.

Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – darba interviju – tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām.

Rēzeknes novada pašvaldības policija (Reģ.Nr. 40900040439) Krasuhas iela 1 A k-1, Audriņi, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4611) izsludina (atkārtotu) atklātu konkursu uz vakanto (uz nenoteiktu laiku) Rēzeknes novada Pašvaldības policijas inspektora amatu – 2 vakances

Tiek izsludināts atklātais konkurss uz vakanto (uz nenoteiktu laiku ) Rēzeknes novada Pašvaldības policijas inspektora amatu (valsts amatpersonas amats).

Pamatdarba vieta: Krasuhas iela 1A, k-1, Audriņi, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads LV-4611.

Amata kandidātiem jāatbilst šādām prasībām:

 1. atbilstība likuma “Par policiju” 21.panta pirmās daļas 1.,2.,3., un 4.punktā noteiktajām prasībām;
 2. augstākā (juridiskā tiks uzskatīta par priekšrocību) vai vismaz pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātņu specialitātē;
 3. normatīvo aktu pārzināšana administratīvo pārkāpumu jomā, kā arī spēja patstāvīgi strādāt APS sistēmā un Administratīvā procesa likuma izpratne;
 4. “B” kategorijas autovadītāja apliecība un ne mazāk kā 3 gadus ilgs autovadītāja stāžs;
 5. laba fiziska sagatavotība un stresa noturība;
 6. spēja darboties komandā, kā arī patstāvīgi pieņemt lēmumus;
 7. labas saskarsmes spējas, precizitāte un augsta atbildības sajūta,pašvaldības;
 8. policijas darbu reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
 9. spēja sastādīt procesuālos dokumentus (iesniegumus, lēmumus, pieņemt liecības, sastādīt apskates protokolus  u.t.t);
 10. par priekšrocību tiks uzskatīta darba pieredze sabiedriskās kārtības nodrošināšanā vai tiesībsargājošās institūcijās, ne mazāk kā 3 gadi (pēdējo 5 gadu laikā);
 11. zināšanas par pašvaldības darbību, tās organizatorisko struktūru un pārvaldes sistēmu, par  pašvaldības Saistošajiem noteikumiem un spēja tajos orientēties;
 12. zināšanas par dokumentu izstrādi, noformēšanu un uzglabāšanu;
 13. valsts valodas zināšanas atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vēlams vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī;
 14. prasme rīkoties ar informācijas tehnoloģijām, elektroniskajiem saziņas līdzekļiem un biroja tehniku;
 15. prasme strādāt ar datoru, dokumentu vadības sistēmām, e-pastu;
 16. nevainojama reputācija, lojalitāte Latvijas valsts republikai;
 17. nav aizlieguma patstāvīgi glabāt un nēsāt šaujamieroci, kas tiks izsniegts lietošanai dienesta vajadzībām;
 18. spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos.

Pamatdarba atalgojums EUR  1150,00 pārbaudes laikā, pēc pārbaudes laika – atbilstoši novērtējumam. Inspektoram ir noteikts summētais darba laiks.

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Amata kandidāti līdz 2024. gada 19. aprīlim plkst. 14.00 ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada Pašvaldības policijas inspektora amatu” ievieto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A, LV-4601, vai nosūta pa pastu uz adresi: Rēzeknes novada pašvaldības policija, Krasuhas iela 1 A k-1, Audriņi, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4611, vai nosūta uz e-pastu pasvaldibaspolicija@rezeknesnovads.lv  šādus dokumentus:

 1. profesionālās darbības aprakstu (CV);
 2. motivācijas vēstuli, kurā norāda informāciju par izvirzītajām prasībām, tajā aprakstot pretendenta iepriekšējo pieredzi;
 3. pieteikuma anketu;
 4. izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 5. likumā noteiktajā gadījumā, dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams amata pienākumu veikšanai;
 6. autovadītāja apliecības kopiju;
 7. apliecinājumu, ka pretendents ir informēts un piekrīt, ka saņemto dokumentu izvērtēšanas konkursa komisija iegūs datus no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Sodu reģistra par personas sodāmībām un administratīvajiem pārkāpumiem. (pielikumā veidlapa)

Kontaktinformācija: tālr. 28080456

Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē amata kandidātu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – amata kandidātu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi un darba interviju - tiek uzaicināti tie amata kandidāti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2023. gada 20. aprīļa noteikumu "Par personāla atlases kārtību Rēzeknes novada pašvaldībā" 36. pantu, komisija nolēma pagarināt atkārtotu ārējo konkursu uz Rēzeknes novada pašvaldības policijas diviem inspektoru amatiem par 5 (piecām) darba dienām.

Rēzeknes novada Sociālais dienests (reģ.Nr. 40900003729)  aicina pieteikties uz vakanto Sociālā mentora- nodarbību vadītāja (šūšanas) amatu (uz nenoteiktu laiku) Dienas aprūpes centrā “Viļāni” (Liepu iela 2B, Viļāni)

Prasības pretendentam:

 • Vispārējā vidējā izglītība ;
 • Iepriekšējā darba pieredze tekstiliju ražošanas tehnoloģijās;
 • Labas prasmes darbā ar šūšanas iekārtām
 • Labas saskarsmes prasmes, spēja strādāt komandā;
 • Teicamas valsts valodas zināšanas.

Galvenie amata pienākumi:

 • Piedāvāt piemērotāko specializētās darbnīcas pakalpojuma nodarbinātības formu, izvērtējot klienta funkcionālās spējas un intereses;
 • Organizēt un vadīt šūšanas nodarbības, ņemot vērā katra klienta individuālās prasmes;
 • Vadīt darba iemaņu apgūšanu, skaidrot un uzraudzīt, kā klients lieto darbam nepieciešamos instrumentus un līdzekļus;
 • Organizēt un iesaistīt klientu labdarības izstādēs - tirdziņos, sekmējot klientā panākumu izjūtu;
 • Būt lojālam Latvijas Republikai un tās Satversmei

Pamatdarba atalgojums –  805, 00 EUR.
Darba vieta – Liepu iela 2B, Viļāni.
Darba laika organizācija – normāls darba laiks.

Pretendents līdz 2024. gada 9. aprīlim (ieskaitot) aicināts iesniegt:

 • amatam motivētu pieteikumus;
 • profesionālās darbības aprakstu (CV);
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • pieteikuma anketa.

Pieteikumus sūtīt elektroniski uz e-pastu socialais.dienests@rezeknesnovads.lv  (ar norādi „Konkursam uz Sociālā mentora- nodarbību vadītāja (šūšanas) amatu”) vai iesniegt personiski Rēzeknes novada Sociālā dienestā 11. kabinetā (Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne).

Kontaktinformācija: 64607181

Rēzeknes novada Sociālais dienests (reģ.nr. 40900003729)  aicina pieteikties uz vakanto SOCIĀLĀ DARBINIEKA AMATU Maltas apvienībā (uz noteiktu laiku)

Prasības pretendentam:

 • otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā vai iegūst atbilstošu izglītību;
 • vēlama darba pieredze sociālajā darbā;
 • ļoti labas komunikācijas un motivēšanas spējas;
 • spēja patstāvīgi pildīt amata pienākumus un pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros;
 • prasme strādāt komandā un veicināt sadarbību;
 • spēja strādāt dinamiskos un mainīgos darba apstākļos;
 • teicamas valsts valodas zināšanas un krievu valodas zināšanas saziņas līmenī;
 • labā lietotāja līmenī strādāt ar datoru.

Galvenie amata pienākumi:

 • Informēt un konsultēt mājsaimniecības par viņu tiesībām uz sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību un par to realizācijas iespējām, kā arī līdzdarbības pienākumiem sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanā;
 • Pieņemt un reģistrēt personas rakstveida un mutvārdu iesniegumus, nodrošināt iesniegumu izskatīšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • Pārbaudīt klienta sniegto un par klientu saņemto informāciju valsts un pašvaldības datu reģistros;
 • Uzraudzīt un nodrošināt vienotu pieeju mājokļa pabalsta aprēķināšanai SOPA;
 • Sagatavot vai aktualizēt pašvaldības sociālās palīdzības informācijas sistēmā (turpmāk – SOPA) lēmumu projektus, normatīvos kritērijus atbilstoši izmaiņām tiesību aktos un pēc nepieciešamības citos gadījumos;
 • Būt lojālam Latvijas Republikai un tās Satversmei

Pamatdarba atalgojums EUR  935,00 pārbaudes laikā, pēc pārbaudes laika  atbilstoši novērtējumam.

Pamatdarba vieta – Malta, Rēzeknes novads

Pretendents līdz 2024. gada 9. aprīlim (ieskaitot) aicināts iesniegt:

 • amatam motivētu pieteikumu;
 • profesionālo aprakstu (CV);
 • izglītību apliecinošo dokumentu kopijas;
 • pieteikuma anketa.

Pieteikumus sūtīt elektroniski uz e-pastu: socialais.dienests@rezeknesnovads.lv  (ar norādi „Konkursam uz sociālā darbinieka amatu”) vai iesniegt personiski Rēzeknes novada Sociālā dienestā 11. kabinetā (Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne).

Kontaktinformācija: 64607181

RĒZEKNES NOVADA BĀRIŅTIESA (reģ.Nr.40900038627, juridiskā adrese: Krasuhas iela 1A, k-1, Audriņi, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4611) izsludina  atklāto konkursu uz Rēzeknes novada bāriņtiesas locekļa amatiem (Nautrēnu pagastā, Stružānu pagastā, Dricānu pagastā, Rikavas pagastā un Audriņu pagastā, Sakstagala pagastā, Ozolmuižas pagastā, Kantinieku pagastā). Amata pretendentiem ir jāatbilst prasībām:

 1. Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis.
 2. Pretendents sasniedzis 30 gadu vecumu.
 3. Pretendents ir ieguvis vismaz akadēmisko bakalaura grādu vai profesionālo bakalaura grādu un 5.līmeņa profesionālo kvalifikāciju vai citu Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajam Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 6.līmenim atbilstošu kvalifikāciju pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai tiesību zinātnē, izglītības vadībā vai sabiedrības vadībā un kurai ir ne mazāk kā triju gadu darba stāžs attiecīgi iegūtās izglītības tematiskajā jomā vai bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka vai bāriņtiesas locekļa amata pienākumu pildīšanā.
 4. Valsts valodas prasme augstākajā līmenī.
 5. Nevainojama reputācija.
 6. Augsta stresa noturība un atbildības sajūta, labas komunikācijas un saskarsmes spējas.
 7. Stratēģiska un analītiska domāšana.
 8. Labas datorprasmes, prasmes strādāt ar biroja tehniku un informāciju tehnoloģijām, dokumentu sagatavošanas prasmes.
 9. Normatīvo aktu pārzināšana amatam noteikto pienākumu atbilstošai izpildei.
 10. Vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība.
 11. Vēlamas svešvalodu (krievu un angļu valodas) prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamā apjomā.
 12. Nav Bāriņtiesu likuma 11.pantā norādīto šķēršļu ieņemt Bāriņtiesas locekļa amatu.
 13. Pretendenti var iesniegt:
 • papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopiju par speciālo zināšanu apguvi Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra noteikumu Nr.984 noteiktajā apjomā un kārtībā;
 • amata pienākumu izpildei atbilstošu pēdējos piecos gados apgūtu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas.

Pamatdarba atalgojums 1136 EUR pārbaudes laikā, pēc pārbaudes laika atbilstoši novērtējumam.

Amata pienākumu izpildi būtu vēlams uzsākt no 2024.gada 2.maija.

Pretendentiem ir jāiesniedz sekojoši dokumenti:

 1. motivācijas vēstule;
 2. pretendenta dzīves un darba gaitu apraksts CV (Curriculum Vitae) ar obligātu norādi uz pieredzi un zināšanām bērnu tiesību aizsardzības jautājumos, CV jānorāda dzimšanas dati, kontakttālrunis, e-pasts saziņai;
 3. Nolikuma prasībām atbilstošu izglītības dokumentu kopijas (Bāriņtiesas likuma 10. panta otrā daļa);
 4. pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu papildu apmācību apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī rekomendācijas;
 5. apliecinājums, ka uz pretendentu neattiecas Bāriņtiesu likuma 11. pantā noteiktie ierobežojumi;
 6. veidlapa par pieteikšanos uz Bāriņtiesas locekļa pienākumu izpildi Rēzeknes novada pašvaldības teritoriālajās vienībās ( pielikums Nr.1.);
 7. pieteikuma anketa.

Dokumentus ar norādi “Rēzeknes novada bāriņtiesas locekļa amata konkurss” var iesniegt līdz 2024. gada 12. aprīlim, plkst.13.00:

 1. nosūtot uz e-pasta adresi: daina.igaune@rezeknesnovads.lv, dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu,
 2. personīgi, slēgtā aploksnē ar attiecīgu uzrakstu uz aploksnes, iesniedzot Rēzeknes novada bāriņtiesā, Krasuhas ielā 1A, k-1, Audriņi, Audriņu pagasts, Rēzeknes novadā, LV-4611, bāriņtiesas kabinetā, vai ievietojot korespondencei paredzētajā pastkastītē pie Rēzeknes novada bāriņtiesas ēkas iepriekšminētajā adresē.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – interviju - tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām.
Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13. pantu, Rēzeknes novada bāriņtiesa informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases konkursa norisi; minētās personas datu apstrādes pārzinis ir Rēzeknes novada pašvaldība, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601. Lai iepazītos ar informāciju par personas datu apstrādi Rēzeknes novada pašvaldībā, aicinām apmeklēt Rēzeknes novada pašvaldības tīmekļa vietni: www.rezeknesnovads.lv

Papildinformācija pa tel.nr. 20228847 vai 64640644.

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Kultūras un tūrisma pārvalde” (reģ. Nr. 40900040015) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Kultūras pasākumu organizatora vietu Maltas pagasta Maltas kultūras namā (1,00 darba slodze uz noteiktu laiku).

Prasības amata pretendentam:

 1. vēlama augstākā vai vidējā speciālā izglītība;
 2. spēja izstrādāt, sagatavot un vadīt kultūras pasākumus;
 3. spēja plānot darbu atbilstoši izvirzītajiem mērķiem, prioritātēm un atbilstoši noteiktajam budžetam;
 4. prasmes lietot informācijas tehnoloģijas amata pienākumu veikšanai.

Amata kandidāti līdz 2024. gada 27. marta plkst. 9.00 iesniedz Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas (Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 95A, LV-4601) vai nosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai nosūta uz e-pastu ktp@rezeknesnovads.lv šādus dokumentus:

 1. dzīvesgājuma aprakstu (CV);
 2. pieteikuma anketu;
 3. izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 4. motivācijas vēstuli;
 5. likuma noteiktajā gadījumā, dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kādas nepieciešamas amata pienākumu veikšanai.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv un NVA mājaslapā.

Pamatdarba atalgojums pēc pārbaudes laika 998 EUR, atbilstoši novērtējumam. Atalgojums pārbaudes laikā – 948,10 EUR.

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai – Kultūras un tūrisma pārvaldes personāla speciālists Dace Škrjaba (dace.skrjaba@rezeknesnovads.lv; tālr. 28305472).

Maltas apvienības pārvalde (reģ. Nr.40900027426, adrese: Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Maltas apvienības pārvaldes tehniskā speciālista Lūznavā amatu.

Prasības amata pretendentam:

 • Vidējā profesionālā vai augstākā izglītība inženierkomunikāciju, tehniskās apkalpošanas jomā;
 • Amatam vēlama atbilstoša darba pieredze inženierkomunikāciju, tajā skaitā saimniecisko darbu veikšanā;
 • Spēja patstāvīgi iegūt informāciju, risināt tehniskos jautājumus un organizēt darba izpildi;
 • Spēja sastādīt remontdarbu tāmes, darba uzdevumus un specifikācijas;
 • Teicamas valsts valodas zināšanas;
 • Labas datorlietošanas prasmes (programmas MS Word, Excel);
 • Iniciatīva, spēja konstatēt problēmu un piedāvāt tās risināšanas variantus;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība

Amata pienākumi:

 • Pārzināt un koordinēt valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa – muižas vēsturiskās ēkas tehniskās uzraudzības jautājumus, lai nodrošinātu vēsturisko vērtību saglabāšanu.
 • Nodrošināt ēkas apsaimniekošanu un ekspluatāciju.
 • Nodrošināt inženierkomunikāciju (siltumapgāde, ūdensapgāde, kanalizācija, ventilācija un gaisa kondicionēšana, elektroapgāde, automātiskā ugunsdzēšana, signalizācija, telekomunikācija, u.c.) pareizu ekspluatāciju un darbību, pārzināt to uzbūvi, principiālo darbību un režīmu regulēšanas iespējas.
 • Nodrošināt ēkā uzstādīto iekārtu kvalitatīvu darbību, apkalpošanu un ekspluatēšanu atbilstoši instrukcijām un drošības noteikumiem.
 • Plānot un īstenot ēkas remontus un labiekārtošanu, iekārtu remontus un nomaiņu.
 • Līdzdarboties ēkā rīkoto pasākumu tehniskajā apkalpošanā, veikt telpu un iekārtu sagatavošanu pasākumu kvalitatīvai norisei atbilstoši pasākuma specifikai.
 • Plānot un, saskaņojot ar tiešo vadītāju, veikt materiāltehnisko un citu resursu iegādi ēkas darbības nodrošināšanai.
 • Sagatavot un iesniegt tiešajam vadītājam ēkas uzturēšanas darbu pārskatus, analīzi un plānus.
 • Sadarboties ar piegādātājiem, ārpakalpojumu sniedzējiem tehniskajā jomā;
 • Izstrādāt un uzturēt aktualizētu tehnisko dokumentāciju.

Pamatdarba atalgojums pārbaudes laikā 770,00 EUR

Pamatdarba atalgojums pēc pārbaudes – atbilstoši novērtējumam.

Pretendentam jāiesniedz:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • motivācijas vēstule.

Dokumenti ar norādi “Konkursam uz Maltas apvienības pārvaldes vakanci “tehniskais speciālists Lūznavā”” līdz 2024. gada 31. martam uz e-pastu info@luznava.lv vai aizlīmētā aploksnē līdz 2024. gada 31. martam jāiesniedz personīgi iestādē "Maltas apvienības pārvalde", lietvedei Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pag., Rēzeknes novads.

Papildu informācija pa tālr 64607421, lietvede Ina Tuče, Lūznavas pag.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās.
Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu pieteikumus un iesniegtos dokumentus.
Uz otro kārtu – darba  intervijas ar pirmajā kārtā atlasītajiem pretendentiem.

Maltas apvienības pārvalde
aicina darbā lietvedi (ar arhīva un saimnieciskiem pienākumiem)  
Feimaņu pamatskolā uz noteiktu laiku

Maltas apvienības pārvalde (reģ. Nr. 40900027426, adrese: Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Maltas apvienības pārvaldes lietvedes (ar arhīva un saimnieciskiem pienākumiem)  Feimaņu pamatskolā amatu uz noteiktu laiku.

Prasības amata pretendentam:

 1. vidējā profesionālā vai augstākā izglītība;
 2. vēlama darba pieredze pašvaldības institūcijā vai valsts pārvaldē;
 3. nepieciešamas normatīvo aktu zināšanas lietvedības, personāla, darba tiesību jomā un spēja tajos orientēties, kā arī prasme veikt to analīzi un piemērošanu;
 4. jāpārzina pašvaldības darbība, tās organizatoriskā struktūra un pārvaldes sistēma;
 5. racionāla darba organizācijas prasme, sistematizācijas prasme, spēja identificēt kļūdas un nekavējoties tās novērst;
 6. prasme lietot praksē teorētiskās zināšanas;
 7. prasme strādāt ar datoru, informācijas tehnoloģijām, kā arī ar biroja tehniku;
 8. prasme strādāt ar elektroniskajām dokumentu vadības sistēmām;
 9. labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 10. augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta un precizitāte;
 11. valsts valodas prasme augstākajā pakāpē;
 12. nevainojama reputācija.

Pamatdarba atalgojums pārbaudes laikā (3 mēneši) – 825,00 EUR.

Pamatdarba atalgojums pēc pārbaudes laika saskaņā ar ikgadējo darba izpildes novērtēšanas anketu.

Ar konkursa nolikumu, amata aprakstu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Pretendentam jāiesniedz:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • motivācijas vēstule;
 • izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 • pieteikuma anketa.

Dokumenti ar norādi “Konkursam uz Maltas apvienības pārvaldes vakanci “lietvede Feimaņu pamatskolā”” līdz 2024. gada 13. marta plkst. 14.00 jānosūta uz e-pastu maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv vai aizlīmētā aploksnē līdz 2024. gada 13. marta plkst. 14.00 jāiesniedz personīgi Maltas apvienības pārvaldei, lietvedei 3. kab., Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads.

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai – Maltas apvienības pārvaldes vadītājs Edgars Blinovs, tālr. 27870687, e-pasts: maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu darba interviju par pretendentu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Viļānu apvienības pārvalde (reģ Nr. 40900036645) izsludina konkursu uz vakanto Viļānu apvienības pārvaldes amatu "Ceļu būvtehniķis", uz nenoteiktu laiku.

Prasības amata pretendentam:

 • vidējā profesionālā vai augstākā izglītība;
 • par priekšrocību tiks uzskatīta iepriekšējā pieredze ceļu uzturēšanas vai ceļu (ielu, tiltu) projektēšanas vai būvniecības jomā;
 • valsts valodas zināšanas;
 • spēja patstāvīgi iegūt informāciju ceļu būvniecības, autoceļu ikdienas un periodiskās uzturēšanas, autoceļu (ielu, tiltu) uzturēšanas tehnoloģiju attīstības, kā arī satiksmes organizācijas jautājumos;
 • spēja strādāt komandā, spēja plānot, koordinēt un vadīt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras attīstības un uzturēšanas darbus;
 • spēja organizēt darba izpildi, patstāvīgi pilnveidot amata kompetenci;
 • spēja plānot budžetu, kontrolēt budžeta līdzekļu izlietojumu grāmatvedības un resursu vadības lietojumprogrammās;
 • spēja sastādīt vienkāršotas ceļu remontdarbu tāmes, darba uzdevumus un specifikācijas;
 • labas komunikācijas spējas, augsta atbildības sajūta, precizitāte un spēja strādāt komandā;
 • labas datorlietošanas prasmes (programmas MS Word, Excel);
 • iniciatīva, analītiska domāšana, spēja konstatēt problēmu un piedāvāt tās risināšanas variantus;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Pamatdarba atalgojums EUR 972,00

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas un pieteikuma anketu ar norādi "Konkursam uz Viļānu apvienības pārvalde Ceļu būvtehniķa amatam" līdz 2024. gada 15. martam  plkst. 16.00 sūtīt uz e-pastu vilanuapvieniba@rezeknesnovads.lv vai līdz 2024. gada 15. martam plkst. 16.00 iesniegt Viļānu apvienības pārvalde Kultūras laukums 1A, Viļānos.

Kontaktinformācija: 64628033; 29357314.

Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – darba interviju – tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām.

Rēzeknes novada Sociālais dienests (reģ.Nr. 40900003729)  aicina pieteikties uz vakanto Specializētā automobiļa vadītāja amatu (uz noteiktu laiku)

Prasības pretendentam:

 • vispārējā vidējā izglītība;
 • zināšanas par darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principiem to lietošanas nosacījumiem;
 • spēja patstāvīgi pildīt amata pienākumus un pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros;
 • prasme strādāt komandā un veicināt sadarbību;
 • teicamas valsts valodas zināšanas;
 • B kategorijas vadītāja apliecība.

Galvenie amata pienākumi:

 • uzturēt tehniskā kārtībā transporta līdzekli, veikt automobiļa tehniskās apskates;
 • regulāri aizpildīt ceļazīmes un nodot atskaites par izlietoto degvielu pamatojoties uz Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 3. februāra noteikumiem Nr.4 "Par transportlīdzekļu izmantošanu un izdevumu uzskaites kārtību Rēzeknes novada pašvaldībā";
 • nodrošināt aprūpētāju un citu sociālajā aprūpē un sociālajā rehabilitācijā iesaistīto speciālistu nogādāšanu pie klientiem;
 • atbildēt par drošību automobilī brauciena laikā;
 • palīdzēt klientiem iekāpt un izkāpt no automobiļa veikt asistenta pienākumus, pārvadājot un pavadot klientus pie ģimenes ārsta vai uz ārstniecības iestādi;
 • nodrošināt guļošas personas fizisku atbalstu transportēšanas laikā.

Pamatdarba atalgojums 5,17 EUR/h 
Darba laika organizācija – summētais darba laiks.

Pretendents līdz 2024. gada 5. martam (ieskaitot) aicināts iesniegt:

 • amatam motivētu pieteikumu;
 • profesionālo aprakstu (CV);
 • Vadītāja apliecības kopiju;
 • Izglītības apliecinošu dokumentu kopijas;
 • pieteikuma anketu.

Pieteikumus sūtīt elektroniski uz e-pastu: socialais.dienests@rezeknesnovads.lv vai iesniegt personiski Rēzeknes novada Sociālā dienestā 11. kabinetā (Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne).

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai – Vadītājas vietniece Inta Greivule-Loca ( tālrunis 64607181)

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Kultūras un tūrisma pārvalde” izsludina atklātu konkursu uz vakanto Maltas pagasta  bibliotekāra amatu

Amata kandidātiem jāatbilst šādām prasībām:

 • augstākā akadēmiskā vai profesionālā; vidējā speciālā izglītība bibliotēku darba jomā vai cita izglītība un tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā;
 • vēlama darba pieredze bibliotēku darba jomā;
 • normatīvo aktu zināšanas bibliotēku jomā, spēja tajos orientēties un piemērot tos;
 • valsts valodas prasmes augstākajā pakāpē;
 • prasme strādāt ar datoru, informācijas tehnoloģijām, biroja tehniku;
 • prasme strādāt ar elektroniskajām datubāzēm un citām elektroniskajām sistēmām, prasme strādāt ar bibliotēku informācijas sistēmu (BIS) Alise tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • jāspēj plānot un organizēt savu un bibliotēkas darbu, jāpiemīt radošai domāšanai, iniciatīvai;
 • jābūt augstai saskarsmes kultūrai un atbildības sajūtai.

Pamatdarba atalgojums 722,95 EUR pārbaudes laikā, pēc pārbaudes laika atbilstoši novērtējumam.

Amata kandidātiem jāiesniedz:

 • motivācijas vēstule;
 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • pieteikuma anketa;
 • izglītības apliecinoša dokumenta kopija.

Dokumenti ar norādi “Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kultūras un tūrisma pārvalde ”Maltas pagasta bibliotekāra amatu“”  jāiesniedz  elektroniski līdz 2024. gada 26. februārim plkst. 9.00 Rēzeknes novada pašvaldības Kultūras un tūrisma pārvaldē uz e-pastu: ktp@rezeknesnovads.lv 

Kontaktinformācija: Dace Škrjaba, tālr. 28305472

Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē amata kandidātu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – amata kandidātu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi un darba interviju - tiek uzaicināti tie amata kandidāti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Rēzeknes novada pašvaldības (reģ. Nr.90009112679) Centrālās pārvaldes  Būvvalde aicina darbā arhitektu

Tiek izsludināts atklāts konkurss uz vakanto arhitekta amatu. Amata pretendentam jāatbilst šādām prasībām:

 1. augstākā  izglītība arhitekta specialitātē;
 2. par priekšrocību tiks uzskatītas prasmes darbā BIS;
 3. labas saskarsmes spējas, argumentācijas prasmes;
 4. valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 5. teicamas prasmes darbā ar datoru (MS Word, Excel);
 6. spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos.

 Galvenie amata pienākumi:

 1. Piedalīties normatīvo aktu projektu izstrādāšanā par novada vides arhitektoniskajiem un estētiskajiem jautājumiem.
 2. Izskatīt iesniegumus un pieņemt lēmumus par būvniecības ieceri, kā arī pārbaudīt lēmumos ietverto nosacījumu izpildi un iesniegto dokumentu saturu normatīvajos aktos noteiktajā apjomā;
 3. Izvērtēt būvniecības darbu atbilstību būvprojektiem, būvniecības ieceru dokumentācijai;
 4. Piedalīties komisijas darbā, veicot būvobjektu pieņemšanu ekspluatācijā;
 5. Plānot novada vides attīstību un izstrādāt vīziju novada arhitektūras elementu koptēlam;
 6. Izskatīt un saskaņot reklāmas/izkārtnes projektus un sagatavot izkārtnes/reklāmas pasi;
 7. Piedalīties būvniecības ieceru publiskā apspriešanā, sagatavot pārskatu un lēmuma priekšlikumu par publiskās apspriešanas rezultātiem;
 8. Savas kompetences ietvaros sagatavot atbildes, atbilžu projektus fizisku un juridisku personu iesniegumiem;
 9. Gatavot dokumentus izskatīšanai būvvaldes, pašvaldības komiteju un domes sēdēs;
 10. Sniegt ziņas par teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumiem;
 11. Sniegt konsultācijas par būvniecības procesa kārtību.

Mēnešalga arhitekta amatam ir EUR 450,00 par 0,3 slodzi (0,3 likmi).

Pamatdarba vieta: “Lazdas”, Balbišos, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā.

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas, pieteikuma anketu (atrodama pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv), likumā noteiktajā gadījumā dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams amata pienākumu veikšanai, ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Būvvaldes arhitekta amatu” līdz 2024. gada 20. februāra plkst. 12.00 jānosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv vai jāievieto pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē. Kontaktinformācija 26531328.. Pretendentu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē amata pretendentus iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – amata pretendentu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi un darba interviju - tiek uzaicināti tie amata pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Rēzeknes novada Sociālais dienests (reģ.Nr. 40900003729)  aicina pieteikties uz vakanto SOCIĀLĀ DARBINIEKA DARBAM AR ĢIMENĒM AR BĒRNIEM AMATU Dricānu apvienībā (uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentam:

 1. otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā vai iegūst atbilstošo izglītību;
 2. vēlama darba pieredze sociālajā darbā ar ģimenēm ar bērniem;
 3. ļoti labas komunikācijas un motivēšanas spējas;
 4. spēja patstāvīgi pildīt amata pienākumus un pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros;
 5. prasme strādāt komandā un veicināt sadarbību;
 6. spēja strādāt dinamiskos un mainīgos darba apstākļos;
 7. teicamas valsts valodas zināšanas un krievu valodas zināšanas saziņas līmen
 8. labā lietotāja līmenī strādāt ar datoru.

Galvenie amata pienākumi:

 • Informēt un konsultēt ģimenes ar bērniem par viņu tiesībām uz sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību un par to realizācijas iespējām, kā arī līdzdarbības pienākumiem sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanā;
 • Pieņemt un reģistrēt personas rakstveida un mutvārdu iesniegumus, nodrošināt iesniegumu izskatīšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • Izvērtēt ģimeņu ar bērniem sociālo situāciju, ja nepieciešams, apmeklēt ģimeni dzīvesvietā vai atrašanās vietā un vienoties par sociālo problēmu, kuras risināšanai nepieciešams atbalsts;
 • Veikt risku novērtēšanu vai daudzpakāpju izvērtēšanu ģimenēs ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi;
 • Sociālo gadījumu vadīšanā vai risināšanā apzināt un piesaistīt nepieciešamos resursus, ievērojot sociālā darba specifiku dažādās prakses jomās;
 • Izstrādāt un īstenot individuālos sociālās rehabilitācijas plānus, mainīt un papildināt tos atbilstoši identificētajām sociālajām problēmām un vajadzībām

Pamatdarba atalgojums 935,00 EUR pārbaudes laikā, pēc pārbaudes laika atbilstoši novērtējumam.

Darba slodze – pilna laika darbs.

Pretendents līdz 2024. gada 7. februārim. (ieskaitot) aicināts iesniegt:

 • amatam motivētu pieteikumu;
 • profesionālo aprakstu (CV);
 • izglītību apliecinošo dokumentu kopijas;
 • pieteikuma anketu

Pieteikumus sūtīt elektroniski uz e-pastu: socialais.dienests@rezeknesnovads.lv vai iesniegt personiski Rēzeknes novada Sociālā dienestā 11. kabinetā (Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne).

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai – Vadītājas vietniece Inta Greivule-Loca (tālrunis 64607181)

Maltas apvienības pārvalde (reģ. Nr.40900027426, adrese: Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Maltas apvienības pārvalde Feimaņu pagasta jaunatnes darbinieka vakanto amatu

Pretendentam jāatbilst šādām prasībām:

 • augstākā, vidējā speciālā vai vidējā izglītība;
 • prasme plānot laiku, veidot komunikāciju un sadarbību ar citiem;
 • digitālā satura (afišu, sociāļo tīklu satura) veidošanas prasmes;
 • izpratne par to, kas ir neformālā izglītība, kādas ir tās metodes;
 • spēja organizēt neformālās izglītības aktivitātes, pasākumus;
 • augsta atbildība pret darbu;
 • radoša pieeja darbam, spēja ātri reaģēt un pašiniciatīva darboties;
 • pieredze darbā ar pusaudžiem un jauniešiem, neformālo aktivitāšu un pasākumu organizēšanā, projektu īstenošanā, tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • vēlama B kategorijas auto vadītāja apliecība;
 • prasme pieņemt lēmumus un izrādīt iniciatīvu.

Pamatdarba atalgojums 413,00 EUR (0,5 slodze Feimaņu pagastā)
Amata apraksts, nolikums, pieteikuma anketa - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Dokumenti ar norādi “Konkursam uz Maltas apvienības pārvalde vakanci “Jaunatnes darbinieks Feimaņu pagastā”” līdz 2024. gada 15. februārim plkst. 14.00 jānosūta uz e-pastu maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv vai aizlīmētā aploksnē līdz 2024. gada 15. februārim plkst. 14.00 jāiesniedz personīgi Maltas apvienības pārvaldes lietvedei 3.kab., Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads.

Pretendentam jāiesniedz:

 • profesionālās darbības aprakstu (CV);
 • motivācijas vēstuli;
 • izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 • pieteikuma anketu

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai - Maltas apvienības pārvaldes vadītājs Edgars Blinovs, tālr. 27870687, e-pasts maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv

Rēzeknes novada pašvaldības (reģ. Nr.90009112679) Centrālās pārvaldes Attīstības plānošanas nodaļa aicina darbā teritorijas plānotāju (2 vakances)

Tiek izsludināts atklāts konkurss uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja amatu.

Amata kandidātiem jāatbilst šādām prasībām:

 1. augstākā izglītība vai nepabeigta augstākā izglītība (pēdējo kursu studenti) - inženierzinātnēs, arhitektūrā (tai skaitā ainavu), pilsētplānošanā, telpiskās attīstības plānošanā, teritorijas plānošanā, zemes ierīcībā, ģeogrāfijā vai sociālajās zinātnēs;
 2. izpratne par pašvaldības plānošanas dokumentu izstrādi;
 3. vēlama pieredze pašvaldības plānošanas dokumentu izstrādē, teritorijas plānošanā vai zemes ierīcībā;
 4. vēlama pieredze darbā ar kartogrāfisko materiālu un pieredze darbā ar rasēšanas datorprogrammām (Micro Station, AutoCad, ArcGis) lietotāja līmenī;
 5. zināšanas par dokumentu izstrādi, noformēšanu un uzglabāšanu;
 6. labas iemaņas darbā ar datoru, lietojumprogrammām un citu biroja tehniku;
 7. valsts valodas zināšanas atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 8. augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta un precizitāte;
 9. spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu;
 10. prasme strādāt ar elektroniskajām dokumentu vadības sistēmām, e-pastu;
 11. labas organizatora un analītiskās spējas, spēja izdarīt objektīvus, pamatotus secinājumus un patstāvība pieņemot lēmumus, komunikācijas un sadarbības prasmes.

Mēnešalga teritorijas plānotāja amatam pārbaudes laikā ir EUR  1105,00, pēc pārbaudes laika atbilstoši novērtējumam.

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas, pieteikuma anketu (atrodama pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv), likumā noteiktajā gadījumā dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams amata pienākumu veikšanai, ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja amatu” līdz 2024. gada 1. februāra plkst. 12.00 jānosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv vai jāievieto pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē vai jānosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi. Kontaktinformācija 64607185, 26582773. Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē amata kandidātu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – amata kandidātu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi un darba interviju - tiek uzaicināti tie amata kandidāti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Rēzeknes novada pašvaldības (reģ. Nr.90009112679) Centrālās pārvaldes  Būvvalde aicina darbā juristu

Tiek izsludināts atklāts konkurss uz vakanto Būvvaldes jurista amatu

Prasības amata pretendentam:

 1. Augstākā izglītība tiesību zinātņu specialitātē;
 2. Vēlama atbilstoša darba pieredze valsts vai pašvaldības institūcijā;
 3. Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, kā arī vēlamas vienas svešvalodas zināšanas;
 4. Prasme rīkoties ar informācijas tehnoloģijām, elektroniskajiem saziņas līdzekļiem un biroja tehniku;
 5. Jurista pienākumu veikšanai nepieciešamo normatīvo aktu pārzināšana un spēja tajos orientēties;
 6. Komunikabilitāte, augsta saskarsmes kultūra, spēja izdarīt objektīvus, pamatotus secinājumus un patstāvīgi pieņemt lēmumus.

Galvenie amata pienākumi:

 1. Piedalīties Būvvaldes sēdēs un lēmumu pieņemšanā par iesniegtajiem būvniecības iesniegumiem, būvprojektiem minimālā sastāvā, būvprojektiem, apliecinājuma kartēm, paskaidrojuma rakstiem, atzinumiem par būves pārbaudi.
 2. Patvaļīgas būvniecības gadījumā sadarbībā ar būvinspektoru sagatavot attiecīgu atzinumu, pārbaudīt administratīvo aktu atbilstību spēkā esošajām tiesību normām, sagatavot lēmumu projektus par Atzinumiem administratīvajās un administratīvo pārkāpumu lietās, kā arī pašvaldības domes lēmumu projektus Būvvaldes darbības jomā.
 3. Savas kompetences ietvaros sagatavot Būvvaldes administratīvo aktu un lēmumu projektus.
 4. Veikt Būvvaldes darbinieku sagatavoto administratīvo aktu projektu un iesniegto dokumentu tiesiskuma kontroli.
 5. Kontrolēt Būvvaldes lēmumu izpildi, sagatavojot brīdinājumus un piespiedu izpildes dokumentus.
 6. Sniegt informāciju un juridiska rakstura konsultācijas pašvaldības iestāžu vadītājiem, Centrālās pārvaldes vadītājiem un darbiniekiem nodaļas darbības jomā.
 7. Nodaļas kompetences jomā analizēt, iztulkot un piemērot tiesību normas, kā arī izstrādāt un sagatavot juridiska rakstura dokumentus pašvaldības Centrālajai pārvaldei.
 8. Sagatavot priekšlikumus par spēkā esošo rīkojumu, nolikumu, instrukciju, kā arī citu pašvaldības izdoto normatīvo aktu grozīšanu vai spēku zaudējušo atcelšanu, kas saistīti nodaļas darbības jomu un ar amata pienākumu veikšanu.
 9. Sagatavot atbildes uz personu iesniegtajām sūdzībām, priekšlikumiem un iesniegumiem Būvvaldē un pašvaldībā saskaņā ar Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja vietnieka, pašvaldības izpilddirektora vai viņa vietnieka, vai nodaļas vadītāja norādījumiem.

Mēnešalga jurista amatam pārbaudes laikā EUR 1156,00 par 1 slodzi. Pēc pārbaudes laika atbilstoši darbinieka novērtējumam.

Pamatdarba vieta: -“Lazdas”, Balbišos, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā.

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas un pieteikuma anketu (atrodama pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) ar norādi "Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Būvvaldes jurista amatu" līdz 2024. gada 1. februāra plkst. 12.00 jānosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv vai jāievieto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, LV-4601 vai sūtīt pieteikumu pa pastu uz norādīto adresi. Kontaktinformācija 26531328. Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus un atbilstību kvalifikācijas prasībām. Uz otro kārtu – pretendentu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi un darba interviju - tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Dricānu apvienības pārvalde (reģ. Nr. 40900027407) aicina darbā vadītāja vietnieku plānošanas un īpašumu apsaimniekošanas jautājumos

Tiek izsludināts atklāts konkurss uz vakanto Dricānu apvienības pārvaldes vadītāja vietnieka plānošanas un īpašumu apsaimniekošanas jautājumos amatu

Amata kandidātiem jāatbilst šādām prasībām:

 • Augstākā izglītība;
 • Vismaz 3 (trīs) gadu darba pieredze pašvaldības institūcijā vai valsts pārvaldē;
 • Nepieciešamas plašas normatīvo aktu zināšanas un spēja tajos orientēties, kā arī prasme veikt tiesību aktu analīzi un piemērošanu;
 • Jāpārzina pašvaldības darbība, tās organizatoriskā struktūra un pārvaldes sistēma;
 • Racionāla darba organizācijas prasme, sistematizācijas prasme, spēja identificēt kļūdas un nekavējoties tās novērst;
 • Prasme lietot praksē teorētiskās zināšanas;
 • Labas datorlietošanas prasmes (programmas MS Word, Excel);
 • Prasme strādāt ar elektroniskajām vadības sistēmām, e-pastu;
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • Labas komunikācijas spējas, augsta atbildības sajūta, precizitāte un spēja strādāt komandā;
 • Spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu;
 • Iniciatīva, analītiska domāšana, spēja konstatēt problēmu un piedāvāt tās risināšanas variantus.
 • Augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta un precizitāte;
 • Nevainojama reputācija

Mēnešalga vadītāja vietnieka plānošanas un īpašumu apsaimniekošanas jautājumos amatam pārbaudes laikā ir EUR 1770,00, pēc pārbaudes laika atbilstoši novērtējumam.

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas, pieteikuma anketu (atrodama pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv), likumā noteiktajā gadījumā dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams amata pienākumu veikšanai, ar norādi „Konkursam uz Dricānu apvienības pārvaldes vadītāja vietnieka plānošanas un īpašumu apsaimniekošanas jautājumos amatu” līdz 2024. gada 5. februāra plkst. 16.30  iesniedz Dricānu apvienības pārvaldes lietvedei vai  nosūta uz e-pastu dricanuapvieniba@rezeknesnovads.lv, vai nosūta pa pastu (adrese: “Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615). Kontaktinformācija- iestādes Dricānu apvienības pārvalde vadītājs Andrejs Tārauds, tel.29388271. Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē amata kandidātu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – amata kandidātu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi un darba interviju - tiek uzaicināti tie amata kandidāti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Dricānu apvienības pārvalde (reģ. Nr. 40900027407) aicina darbā uzskaitvedi grāmatvedības nodaļā

Tiek izsludināts atklāts konkurss uz vakanto Dricānu apvienības pārvaldes grāmatvdības nodaļas uzskaitveža amatu.

Amata kandidātiem jāatbilst šādām prasībām:

 • Augstākā, pirmā līmeņa augstākā izglītība vai nepabeigta augstākā izglītība (pēdējo kursu studenti) (ekonomika, grāmatvedība);
 • Amatam vēlama atbilstoša darba pieredze grāmatvedības darbā, vēlama pieredze pašvaldības grāmatvedības uzskaitē;
 • Normatīvo aktu zināšanas grāmatvedības jomā, spēja tajos orientēties un piemērot;
 • Spēja analizēt lielāka apjoma dokumentus, novērtēt  to atbilstību normatīvajam ietvaram;
 • Zināšanas par pašvaldības darbību, tās organizatorisko struktūru un pārvaldes sistēmu;
 • Zināšanas par dokumentu izstrādi, noformēšanu un uzglabāšanu;
 • Labas datorlietošanas prasmes (programmas MS Word, Excel);
 • Prasme strādāt ar elektroniskajām vadības sistēmām, e-pastu;
 • Valsts valodas zināšanas atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • Labas komunikācijas spējas, augsta atbildības sajūta, precizitāte un spēja strādāt komandā;
 • Iniciatīva, analītiska domāšana, spēja konstatēt problēmu un piedāvāt tās risināšanas variantus.

Mēnešalga uzskaitveža amatam pārbaudes laikā ir EUR 781,00, pēc pārbaudes laika atbilstoši novērtējumam.

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas, pieteikuma anketu (atrodama pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv), likumā noteiktajā gadījumā dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams amata pienākumu veikšanai, ar norādi "Konkursam uz Dricānu apvienības pārvaldes grāmatvedības nodaļas uzskaitveža amatu" līdz 2024. gada 5. februāra plkst. 16.30  iesniedz Dricānu apvienības pārvaldes lietvedei vai  nosūta uz e-pastu dricanuapvieniba@rezeknesnovads.lv, vai nosūta pa pastu (adrese: “Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615). Kontaktinformācija – iestādes Dricānu apvienības pārvalde galvenā grāmatvde Vija Dundeniece, tālr. 28703307. Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē amata kandidātu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – amata kandidātu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi un darba interviju - tiek uzaicināti tie amata kandidāti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

RĒZEKNES NOVADA BĀRIŅTIESA (reģ.Nr.40900038627, juridiskā adrese: Krasuhas iela 1A, k-1, Audriņi, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4611) izsludina  atklāto konkursu uz Rēzeknes novada bāriņtiesas locekļa amatu (Nautrēnu pagastā, Stružānu pagastā, Dricānu pagastā, Rikavas pagastā). Amata pretendentiem ir jāatbilst prasībām:

 1. Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis.
 2. Pretendents sasniedzis 30 gadu vecumu.
 3. Pretendents ir ieguvis vismaz akadēmisko bakalaura grādu vai profesionālo bakalaura grādu un 5.līmeņa profesionālo kvalifikāciju vai citu Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajam Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 6.līmenim atbilstošu kvalifikāciju pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai tiesību zinātnē, izglītības vadībā vai sabiedrības vadībā un kurai ir ne mazāk kā triju gadu darba stāžs attiecīgi iegūtās izglītības tematiskajā jomā vai bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka vai bāriņtiesas locekļa amata pienākumu pildīšanā.
 4. Valsts valodas prasme augstākajā līmenī.
 5. Nevainojama reputācija.
 6. Augsta stresa noturība un atbildības sajūta, labas komunikācijas un saskarsmes spējas.
 7. Stratēģiska un analītiska domāšana.
 8. Labas datorprasmes, prasmes strādāt ar biroja tehniku un informāciju tehnoloģijām, dokumentu sagatavošanas prasmes.
 9. Normatīvo aktu pārzināšana amatam noteikto pienākumu atbilstošai izpildei.
 10. Vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība.
 11. Vēlamas svešvalodu (krievu un angļu valodas) prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamā apjomā.
 12. Nav Bāriņtiesu likuma 11.pantā norādīto šķēršļu ieņemt Bāriņtiesas locekļa amatu.
 13. Pretendenti var iesniegt:
 • papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopiju par speciālo zināšanu apguvi Ministru kabineta 2006. gada 5. decembra noteikumu Nr. 984 noteiktajā apjomā un kārtībā;
 • amata pienākumu izpildei atbilstošu pēdējos piecos gados apgūtu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas.

Pamatdarba atalgojums 1136 EUR pārbaudes laikā, pēc pārbaudes laika atbilstoši novērtējumam.

Amata pienākumu izpildi būtu vēlams uzsākt no 2024. gada 1. marta.

Pretendentiem ir jāiesniedz sekojoši dokumenti:

 1. motivācijas vēstule;
 2. pretendenta dzīves un darba gaitu apraksts CV (Curriculum Vitae) ar obligātu norādi uz pieredzi un zināšanām bērnu tiesību aizsardzības jautājumos, CV jānorāda dzimšanas dati, kontakttālrunis, e-pasts saziņai;
 3. Nolikuma prasībām atbilstošu izglītības dokumentu kopijas (Bāriņtiesas likuma 10. panta otrā daļa);
 4. pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu papildu apmācību apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī rekomendācijas;
 5. apliecinājums, ka uz pretendentu neattiecas Bāriņtiesu likuma 11. pantā noteiktie ierobežojumi;
 6. pieteikuma anketa.

Dokumentus ar norādi “Rēzeknes novada bāriņtiesas locekļa amata konkurss” var iesniegt līdz 2024. gada 9. februārim, plkst.13.00:

 1. nosūtot uz e-pasta adresi daina.igaune@rezeknesnovads.lv, dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu,
 2. personīgi, slēgtā aploksnē ar attiecīgu uzrakstu uz aploksnes, iesniedzot Rēzeknes novada bāriņtiesā, Krasuhas ielā 1A, k-1, Audriņi, Audriņu pagasts, Rēzeknes novadā, LV-4611, bāriņtiesas kabinetā, vai ievietojot korespondencei paredzētajā pastkastītē pie Rēzeknes novada bāriņtiesas ēkas iepriekšminētajā adresē.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – interviju - tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13. pantu, Rēzeknes novada bāriņtiesa informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases konkursa norisi; minētās personas datu apstrādes pārzinis ir Rēzeknes novada pašvaldība, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601. Lai iepazītos ar informāciju par personas datu apstrādi Rēzeknes novada pašvaldībā, aicinām apmeklēt Rēzeknes novada pašvaldības tīmekļa vietni: www.rezeknesnovads.lv
Papildinformācija pa tel.nr. 20228847 vai 64640644.

Dricānu apvienības pārvalde (reģ. Nr. 40900027407) aicina darbā projektu vadītāju

Tiek izsludināts atklāts konkurss uz vakanto Dricānu apvienības pārvaldes projektu vadītāja amatu.

Amata kandidātiem jāatbilst šādām prasībām:

 • Augstākā izglītība vai nepabeigta augstākā izglītība (pēdējo kursu studenti) (ekonomika, vadības zinātnes, juridiskā)
 • Amatam vēlama atbilstoša darba pieredze projektu vadībā un projektu pieteikumu izstrādē, vēlama pieredze pašvaldības projektu vadībā un projektu pieteikumu izstrādē;
 • Zināšanas un izpratne par finansējuma piesaistes iespējām pašvaldību projektiem;
 • Zināšanas par dokumentu izstrādi, noformēšanu un uzglabāšanu;
 • Labas datorlietošanas prasmes (programmas MS Word, Excel);
 • Prasme strādāt ar elektroniskajām vadības sistēmām, e-pastu;
 • Valsts valodas zināšanas atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • Labas komunikācijas spējas, augsta atbildības sajūta, precizitāte un spēja strādāt komandā;
 • Spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu
 • Iniciatīva, analītiska domāšana, spēja konstatēt problēmu un piedāvāt tās risināšanas variantus.

Mēnešalga projektu vadītāja amatam pārbaudes laikā ir EUR  901,00, pēc pārbaudes laika atbilstoši novērtējumam.

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas, pieteikuma anketu (atrodama pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv), likumā noteiktajā gadījumā dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams amata pienākumu veikšanai, ar norādi „Konkursam uz Dricānu apvienības pārvaldes projektu vadītāja amatu” līdz 2024. gada 31. janvāra plkst. 16.30  iesniedz Dricānu apvienības pārvaldes lietvedei vai nosūta uz e-pastu dricanuapvieniba@rezeknesnovads.lv, vai nosūta pa pastu (adrese: “Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615). Kontaktinformācija – iestādes Dricānu apvienības pārvalde vadītājs Andrejs Tārauds, tel. 29388271. Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē amata kandidātu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – amata kandidātu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi un darba interviju - tiek uzaicināti tie amata kandidāti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Rēzeknes novada Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Vecružina” aicina darbā Veļas pārzini (uz nenoteiktu laiku)  1 vakance

Amata pamatpienākumi:

 • nodrošināt centra klientu kvalitatīvas aprūpes vajadzībām nepieciešamo mīksto inventāru.
 • veikt tekstilizstrādājumu uzskaiti, mazgāšanu, gludināšanu, komplektēšanu;
 • veikt pareizu veļas pieņemšanu, šķirošanu;
 • nepieciešamības gadījumā šūt un labot klientu  apģērbus, pārējos tekstilmateriālus;
 • sagatavot veļas mazgājamās mašīnas programmu uzstādījumus, atbilstoši noteiktām prasībām;
 • plānot veļas mazgātavas inventāra un līdzekļu iegādi, uzraudzīt to racionālu un efektīvu izlietojumu;
 • piedalīties veļas stāvokļa izvērtēšanā un nepieciešamības gadījumā sagatavot tās norakstīšanas dokumentāciju;
 • savas kompetences ietvaros veikt telpu apsekošanu, ar nolūku pārbaudīt tekstilistrādājumu un mīkstā inventāra stāvokli;
 • organizēt uzskaiti un materiālo vērtību (tekstilistrādājumu, mīkstā inventāra) kustību.

Amata prasības:

 • vidējā, vai vidējā profesionālā izglītība;
 • teicamas valsts valodas zināšanas;
 • labas datora lietošanas prasmes;
 • komunikācijas un saskarsmes prasmes;
 • spēja pieņemt patstāvīgi lēmumus un uzņemties atbildību par savu profesionālo darbību.

CV un motivācijas vēstuli līdz 2024. gada 19. janvārim uz e-pastu, vecruzinacentrs@rezeknesnovads.lv, ar norādi “Konkursam uz Veļas pārzines amatu” tālrunis uzziņām 64646135.

Tiks izskatīti iesniegtie pieteikumi, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu.

Rēzeknes novada Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Vecružina” aicina darbā uz Interešu izglītības skolotāja amatu (uz nenoteiktu laiku)

Amata pamatpienākumi:

 • izstrādāt interešu izglītības programmu, paredzot konkrētus un reālus rezultātus;
 • interešu izglītības procesu veikt atbilstoši klienta individuālajām vajadzībām un interesēm;
 • motivēt uz  nodarbību apmeklēšanu, saskatot un aktivizējot klienta iekšējos resursus;
 • veikt tematisko nodarbību  un sasniegto rezultātu  ierakstus Interešu izglītības programmas žurnālā;
 • ievērot noteiktus principus darba procesā, ņemot vēra aktivitāšu mērķi un to tematiku;
 • ģenerēt un realizēt inovatīvas idejas, organizējot centra klientu brīvo laiku;
 • organizēt centra klientu brīvo laiku vakaros un brīvdienās.

Amata prasības:

 • izglītība atbilstoši normatīvajiem aktiem par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
 • augstas komunikācijas un sadarbības  prasmes.

Mērķauditorija: nepilngadīgi klienti.

Alga bruto 1080 EUR

Darba vietas adrese – Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Vecružina”, Ezera iela 23A, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636

CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošus dokumentus līdz 2024. gada 12. februārim iesūtīt uz e-pastu, vecruzinacentrs@rezeknesnovads.lv, ar norādi “Konkursam uz Interešu izglītības skolotāja amatu”

Tiks izskatīti iesniegtie pieteikumi, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu.

Rēzeknes novada Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Vecružina” aicina darbā Mākslas terapeitu (uz nenoteiktu laiku)  1 vakance

Amata pamatpienākumi:

 • izstrādāt mākslas terapijas rehabilitācijas pasākumu plānu centra klientiem;
 • realizēt mākslas terapijas plānu atbilstoši klientu problēmām un resursiem;
 • nodrošināt drošu, korektu un efektīvu uz klientu  centrētu aprūpi mākslas terapijas procesā;
 • veikt klientu novērtēšanu;
 • dokumentēt novērtēšanas rezultātus atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • organizēt un vadīt mākslas terapijas rehabilitācijas nodarbības, u.c.

Amata prasības:

 • augstākā izglītība ar mākslas terapeita kvalifikāciju;
 • sertifikāts, kas apliecina tiesības praktizēt profesijā;
 • reģistrācija ārstniecības personu reģistrā;
 • valsts valodas zināšanas atbilstoši latvijas republikas  normatīvo tiesību aktu prasībām;
 • labas saskarsmes spējas, emocionāla noturība;
 • vēlama darba pieredze ārstniecības iestādē;
 • labas datora lietošanas prasmes;
 • spēja pieņemt patstāvīgi lēmumus un uzņemties atbildību par savu profesionālo darbību;
 • vēlama darba pieredze darbā ar bērniem.

CV un motivācijas vēstuli līdz 2024. gada 19. janvārim uz e-pastu, vecruzinacentrs@rezeknesnovads.lv, ar norādi “Mākslas terapeita amatu”, tālrunis uzziņām 64646135.

Tiks izskatīti iesniegtie pieteikumi, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu.

Maltas apvienības pārvalde izsludina atklātu konkursu uz vecākā pavāra amatu Silmalas pirmsskolas izglītības iestādē uz noteiktu laiku

Galvenie amata pienākumi:

 • vadīt pirmsskolas izglītības iestādes virtuves komandu ;
 • plānot nepieciešamo produktu daudzumu, izstrādāt ēdienkartes, kontrolēt produktu izlietošanu un uzglabāšanu;
 • kārtot virtuves dokumentāciju;
 • atbildēt par ēdiena sagatavošanu un kvalitāti;
 • veikt izglītības iestādes virtuvē sistemātisku paškontroli;
 • gatavot un pasniegt ēdienu un dzērienu, atbildēt par kvalitāti;
 • ievērot un sekot kārtībai, tīrībai virtuvē, ēdnīcā un palīgtelpās.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • izglītība - vidējā profesionālā;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
 • racionāla darba organizācijas prasme;
 • spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus;
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • vēlama darba pieredze pavāra darbā.

Pretendentiem/-ēm pieteikties līdz 2024. gada 3. februārim Pieteikuma vēstule, motivācijas vēstule, CV, izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt vai nosūtīt pa pastu - “Maltas apvienības pārvalde” (Saules iela 4, Gornica, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV 4630) vai uz e-pastu maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv, tālrunis uzziņām: 646 44830.

Maltas apvienības pārvalde (reģ. Nr.40900027426, adrese: Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Maltas apvienības pārvaldes tehniskā strādnieka amatu Maltas pagastā.

Prasības amata pretendentam:

 1. valsts valodas prasme atbilstoši pamata līmenim 1. pakāpei (A1)
 2. prasme strādāt ar uzticētu inventāru;
 3. tiesības traktortehnikas vadīšanai – TR2;
 4. pieredze darbā ar traktortehniku;
 5. zināšanas par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un to pielietošanu;
 6. savstarpējās sadarbošanās prasmes;
 7. prasme strādāt saspringtās situācijās un ierobežotā laikā, operatīvi saplānot darba procesu un tā izpildi;
 8. zināt darbā apkalpojamo iekārtu un mašīnu darbības principus, ekspluatācijas, kontroles un apkopes noteikumus; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību;
 9. patstāvīgi plāno, organizē un izpilda uzdoto uzdevumu, ievērojot noteiktos darba uzdevumu termiņus;
 10. strādā komandā, organizējot darba uzdevuma izpildi sadarbībā ar citiem iestādes darbiniekiem;
 11. B kategorijas autovadītāja apliecība.

Pamatdarba atalgojums  EUR 700,00

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Pretendentam jāiesniedz:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • motivācijas vēstule;
 • izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 • pieteikuma anketa.

Dokumenti ar norādi  “Konkursam Maltas apvienības pārvaldes  vakance tehniskais strādnieks līdz 2024. gada 31. janvārim plkst. 14.00 jānosūta uz e-pastu maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv vai aizlīmētā aploksnē līdz 2024. gada 31. janvārim plkst. 14.00 jāiesniedz personīgi iestādē Maltas apvienības pārvalde, lietvedei 3. kab., Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads.

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai - Maltas apvienības pārvalde vadītājs Edgars Blinovs, tel. 27870687, e-pasts: maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv (prombūtnes laikā – Gatis Pučka, mob. 20221846).

Konkurss tiek organizēts divās kārtās.

Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu pieteikumus un iesniegtos dokumentus. Otrajā kārtā – intervija.

Maltas apvienības pārvalde (reģ. Nr.40900027426, adrese: Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Maltas apvienības pārvaldes autobusa vadītāja Lūznavas pagastā amatu.

Prasības amata pretendentam:

 • Vidējā izglītība;
 • Amatam obligāta atbilstoša darba pieredze pasažieru pārvadāšanā;
 • Teicamas valsts valodas zināšanas;
 • B, C1, D kategorijas autovadītāja apliecība; 95. kods; vadītāja karte, jo autobuss ir aprīkots ar digitālo tahogrāfu.

Galvenie amata pienākumi:

 • Veikt skolēnu pārvadājumus pa maršrutu;
 • Veikt autobusa/auto vadītāja pienākumus saskaņā ar vadītāja rīkojumiem;
 • Atbilstošas dokumentācijas pildīšana, uzskaite;
 • Vienkāršu auto remontu, apkopes veikšana;

Pamatdarba atalgojums  pēc pārbaudes laika  830,00 EUR – saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam.

Pretendentam jāiesniedz:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • motivācijas vēstule;
 • auto vadītāja apliecības kopija.

Dokumenti ar norādi “Konkursam uz Maltas apvienības pārvaldes vakanci “autobusa vadītājs Lūznavā”” līdz 2024. gada 31. janvārim uz e-pastu info@luznava.lv vai aizlīmētā aploksnē līdz 2024. gada 31. janvārim  jāiesniedz personīgi iestādē „Maltas apvienības pārvalde”, lietvedei Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pag., Rēzeknes novads.

Papildinformācija pa tel.nr. 64607421 lietvede Ina Tuče Lūznavas pag. Konkurss tiek organizēts divās kārtās.
Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu pieteikumus un iesniegtos dokumentus.
Uz otro kārtu – darba  intervijas ar pirmajā kārtā atlasītajiem pretendentiem.

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Kultūras un tūrisma pārvalde” (reģ. Nr. 40900040015) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes novada Tūrisma informācijas centra speciālista vietu (0,5 darba slodze (iespēja apvienot ar Kultūras pasākuma organizatora darbu Lūznavas pagasta kultūras centrā, vakance));

Prasības amata pretendentam:

 1. obligāta vidējā izglītība, vēlama izglītība tūrisma, viesmīlības vai komunikācijas jomā;
 2. vēlama pieredze tūrisma vai viesmīlības jomās;
 3. teicamas latviešu valodas un angļu valodas zināšanas;
 4. spēja pielāgoties un darboties elastīgi, strādājot gan patstāvīgi, gan komandā;
 5. pozitīva attieksme pret klientiem;
 6. labas datora un biroja tehnikas lietošanas prasmes;
 7. prasmes informācijas sagatavošanai publicēšanai sociālajos tīklos un drukas materiālos;
 8. spēja plānot darbu atbilstoši izvirzītajiem mērķiem, prioritātēm un atbilstoši noteiktajam budžetam.

Amata kandidāti līdz 2023. gada 19. janvārim plkst. 9.00 iesniedz Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas (Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 95A, LV-4601) vai nosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai nosūta uz e-pastu ktp@rezeknesnovads.lv šādus dokumentus:

 1. dzīvesgājuma aprakstu (CV);
 2. pieteikuma anketu;
 3. izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 4. motivācijas vēstuli;
 5. likuma noteiktajā gadījumā, dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kādas nepieciešamas amata pienākumu veikšanai.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv un NVA mājaslapā.

Pamatdarba atalgojums EUR 455,05 pārbaudes laikā, pēc pārbaudes laika -atbilstoši novērtējumam.

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai – Kultūras un tūrisma pārvaldes personāla speciālists Dace Škrjaba (dace.skrjaba@rezeknesnovads.lv; tālr. 28305472).

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Kultūras un tūrisma pārvalde” (reģ. Nr. 40900040015) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Kultūras pasākumu organizatora vietu Lūznavas pagasta kultūras centrā (1 darba slodze vai 0,5 slodze (apvienojot ar darbu Tūrisma informācijas centrā, vakance ));

Prasības amata pretendentam:

 1. vēlama augstākā vai vidējā speciālā izglītība kultūras jomā;
 2. spēja izstrādāt, sagatavot un vadīt kultūras pasākumus;
 3. spēja plānot darbu atbilstoši izvirzītajiem mērķiem, prioritātēm un atbilstoši noteiktajam budžetam;
 4. prasmes lietot informācijas tehnoloģijas amata pienākumu veikšanai.

Amata kandidāti līdz 2023. gada 22. janvāra plkst. 9.00 iesniedz Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas (Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 95A, LV-4601) vai nosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai nosūta uz e-pastu ktp@rezeknesnovads.lv šādus dokumentus:

 1. dzīvesgājuma aprakstu (CV);
 2. pieteikuma anketu;
 3. izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 4. motivācijas vēstuli;
 5. likuma noteiktajā gadījumā, dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kādas nepieciešamas amata pienākumu veikšanai.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv un NVA mājaslapā.

Pamatdarba atalgojums pilnas slodzes darbam pārbaudes laikā – 998 EUR, pēc pārbaudes laika – atbilstoši novērtējumam.

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai – Kultūras un tūrisma pārvaldes personāla speciālists Dace Škrjaba (dace.skrjaba@rezeknesnovads.lv; tālr. 28305472).

Rēzeknes novada pašvaldība (reģ. Nr.90009112679, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601) izsludina atklātu konkursu uz vakanto (uz nenoteiktu laiku) Rēzeknes novada Pašvaldības policijas inspektora amatu – 2 vakances

Tiek izsludināts atklātais konkurss uz vakanto (uz nenoteiktu laiku ) Rēzeknes novada Pašvaldības policijas inspektora amatu (valsts amatpersonas amats).

Pamatdarba vieta: Krasuhas iela 1A,k-1, Audriņi, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads LV-4611.

Amata kandidātiem jāatbilst šādām prasībām:

 1. atbilstība likuma “Par policiju” 21.panta pirmās daļas 1.,2.,3., un 4.punktā noteiktajām prasībām;
 2. augstākā (juridiskā tiks uzskatīta par priekšrocību) vai vismaz pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātņu specialitātē;
 3. normatīvo aktu pārzināšana administratīvo pārkāpumu jomā, kā arī spēja patstāvīgi strādāt APS sistēmā un Administratīvā procesa likuma izpratne;
 4. “B” kategorijas autovadītāja apliecība un ne mazāk kā 3 gadus ilgs autovadītāja stāžs;
 5. laba fiziska sagatavotība un stresa noturība;
 6. spēja darboties komandā, kā arī patstāvīgi pieņemt lēmumus;
 7. labas saskarsmes spējas, precizitāte un augsta atbildības sajūta,pašvaldības policijas darbu reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
 8. spēja sastādīt procesuālos dokumentus (iesniegumus, lēmumus, pieņemt liecības, sastādīt apskates protokolus  u.t.t);
 9. par priekšrocību tiks uzskatīta darba pieredze sabiedriskās kārtības nodrošināšanā vai tiesībsargājošās institūcijās, ne mazāk kā 3 gadi (pēdējo 5 gadu laikā);
 10. zināšanas par pašvaldības darbību, tās organizatorisko struktūru un pārvaldes sistēmu, par  pašvaldības Saistošajiem noteikumiem un spēja tajos orientēties;
 11. zināšanas par dokumentu izstrādi, noformēšanu un uzglabāšanu;valsts valodas zināšanas atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vēlams vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī;
 12. prasme rīkoties ar informācijas tehnoloģijām, elektroniskajiem saziņas līdzekļiem un biroja tehniku;
 13. prasme strādāt ar datoru, dokumentu vadības sistēmām, e-pastu;
 14. nevainojama reputācija, lojalitāte;nav aizlieguma patstāvīgi glabāt un nēsāt šaujamieroci, kas tiks izsniegts lietošanai dienesta vajadzībām;
 15. spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos.

Pamatdarba atalgojums EUR  1150,00 pārbaudes laikā, pēc pārbaudes laika – atbilstoši novērtējumam. Inspektoram ir noteikts summētais darba laiks.

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Amata kandidāti līdz 2024. gada 5. janvārim plkst. 14.00 ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada Pašvaldības policijas inspektora amatu” ievieto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A, LV-4601, vai nosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai nosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv  šādus dokumentus:

 1. profesionālās darbības aprakstu (CV);
 2. motivācijas vēstuli, kurā norāda informāciju par izvirzītajām prasībām, tajā aprakstot pretendenta iepriekšējo pieredzi;
 3. pieteikuma anketu (atrodama pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv);
 4. izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 5. likumā noteiktajā gadījumā, dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams amata pienākumu veikšanai;
 6. autovadītāja apliecības kopiju;
 7. apliecinājumu, ka pretendents ir informēts un piekrīt, ka saņemto dokumentu izvērtēšanas konkursa komisija iegūs datus no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Sodu reģistra par personas sodāmībām un administratīvajiem pārkāpumiem. (pielikumā veidlapa)

Kontaktinformācija: tālr.28080456

Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē amata kandidātu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – amata kandidātu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi un darba interviju - tiek uzaicināti tie amata kandidāti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Rēzeknes novada pašvaldība (reģ. Nr.90009112679, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601) izsludina atklātu konkursu uz vakanto (uz nenoteiktu laiku) Rēzeknes novada Pašvaldības policijas priekšnieka vietnieka amatu

Tiek izsludināts atklātais konkurss uz vakanto (uz nenoteiktu laiku ) Rēzeknes novada Pašvaldības policijas priekšnieka vietnieka amatu (valsts amatpersonas amats).

Pamatdarba vieta: Krasuhas iela 1A,k-1, Audriņi, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads LV-4611.

Amata kandidātiem jāatbilst šādām prasībām:

 1. atbilstība likuma “Par policiju” 21. panta pirmajā  un otrajā daļā noteiktajām prasībām;
 2. augstākā izglītība tiesību zinātņu specialitātē;
 3. normatīvo aktu pārzināšana administratīvo pārkāpumu jomā, kā arī spēja patstāvīgi strādāt APS sistēmā un Administratīvā procesa likuma izpratne;
 4. “B” kategorijas autovadītāja apliecība un ne mazāk kā 3 gadus ilgs autovadītāja stāžs;
 5. laba fiziska sagatavotība un stresa noturība;
 6. spēja darboties komandā, kā arī patstāvīgi pieņemt lēmumus;
 7. labas saskarsmes spējas, precizitāte un augsta atbildības sajūta,
 8. pašvaldības policijas darbu reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
 9. spēja sastādīt procesuālos dokumentus (iesniegumus, lēmumus, pieņemt liecības, sastādīt apskates protokolus  u.t.t);
 10. par priekšrocību tiks uzskatīta darba pieredze sabiedriskās kārtības nodrošināšanā vai tiesībsargājošās institūcijās, ne mazāk kā 5 gadi (pēdējo 5 gadu laikā);
 11. par priekšrocību tiks uzskatīta darba pieredze pašvaldības vai valsts institūcijās vairāk par 5 gadi;
 12. zināšanas par pašvaldības darbību, tās organizatorisko struktūru un pārvaldes sistēmu, par  pašvaldības Saistošajiem noteikumiem un spēja tajos orientēties;
 13. zināšanas par dokumentu izstrādi, noformēšanu un uzglabāšanu;
 14. valsts valodas zināšanas atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vēlams vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī;
 15. prasme rīkoties ar informācijas tehnoloģijām, elektroniskajiem saziņas līdzekļiem un biroja tehniku;
 16. prasme strādāt ar datoru, dokumentu vadības sistēmām, e-pastu;
 17. nevainojama reputācija, lojalitāte;
 18. nav aizlieguma patstāvīgi glabāt un nēsāt šaujamieroci, kas tiks izsniegts lietošanai dienesta vajadzībām;
 19. spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos.
 20. prasme plānot un organizēt savu un citu darba laiku, resursus un procesus.

Pamatdarba atalgojums EUR 1300,00 pārbaudes laikā, pēc pārbaudes laika – atbilstoši novērtējumam. Priekšnieka vietniekam ir noteikts summētais darba laiks.

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Amata kandidāti līdz 2024. gada 5. janvārim plkst. 14.00 ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada Pašvaldības policijas priekšnieka vietnieka  amatu” ievieto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A, LV-4601, vai nosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai nosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv  šādus dokumentus:

 1. profesionālās darbības aprakstu (CV);
 2. motivācijas vēstuli, kurā norāda informāciju par izvirzītajām prasībām, tajā aprakstot pretendenta iepriekšējo pieredzi;
 3. pieteikuma anketu (atrodama pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv);
 4. izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 5. likumā noteiktajā gadījumā, dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams amata pienākumu veikšanai;
 6. autovadītāja apliecības kopiju;
 7. apliecinājumu, ka pretendents ir informēts un piekrīt, ka saņemto dokumentu izvērtēšanas konkursa komisija iegūs datus no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Sodu reģistra par personas sodāmībām un administratīvajiem pārkāpumiem (pielikumā veidlapa)

Kontaktinformācija: tālr. 28080456

Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē amata kandidātu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – amata kandidātu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi un darba interviju - tiek uzaicināti tie amata kandidāti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde  “Nautrēnu apvienības pārvalde”, (reģ.Nr.40900027430, adrese: “PAGASTMĀJA”, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads LV 4652), izsludina atklātu konkursu uz vakanto (uz nenoteiktu laiku)  Verēmu pamatskolas lietveža (ar personāla uzskaites un arhivāra pienākumiem) amatu

Tiek izsludināts atklātais konkurss uz vakanto (uz nenoteiktu laiku ) Verēmu pamatskolas lietveža (ar personāla uzskaites un arhivāra pienākumiem)  amatu

Pamatdarba vieta: “Verēmu pamatskola”, adrese: Sondoru-Škeņevas ciems, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads LV 4647.

Amata kandidātiem jāatbilst šādām prasībām:

 1. vēlama augstākā izglītība vai vidējā profesionālā lietvedības jomā:
 2. amatam vēlama atbilstoša darba pieredze valsts vai pašvaldības institūcijā vismaz 2 (divi) gadi;
 3. prasme strādāt ar elektroniskajām dokumentu vadības sistēmām;
 4. pieredze darbā ar reģistriem, datu bāzēm, personālvadību, arhīvu;
 5. zināšanas par dokumentu, personāla un arhīva pārvaldības normatīvajiem aktiem;
 6. zināšanas par dokumentu izstrādi, noformēšanu un uzglabāšanu;
 7. pārzināt iestādes struktūru, informācijas plūsmas mehānismu, likumdošanu informācijas izmantošanā, sniegšanā, datu aizsardzībā;
 8. Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 9. prasme rīkoties ar informācijas tehnoloģijām, elektroniskajiem saziņas līdzekļiem un biroja tehniku;
 10. augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta un precizitāte.

Pamatdarba atalgojums 821,00 EUR pārbaudes laikā, pēc pārbaudes laika atbilstoši novērtējumam.

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Amata kandidāti līdz 2023. gada 27. decembrim plkst. 16.00 nosūta uz e-pastu info@nautreni.lv vai ievieto Nautrēnu apvienības pārvaldes pastkastītē pie ieejas “Pagastmāja”, Rogovkā, Nautrēnu pagastā, Rēzeknes novadā, vai iesniedz personīgi Nautrēnu apvienības pārvaldes vecākajai lietvedei, vai lietvedei Vērēmu pagastā Centra iela 1, Sondori-Škeņeva, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, pieteikumu aizlīmētā aploksnē ar norādi „Konkursam uz “Nautrēnu apvienības pārvalde” struktūrvienības “Lietvedības un personāla nodaļa” Vērēmu pamatskolas lietveža (ar personāla uzskaites un arhivāra pienākumiem)  amatu”, kurā ir ievietoti šādi  dokumenti:

 1. profesionālās darbības aprakstu (CV);
 2. motivācijas vēstuli;
 3. izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 4. pieteikuma anketu;
 5. likumā noteiktajā gadījumā, dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams amata pienākumu veikšanai.

Pa pastu nosūtīts pieteikums un tam pievienotie dokumenti tiks izskatīti, ja tie tiks saņemti līdz  2023. gada 27. decembrim plkst. 16.00.

Kontaktinformācija pa tālr. 64628805; 64628833.

Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē amata kandidātu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – amata kandidātu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi un darba interviju - tiek uzaicināti tie amata kandidāti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Rēzeknes novada pašvaldība (reģ. Nr.90009112679, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601) izsludina atklātu konkursu uz vakanto (uz nenoteiktu laiku) Rēzeknes novada Pašvaldības policijas lietveža (ar personāla

 uzskaites un arhivāra pienākumiem) amatu

Tiek izsludināts atklātais konkurss uz vakanto (uz nenoteiktu laiku ) Rēzeknes novada Pašvaldības policijas lietveža (ar personāla uzskaites un arhivāra pienākumiem) amatu .

Pamatdarba vieta: Krasuhas iela 1A,k-1, Audriņi, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads LV-4611.

Amata kandidātiem jāatbilst šādām prasībām:

 1. augstākā izglītība (izņemot 1. līmeņa);
 2. vēlama amatam atbilstoša darba pieredze valsts vai pašvaldības institūcijā;
 3. prasme strādāt ar elektroniskajām dokumentu vadības sistēmām (vismaz vienu);
 4. pieredze darbā ar valsts reģistriem, datu bāzēm, personālvadību, arhīvu;
 5. zināšanas par dokumentu, personāla un arhīvu pārvaldības normatīvajiem aktiem;
 6. zināšanas par dokumentu izstrādi, noformēšanu un uzglabāšanu;
 7. spēja analizēt dokumentus un novērtēt  to atbilstību normatīvajam ietvaram;
 8. spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu un prasme veikt uzdotos uzdevumus arī paaugstinātas intensitātes apstākļos;
 9. prasme analizēt situāciju un rīcības sekas, atrast piemērotāko risinājumu;
 10. ar pašvaldības darbu saistītā normatīvā regulējuma pārzināšana un izmantošana pienākumu veikšanā;
 11. prasme rīkoties ar informācijas tehnoloģijām, elektroniskajiem saziņas līdzekļiem un biroja tehniku;
 12. valsts valodas zināšanas atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 13. labas saskarsmes spējas, precizitāte un augsta atbildības sajūta,

Pamatdarba atalgojums 891,00 EUR pārbaudes laikā, pēc pārbaudes laika atbilstoši novērtējumam.

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Amata kandidāti līdz 2023. gada 8. decembrim plkst. 14.00 ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada Pašvaldības policijas lietveža (ar personāla  uzskaites un arhivāra pienākumiem) amatu” ievieto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A, LV-4601, vai nosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai nosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv  šādus dokumentus:

 1. profesionālās darbības aprakstu (CV);
 2. motivācijas vēstuli, kurā norāda informāciju par izvirzītajām prasībām, tajā aprakstot pretendenta iepriekšējo pieredzi;
 3. pieteikuma anketu (atrodama pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv);
 4. izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 5. likumā noteiktajā gadījumā, dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams amata pienākumu veikšanai.

Kontaktinformācija pa tālr. 28080456.

Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē amata kandidātu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – amata kandidātu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi un darba interviju - tiek uzaicināti tie amata kandidāti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Rēzeknes novada pašvaldība (reģ. Nr.90009112679, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601) izsludina atklātu konkursu uz vakanto (uz nenoteiktu laiku) Rēzeknes novada Pašvaldības policijas vecākā inspektora amatu

Tiek izsludināts atklātais konkurss uz vakanto (uz nenoteiktu laiku ) Rēzeknes novada Pašvaldības policijas vecākā inspektora amatu (valsts amatpersonas amats).

Pamatdarba vieta: Krasuhas iela 1A,k-1, Audriņi, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads LV-4611.

Amata kandidātiem jāatbilst šādām prasībām:

 1. atbilstība likuma “Par policiju” 21. panta pirmās daļas 1.,2.,3., un 4. punktā noteiktajām prasībām;
 2. augstākā (juridiskā tiks uzskatīta par priekšrocību) vai vismaz pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātņu specialitātē;
 3. normatīvo aktu pārzināšana administratīvo pārkāpumu jomā, kā arī spēja patstāvīgi strādāt APS sistēmā un Administratīvā procesa likuma izpratne;
 4. “B” kategorijas autovadītāja apliecība un ne mazāk kā 3 gadus ilgs autovadītāja stāžs;
 5. laba fiziska sagatavotība un stresa noturība;
 6. spēja darboties komandā, kā arī patstāvīgi pieņemt lēmumus;
 7. labas saskarsmes spējas, precizitāte un augsta atbildības sajūta,
 8. pašvaldības policijas darbu reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
 9. spēja sastādīt procesuālos dokumentus (iesniegumus, lēmumus, pieņemt liecības, sastādīt apskates protokolus  u.t.t);
 10. par priekšrocību tiks uzskatīta darba pieredze sabiedriskās kārtības nodrošināšanā vai tiesībsargājošās institūcijās, ne mazāk kā 3 gadi;
 11. zināšanas par pašvaldības darbību, tās organizatorisko struktūru un pārvaldes sistēmu, par  pašvaldības Saistošajiem noteikumiem un spēja tajos orientēties;
 12. zināšanas par dokumentu izstrādi, noformēšanu un uzglabāšanu;
 13. valsts valodas zināšanas atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vēlams vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī;
 14. prasme rīkoties ar informācijas tehnoloģijām, elektroniskajiem saziņas līdzekļiem un biroja tehniku;
 15. prasme strādāt ar datoru, dokumentu vadības sistēmām, e-pastu;
 16. nevainojama reputācija, lojalitāte;
 17. nav aizlieguma patstāvīgi glabāt un nēsāt šaujamieroci, kas tiks izsniegts lietošanai dienesta vajadzībām;
 18. spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos.

Pamatdarba atalgojums EUR 1250,00 pārbaudes laikā, pēc pārbaudes laika -atbilstoši novērtējumam. Vecākajam inspektoram ir noteikts summētais darba laiks.

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Amata kandidāti līdz 2023. gada 24. novembrim plkst. 14.00 ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada Pašvaldības policijas vecākā inspektora  amatu” ievieto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A, LV-4601, vai nosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai nosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv  šādus dokumentus:

 1. profesionālās darbības aprakstu (CV);
 2. motivācijas vēstuli, kurā norāda informāciju par izvirzītajām prasībām, tajā aprakstot pretendenta iepriekšējo pieredzi;
 3. pieteikuma anketu (atrodama pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv);
 4. izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 5. likumā noteiktajā gadījumā, dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams amata pienākumu veikšanai;
 6. autovadītāja apliecības kopiju;
 7. apliecinājumu, ka pretendents ir informēts un piekrīt, ka saņemto dokumentu izvērtēšanas konkursa komisija iegūs datus no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Sodu reģistra par personas sodāmībām un administratīvajiem pārkāpumiem (pielikumā veidlapa)

Kontaktinformācija: tālr. 28080456

Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē amata kandidātu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – amata kandidātu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi un darba interviju - tiek uzaicināti tie amata kandidāti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Rēzeknes novada pašvaldības (reģ. Nr.90009112679) Centrālās pārvaldes Būvvalde aicina darbā arhitektu

Tiek izsludināts atklāts konkurss uz vakanto arhitekta amatu. Amata pretendentam jāatbilst šādām prasībām:

 •     augstākā  izglītība arhitekta speciālitātē;
 •     par priekšrocību tiks uzskatītas  prasmes darbā BIS;
 •     labas saskarsmes spējas, argumentācijas prasmes;
 •     valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 •     teicamas prasmes darbā ar datoru (MS Word, Excel);
 •     spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos.

 Galvenie amata pienākumi:

 • Piedalīties normatīvo aktu projektu izstrādāšanā par novada vides arhitektoniskajiem un estētiskajiem jautājumiem.
 • Izskatīt iesniegumus un pieņemt lēmumus par būvniecības ieceri, kā arī pārbaudīt lēmumos ietverto nosacījumu izpildi un iesniegto dokumentu saturu normatīvajos aktos noteiktajā apjomā;
 • Izvērtēt būvniecības darbu atbilstību būvprojektiem, būvniecības ieceru dokumentācijai;
 • Piedalīties komisijas darbā, veicot būvobjektu pieņemšanu ekspluatācijā;
 • Plānot novada vides attīstību un izstrādāt vīziju novada arhitektūras elementu koptēlam;
 • Izskatīt un saskaņot reklāmas/izkārtnes projektus un sagatavot izkārtnes/reklāmas pasi;
 • Piedalīties būvniecības ieceru publiskā apspriešanā, sagatavot pārskatu un lēmuma priekšlikumu par publiskās apspriešanas rezultātiem;
 • Savas kompetences ietvaros sagatavot atbildes, atbilžu projektus fizisku un juridisku personu iesniegumiem;
 • Gatavot dokumentus izskatīšanai būvvaldes, pašvaldības komiteju un domes sēdēs;
 • Sniegt ziņas par teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumiem;
 • Sniegt konsultācijas par būvniecības procesa kārtību.

Mēnešalga arhitekta amatam ir EUR 450,00 par 0,3 slodzi (0,3 likmi) (saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu).

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas, pieteikuma anketu (atrodama pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv), likumā noteiktajā gadījumā dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams amata pienākumu veikšanai, ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Būvvaldes arhitekta amatu” līdz 2023. gada 22. novembra plkst. 12.00 jānosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv vai jāievieto pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē. Kontaktinformācija 26531328.
Pretendentu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē amata pretendentu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – amata pretendentu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi un darba interviju - tiek uzaicināti tie amata pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Rēzeknes novada pašvaldības (reģ. Nr.90009112679) Centrālās pārvaldes Attīstības plānošanas nodaļa aicina darbā projektu vadītāju

Tiek izsludināts atklāts konkurss uz vakanto projektu vadītāja amatu. Amata pretendentam jāatbilst šādām prasībām:

 1. augstākā izglītība (vēlams inženierzinātnēs, ekonomikā);
 2. pieredze un zināšanas projektu vadībā un projektu pieteikumu izstrādē, vēlama pieredze pašvaldības projektu vadībā un projektu pieteikumu izstrādē;
 3. vēlama izpratne par finansējuma piesaistes iespējām pašvaldību projektiem;
 4. zināšanas par dokumentu izstrādi, noformēšanu un uzglabāšanu;
 5. labas iemaņas darbā ar datoru, lietojumprogrammām un citu biroja tehniku;
 6. valsts valodas zināšanas atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 7. augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta un precizitāte;
 8. spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu;
 9. prasme strādāt ar elektroniskajām dokumentu vadības sistēmām, e-pastu;
 10. labas organizatora un analītiskās spējas, spēja izdarīt objektīvus, pamatotus secinājumus un patstāvība pieņemot lēmumus, komunikācijas un sadarbības prasmes.

Mēnešalga projektu vadītāja amatam ir EUR 1170,00 (saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu).

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas, pieteikuma anketu (atrodama pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv), likumā noteiktajā gadījumā dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams amata pienākumu veikšanai, ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītāja amatu” līdz 2023. gada 17. novembra plkst.12.00 jānosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv vai jāievieto pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē. Kontaktinformācija 64607185, 26582773. Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē amata kandidātu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – amata kandidātu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi un darba interviju - tiek uzaicināti tie amata kandidāti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Rēzeknes novada pašvaldība “Nautrēnu apvienības pārvalde” (reģ Nr. 40900027430) izsludina atklāto konkursu uz vakanto jurista/ iepirkumu speciālista amatu.

Pretendentiem jāatbilst šādām prasībām:

 • vēlama augstākā (otrā līmeņa) izglītība juridisko zinātņu specialitātē vai finanses-grāmatvedība;
 • amatam vēlama atbilstoša darba pieredze valsts vai pašvaldības institūcijā vismaz 2 (divi) gadi;
 • prasmes tiesvedības procesu dokumentu sagatavošanā, darbs ar dažādiem valsts reģistriem, datu bāzēm un pieredze parādu piedziņā, kas izšķiroties par pretendenta atbilstību, var tikt uzskatīta par priekšrocību; pieredze iepirkumu darba organizēšanā un veikšanā;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, kā arī vēlamas vienas svešvalodas zināšanas;
 • prasme rīkoties ar informācijas tehnoloģijām, elektroniskajiem saziņas līdzekļiem un biroja tehniku;
 • komunikabilitāte, augsta saskarsmes kultūra, spēja izdarīt objektīvus, pamatotus secinājumus un patstāvīgi pieņemt lēmumus.

Pamatdarba atalgojums pārbaudes laikā EUR 957,60
Pamatdarba atalgojums  pēc pārbaudes laika EUR 1008,00 – saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam.

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Pretendenti līdz 2023. gada 17. novembra plkst. 10.00 nosūta uz e-pastu nautreni.pag@e-apollo.lv vai iesniedz personīgi iestādē „Nautrēnu apvienības pārvalde” lietvedei, vai ievieto Nautrēnu apvienības pārvaldes pastkastītē pie ieejas “Pagastmāja”, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, pieteikumu aizlīmētā aploksnē ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības  iestādes „Nautrēnu apvienības pārvalde” jurista-iepirkumu speciālista  amatu” un kurā ir ievietoti šādi  dokumenti:

 1. profesionālās darbības apraksts (CV);
 2. motivācijas vēstule;
 3. izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 4. pieteikuma anketa.

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai -  iestādes „Nautrēnu apvienības pārvalde” vadītājs Līvija Plavinska, tel. 29468107, e-pasts info@nautreni.lv.

Rēzeknes novada pašvaldības iestādē “Viļānu apvienības pārvalde” (reģ Nr.40900036645) tiek izsludināts atklātais konkurss uz vakanto saimniecības pārziņa amatu Sokolku pagastā.

Pretendentiem jāatbilst šādām prasībām:

 • Izglītība – vēlama augstākā vai vidējā profesionālā inženiertehniskā, ar komercpakalpojumu vadību, būvniecību, nekustamo īpašumu pārvaldību saistītās vai līdzīgās jomās; augstākā izglītība tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • Amatam vēlama atbilstoša darba pieredze materiālo vērtību uzskaitē, saimnieciska rakstura darbu plānošanā un organizēšanā, labiekārtošanas darbu organizēšanā, ielu, ceļu uzturēšanas darbos, ar transportu saistītu jautājumu risināšanā un padoto darbinieku vadīšanā, organizēšanā un kontrolē valsts vai pašvaldības institūcijā vai privātā komercstruktūrā .
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, labas komunikācijas un sadarbības spējas;
 • Prasme rīkoties ar informācijas tehnoloģijām, biroja tehniku, elektroniskajām dokumentu vadības un iepirkumu sistēmām un elektroniskajiem saziņas līdzekļiem;
 • Amata pienākumu veikšanai nepieciešamo normatīvo aktu pārzināšana un spēja tajos orientēties;
 • Komunikabilitāte, augsta saskarsmes kultūra, spēja izdarīt objektīvus, pamatotus secinājumus un patstāvīgi pieņemt lēmumus;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība; papildus C1 vai C kategorijas autovadītāja tiesības tiks uzskatītas par priekšrocību;

Pamatdarba atalgojums EUR 748.00, amata apraksts - atrodams mājaslapā www.rezeknesnovads.lv .

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas un pieteikuma anketu ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Viļānu apvienības pārvalde” saimniecības pārziņa vadītāja amatu Sokolku pagastā” līdz 2023. gada 9. novembrim plkst. 12.00 jānosūta uz e-astu vilanuapvieniba@rezeknesnovads.lv vai līdz 2023. gada 9. novembrim  plkst.12.00 iesniedz Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Viļānu apvienības pārvalde”, Kultūras laukums 1A, Viļānos. Kontaktinformācija 64628033. Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu darba interviju par pretendentu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Prasības:

 • vidējā profesionālā izglītība vai pabeigti santehniķa kursi;
 • valsts valodas zināšanas;
 • iepriekšēja darba pieredze santehnikas, ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu cauruļvadu montāžā, apkopē un remontā;
 • prasme veikt citus remontdarbus, ēku un teritorijas apsaimniekošanā.

Pienākumi:

 • veikt santehnikas u.c. remontdarbus, tehnisko apkopi;
 • veikt citus līdzīga satura uzdevumus.

Piedāvājam:

 • stabilu atalgojumu;
 • sociālās garantijas.

Darba līgums uz nenoteiktu laiku.
Normālais darba laiks.

Darba vieta: Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Vecružina”, Ezera iela 23A, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV- 4636.

CV ar norādi ,,Santehniķis”, lūdzam sūtīt uz e-pastu: vecruzinacentrs@rezeknesnovads.lv

Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks uzaicināti uz interviju!

Alga bruto 660 EUR
Aktuāla līdz 30.11.2023.

Rēzeknes novada
Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Vecružina”
aicina darbā uz Interešu izglītības skolotāja amatu
(uz nenoteiktu laiku)

Amata pamatpienākumi:

 • Izstrādāt interešu izglītības programmu, paredzot konkrētus un reālus rezultātus.
 • Interešu izglītības procesu veikt atbilstoši klienta individuālajām vajadzībām un interesēm.
 • Motivēt uz  nodarbību apmeklēšanu, saskatot un aktivizējot klienta iekšējos resursus.
 • Veikt tematisko nodarbību  un sasniegto rezultātu  ierakstus Interešu izglītības programmas žurnālā.
 • Ievērot noteiktus principus darba procesā, ņemot vēra aktivitāšu mērķi un to tematiku.
 • Ģenerēt un realizēt inovatīvas idejas.

Amata prasības:

 • Izglītība atbilstoši normatīvajiem aktiem par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju.
 • Valsts valodas prasmes augstākajā līmenī.
 • Augstas komunikācijas un sadarbības prasmes.

Mērķauditorija: nepilngadīgi klienti.

Alga bruto 882 EUR

Darba vietas adrese – Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Vecružina”, Ezera iela 23A, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636.

CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošus dokumentus līdz 2023. gada 30. novembrim iesūtīt uz e-pastu, vecruzinacentrs@rezeknesnovads.lv, ar norādi “Konkursam uz Interešu izglītības skolotāja amatu”

Tiks izskatīti iesniegtie pieteikumi, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu.

Rēzeknes novada pašvaldības
Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Vecružina”
aicina darbā uz vakanto
Sociālā rehabilitētāja amatu
(uz nenoteiktu laiku) 2 vakances

Amata pamatpienākumi:

 • piedalīties klientu individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izstrādē, realizācijā un pilnveidē;
 • attīstīt un uzlabot klientu pašaprūpes, higiēnas, ētikas normas un citas sociālās prasmes;
 • mācīt klientiem prasmi orientēties savā sociālajā vidē;
 • mācīt klientiem prasmi identificēt vajadzības, izvirzīt mērķus un plānot darbības tā sasniegšanai;
 • iesaistīt un veicināt klientu līdzdalību brīvā laika pavadīšanā – interešu pulciņos, atpūtas pēcpusdienās, diskusiju pēcpusdienās, spēlēs, dziedāšanā, zīmēšanā u.tml.;
 • iesaistīt un veicināt klientu līdzdalību izglītojošu, kultūras un sporta pasākumu - teātra, kino, koncertu, izstāžu, pārgājienu, ekskursiju, sporta dienu, fizkultūras nodarbību - veselību veicinošu un dažādu citu pasākumu apmeklēšanā un organizēšanā u.c.

Amata prasības:

 • pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
 • teicamas valsts valodas zināšanas;
 • labas datora lietošanas prasmes;
 • komunikācijas un saskarsmes prasmes;
 • spēja pieņemt patstāvīgi lēmumus un uzņemties atbildību par savu profesionālo darbību;
 • vēlama darba pieredze sociālajā darbā ar bērniem.

CV un motivācijas vēstuli līdz 2023. gada 30. novembrim uz e-pastu, vecruzinacentrs@rezeknesnovads.lv, ar norādi “Konkursam uz Sociālā rehabilitētāja amatu” tālrunis uzziņām 64646135.

Tiks izskatīti iesniegtie pieteikumi, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu.

Rēzeknes novada pašvaldības
Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Vecružina”
aicina darbā uz Psihologa amatu
(uz nenoteiktu laiku)

Amata pamatpienākumi:

 • Plānot psihologa konsultācijas, ievērojot darbību reglamentējošos dokumentus.
 • Sniegt individuālās psihologa konsultācijas personai krīzes situācijā, problēmsituācijās un  psiholoģiska diskomforta gadījumā.
 • Sniegt individuālās psihologa konsultācijas personas uzvedības problēmu gadījumos, iesaistot psiholoģiskās rehabilitācijas procesā.
 • Sadarbībā ar citiem sociālā darba speciālistiem analizēt personas sociālpsiholoģiskos problēmu cēloņus un izstrādāt priekšlikumus to risināšanai.

Amata prasības:

 • Augstākā profesionālā izglītība - maģistra grāds psiholoģijā.
 • Augsta atbildības sajūta, elastība un iniciatīva.
 • Atbilstība Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta prasībām.
 • Teicamas latviešu un krievu valodas zināšanas.
 • Labas iemaņas darbā ar datoru.
 • Nepieciešamas prasmes strādāt komandā, prasmes darba plānošanā un organizācijā.

Alga bruto 986 EUR

Darba vietas adrese – Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Vecružina”, Ezera iela 23A, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636.

CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošus dokumentu kopijas līdz 2023. gada 30. novembrim iesūtīt uz e-pastu, vecruzinacentrs@rezeknesnovads.lv, ar norādi “Konkursam uz Psihologa amatu”

Tiks izskatīti iesniegtie pieteikumi, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu.

Rēzeknes novada pašvaldības
Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Vecružina”
aicina darbā uz Ergoterapeita amatu
(uz nenoteiktu laiku)

Darba pienākumi:

 • Veikt pilnu darbības ciklu ergoterapijas pacientam (funkcionālā stāvokļa, resursu un spēju novērtēšana, terapijas plāna un slēdziena gatavošana, ergoterapijas procedūras nodrošināšana, rehabilitācijas rezultātu novērošana un analīze).
 • Formēt un sagatavot medicīnisko un uzskaites dokumentāciju.

Prasības pretendentam:

 • Bakalaura grāds veselības aprūpē, kvalifikācija – ergoterapeits.
 • Reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā.
 • Vēlams sertifikāts ergoterapeita specialitātē
 • Atbilstība Valsts valodas likuma prasībām.

Darba pienākumu veikšanai nepieciešamās kompetences:

 • Prasme strādāt multidisciplinārā komandā.
 • Jāpārzina profesionālajai darbībai nepieciešamās medicīniskās tehnoloģijas.
 • Jāpārvalda specialitātei atbilstošās teorētiskās un praktiskās zināšanas.
 • Labas komunikācijas prasmes. Prasme sazināties ar pacientu un viņa piederīgiem viņiem saprotamā valodā.
 • Pamata prasmes informācijas tehnoloģiju izmantošanā un dokumentu sagatavošanā.

Darba laiks - pilna slodze
Darba alga brutto - 1555 EUR
Darba vieta – Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Vecružina” Ezera ielā 23A, Vecružinā, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636

CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu: vecruzinacentrs@rezeknesnovads.lv līdz 2023. gada 30. novembrim.

Tiek izsludināts atklāts konkurss uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja amatu.

Amata kandidātiem jāatbilst šādām prasībām:

 1. augstākā izglītība vai nepabeigta augstākā izglītība - inženierzinātnēs, arhitektūrā (tai skaitā ainavu), pilsētplānošanā, telpiskās attīstības plānošanā, teritorijas plānošanā, zemes ierīcībā, ģeogrāfijā vai sociālajās zinātnēs;
 2. izpratne par pašvaldības plānošanas dokumentu izstrādi;
 3. vēlama pieredze pašvaldības plānošanas dokumentu izstrādē, teritorijas plānošanā vai zemes ierīcībā;
 4. vēlama pieredze darbā ar kartogrāfisko materiālu un pieredze darbā ar rasēšanas datorprogrammām (Micro Station, AutoCad, ArcGis) lietotāja līmenī;
 5. zināšanas par dokumentu izstrādi, noformēšanu un uzglabāšanu;
 6. labas iemaņas darbā ar datoru, lietojumprogrammām un citu biroja tehniku;
 7. valsts valodas zināšanas atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 8. augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta un precizitāte;
 9. spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu;
 10. prasme strādāt ar elektroniskajām dokumentu vadības sistēmām, e-pastu;
 11. labas organizatora un analītiskās spējas, spēja izdarīt objektīvus, pamatotus secinājumus un patstāvība pieņemot lēmumus, komunikācijas un sadarbības prasmes.

Mēnešalga teritorijas plānotāja amatam ir EUR  1105,00 (saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu)

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas, pieteikuma anketu (atrodama pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv), likumā noteiktajā gadījumā dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams amata pienākumu veikšanai, ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja amatu” līdz 2023. gada 3. novembra plkst. 12.00 jānosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv vai jāievieto pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē. Kontaktinformācija 64607185, 26582773.
Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē amata kandidātu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – amata kandidātu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi un darba interviju - tiek uzaicināti tie amata kandidāti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Kultūras un tūrisma pārvalde” (reģ. Nr. 40900040015) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Kultūras pasākumu organizatora vietu:

 • Čornajas pagasta Čornajas tautas namā (0,5 darba slodze);
 • Kaunatas pagasta Kaunatas tautas namā un Dubuļu klubā (1 darba slodze).

Prasības amata pretendentam:

 1. vēlama augstākā vai vidējā speciālā izglītība kultūras jomā;
 2. spēja izstrādāt, sagatavot un vadīt kultūras pasākumus;
 3. spēja plānot darbu atbilstoši izvirzītajiem mērķiem, prioritātēm un atbilstoši noteiktajam budžetam;
 4. prasmes lietot informācijas tehnoloģijas amata pienākumu veikšanai.

Amata kandidāti līdz 2023. gada 1. novembra plkst. 9.00 iesniedz Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas (Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 95A, LV-4601) vai nosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai nosūta uz e-pastu ktp@rezeknesnovads.lv šādus dokumentus:

 1. dzīvesgājuma aprakstu (CV);
 2. pieteikuma anketu;
 3. izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 4. motivācijas vēstuli;
 5. likuma noteiktajā gadījumā, dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kādas nepieciešamas amata pienākumu veikšanai.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv un NVA mājaslapā.

Pamatdarba atalgojums bruto (pirms nodokļu nomaksas) pilnai darba slodzei: 998 EUR

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai – Kultūras un tūrisma pārvaldes vadītāja Daiga Miščenko (daiga.miscenko@rezeknesnovads.lv; tālr. 26531338).

Rēzeknes novada pašvaldība (reģ.Nr.90009112679, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības Viļānu vidusskolas direktora amatu

Tiek izsludināts atklāts konkurss uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības Viļānu vidusskolas direktora amatu.

Amata kandidātiem jāatbilst šādām prasībām:

 1. uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;
 2. pretendenta izglītība atbilst Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;
 3. vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā, vai līdzīga rakstura koordinējošā,  konsultatīvajā vai izglītojošā darbā;
 4. valsts valodas prasme augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 5. vismaz vienas svešvalodas, kas ir Eiropas Savienības oficiālā valoda, zināšanas profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 6. prasme strādāt ar datoru, informācijas tehnoloģijām, kā arī ar biroja tehniku;
 7. psiholoģiskā noturība stresa situācijās, prasme analizēt situāciju un rīcības sekas, atrast piemērotāko risinājumu;
 8. labas komunikācijas un sadarbības prasmes, tai skaitā- prasme strādāt komandā, plānot un organizēt savu un padoto darbinieku darbu;
 9. jābūt izpratnei par ētikas normām, jāspēj strādāt komandā, jāspēj plānot un organizēt savu un padoto darbinieku darbu, jāpiemīt radošai un elastīgai domāšanai, iniciatīvai;
 10. radoša un elastīga domāšana, iniciatīva;
 11. zināšanas skolvadībā un izglītības satura jautājumos;
 12. vēlama pieredze projektu darbā;
 13. vēlamas autovadītāja tiesības.
 14. nevainojama reputācija.

Pamatdarba atalgojums, darba gaitas uzsākot, ir EUR 1716,00.

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Amata kandidāti līdz 2023. gada 30. oktobra plkst.11.30 ievieto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A, LV-4601, vai nosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai nosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv  šādus dokumentus:

 1. motivācijas vēstuli;
 2. dzīves gājuma apraksts (CV);
 3. pieteikuma anketu;
 4. izglītību un valsts valodas prasmes (ja nepieciešams) apliecinošu dokumentu kopijas (oriģināls jāņem  līdzi  uz interviju);
 5. tālākizglītību  apliecinošu dokumentu kopijas;
 6. Rēzeknes novada pašvaldības Viļānu vidusskolas attīstības koncepciju (ne vairāk kā divas  A4 formāta lappuses datorrakstā).

Kontaktinformācija tālr. 64607201. Amata kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē amata kandidātu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – darba interviju - tiek uzaicināti tie amata kandidāti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

SIA “Rēzeknes novada komunālserviss”, Reģistrācijas Nr.42403000932, adrese: Parka iela 10, Malta, Maltas pag., Rēzeknes nov., LV-4630, tālr.64631056; 22041477, e-pasts: rnk@rnk.lv, 

uzņēmums (pašvaldības 100% kapitālsabiedrība), kura darbības nozares: namu apsaimniekošana, ūdenssaimniecības  un siltumenerģijas pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem, iestādēm un organizācijām, aicina darbā:

 • ekonomistu, ar darba vietas izvēli: Viļānos, Strūžānos vai Maltā

 (normālais darba laiks, uz nenoteiktu laiku, bruto alga EUR 1050.00)

Galvenie darba pienākumi, saskaņā ar amata aprakstu:

 • veikt iekšējās un ārējās ekonomiskās vides izpēti, veikt ekonomiskās darbības procesu un rezultātu analīzi;
 • formulēt ekonomiskās darbības mērķus un noteikt mērķu sasniegšanas ceļus;
 • prognozēt un plānot ekonomisko darbību kopumā un atsevišķus tās posmus;
 • nodrošināt apsaimniekojamo māju lietu uzturēšanu,
 • sagatavot faktiskās ieņēmumu-izdevumu tāmes apsaimniekošanā esošajām mājām;
 • sagatavot plānotās ieņēmumu-izdevumu tāmes apsaimniekošanā esošajām  mājām;
 • apkopot datus, analizēt un veikt aprēķinus apsaimniekojamo māju bilancēm;
 • izstrādāt tāmes un cenrāžus uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem;
 • sagatavot un iesniegt dzīvojamā fonda statistikas datus;
 • piedalīties dzīvojamo māju apsaimniekošanas darbu plānu sagatavošanā;
 • aprēķināt dabas resursu nodokli;
 • rēķinu sagatavošana juridiskām personām.

Prasības:

 • augstākā izglītība (vēlams finansēs vai ekonomikā);
 • darba pieredze līdzīgā amatā, ne mazāk par 2 gadiem;
 • labas iemaņas darbā ar datoru (Word, Excel, KN programma WinNams);
 • analītiskā domāšana, spēja prognozēt un analizēt skaitļus;
 • labas komunikācijas, argumentācijas un sadarbības prasmes;
 • valsts valodas prasme C1 līmenī;
 • augsta atbildības sajūta, spēja koncentrēties, precizitāte.

Mēs piedāvājam:

 • Interesantu un dinamisku darbu;
 • Draudzīgu un atsaucīgu kolektīvu;
 • Sociālās garantijas;
 • Stabilu atalgojumu.

CV un motivācijas vēstuli, līdz 2023. gada 20. oktobrim, lūdzam sūtīt uz e-pastu: rnk@rnk.lv, ar norādi “Ekonomists”

Pamatojoties uz Vispārējo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi. Datu pārzinis ir SIA “Rēzeknes novada komunālserviss”, adrese: Parka iela 10, Malta, Maltas pag., Rēzeknes nov., LV-4630.

SIA “Rēzeknes novada komunālserviss”, Reģistrācijas Nr.42403000932, adrese: Parka iela 10, Malta, Maltas pag., Rēzeknes nov., LV-4630, tālr.64631056; 22041477, e-pasts: rnk@rnk.lv,  uzņēmums (pašvaldības 100% kapitālsabiedrība), kura darbības nozares: namu apsaimniekošana, ūdenssaimniecības  un siltumenerģijas pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem, iestādēm un organizācijām, aicina darbā:

 • ekonomistu,  ar darba vietas izvēli: Viļānos, Strūžānos vai Maltā

 (normālais darba laiks, uz nenoteiktu laiku, bruto alga EUR 1050.00)

Galvenie darba pienākumi, saskaņā ar amata aprakstu:

 • veikt iekšējās un ārējās ekonomiskās vides izpēti, veikt ekonomiskās darbības procesu un rezultātu analīzi;
 • formulēt ekonomiskās darbības mērķus un noteikt mērķu sasniegšanas ceļus; prognozēt un plānot ekonomisko darbību kopumā un atsevišķus tās posmus;
 • ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu izstrādāšana, saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku;
 • sagatavot atskaites kontrolējošām instancēm, par uzņēmuma ekonomisko situāciju un ražošanas rādītājiem;
 • aprēķināt dabas resursu nodokli;
 • rēķinu sagatavošana juridiskām personām.

Prasības:

 • augstākā izglītība (vēlams finansēs vai ekonomikā);
 • darba pieredze līdzīgā amatā, ne mazāk par 2 gadiem;
 • labas iemaņas darbā ar datoru (Word, Excel, KN programma WinNams);
 • analītiskā domāšana, spēja prognozēt un analizēt skaitļus;
 • labas komunikācijas, argumentācijas un sadarbības prasmes;
 • valsts valodas prasme C1 līmenī;
 • augsta atbildības sajūta, spēja koncentrēties, precizitāte.

Mēs piedāvājam:

 • Interesantu un dinamisku darbu;
 • Draudzīgu un atsaucīgu kolektīvu;
 • Sociālās garantijas;
 • Stabilu atalgojumu.

CV un motivācijas vēstuli, līdz 2023. gada 20. oktobrim, lūdzam sūtīt uz e-pastu: rnk@rnk.lv, ar norādi “Ekonomists”

Pamatojoties uz Vispārējo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi. Datu pārzinis ir SIA “Rēzeknes novada komunālserviss”, adrese: Parka iela 10, Malta, Maltas pag., Rēzeknes nov., LV-4630.

Darbības joma: Strūžānu iecirkņa siltumapgāde, notekūdeņu attīrīšana, ūdens sagatavošana un padeve, namu apsaimniekošana

Darba pienākumi:

 1. Nodrošināt Strūžānu iecirkņa siltumapgādes sistēmu, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, pārsūknēšanas staciju un ūdens sagatavošanas un padeves iekārtu darbību;
 2. Veikt ar namu apsaimniekošanu saistītas darbības (ūdensvada, kanalizācijas sistēmu remontu daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās iekšienē);
 3. Informēt un saskaņot ar tiešo priekšniecību nepieciešamos remontdarbus namu apsaimniekošanas jomā;
 4. Uzraudzīt nepārtrauktu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un ūdensapgādes sistēmu darbību;
 5. Veikt  komunālo pakalpojumu objektu apkalpošanu, kārtējo remontu veikšanu un avāriju novēršanu;
 6. Strādāt komandā un veikt  inženiertīklu remonta un montāžas darbus;
 7. Veikt inženiertīklu remonta, apkalpošanas un tehniskās apkopes;
 8. Izvērtēt ekonomiski izdevīgākos remontdarbiem nepieciešamos materiālus;
 9. Reaģēt un novērst komunālo pakalpojumu avārijas;
 10. Veikt autotransporta un traktortehnikas darbu organizēšanu, kontroli un vadību, vadīt tehnikas remontdarbus;
 11. Piegādāt nepieciešamos materiālus, rezerves daļas un instrumentus, veikt to izlietojuma uzskaiti;
 12. Pārraudzīt darba aizsardzību iekārtu remonta un montāžas darbos.

Kvalifikācijas pamatprasības:

 • Jāzina: darbā lietojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi, savstarpēji saistīto darbu procesu izpildes secība, to racionāla organizācija, darba režīmi, darbības veidu izmaksu veidošana; ar nozari saistītie normatīvie akti un standarti; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības.
 • Jāprot: izmantot praksē teorētiskās zināšanas un prasmi un tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties. Pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas.
 • Izglītība: vidējā izglītība.
 • Valodas prasme: B2 (vidējais līmenis), vēlamas krievu un angļu valodas zināšanas.
 • Citas prasmes:

- Datorprasmes,

- B kategorijas vadīšanas apliecība,

- Pirmās medicīniskās palīdzības kursi.

Atalgojums: 1200 EUR (pirms nodokļu nomaksas)

Pieteikšanās līdz 20. oktobrim. Pieteikumu brīvā formā var iesūtīt uz e-pastu rnk@rnk.lv

Darba devēja kontaktinformācija: SIA “Rēzeknes novada komunālserviss”, tālrunis 64631056, mob.:22041477, e-pasts: rnk@rnk.lv, biroja adrese, Brīvības iela 6-10 kabinets, Malta, Maltas pag., Rēzeknes nov., LV-4630

Darbības joma: Strūžānu iecirkņa siltumapgāde, notekūdeņu attīrīšana, ūdens sagatavošanas un padeve, namu apsaimniekošana.

Darba pienākumi:

 1. Veikt ar namu apsaimniekošanu saistītas darbības (ūdensvada, kanalizācijas sistēmu remontu daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās iekšienē);
 2. Informēt un saskaņot ar tiešo priekšniecību nepieciešamos remontdarbus namu apsaimniekošanas jomā;
 3. Apkalpot un remontēt ūdens attīrīšanas iekārtas un to mehānismus;
 4. Kontrolēt ūdensapgādes sistēmas darbību, novērst noplūdes un bojājumus;
 5. Ievērot darba drošības noteikumus un vides aizsardzības prasības.
 6. Veikt darbus, kuri saistīti ar siltumapgādes objektu ekspluatāciju.
 7. Citu santehnisko darbu veikšana.

Kvalifikācijas pamatprasības:

 • Jāzina: darbā lietojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi, savstarpēji saistīto darbu procesu izpildes secība, to racionāla organizācija, darba režīmi; nozares terminoloģija, ar nozari saistītie normatīvie akti un standarti; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas.
 • Jāprot: izmantot praksē teorētiskās zināšanas, tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas.
 • Izglītība: vidējās pakāpes profesionālā izglītība, arodizglītība.
 • Remontatslēdzniekam ir jābūt veiktai apmācībai un jābūt atļaujai strādāt attiecīgus darbus saskaņā ar izziņu par veselības stāvokli.
 • Citas prasības:

- B kategorijas autovadītāja apliecība;

- Traktortehnikas vadītāja apliecība;

- Fiziskā noturība, spēja koncentrēties, precizitāte.

Atalgojums: 930 EUR(pirms nodokļu nomaksas)

Pieteikšanās līdz 20. oktobrim. Pieteikumu brīvā formā var iesūtīt uz e-pastu rnk@rnk.lv

Darba devēja kontaktinformācija: SIA “Rēzeknes novada komunālserviss”, tālrunis 64631056, mob.:22041477, e-pasts: rnk@rnk.lv, biroja adrese, Brīvības iela 6-10 kabinets, Malta, Maltas pag., Rēzeknes nov., LV-4630

Darbības joma: Strūžānu iecirkņa siltumapgāde, notekūdeņu attīrīšana, ūdens sagatavošana un padeve, namu apsaimniekošana.

Darba pienākumi:

1.Veikt ūdensvada, kanalizācijas sistēmu remontu daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās iekšienē.

2.Operatīva un kvalitatīva avārijas situāciju likvidēšana daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās.

3.Kontrolēt ūdensapgādes sistēmas darbību, novērst noplūdes un bojājumus.

4.Ievērot darba drošības noteikumus un vides aizsardzības prasības.

5.Veikt darbus, kuri saistīti ar siltumapgādes objektu ekspluatāciju.

6.Citu santehnisko darbu veikšana.

Kvalifikācijas pamatprasības:

 • Jāzina: santehnikā apkalpojamo iekārtu un mašīnu darbības principus, ekspluatācijas, kontroles un apkopes noteikumus; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, darba režīmus; drošības kontroles sistēmas un remontdarbu tehnoloģijas; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas.
 • Jāprot: izmantot praksē teorētiskās zināšanas un prasmi un tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas.
 • Santehniķim ir jābūt veiktai apmācībai un jābūt atļaujai strādāt attiecīgus darbus saskaņā ar izziņu par veselības stāvokli.
 • Fiziska noturība, spēja koncentrēties, precizitāte

Citas prasības (vēlams):

- B kategorijas autovadītāja apliecība;

- Traktortehnikas vadītāja apliecība;

Atalgojums: 750 EUR (pirms nodokļu nomaksas)

Pieteikšanās līdz 20. oktobrim. Pieteikumu brīvā formā var iesūtīt uz e-pastu rnk@rnk.lv

Darba devēja kontaktinformācija: SIA “Rēzeknes novada komunālserviss”, tālrunis 64631056, mob.:22041477, rnk@rnk.lv, biroja adrese, Brīvības iela 6-10 kabinets, Malta, Maltas pag., Rēzeknes nov., LV-4630

Darbības joma: SIA „Rēzeknes novada komunālserviss” Strūžānu iecirkņa klientu apkalpošana un konsultēšana.

Darbinieka pienākumi:

1.veikt darbības ar skaidru naudu (saņemšana, izsniegšana, glabāšana) uzņēmuma kasē, nodrošinot darījumu atbilstību Latvijas Republikas  normatīvajiem aktiem.

2.savā darbā ievērot atbilstošos Latvijas Republikas  normatīvos aktus un darba devēja instrukcijas, patstāvīgi analizēt saņemtā dokumenta ekonomisko un finansiālo saturu pēc tā būtības.

3.ievadīt aktuālo kontaktinformāciju komunālo maksājumu programmā.

4.veikt atskaišu noformēšanu un nepieciešamo  datu apkopošanu no maksājumu programmas.

5.veikt kases grāmatu kārtošanu, pamatojoties uz ieņēmumu un izdevumu dokumentiem.

6.veikt kases atskaišu sastādīšanu.

7.veikt īres, apsaimniekošanas, komunālo pakalpojumu maksājumu aprēķinu un uzskaiti iedzīvotājiem, katru mēnesi veikt rēķinu noformēšanu iedzīvotājiem, ievadot programmā  nepieciešamos datus.

8.veikt noformēto rēķinu pārbaudi.

9.izsūtīt rēķinus iedzīvotājiem, saskaņā ar programmā fiksētajām e-pasta adresēm.

Kvalifikācijas pamatprasības:

 1.Spēja sazināties ar klientu mutvārdos, lietišķajā sarakstē, elektroniski, pa telefonu.

2.Spēja patstāvīgi sagatavot, sekot un apkopot informāciju par finanšu operācijām klientu apkalpošanā.

3.Darbam nepieciešamo normatīvo aktu pārzināšana.

4.Valsts valodas prasme augstākajā pakāpē.

5.Prasme strādāt ar datoru un citu biroja tehniku, kā arī pārzināt grāmatvedības programmas.

 6.Augsta atbildības sajūta, precizitāte un punktualitāte.

7.Vēlams B kategorijas vadīšanas apliecība.

Atalgojums:   750 EUR (pirms nodokļu nomaksas)

Pieteikšanās līdz 20. oktobrim. Pieteikumu brīvā formā var iesūtīt uz e-pastu rnk@rnk.lv

Darba devēja kontaktinformācija: SIA “Rēzeknes novada komunālserviss”, tāl. 64631056, mob. 22041477, e-pasts: rnk@rnk.lv, biroja adrese: Brīvības iela 6 (10. kab.), Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4630.

Maltas apvienības pārvalde (reģ. Nr.40900027426, adrese: Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Maltas apvienības pārvalde Feimaņu pagasta jaunatnes darbinieka vakanto amatu

Pretendentam jāatbilst šādām prasībām:

 • augstākā, vidējā speciālā vai vidējā izglītība;
 • prasme plānot laiku, veidot komunikāciju un sadarbību ar citiem;
 • digitālā satura (afišu, sociāļo tīklu satura) veidošanas prasmes;
 • izpratne par to, kas ir neformālā izglītība, kādas ir tās metodes;
 • spēja organizēt neformālās izglītības aktivitātes, pasākumus;
 • augsta atbildība pret darbu;
 • radoša pieeja darbam, spēja ātri reaģēt un pašiniciatīva darboties;
 • pieredze darbā ar pusaudžiem un jauniešiem, neformālo aktivitāšu un pasākumu organizēšanā, projektu īstenošanā, tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • vēlama B kategorijas auto vadītāja apliecība;
 • prasme pieņemt lēmumus un izrādīt iniciatīvu.

Pamatdarba atalgojums 412,50 EUR (0,5 slodze Feimaņu pagastā)
Pamatdarba atalgojums pārbaudes laikā 391,87 EUR.

Amata apraksts, nolikums, pieteikuma anketa  – atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Dokumenti ar norādi “Konkursam uz Maltas apvienības pārvalde vakanci “Jaunatnes darbinieks Feimaņu pagastā”” līdz 2023. gada 27. oktobrim plkst. 14.00 jānosūta uz e-pastu maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv vai aizlīmētā aploksnē līdz 2023. gada 27. oktobrim plkst. 14.00 jāiesniedz personīgi Maltas apvienības pārvaldes lietvedei 3. kabinetā, Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads.

Pretendentam jāiesniedz:

 • profesionālās darbības aprakstu (CV);
 • motivācijas vēstuli;
 • izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 • pieteikuma anketu

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai  – Maltas apvienības pārvaldes vadītājs Edgars Blinovs, tel. 27870687, e-pasts maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv

Rēzeknes novada pašvaldības Sociālais dienests aicina pieteikties uz vakanto

SOCIĀLĀ DARBINIEKA DARBAM AR ĢIMENĒM AR BĒRNIEM AMATU Dricānu apvienībā (uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentam:

• otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā vai iegūst atbilstošo izglītību;

• vēlama darba pieredze sociālajā darbā ar ģimenēm ar bērniem;

• ļoti labas komunikācijas un motivēšanas spējas;

• spēja patstāvīgi pildīt amata pienākumus un pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros;

• prasme strādāt komandā un veicināt sadarbību;

• spēja strādāt dinamiskos un mainīgos darba apstākļos;

• teicamas valsts valodas zināšanas un krievu valodas zināšanas saziņas līmenī;

• labā lietotāja līmenī strādāt ar datoru.

Galvenie amata pienākumi:

 • Informēt un konsultēt ģimenes ar bērniem par viņu tiesībām uz sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību un par to realizācijas iespējām, kā arī līdzdarbības pienākumiem sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanā;
 • Pieņemt un reģistrēt personas rakstveida un mutvārdu iesniegumus, nodrošināt iesniegumu izskatīšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • Izvērtēt ģimeņu ar bērniem sociālo situāciju, ja nepieciešams, apmeklēt ģimeni dzīvesvietā vai atrašanās vietā un vienoties par sociālo problēmu, kuras risināšanai nepieciešams atbalsts;
 • Veikt risku novērtēšanu vai daudzpakāpju izvērtēšanu ģimenēs ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi;
 • Sociālo gadījumu vadīšanā vai risināšanā apzināt un piesaistīt nepieciešamos resursus, ievērojot sociālā darba specifiku dažādās prakses jomās;
 • Izstrādāt un īstenot individuālos sociālās rehabilitācijas plānus, mainīt un papildināt tos atbilstoši identificētajām sociālajām problēmām un vajadzībām

Pamatdarba atalgojums EUR  888, 25 pārbaudes laikā, pēc pārbaudes laika EUR 935,00 – saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam.

Darba slodze – pilna laika darbs.

Pretendents līdz 2023. gada 7. novembrim (ieskaitot) aicināts iesniegt:

• amatam motivētu pieteikumu;

• profesionālo aprakstu (CV);

• izglītību apliecinošo dokumentu kopijas;

• pieteikuma anketu

Pieteikumus sūtīt elektroniski uz e-pastu: socialais.dienests@rezeknesnovads.lv vai iesniegt personiski Rēzeknes novada pašvaldības Sociālajā dienestā 11.kabinetā (Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne).

Papildus informāciju var pieprasīt, zvanot pa tālruni 20223392  (Silvija Strankale).

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām un tiks iekļauti atlases otrajā kārtā.

Vakancei atbilstošākie kandidāti tiks aicināti uz darba interviju, kuras laikā būs iespējams pārliecināties par darba jautājumu pārzināšanu un pieredzi.

VAKANCE SOCIĀLAIS DARBINIEKS/CE

(uz nenoteiktu laiku)

Rēzeknes novada Sociālais dienests aicina pieteikties uz vakanto

SOCIĀLĀ DARBINIEKA AMATU Dricānu apvienībā (uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentam:

• otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā vai iegūst atbilstošu izglītību;

• vēlama darba pieredze sociālajā darbā;

• ļoti labas komunikācijas un motivēšanas spējas;

• spēja patstāvīgi pildīt amata pienākumus un pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros;

• prasme strādāt komandā un veicināt sadarbību;

• spēja strādāt dinamiskos un mainīgos darba apstākļos;

• teicamas valsts valodas zināšanas un krievu valodas zināšanas saziņas līmenī;

• labā lietotāja līmenī strādāt ar datoru.

Galvenie amata pienākumi:

 • Informēt un konsultēt pilngadīgas personas par viņu tiesībām uz sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību, un par to realizācijas iespējām, kā arī līdzdarbības pienākumiem sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanā;
 • Pieņemt un reģistrēt pilngadīgas personas rakstveida un mutvārdu iesniegumus, nodrošināt iesniegumu izskatīšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • Izvērtēt pilngadīgas personas vai pilngadīgu personu ģimeņu sociālo situāciju, ja nepieciešams, apmeklēt personu, ģimeni dzīvesvietā vai atrašanās vietā un vienoties par sociālo problēmu, kuras risināšanai nepieciešams atbalsts;
 • Sociālo gadījumu vadīšanā vai risināšanā apzināt un piesaistīt nepieciešamos resursus, ievērojot sociālā darba specifiku dažādās prakses jomās;
 • Izstrādāt un īstenot individuālos sociālās rehabilitācijas plānus, mainīt un papildināt tos atbilstoši identificētajām sociālajām problēmām un vajadzībām;
 • Organizēt pilngadīgām personām vai pilngadīgu personu ģimenēm nepieciešamos sociālos pakalpojumus

Pamatdarba atalgojums EUR  888, 25 pārbaudes laikā, pēc pārbaudes laika EUR 935,00 – saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam.

Darba slodze – pilna laika darbs.

Pretendents līdz 2023. gada 7. novembrim (ieskaitot) aicināts iesniegt:

• amatam motivētu pieteikumu;

• profesionālo aprakstu (CV);

• izglītību apliecinošo dokumentu kopijas;

• pieteikuma anketa.

Pieteikumus iesniegt noteiktajā termiņā, līdz 2023.gada 7.novembrim p88lkst.16.30,  Rēzeknes novada Sociālajā dienestā,  Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, ievietot Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, vai sūtīt uz e-pastu: socialais.dienests@rezeknesnovads.lv, (ar norādi „Konkursam uz sociālā darbinieka amatu Dricānu apvienībā”).

Papildus informāciju var pieprasīt, zvanot pa tālruni 20223392 (Silvija Strankale).

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām un tiks iekļauti atlases otrajā kārtā.

Vakancei atbilstošākie kandidāti tiks aicināti uz darba interviju, kuras laikā būs iespējams pārliecināties par darba jautājumu pārzināšanu un pieredzi.

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Kultūras un tūrisma pārvalde” (reģ. Nr. 40900040015) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības iestādes "Kultūras un tūrisma pārvalde” mārketinga speciālista amatu. 

Tiek izsludināts atklāts konkurss uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības iestādes "Kultūras un tūrisma pārvalde” mārketinga speciālista amatu. Amata kandidātiem jāatbilst šādām prasībām:

 1. augstākā izglītība mārketinga jomā, komunikācijas vai sociālo zinātņu jomā;
 2. vēlama vismaz 1 gada darba pieredze mārketinga jomā;
 3. vēlama darba pieredze pašvaldības institūcijā vai valsts pārvaldē;
 4. izpratne par kultūras un tūrisma jomu;
 5. prasmes izstrādāt un realizēt mārketinga aktivitāšu plānu;
 6. prasmes plānot, vadīt un īstenot iestādes ārējo komunikāciju, reklāmas jautājumus;
 7. prasmes veikt uzdotos uzdevumus paaugstinātās intensitātes un ierobežota laika apstākļos;
 8. prasmes analizēt situāciju un rīcību sekas, atrast piemērotāko risinājumu;
 9. valsts valodas prasmes augstākā pakāpē;
 10. vismaz viena svešvalodas, kas ir Eiropas Savienības oficiālā valoda, zināšanas;
 11. prasmes strādāt ar datoru, informācijas tehnoloģijām, kā arī ar biroja tehniku;
 12. prasmes pilnvērtīgi pielietot lietišķo rakstu valodas stilu ikdienas darbiem;
 13. izpratne par ētikas normām, prasmes strādāt komandā, prasmes plānot un organizēt savu darbu, radošums un elastīgas domāšanas prasmes, spēja izrādīt iniciatīvu;
 14. augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta un precizitāte.

Amata apraksts atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Konkursa pirmajā kārtā komisija izvērtē amata kandidātu iesniegtos dokumentus un to atbilstību konkursa nolikumam (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv). Uz konkursa otro kārtu uzaicina amata kandidātus, kas ir iesnieguši visus nolikumā norādītos dokumentus, atbilst izvirzītajām prasībām un ir saņēmuši pietiekamu punktu skaitu pēc komisijas vērtējuma. Konkursa otrā kārta sastāv no teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudes un darba intervijas ar pirmajā kārtā atlasītajiem amata kandidātiem.

Pamatdarba atalgojums pārbaudes laikā EUR 997,50.

Pamatdarba atalgojums  pēc pārbaudes laika EUR 1050,00.

Darbu iespējams veikt attālinātā darba režīmā.

Amata kandidāti līdz 2023. gada 10. oktobra plkst. 9.00 ievieto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A, LV-4601, vai nosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai nosūta uz e-pastu ktp@rezeknesnovads.lv  šādus dokumentus:

 1. motivācijas vēstule;
 2. profesionālās darbības apraksts (CV);
 3. pieteikuma anketa;
 4. izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 5. likumā noteiktajā gadījumā, dokumenti, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams amata pienākumu veikšanai.

Amata kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Kontaktinformācija: Kultūras tūrisma pārvaldes vadītāja Daiga Miščenko, tālr. 26531338, e-pasts daiga.miscenko@rezeknesnovads.lv .

Maltas apvienības pārvalde (reģ. Nr.40900027426, adrese: Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Maltas apvienības pārvalde jaunatnes darbinieka vakanto amatu.

Pretendentam jāatbilst šādām prasībām:

 • augstākā, vidējā speciālā vai vidējā izglītība;
 • prasme plānot laiku, veidot komunikāciju un sadarbību ar citiem;
 • digitālā satura (afišu, sociālo tīklu satura) veidošanas prasmes;
 • izpratne par to, kas ir neformālā izglītība, kādas ir tās metodes;
 • spēja organizēt neformālās izglītības aktivitātes, pasākumus;
 • augsta atbildība pret darbu;
 • radoša pieeja darbam, spēja ātri reaģēt un pašiniciatīva darboties;
 • pieredze darbā ar pusaudžiem un jauniešiem, neformālo aktivitāšu un pasākumu organizēšanā, projektu īstenošanā, tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • vēlama B kategorijas auto vadītāja apliecība;
 • prasme pieņemt lēmumus un izrādīt iniciatīvu.

Amata apraksts, nolikums, pieteikuma anketa - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv

Dokumenti ar norādi “Konkursam uz Maltas apvienības pārvalde vakanci “Jaunatnes darbinieks Maltā” līdz 2023. gada 6. oktobra plkst. 14.00 jānosūta uz e-pastu maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv vai aizlīmētā aploksnē līdz 2023. gada 6. oktobrim plkst. 14.00 jāiesniedz personīgi Maltas apvienības pārvalde, lietvedei 3. kab., Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads.

Pretendentam jāiesniedz:

 • profesionālās darbības aprakstu (CV);
 • motivācijas vēstuli;
 • izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 • pieteikuma anketu

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai - Maltas bērnu un jauniešu centra vadītāja Vija Kažoka tel.26441799,

e-pasts: maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv

Pamatdarba atalgojums 825  EUR ( 1 slodze Maltā)
Pamatdarba atalgojums pārbaudes laikā  783,75 EUR

Konkurss tiek organizēts divās kārtās.
Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu pieteikumus un iesniegtos dokumentus.
Uz otro kārtu – pretendentu teorētisko (rakstisks tests-atbildes uz jautājumiem) un darba  intervijas ar pirmajā kārtā atlasītajiem pretendentiem.

Rēzeknes novada pašvaldības Sociālais dienests aicina pieteikties uz vakanto
SOCIĀLĀ DARBINIEKA DARBAM AR ĢIMENĒM AR BĒRNIEM AMATU Dricānu apvienībā (uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentam:

 • otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā vai iegūst atbilstošo izglītību;
 • vēlama darba pieredze sociālajā darbā ar ģimenēm ar bērniem;
 • ļoti labas komunikācijas un motivēšanas spējas;
 • spēja patstāvīgi pildīt amata pienākumus un pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros;
 • prasme strādāt komandā un veicināt sadarbību;
 • spēja strādāt dinamiskos un mainīgos darba apstākļos;
 • teicamas valsts valodas zināšanas un krievu valodas zināšanas saziņas līmenī;
 • labā lietotāja līmenī strādāt ar datoru.

Galvenie amata pienākumi:

 • Informēt un konsultēt ģimenes ar bērniem par viņu tiesībām uz sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību un par to realizācijas iespējām, kā arī līdzdarbības pienākumiem sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanā;
 • Pieņemt un reģistrēt personas rakstveida un mutvārdu iesniegumus, nodrošināt iesniegumu izskatīšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • Izvērtēt ģimeņu ar bērniem sociālo situāciju, ja nepieciešams, apmeklēt ģimeni dzīvesvietā vai atrašanās vietā un vienoties par sociālo problēmu, kuras risināšanai nepieciešams atbalsts;
 • Veikt risku novērtēšanu vai daudzpakāpju izvērtēšanu ģimenēs ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi;
 • Sociālo gadījumu vadīšanā vai risināšanā apzināt un piesaistīt nepieciešamos resursus, ievērojot sociālā darba specifiku dažādās prakses jomās;
 • Izstrādāt un īstenot individuālos sociālās rehabilitācijas plānus, mainīt un papildināt tos atbilstoši identificētajām sociālajām problēmām un vajadzībām

Pamatdarba atalgojums EUR 888,25 pārbaudes laikā, pēc pārbaudes laika EUR 935,00 – saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam.

Darba slodze – pilna laika darbs.

Pretendents līdz 2023. gada 2. oktobrim (ieskaitot) aicināts iesniegt:

 • amatam motivētu pieteikumu;
 • profesionālo aprakstu (CV);
 • izglītību apliecinošo dokumentu kopijas;
 • B kategorijas autovadītāja apliecības kopiju (būtu vēlams).

Pieteikumus sūtīt elektroniski uz e-pastu: socialais.dienests@rezeknesnovads.lv vai iesniegt personiski Rēzeknes novada pašvaldības Sociālajā dienestā 11. kabinetā (Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne).

Papildus informāciju var pieprasīt, zvanot pa tālruni 20223392  (Silvija Strankale).

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām un tiks iekļauti atlases otrajā kārtā.

Vakancei atbilstošākie kandidāti tiks aicināti uz darba interviju, kuras laikā būs iespējams pārliecināties par darba jautājumu pārzināšanu un pieredzi.

Rēzeknes novada Sociālais dienests aicina pieteikties uz vakanto
SOCIĀLĀ DARBINIEKA AMATU Dricānu apvienībā (uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentam:

 • otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā vai iegūst atbilstošu izglītību;
 • vēlama darba pieredze sociālajā darbā;
 • ļoti labas komunikācijas un motivēšanas spējas;
 • spēja patstāvīgi pildīt amata pienākumus un pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros;
 • prasme strādāt komandā un veicināt sadarbību;
 • spēja strādāt dinamiskos un mainīgos darba apstākļos;
 • teicamas valsts valodas zināšanas un krievu valodas zināšanas saziņas līmenī;
 • labā lietotāja līmenī strādāt ar datoru.

Galvenie amata pienākumi:

 • Informēt un konsultēt pilngadīgas personas par viņu tiesībām uz sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību, un par to realizācijas iespējām, kā arī līdzdarbības pienākumiem sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanā;
 • Pieņemt un reģistrēt pilngadīgas personas rakstveida un mutvārdu iesniegumus, nodrošināt iesniegumu izskatīšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • Izvērtēt pilngadīgas personas vai pilngadīgu personu ģimeņu sociālo situāciju, ja nepieciešams, apmeklēt personu, ģimeni dzīvesvietā vai atrašanās vietā un vienoties par sociālo problēmu, kuras risināšanai nepieciešams atbalsts;
 • Sociālo gadījumu vadīšanā vai risināšanā apzināt un piesaistīt nepieciešamos resursus, ievērojot sociālā darba specifiku dažādās prakses jomās;
 • Izstrādāt un īstenot individuālos sociālās rehabilitācijas plānus, mainīt un papildināt tos atbilstoši identificētajām sociālajām problēmām un vajadzībām;
 • Organizēt pilngadīgām personām vai pilngadīgu personu ģimenēm nepieciešamos sociālos pakalpojumus.

Pamatdarba atalgojums EUR  888,25 pārbaudes laikā, pēc pārbaudes laika EUR 935,00 – saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam.

Darba slodze – pilna laika darbs.

Pretendents līdz 2023. gada 2. oktobrim (ieskaitot) aicināts iesniegt:

 • amatam motivētu pieteikumu;
 • profesionālo aprakstu (CV);
 • izglītību apliecinošo dokumentu kopijas.

Pieteikumus iesniegt noteiktajā termiņā, līdz 2023. gada 2. oktobrim plkst. 16.30,  Rēzeknes novada Sociālajā dienestā,  Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, ievietot Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, vai sūtīt uz e-pastu: socialais.dienests@rezeknesnovads.lv (ar norādi „Konkursam uz sociālā darbinieka amatu Dricānu apvienībā”).

Papildus informāciju var pieprasīt, zvanot pa tālruni 20223392 (Silvija Strankale).

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām un tiks iekļauti atlases otrajā kārtā.

Vakancei atbilstošākie kandidāti tiks aicināti uz darba interviju, kuras laikā būs iespējams pārliecināties par darba jautājumu pārzināšanu un pieredzi.

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Kultūras un tūrisma pārvalde” (reģ. Nr. 40900040015) izsludina atklātu konkursu uz vakanto skaņu operatora vietu:

 • Kultūras un tūrisma pārvaldes struktūrvienībās Dricānu apvienībā;
 • Kultūras un tūrisma pārvaldes struktūrvienībās Maltas apvienībā;
 • Kultūras un tūrisma pārvaldes struktūrvienībās Viļānu apvienībā.

Skaņu operatora darba pienākumi veicami Kultūras un tūrisma pārvaldes kultūras centros (ar to saprotot kultūras nami, tautas namus vai citus kultūras centra nosaukumus), kas atrodas minētās Rēzeknes novada apvienības teritorijā.

Tiek piedāvāta nepilna darba slodze -0,7.

Prasības amata pretendentam:

 1. vispārējā vidējā vai vidējā profesionālā izglītība;
 2. izpratne darbam ar digitālajām skaņu pultīm un to konfigurēšanu;
 3. izpratne un prasmes darbam ar gaismu sistēmām;
 4. spēja organizēt savu darbu, pašiniciatīva un augsta atbildības sajūta;
 5. prasmes izmantot nepieciešamās papildierīces un papildaprīkojumu, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas darba izpildes nodrošināšanai;
 6. vēlme pilnveidot profesionālo kvalifikāciju;
 7. B kategorijas autovadītāja apliecība.

Amata kandidāti līdz 2023. gada 12. septembra plkst. 9.00 iesniedz Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas (Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 95A, LV-4601) vai nosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai nosūta uz e-pastu ktp@rezeknesnovads.lv šādus dokumentus:

 1. dzīvesgājuma aprakstu (CV);
 2. motivācijas vēstule;
 3. pieteikuma anketu;
 4. izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 5. likuma noteiktajā gadījumā, dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kādas nepieciešamas amata pienākumu veikšanai.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv un NVA mājaslapā.

Pamatdarba atalgojums bruto (pirms nodokļu nomaksas) nepilnai darba slodzei: 577,50 EUR

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai – Kultūras un tūrisma pārvaldes personāla speiciāliste Dace Škrjaba, tālr.: tālr. 28305472, e-pasts: dace.skrjaba@rezeknesnovads.lv.

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Kultūras un tūrisma pārvalde” (reģ. Nr. 40900040015) izsludina atklātu konkursu uz vakanto mākslinieka-noformētāja vietu:

Kultūras un tūrisma pārvaldes struktūrvienībās Maltas apvienībā;
Kultūras un tūrisma pārvaldes struktūrvienībās Kaunatas apvienībā;

Mākslinieka-noformētāja darba pienākumi veicami Kultūras un tūrisma pārvaldes kultūras centros (ar to saprotot kultūras nami, tautas namus vai citus kultūras centra nosaukumus), kas atrodas minētās Rēzeknes novada apvienības teritorijā.

Tiek piedāvāta nepilna darba slodze - 0,5.

Ir iespēja pilnas slodzes darbam, strādājot gan Maltas, gan Kaunatas apvienībās.

Prasības amata pretendentam:

 1. vispārējā vidējā vai vidējā profesionālā izglītība;
 2. prasme veidot skatuves, telpu un vides noformējumus svētku pasākumos;
 3. prasmes veidot vizuālo materiālu drukai un publicēšanai digitālajā vidē;
 4. izpratne par zīmolvedību un vizuālo identitāti;
 5. zināšanas par sociālo tīklu darbību un prasmes pārvaldīt sociālo tīklu profilus;
 6. prasmes fotografēt un apstrādāt fotogrāfijas;
 7. vēlme pilnveidot profesionālo kvalifikāciju.

Amata kandidāti līdz 2023. gada 12. septembra plkst. 9.00 ievieto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas (Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 95A, LV-4601) vai nosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai nosūta uz e-pastu ktp@rezeknesnovads.lv šādus dokumentus:

 1. dzīvesgājuma aprakstu (CV);
 2. motivācijas vēstule;
 3. pieteikuma anketu;
 4. izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 5. radošo darbu paraugu kolekciju (portfolio);
 6. likuma noteiktajā gadījumā, dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kādas nepieciešamas amata pienākumu veikšanai.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Pamatdarba atalgojums bruto (pirms nodokļu nomaksas) nepilnai darba slodzei: 412,5 EUR.

Pamatdarba atalgojums bruto (pirms nodokļu nomaksas) pilnai darba slodzei: 825,00 EUR

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai – Kultūras un tūrisma pārvaldes personāla speciāliste Dace Škrjaba, tālr.: tālr. 28305472, e-pasts: dace.skrjaba@rezeknesnovads.lv

Maltas apvienības pārvalde  
aicina darbā saimniecības pārzini Feimaņu pagastā
 uz pilnu slodzi (1 likme) uz nenoteiktu laiku.

Prasības kandidātiem:

 • vidējā vai vidējā speciālā izglītība;
 • vēlama iepriekšēja pieredze saimniecisko procesu organizēšanā un vadīšanā;
 • labas datorprasmes – Word, Excel prorammas, prasme lietot biroja tehniku, e-pastu un citas lietojumprogrammas un  zināšnas par digitālo tehnoloģiju pielietošanu.
 • teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • radoša un patstāvīga pieeja darbam;
 • atbildības sajūta un precizitāte;

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv un NVA mājaslapā.

Pamatdarba atalgojums pārbaudes laikā 718,20 EUR (pirms nodokļu nomaksas)
Pamatdarba atalgojums pēc pārbaudes laika 756,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas)

Pretendenti līdz 2023. gada 19. septembrim plkst. 14.00 jānosūta uz e-pastu maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv vai iesniedz personīgi iestādē Maltas apvienības pārvaldei lietvedei 3. kab., Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, pieteikumu aizlīmētā aploksnē ar norādi “Konkursam uz Maltas apvienības pārvaldes vakanci “Saimniecības pārzinis Feimaņu pagastā” un kurā ir ievietoti šādi dokumenti:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • motivācijas vēstule;
 • izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 • pieteikuma anketa.

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai – Maltas apvienības pārvaldes vadītājs Edgars Blinovs, tel. 27870687 e-pasts maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv.

Maltas apvienības pārvalde (reģ. Nr.40900027426, adrese: Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Maltas apvienības pārvalde tehniskā speciālista Lūznavas pagastā amatu.

Prasības amata pretendentam:

 • Vidējā profesionālā vai augstākā izglītība inženierkomunikāciju, tehniskās apkalpošanas jomā;
 • Amatam vēlama atbilstoša darba pieredze inženierkomunikāciju, tajā skaitā saimniecisko darbu veikšanā;
 • Spēja patstāvīgi iegūt informāciju, risināt tehniskos jautājumus un organizēt darba izpildi;
 • Spēja sastādīt remontdarbu tāmes, darba uzdevumus un specifikācijas;
 • Teicamas valsts valodas zināšanas;
 • Labas datorlietošanas prasmes (programmas MS Word, Excel);
 • Iniciatīva, spēja konstatēt problēmu un piedāvāt tās risināšanas variantus;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība

Amata pienākumi:

 • Pārzināt un koordinēt valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa – muižas vēsturiskās ēkas tehniskās uzraudzības jautājumus, lai nodrošinātu vēsturisko vērtību saglabāšanu.
 • Nodrošināt ēkas apsaimniekošanu un ekspluatāciju.
 • Nodrošināt inženierkomunikāciju (siltumapgāde, ūdensapgāde, kanalizācija, ventilācija un gaisa kondicionēšana, elektroapgāde, automātiskā ugunsdzēšana, signalizācija, telekomunikācija, u.c.) pareizu ekspluatāciju un darbību, pārzināt to uzbūvi, principiālo darbību un režīmu regulēšanas iespējas.
 • Nodrošināt ēkā uzstādīto iekārtu kvalitatīvu darbību, apkalpošanu un ekspluatēšanu atbilstoši instrukcijām un drošības noteikumiem.
 • Plānot un īstenot ēkas remontus un labiekārtošanu, iekārtu remontus un nomaiņu.
 • Līdzdarboties ēkā rīkoto pasākumu tehniskajā apkalpošanā, veikt telpu un iekārtu sagatavošanu pasākumu kvalitatīvai norisei atbilstoši pasākuma specifikai.
 • Plānot un, saskaņojot ar tiešo vadītāju, veikt materiāltehnisko un citu resursu iegādi ēkas darbības nodrošināšanai.
 • Sagatavot un iesniegt tiešajam vadītājam ēkas uzturēšanas darbu pārskatus, analīzi un plānus.
 • Sadarboties ar piegādātājiem, ārpakalpojumu sniedzējiem tehniskajā jomā;
 • Izstrādāt un uzturēt aktualizētu tehnisko dokumentāciju.

Pamatdarba atalgojums  pārbaudes laikā 731,50 EUR

Pamatdarba atalgojums  pēc pārbaudes laika  770,00 EUR – saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam.

Pretendentam jāiesniedz:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • motivācijas vēstule;

Dokumenti ar norādi “Konkursam uz Maltas apvienības pārvaldes vakanci “tehniskais speciālists Lūznavā”” līdz 2023. gada 18. augustam  uz e-pastu info@luznava.lv vai aizlīmētā aploksnē līdz 2023. gada 17. septembrim  jāiesniedz personīgi iestādē „Maltas apvienības pārvalde”, lietvedei Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pag., Rēzeknes novads.

Papildinformācija pa tel.nr. 64607421 lietvede Ina Tuče Lūznavas pag.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās.
Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu pieteikumus un iesniegtos dokumentus.
Uz otro kārtu – darba  intervijas ar pirmajā kārtā atlasītajiem pretendentiem.

Rēzeknes novada pašvaldības (reģ. Nr.90009112679) Centrālās pārvaldes Attīstības plānošanas nodaļa aicina darbā projektu vadītāju

Tiek izsludināts atklāts konkurss uz vakanto projektu vadītāja amatu. Amata pretendentam jāatbilst šādām prasībām:

 1. augstākā izglītība;
 2. pieredze un zināšanas projektu vadībā un projektu pieteikumu izstrādē, vēlama pieredze pašvaldības projektu vadībā un projektu pieteikumu izstrādē;
 3. vēlama izpratne par finansējuma piesaistes iespējām pašvaldību projektiem;
 4. zināšanas par dokumentu izstrādi, noformēšanu un uzglabāšanu;
 5. labas iemaņas darbā ar datoru, lietojumprogrammām un citu biroja tehniku;
 6. valsts valodas zināšanas atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 7. augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta un precizitāte;
 8. spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu;
 9. prasme strādāt ar elektroniskajām dokumentu vadības sistēmām, e-pastu;
 10. labas organizatora un analītiskās spējas, spēja izdarīt objektīvus, pamatotus secinājumus un patstāvība pieņemot lēmumus, komunikācijas un sadarbības prasmes.

Mēnešalga projektu vadītāja amatam ir EUR 1105,00 (saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim), projektu vadītājam var noteikt piemaksu par papildus pienākumiem līdz 31.12.2023. – 30% no mēnešalgas. No 01.01.2024. mēnešalga – no EUR 1400 līdz EUR 1600 (39.1.apakšsaime, III līmenis, 10. mēnešalgu grupa).

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas, pieteikuma anketu (atrodama pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv), likumā noteiktajā gadījumā dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams amata pienākumu veikšanai, ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītāja amatu” līdz 2023.gada 13.septembra plkst.12.00 jānosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv vai jāievieto pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē. Kontaktinformācija 64607185, 26582773. Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē amata kandidātu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – amata kandidātu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi un darba interviju - tiek uzaicināti tie amata kandidāti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Rēzeknes novada pašvaldības
 Nautrēnu pirmsskolas izglītības iestāde “Vālodzīte”
aicina darbā
PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJU

darbam 5-6 gadīgo izglītojamo grupā
no 01.09.2023.

Prasības pretendentam:

1. augstākā pedagoģiskā vai augstākā izglītība un pirmsskolas skolotāja kvalifikācija;

2. augstākā pedagoģiskā vai augstākā izglītība un sākumizglītības skolotāja kvalifikācija;

3. augstākā izglītība pedagoģijā un apgūta šo noteikumu 21.3. apakšpunktā noteiktā profesionālās kompetences pilnveides programma pirmsskolas saturā un didaktikā.

Tiek piedāvāta pilna darba slodze.
Pamatdarba atalgojums bruto (pirms nodokļu nomaksas) pilnai darba slodzei: 1240,00 EUR

Pretendentiem lūdzam līdz 2023. gada 30. augustam nosūtīt CV uz e pastu: nautrenipii@saskarsme.lv

Adrese: Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV- 4652

Kontakttālrunis: 28345571

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Kultūras un tūrisma pārvalde” (reģ. Nr. 40900040015) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Kultūras pasākumu organizatora vietu Ozolmuižas pagasta kultūras namā (0,75 darba slodze);

Prasības amata pretendentam:

 1. augstākā vai vidējā speciālā izglītība kultūras jomā;
 2. spēja izstrādāt, sagatavot un vadīt kultūras pasākumus;
 3. spēja plānot darbu atbilstoši izvirzītajiem mērķiem, prioritātēm un atbilstoši noteiktajam budžetam;
 4. prasmes lietot informācijas tehnoloģijas amata pienākumu veikšanai.

Amata kandidāti līdz 2023. gada 5. septembra plkst. 9.00 iesniedz Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas (Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 95A, LV-4601) vai nosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai nosūta uz e-pastu ktp@rezeknesnovads.lv šādus dokumentus:

 1. dzīvesgājuma aprakstu (CV);
 2. pieteikuma anketu;
 3. izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 4. motivācijas vēstuli;
 5. likuma noteiktajā gadījumā, dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kādas nepieciešamas amata pienākumu veikšanai.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv un NVA mājaslapā.

Pamatdarba atalgojums bruto (pirms nodokļu nomaksas) pilnai darba slodzei: 998 EUR

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai – Kultūras un tūrisma pārvaldes personāla specialiste Dace Škrjaba, tālr.: tālr. 28305472, e-pasts: dace.skrjaba@rezeknesnovads.lv

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Kultūras un tūrisma pārvalde” (reģ. Nr. 40900040015) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības iestādes "Kultūras un tūrisma pārvalde” vadītāja vietnieka amatu. 

Tiek izsludināts atklāts konkurss uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības iestādes "Kultūras un tūrisma pārvalde” vadītāja vietnieka amatu. Amata kandidātiem jāatbilst šādām prasībām:

 1. augstākā izglītība (izņemot 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību);
 2. vēlama darba pieredze vadības jomā;
 3. vēlama darba pieredze kultūras jomā;
 4. vēlama darba pieredze pašvaldības institūcijā vai valsts pārvaldē;
 5. normatīvo aktu zināšanas kultūras centru, bibliotēku, muzeju un tūrisma jomā, spēja tajos orientēties un piemērot tos;
 6. spēja analizēt liela apjoma dokumentus, tajā skaitā juridiskus dokumentus, novērtēt to atbilstību normatīvajam ietvaram;
 7. prasme veikt uzdotos uzdevumus paaugstinātas intensitātes un ierobežota laika apstākļos;
 8. prasme analizēt situāciju un rīcības sekas, atrast piemērotāko risinājumu;
 9. zināšanas par pašvaldības darbību, tās organizatorisko struktūru un pārvaldes sistēmu;
 10. valsts valodas prasmes augstākajā pakāpē;
 11. vismaz vienas svešvalodas, kas ir Eiropas Savienības oficiālā valoda, zināšanas;
 12. prasme strādāt ar datoru, informācijas tehnoloģijām, kā arī ar biroja tehniku;
 13. prasme strādāt ar elektroniskajām dokumentu vadības un citām sistēmām;
 14. spēja pilnvērtīgi pielietot lietišķo rakstu valodas stilu ikdienas darbā;
 15. izpratne par ētikas normām, prasmes strādāt komandā, prasmes plānot un organizēt savu un padoto darbinieku darbu, radošums un elastīgas domāšanas prasmes, spēja izrādīt iniciatīvu;
 16. augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta un precizitāte;
 17. nevainojama reputācija.

Amata apraksts atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Konkursa pirmajā kārtā komisija izvērtē amata kandidātu iesniegtos dokumentus un to atbilstību konkursa nolikumam (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv).Uz konkursa otro kārtu uzaicina amata kandidātus, kas ir iesnieguši visus nolikumā norādītos dokumentus, atbilst izvirzītajām prasībām un ir saņēmuši pietiekamu punktu skaitu pēc komisijas vērtējuma. Konkursa otrā kārta sastāv no teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudes un darba intervijas ar pirmajā kārtā atlasītajiem amata kandidātiem.

Pamatdarba atalgojums pārbaudes laikā EUR 1201,75.

Pamatdarba atalgojums  pēc pārbaudes laika EUR 1265,00 (saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam).

Amata kandidāti līdz 2023. gada 5. septembra plkst. 9.00 ievieto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A, LV-4601, vai nosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai nosūta uz e-pastu ktp@rezeknesnovads.lv  šādus dokumentus:

 1. motivācijas vēstule;
 2. profesionālās darbības apraksts (CV);
 3. pieteikuma anketa;
 4. izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 5. likumā noteiktajā gadījumā, dokumenti, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams amata pienākumu veikšanai.

Amata kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Kontaktinformācija: Kultūras tūrisma pārvaldes vadītāja Daiga Miščenko, tālr. 26531338, e-pasts daiga.miscenko@rezeknesnovads.lv .

Iestāde „Maltas apvienības pārvalde”
aicina darbā palīgstrādnieku/sētnieku Feimaņu pamatskolā uz nenoteiktu laiku

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Maltas apvienības pārvalde” (reģ. Nr.40900027426, adrese: Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Maltas apvienības pārvalde” palīgstrādnieka/sētnieka Feimaņu pamatskolā amatu uz nenoteiktu laiku.

Prasības amata pretendentam:

 1. Pamatizglītība vai vidējā vai vidējā profesinālā izglītība;
 2. valsts valodas prasme atbilstoši pamata līmenim 1. pakāpei (A1)
 3. prasme strādāt ar uzticētu inventāru;
 4. zināšanas par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un to pielietošanu;
 5. zināt darbā apkalpojamo iekārtu un mašīnu darbības principus, ekspluatācijas, kontroles un apkopes noteikumus; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību;
 6. patstāvīgi plāno, organizē un izpilda uzdoto uzdevumu, ievērojot noteiktos darba uzdevumu termiņus;
 7. strādā komandā, organizējot darba uzdevuma izpildi sadarbībā ar citiem iestādes darbiniekiem;

Pamatdarba atalgojums pārbaudes laikā  620,00 EUR.
Pamatdarba atalgojums pēc pārbaudes laika  620,00 EUR- saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam.

Ar konkursa nolikumu, amata aprakstu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Pretendentam jāiesniedz:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • motivācijas vēstule;
 • izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 • pieteikuma anketa.

Dokumenti ar norādi “Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības iestāde „Maltas apvienības pārvaldes” vakanci “Palīgstrādnieks/sētnieks Feimaņu pamatskolā”” līdz 2023. gada 4. septembrim plkst. 14.00 jānosūta uz e-pastu maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv vai aizlīmētā aploksnē līdz 2023. gada 4. septembrim plkst. 14.00 jāiesniedz personīgi iestādē „Maltas apvienības pārvalde”, lietvedei 3. kab., Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads.

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai - iestādes „Maltas apvienības pārvalde” vadītājs Edgars Blinovs, tel. 27870687, e-pasts: maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu darba interviju par pretendentu praktisko zināšanu pārbaudi tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Prasības kandidātiem:

 1. pamata vai vidējā profesionālā izglītība;
 2. vēlama iepriekšēja pieredze līdzīgā amatā;
 3. datorprasmes – e-pasta lietošana, apgūt lietot elektroniskās uzskaites sistēmas, prasme lietot biroja tehniku;
 4. labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 5. atbildības sajūta un precizitāte;
 6. ievērot darba disciplīnu un darba laika grafiku, maksimāli laiku  izmantot uzticētā darba  veikšanai;
 7. prasme pieņemt lēmumus un izrādīt iniciatīvu;
 8. valsts valodas prasme.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv un NVA mājaslapā.

Pamatdarba atalgojums pārbaudes laikā 620,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas)
Pamatdarba atalgojums pēc pārbaudes laika 630,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas)

Pretendenti līdz 2023. gada 30. augustam plkst. 14.00 jānosūta uz e-pastu maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv vai iesniedz personīgi iestādē “Maltas apvienības pārvalde”, lietvedei 3. kab., Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, pieteikumu aizlīmētā aploksnē ar norādi “Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības iestāde „Maltas apvienības pārvalde” vakanci “Vecākais pavārs Feimaņu pamatskolā” un kurā ir ievietoti šādi dokumenti:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • motivācijas vēstule;
 • izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 • pieteikuma anketa.

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai – Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas apvienības pārvaldes” vadītājs Edgars Blinovs, tel. 27870687 e-pasts maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv.

Rēzeknes novada pašvaldības iestādē “Viļānu apvienības pārvalde” (reģ Nr.40900036645) tiek izsludināts atklātais konkurss uz vakanto saimniecības pārziņa amatu Sokolku pagastā.

Pretendentiem jāatbilst šādām prasībām:

Vadīt un veikt saimnieciskos procesus Sokolku pagastā nodrošinot pašvaldības īpašumu un mantas lietderīgu apsaimniekošanu un saglabāšanu, skolēnu pārvadājumus, pašvaldības autoceļu uzturēšanu, teritoriju labiekārtošanu, ielu apgaismošanu, kapsētu uzturēšanu u.c. iestādes uzticētos pienākumus.Izglītība – vēlama augstākā vai vidējā profesionālā inženiertehniskā, ar komercpakalpojumu vadību, būvniecību, nekustamo īpašumu pārvaldību saistītās vai līdzīgās jomās, augstākā izglītība tiks uzskatīta par priekšrocību.

Organizēt un patstāvīgi veikt pagasta teritorijas un dažādu objektu labiekārtošanu (piemēram, augu stādīšana un kopšana, zāliena pļaušana un kopšana, soliņu ierīkošana, sīki ēku remontdarbi, pēc nepieciešamības piedalīties autotransporta tehniskā stāvokļa uzturēšanā, apkopē, un citus darbus)

Organizēt un piedalīties autoceļu ikdienas un periodiskās uzturēšanas darbu veikšanā, autoceļu greiderēšanu un attīrīšanu no sniega ziemas laikā, amata pienākumu veikšanai nepieciešamo normatīvo aktu pārzināšana un spēja tajos orientēties.

Sadarbībā ar Viļānu saimniecības pārzini organizēt traktortehnikas un citas tehnikas, iekārtu un aprīkojuma izmantošanu pagasta saimniecisko darbu vajadzībām, pēc nepieciešamības palīdzēt tehnikas remontdarbu veikšanā.

Atbildēt par iestādes ēku (telpu) uzturēšanu, lietošanu un saglabāšanu, pēc nepieciešamības veikt sīkus ēkas remontus; organizēt kosmētiskos un citus telpu remontus; plānot un organizēt saimniecības preču, būvmateriālu un citu preču un materiālu iegādi saskaņā ar iestādes apstiprināto tāmi elektroniskajā iepirkumu sistēmā un tirdzniecības punktos atbilstoši iestādes vadītāja vai vietnieka rakstiskam pilnvarojumam.

Atbild par iestādes (teritoriālās vienības) autotransportu, nepieciešamības gadījumā veic automašīnas vadītāja darba pienākumus, pēc nepieciešamības tā remontu.

Pamatdarba atalgojums EUR 748.00, amata apraksts - atrodams mājaslapā www.rezeknesnovads.lv .

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas un pieteikuma anketu (atrodama pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Viļānu apvienības pārvalde” saimniecības pārziņa vadītāja amatu Sokolku pagastā” līdz 2023.gada 15.augustam plkst.12.00 jānosūta uz e-pastu vilanuapvieniba@rezeknesnovads.lv vai līdz 2023.gada 15.augustam  plkst.12.00 iesniedz Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Viļānu apvienības pārvalde”, Kultūras laukums 1A, Viļānos. Kontaktinformācija 64628033. Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu darba interviju par pretendentu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Maltas apvienības pārvalde (reģ. Nr.40900027426, adrese: Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Maltas apvienības pārvalde dārznieka Lūznavas pagastā amatu.

Prasības amata pretendentam:

 • Vidējā profesionālā/pilnveides izglītība dārzkopībā vai augkopībā;
 • Vismaz divi gadi profesionālā darba pieredze augkopībā;
 • Teicama valsts valodas prasme;
 • Nozarei saistošo normatīvo aktu pārzināšana;

Amata pienākumi:

 • Plānot, organizēt un vadīt darba procesus, kas saistīti ar Lūznavas parka un pagasta teritorijas ainaviskās vides veidošanu, labiekārtošanu, kopšanu (zālāja, koku, krūmu un puķu dobju stādījumu) un uzturēšanu;
 • Veikt muižas parkā un pagasta teritorijā esošo vides objektu uzturēšanu kārtībā, plānot un organizēt puķu dobju un košumkrūmu pakāpenisku atjaunošanu, pozitīvu parka, pagasta teritorijas tēla veidošanu;

Pamatdarba atalgojums  pārbaudes laikā 665,00 EUR

Pamatdarba atalgojums  pēc pārbaudes laika  700,00 EUR – saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam.

Pretendentam jāiesniedz:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • motivācijas vēstule.

Dokumenti ar norādi “Konkursam uz Maltas apvienības pārvaldes vakanci “dārznieks Lūznavas pagastā”” līdz 2023. gada 18. augustam uz e-pastu info@luznava.lv vai aizlīmētā aploksnē līdz 2023. gada 18. augustam jāiesniedz personīgi iestādē „Maltas apvienības pārvalde”, lietvedei Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pag., Rēzeknes novads.

Papildinformācija pa tel.nr. 64607421 lietvede Ina Tuče Lūznavas pag.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās.
Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu pieteikumus un iesniegtos dokumentus.
Uz otro kārtu – darba  intervijas ar pirmajā kārtā atlasītajiem pretendentiem.

Rēzeknes novada pašvaldības iestādē “Viļānu apvienības pārvalde” (reģ Nr.40900036645) tiek izsludināts atklātais konkurss uz vakanto saimniecības pārziņa amatu Sokolku pagastā.

Pretendentiem jāatbilst šādām prasībām:

Izglītība – vēlama augstākā vai vidējā profesionālā inženiertehniskā, ar komercpakalpojumu vadību, būvniecību, nekustamo īpašumu pārvaldību saistītās vai līdzīgās jomās; augstākā izglītība tiks uzskatīta par priekšrocību;

Amatam vēlama atbilstoša darba pieredze materiālo vērtību uzskaitē, saimnieciska rakstura darbu plānošanā un organizēšanā, labiekārtošanas darbu organizēšanā, ielu, ceļu uzturēšanas darbos, ar transportu saistītu jautājumu risināšanā un padoto darbinieku vadīšanā, organizēšanā un kontrolē valsts vai pašvaldības institūcijā vai privātā komercstruktūrā .

Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, labas komunikācijas un sadarbības spējas;

Prasme rīkoties ar informācijas tehnoloģijām, biroja tehniku, elektroniskajām dokumentu vadības un iepirkumu sistēmām un elektroniskajiem saziņas līdzekļiem;

Amata pienākumu veikšanai nepieciešamo normatīvo aktu pārzināšana un spēja tajos orientēties;

Komunikabilitāte, augsta saskarsmes kultūra, spēja izdarīt objektīvus, pamatotus secinājumus un patstāvīgi pieņemt lēmumus;

B kategorijas autovadītāja apliecība; papildus C1 vai C kategorijas autovadītāja tiesības tiks uzskatītas par priekšrocību;

Pamatdarba atalgojums EUR 748.00, amata apraksts - atrodams mājaslapā www.rezeknesnovads.lv .

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas un pieteikuma anketu (atrodama pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Viļānu apvienības pārvalde” saimniecības pārziņa vadītāja amatu Sokolku pagastā” līdz 2023. gada 1. augustam plkst. 12.00 jānosūta uz e-pastu vilanuapvieniba@rezeknesnovads.lv vai līdz 2023. gada 1. augustam plkst. 12.00 iesniedz Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Viļānu apvienības pārvalde”, Kultūras laukums 1A, Viļānos. Kontaktinformācija 64628033. Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu darba interviju par pretendentu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Iestāde „Maltas apvienības pārvalde”
aicina darbā lietvedi (ar arhīva un saimnieciskiem pienākumiem) Feimaņu pamatskolā uz noteiktu laiku

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Maltas apvienības pārvalde” (reģ. Nr.40900027426, adrese: Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Maltas apvienības pārvalde” lietvedes (ar arhīva un saimnieciskiem pienākumiem)  Feimaņu pamatskolā amatu uz noteiktu laiku.

Prasības amata pretendentam:

 1. vidējā profesionālā vai augstākā izglītība;
 2. vēlama darba pieredze pašvaldības institūcijā vai valsts pārvaldē;nepieciešamas normatīvo aktu
 3. zināšanas lietvedības, personāla, darba tiesību jomā un spēja tajos orientēties, kā arī prasme veikt to analīzi un piemērošanu;
 4. jāpārzina pašvaldības darbība, tās organizatoriskā struktūra un pārvaldes sistēma;
 5. racionāla darba organizācijas prasme, sistematizācijas prasme, spēja identificēt kļūdas un nekavējoties tās novērst;
 6. prasme lietot praksē teorētiskās zināšanas;
 7. prasme strādāt ar datoru, informācijas tehnoloģijām, kā arī ar biroja tehniku;
 8. prasme strādāt ar elektroniskajām dokumentu vadības sistēmām;
 9. labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 10. augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta un precizitāte;
 11. valsts valodas prasme augstākajā pakāpē;
 12. nevainojama reputācija.

Pamatdarba atalgojums  pārbaudes laikā 760,00 EUR.
Pamatdarba atalgojums  pēc pārbaudes laika  800,00 EUR.

Ar konkursa nolikumu, amata aprakstu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Pretendentam jāiesniedz:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • motivācijas vēstule;
 • izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 • pieteikuma anketa.

Dokumenti ar norādi “Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības iestāde „Maltas apvienības pārvalde” vakanci “lietvede Feimaņu pamatskola”” līdz 2023. gada 31.jūlijam plkst.14.00 jānosūta uz e-pastu maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv vai aizlīmētā aploksnē līdz 2023. gada 31. jūlijam plkst. 14.00 jāiesniedz personīgi iestādē „Maltas apvienības pārvalde”, lietvedei 3. kab., Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads.

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai - iestādes „Maltas apvienības pārvalde” vadītājs Edgars Blinovs, tel.27870687, e-pasts: maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu darba interviju par pretendentu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Maltas apvienības pārvalde”  Feimaņu pagastā aicina darbā saimniecības pārzini uz pilnu slodzi (1 likme)
uz nenoteiktu laiku.

Prasības kandidātiem:

 • vidējā vai vidējā speciālā izglītība;
 • vēlama iepriekšēja pieredze saimniecisko procesu organizēšanā un vadīšanā;
 • labas datorprasmes – Word, Excel prorammas, prasme lietot biroja tehniku, e-pastu un citas lietojumprogrammas un  zināšnas par digitālo tehnoloģiju pielietošanu.
 • teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • radoša un patstāvīga pieeja darbam;
 • atbildības sajūta un precizitāte;

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv un NVA mājaslapā.

Pamatdarba atalgojums pārbaudes laikā 718,20 EUR (pirms nodokļu nomaksas)
Pamatdarba atalgojums pēc pārbaudes laika 756,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas)

Pretendenti līdz 2023. gada 31. jūlijam plkst. 14.00 jānosūta uz e-pastu maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv vai iesniedz personīgi iestādē “Maltas apvienības pārvalde”, lietvedei 3. kab., Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, pieteikumu aizlīmētā aploksnē ar norādi “Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības iestāde „Maltas apvienības pārvalde” vakanci “Saimniecības pārzinis Feimaņu pagastā” un kurā ir ievietoti šādi dokumenti:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • motivācijas vēstule;
 • izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 • pieteikuma anketa.

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai – Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas apvienības pārvaldes” vadītājs Edgars Blinovs, tel. 27870687 e-pasts maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv.

Maltas apvienības pārvalde aicina darbā vecāko pavāru Feimaņu pamatskolā uz pilnu slodzi (1 likme)  uz nenoteiktu laiku

Prasības kandidātiem:

 1. pamata vai vidējā profesionālā izglītība;
 2. vēlama iepriekšēja pieredze līdzīgā amatā;
 3. datorprasmes – e-pasta lietošana, apgūt lietot elektroniskās uzskaites sistēmas, prasme lietot biroja tehniku;
 4. labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 5. atbildības sajūta un precizitāte;
 6. ievērot darba disciplīnu un darba laika grafiku, maksimāli laiku  izmantot uzticētā darba  veikšanai;
 7. prasme pieņemt lēmumus un izrādīt iniciatīvu;
 8.  valsts valodas prasme.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv un NVA mājaslapā.

Pamatdarba atalgojums pārbaudes laikā 620,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas)
Pamatdarba atalgojums pēc pārbaudes laika 630,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas)

Pretendenti līdz 2023. gada 31. jūlijam plkst.  14.00 jānosūta uz e-pastu maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv vai iesniedz personīgi iestādē “Maltas apvienības pārvalde”, lietvedei 3. kab., Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, pieteikumu aizlīmētā aploksnē ar norādi “Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības iestāde „Maltas apvienības pārvalde” vakanci “Vecākais pavārs Feimaņu pamatskolā” un kurā ir ievietoti šādi dokumenti:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • motivācijas vēstule;
 • izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 • pieteikuma anketa.

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai – Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas apvienības pārvaldes” vadītājs Edgars Blinovs, tel. 27870687 e-pasts maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv.

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Kultūras un tūrisma pārvalde” (reģ. Nr. 40900040015) izsludina atklātu konkursu uz vakanto mākslinieka-noformētāja vietu:

 • Kultūras un tūrisma pārvaldes struktūrvienībās Maltas apvienībā;
 • Kultūras un tūrisma pārvaldes struktūrvienībās Kaunatas apvienībā;

Mākslinieka-noformētāja darba pienākumi veicami Kultūras un tūrisma pārvaldes kultūras centros (ar to saprotot kultūras nami, tautas namus vai citus kultūras centra nosaukumus), kas atrodas minētās Rēzeknes novada apvienības teritorijā.

Tiek piedāvāta nepilna darba slodze - 0,5.

Ir iespēja pilnas slodzes darbam, strādājot gan Maltas, gan Kaunatas apvienībās.

Prasības amata pretendentam:

 1. vispārējā vidējā vai vidējā profesionālā izglītība;
 2. prasme veidot skatuves, telpu un vides noformējumus svētku pasākumos;
 3. prasmes veidot vizuālo materiālu drukai un publicēšanai digitālajā vidē;
 4. izpratne par zīmolvedību un vizuālo identitāti;
 5. zināšanas par sociālo tīklu darbību un prasmes pārvaldīt sociālo tīklu profilus;
 6. prasmes fotografēt un apstrādāt fotogrāfijas;
 7. vēlme pilnveidot profesionālo kvalifikāciju.

Amata kandidāti līdz 2023. gada 31. jūlija plkst. 16.00 ievieto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas (Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 95A, LV-4601) vai nosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai nosūta uz e-pastu ktp@rezeknesnovads.lv šādus dokumentus:

 1. dzīvesgājuma aprakstu (CV);
 2. motivācijas vēstule;
 3. pieteikuma anketu;
 4. izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 5. radošo darbu paraugu kolekciju (portfolio);
 6. likuma noteiktajā gadījumā, dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kādas nepieciešamas amata pienākumu veikšanai.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv un NVA mājaslapā.

Pamatdarba atalgojums bruto (pirms nodokļu nomaksas) nepilnai darba slodzei: 412,5 EUR

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai – Kultūras un tūrisma pārvaldes personāla speciāliste Dace Škrjaba, tālr.: tālr. 28305472, e-pasts: dace.skrjaba@rezeknesnovads.lv

Rēzeknes novada pašvaldības iestādē “Viļānu apvienības pārvalde” (reģ Nr.40900036645) tiek izsludināts konkurss uz vakanto datorsistēmu un datortīklu administratora amatu.

Pretendentiem jāatbilst šādām prasībām:

Izglītība – Vidējā, vidējā speciālā izglītība, augstākā izglītība tiks uzskatīta par priekšrocību;

Amatam vēlama atbilstoša darba pieredze. Palīdzēt organizēt mācību procesu  skolā:

 • datorzinību, informātikas stundās sniegt konsultācijas izglītojamajiem;
 • citu mācību priekšmetu stundās tehniski nodrošināt mācību procesu un sniegt nepieciešamo informāciju gan skolotājiem, gan izglītojamajiem;
 • priekšmetu skolotājiem palīdzēt organizēt mācību procesu datorkabinetos.

Veikt datortīkla tehnoloģiskā procesa un programmu nodrošinājumu skolā.

Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, labas komunikācijas un sadarbības spējas;

Komunikabilitāte, augsta saskarsmes kultūra, spēja izdarīt objektīvus, pamatotus secinājumus un patstāvīgi pieņemt lēmumus.

Pamatdarba atalgojums EUR 720,00 amata apraksts - atrodams mājaslapā www.rezeknesnovads.lv .

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas un pieteikuma anketu (atrodama pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) ar norādi „Konkursam uz Viļānu apvienības pārvaldes Viļānu vidusskolas datorsistēmu un datortīklu administrators  amatu” līdz 2023. gada 7. augustam plkst. 12.00 jānosūta uz e-pastu vilanuapvieniba@rezeknesnovads.lv vai līdz 2023. gada 7. augustam  plkst. 12.00 iesniedz Viļānu apvienības pārvalde, Kultūras laukums 1A, Viļānos. Kontaktinformācija 64628033. Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu darba interviju  tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Rēzeknes novada pašvaldība (reģ.Nr.90009112679, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības Verēmu pamatskolas direktora amatu

Tiek izsludināts atklāts konkurss uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības Verēmu pamatskolas direktora amatu.

Amata kandidātiem jāatbilst šādām prasībām:

 1. uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;
 2. pretendenta izglītība atbilst Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;
 3. vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā, vai līdzīga rakstura koordinējošā,  konsultatīvajā vai izglītojošā darbā;
 4. valsts valodas prasme augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 5. vismaz vienas svešvalodas, kas ir Eiropas Savienības oficiālā valoda, zināšanas profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 6. prasme strādāt ar datoru, informācijas tehnoloģijām, kā arī ar biroja tehniku;
 7. psiholoģiskā noturība stresa situācijās, prasme analizēt situāciju un rīcības sekas, atrast piemērotāko risinājumu;
 8. labas komunikācijas un sadarbības prasmes, tai skaitā- prasme strādāt komandā, plānot un organizēt savu un padoto darbinieku darbu;
 9. jābūt izpratnei par ētikas normām, jāspēj strādāt komandā, jāspēj plānot un organizēt savu un padoto darbinieku darbu, jāpiemīt radošai un elastīgai domāšanai, iniciatīvai;
 10. radoša un elastīga domāšana, iniciatīva;
 11. zināšanas skolvadībā un izglītības satura jautājumos;
 12. vēlama pieredze projektu darbā;
 13. vēlamas autovadītāja tiesības.
 14. nevainojama reputācija.

Pamatdarba atalgojums EUR 1360,00 (no 01.09.2023, MK noteikumi 445).

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Amata kandidāti līdz 2023. gada 3. augusta plkst. 11.30 ievieto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A, LV-4601, vai nosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai nosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv  šādus dokumentus:

 1. motivācijas vēstuli;
 2. dzīves gājuma apraksts (CV);
 3. pieteikuma anketu (skat.1. Pielikumu);
 4. izglītību un valsts valodas prasmes (ja nepieciešams) apliecinošu dokumentu kopijas (oriģināls jāņem līdzi  uz interviju);
 5. tālākizglītību  apliecinošu dokumentu kopijas;
 6. Rēzeknes novada pašvaldības Verēmu pamatskolas attīstības koncepciju (ne vairāk kā divas A4 formāta lappuses datorrakstā).

Kontaktinformācija t. 64607201. Amata kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē amata kandidātu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – darba interviju - tiek uzaicināti tie amata kandidāti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Maltas apvienības pārvalde (reģ. Nr.40900027426, adrese: Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Maltas apvienības pārvaldes tehniskā strādnieka amatu Maltas pagastā.

Prasības amata pretendentam:

 • valsts valodas prasme atbilstoši pamata līmenim 1. pakāpei (A1)
 • prasme strādāt ar uzticētu inventāru;
 • tiesības traktortehnikas vadīšanai – TR2;
 • pieredze darbā ar traktortehniku;
 • zināšanas par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un to pielietošanu;
 • savstarpējās sadarbošanās prasmes;
 • prasme strādāt saspringtās situācijās un ierobežotā laikā, operatīvi saplānot darba procesu un tā izpildi;
 • zināt darbā apkalpojamo iekārtu un mašīnu darbības principus, ekspluatācijas, kontroles un apkopes noteikumus; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību;
 • patstāvīgi plāno, organizē un izpilda uzdoto uzdevumu, ievērojot noteiktos darba uzdevumu termiņus;
 • strādā komandā, organizējot darba uzdevuma izpildi sadarbībā ar citiem iestādes darbiniekiem;

Pamatdarba atalgojums  EUR 620,00

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Pretendentam jāiesniedz:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • motivācijas vēstule;
 • izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 • pieteikuma anketa.

Dokumenti ar norādi  “Konkursam Maltas apvienības pārvaldes  vakance tehniskais strādnieks līdz 2023. gada 17. jūlijam plkst. 14.00 jānosūta uz e-pastu maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv vai aizlīmētā aploksnē līdz 2023. gada 17. jūlija plkst. 14.00 jāiesniedz personīgi iestādē Maltas apvienības pārvalde, lietvedei 3. kab., Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads.

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai – Maltas apvienības pārvalde vadītājs Edgars Blinovs, tel.27870687, e-pasts maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv (prombūtnes laikā – Gatis Pučka, mob.20221846).

Konkurss tiek organizēts divās kārtās.

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Maltas apvienības pārvalde” (reģ. Nr.40900027426, adrese: Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Maltas apvienības pārvalde” tehniskā speciālista Lūznavā amatu.

Prasības amata pretendentam:

 • Vidējā profesionālā vai augstākā izglītība inženierkomunikāciju, tehniskās apkalpošanas jomā;
 • Amatam vēlama atbilstoša darba pieredze inženierkomunikāciju, tajā skaitā saimniecisko darbu veikšanā;
 • Spēja patstāvīgi iegūt informāciju, risināt tehniskos jautājumus un organizēt darba izpildi;
 • Spēja sastādīt remontdarbu tāmes, darba uzdevumus un specifikācijas;
 • Teicamas valsts valodas zināšanas;
 • Labas datorlietošanas prasmes (programmas MS Word, Excel);
 • Iniciatīva, spēja konstatēt problēmu un piedāvāt tās risināšanas variantus;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība

Amata pienākumi:

 • Pārzināt un koordinēt valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa – muižas vēsturiskās ēkas tehniskās uzraudzības jautājumus, lai nodrošinātu vēsturisko vērtību saglabāšanu.
 • Nodrošināt ēkas apsaimniekošanu un ekspluatāciju.
 • Nodrošināt inženierkomunikāciju (siltumapgāde, ūdensapgāde, kanalizācija, ventilācija un gaisa kondicionēšana, elektroapgāde, automātiskā ugunsdzēšana, signalizācija, telekomunikācija, u.c.) pareizu ekspluatāciju un darbību, pārzināt to uzbūvi, principiālo darbību un režīmu regulēšanas iespējas.
 • Nodrošināt ēkā uzstādīto iekārtu kvalitatīvu darbību, apkalpošanu un ekspluatēšanu atbilstoši instrukcijām un drošības noteikumiem.
 • Plānot un īstenot ēkas remontus un labiekārtošanu, iekārtu remontus un nomaiņu.
 • Līdzdarboties ēkā rīkoto pasākumu tehniskajā apkalpošanā, veikt telpu un iekārtu sagatavošanu pasākumu kvalitatīvai norisei atbilstoši pasākuma specifikai.
 • Plānot un, saskaņojot ar tiešo vadītāju, veikt materiāltehnisko un citu resursu iegādi ēkas darbības nodrošināšanai.
 • Sagatavot un iesniegt tiešajam vadītājam ēkas uzturēšanas darbu pārskatus, analīzi un plānus.
 • Sadarboties ar piegādātājiem, ārpakalpojumu sniedzējiem tehniskajā jomā;
 • Izstrādāt un uzturēt aktualizētu tehnisko dokumentāciju.

Pamatdarba atalgojums  pārbaudes laikā 731,50 EUR

Pamatdarba atalgojums  pēc pārbaudes laika  770,00 EUR – saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam.

Pretendentam jāiesniedz:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • motivācijas vēstule;

Dokumenti ar norādi “Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības iestāde „Maltas apvienības pārvalde” vakanci “tehniskais speciālists Lūznavā”” līdz 2023. gada 30. jūnijam uz e-pastu info@luznava.lv vai aizlīmētā aploksnē līdz 2023. gada 30. jūnijam jāiesniedz personīgi iestādē „Maltas apvienības pārvalde”, lietvedei Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pag., Rēzeknes novads.

Papildinformācija pa tel.nr. 64607421 lietvede Ina Tuče Lūznavas pag.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās.
Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu pieteikumus un iesniegtos dokumentus.
Uz otro kārtu – darba  intervijas ar pirmajā kārtā atlasītajiem pretendentiem.

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Maltas apvienības pārvalde” (reģ. Nr.40900027426, adrese: Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Maltas apvienības pārvalde” autobusa vadītāja Lūznavā amatu.

Prasības amata pretendentam:

 • Vidējā izglītība;
 • Amatam obligāta atbilstoša darba pieredze pasažieru pārvadāšanā;
 • Teicamas valsts valodas zināšanas;
 • B, C1, D kategorijas autovadītāja apliecība; 95. kods; vadītāja karte, jo autobuss ir aprīkots ar digitālo tahogrāfu.

Galvenie amata pienākumi:

 • Veikt skolēnu pārvadājumus pa maršrutu;
 • Veikt autobusa/auto vadītāja pienākumus saskaņā ar vadītāja rīkojumiem;
 • Atbilstošas dokumentācijas pildīšana, uzskaite;
 • Vienkāršu auto remontu, apkopes veikšana;

Pamatdarba atalgojums  pārbaudes laikā 627,00 EUR

Pamatdarba atalgojums  pēc pārbaudes laika  660,00 EUR – saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam.

Pretendentam jāiesniedz:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • motivācijas vēstule;
 • auto vadītāja apliecības kopija.

Dokumenti ar norādi “Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības iestāde „Maltas apvienības pārvalde” vakanci “autobusa vadītājs Lūznavā”” līdz 2023. gada 30. jūnijam uz e-pastu info@luznava.lv vai aizlīmētā aploksnē līdz 2023. gada 30. jūnijam jāiesniedz personīgi iestādē „Maltas apvienības pārvalde”, lietvedei Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pag., Rēzeknes novads.

Papildinformācija pa tel.nr. 64607421 lietvede Ina Tuče Lūznavas pag.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās.
Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu pieteikumus un iesniegtos dokumentus.
Uz otro kārtu – darba  intervijas ar pirmajā kārtā atlasītajiem pretendentiem.

Maltas apvienības pārvalde (reģ. Nr.40900027426, adrese: Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Maltas apvienības pārvaldes remontstrādnieka amatu

Prasības amata pretendentam:

 • valsts valodas prasme atbilstoši pamata līmenim 1. pakāpei (A1)
 • prasme strādāt ar uzticētu inventāru;
 • tiesības traktortehnikas vadīšanai – TR2;
 • pieredze darbā ar traktortehniku;
 • zināšanas par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un to pielietošanu;
 • savstarpējās sadarbošanās prasmes;
 • prasme strādāt saspringtās situācijās un ierobežotā laikā, operatīvi saplānot darba procesu un tā izpildi;
 • zināt darbā apkalpojamo iekārtu un mašīnu darbības principus, ekspluatācijas, kontroles un apkopes noteikumus; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību;
 • patstāvīgi plāno, organizē un izpilda uzdoto uzdevumu, ievērojot noteiktos darba uzdevumu termiņus;
 • strādā komandā, organizējot darba uzdevuma izpildi sadarbībā ar citiem iestādes darbiniekiem;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Pamatdarba atalgojums  pārbaudes laikā EUR 636,50

Pamatdarba atalgojums  pēc pārbaudes laika EUR 670,00 – saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam.

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Pretendentam jāiesniedz:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • motivācijas vēstule;
 • izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 • pieteikuma anketa.

Dokumenti ar norādi  “Konkursam Maltas apvienības pārvaldes  vakance tehniskais strādnieks līdz 2023. gada 21. jūnijam plkst. 14.00 jānosūta uz e-pastu maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv vai aizlīmētā aploksnē līdz 2023. gada 21. jūnija plkst. 14.00 jāiesniedz personīgi iestādē Maltas apvienības pārvalde, lietvedei 3. kab., Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads.

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai - Maltas apvienības pārvalde vadītājs Edgars Blinovs, tel.27870687, e-pasts: maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv (prombūtnes laikā – Gatis Pučka, mob.20221846).

Konkurss tiek organizēts divās kārtās.

Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu pieteikumus un iesniegtos dokumentus. Otrajā kārtā – praktiskā uzdevuma un intervijas.

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Maltas apvienības pārvalde”  Feimaņu pagastā aicina darbā saimniecības pārzini uz pilnu slodzi (1 likme)
uz nenoteiktu laiku.

Prasības kandidātiem:

 • vidējā vai vidējā speciālā izglītība;
 • vēlama iepriekšēja pieredze saimniecisko procesu organizēšanā un vadīšanā;
 • labas datorprasmes – Word, Excel prorammas, prasme lietot biroja tehniku, e-pastu un citas lietojumprogrammas un  zināšnas par digitālo tehnoloģiju pielietošanu.
 • teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • radoša un patstāvīga pieeja darbam;
 • atbildības sajūta un precizitāte;

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv un NVA mājaslapā.

Pamatdarba atalgojums pārbaudes laikā 718,20 EUR (pirms nodokļu nomaksas)
Pamatdarba atalgojums pēc pārbaudes laika 756,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas)

Pretendenti līdz 2023. gada 19. jūnija plkst. 14.00 jānosūta uz e-pastu maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv vai iesniedz personīgi iestādē “Maltas apvienības pārvalde”, lietvedei 3.kab., Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, pieteikumu aizlīmētā aploksnē ar norādi “Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības iestāde „Maltas apvienības pārvalde” vakanci “Saimniecības pārzinis Feimaņu pagastā” un kurā ir ievietoti šādi dokumenti:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • motivācijas vēstule;
 • izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 • pieteikuma anketa.

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai – Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas apvienības pārvaldes” vadītājs Edgars Blinovs, tel. 27870687 e-pasts maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv.

Tiek izsludināts atklātais konkurss uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja amatu.

Pamatdarba vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601.

Amata kandidātiem jāatbilst šādām prasībām:

 • augstākā izglītība pilsētplānošanā, telpiskās attīstības plānošanā, teritorijas plānošanā, arhitektūrā, ainavu arhitektūrā, zemes ierīcībā vai ģeogrāfijā;
 • prasme orientēties ar pašvaldības teritorijas plānošanu saistītos jautājumos;
 • vēlama pieredze pašvaldības plānošanas dokumentu izstrādē, teritorijas plānošanā, zemes ierīcībā vai ainavu arhitektūrā;
 • vēlama pieredze darbā ar kartogrāfisko materiālu un pieredze darbā ar datorprogrammām (MicroStation, AutoCad, ArcGis) lietotāja līmenī;
 • zināšanas par dokumentu izstrādi, noformēšanu un uzglabāšanu;
 • labas iemaņas darbā ar datoru, lietojumprogrammām un citu biroja tehniku;
 • valsts valodas zināšanas atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta un precizitāte;
 • spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu;
 • prasme strādāt ar elektroniskajām dokumentu vadības sistēmām;
 • labas organizatora un analītiskās spējas, spēja izdarīt objektīvus, pamatotus secinājumus un patstāvība pieņemot lēmumus, komunikācijas un sadarbības prasmes.

Pamatdarba atalgojums EUR  1106.75 pārbaudes laikā, pēc pārbaudes laika EUR 1165, 00 – saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam.

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Amata kandidāti līdz 2023. gada 21. jūnija plkst. 12.00 ievieto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A, LV-4601, vai nosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai nosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv vai eAdresi pieteikumu ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja amatu” šādus dokumentus:

 • profesionālās darbības aprakstu (CV);
 • motivācijas vēstuli;
 • pieteikuma anketu;
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • likumā noteiktajā gadījumā, dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams amata pienākumu veikšanai.

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai – Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja vietniece Brigita Arbidāne, 64607185, 26582773.
Konkurss tiek organizēts divās kārtās:

 • konkursa pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē amata kandidātu pieteikumus un iesniegtos dokumentus un uz konkursa otro kārtu uzaicina amata kandidātus, kas atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām, ko apliecina  iesniegtie dokumenti;
 • konkursa otrā kārta sastāv no amata kandidātu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudes un darba intervijas ar pirmajā kārtā atlasītajiem amata kandidātiem.

Maltas apvienības pārvalde (reģ. Nr.40900027426, adrese: Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Maltas apvienības pārvaldes tehniskā strādnieka amatu

Prasības amata pretendentam:

 • valsts valodas prasme atbilstoši pamata līmenim 1. pakāpei (A1)
 • prasme strādāt ar uzticētu inventāru;
 • tiesības traktortehnikas vadīšanai – TR2;
 • pieredze darbā ar traktortehniku;
 • zināšanas par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un to pielietošanu;
 • savstarpējās sadarbošanās prasmes;
 • prasme strādāt saspringtās situācijās un ierobežotā laikā, operatīvi saplānot darba procesu un tā izpildi;
 • zināt darbā apkalpojamo iekārtu un mašīnu darbības principus, ekspluatācijas, kontroles un apkopes noteikumus; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību;
 • patstāvīgi plāno, organizē un izpilda uzdoto uzdevumu, ievērojot noteiktos darba uzdevumu termiņus;
 • strādā komandā, organizējot darba uzdevuma izpildi sadarbībā ar citiem iestādes darbiniekiem;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība

Pamatdarba atalgojums  EUR 620,00

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Pretendentam jāiesniedz:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • motivācijas vēstule;
 • izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 • pieteikuma anketa.

Dokumenti ar norādi  “Konkursam Maltas apvienības pārvaldes  vakance tehniskais strādnieks līdz 2023. gada 12. jūnijam plkst. 14.00 jānosūta uz e-pastu maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv vai aizlīmētā aploksnē līdz 2023. gada 12. jūnija plkst. 14.00 jāiesniedz personīgi iestādē Maltas apvienības pārvalde, lietvedei 3. kab., Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads.

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai - Maltas apvienības pārvalde vadītājs Edgars Blinovs, tel.27870687, e-pasts: maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv (prombūtnes laikā – Gatis Pučka, mob.20221846).

Konkurss tiek organizēts divās kārtās.

Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu pieteikumus un iesniegtos dokumentus. Otrajā kārtā – praktiskā uzdevuma un intervijas.

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Kultūras un tūrisma pārvalde” (reģ. Nr. 40900040015) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Kultūras pasākumu organizatora vietu:

 • Bērzgales pagasta kultūras namā (1 darba slodze);
 • Ozolmuižas pagasta kultūras nams (0,5 darba slodze);
 • Sakstagala pagasta sabiedrisko aktivitāšu centrs (0,5 darba slodze);
 • Dekšāres tautas namā (1 darba slodze);
 • Kaunatas pagasta tautas namā un Kaunatas pagasta Dubuļu klubā (1 darba slodze).

Prasības amata pretendentam:

 1. augstākā vai vidējā speciālā izglītība;
 2. spēja izstrādāt, sagatavot un vadīt kultūras pasākumus;
 3. spēja plānot darbu atbilstoši izvirzītajiem mērķiem, prioritātēm un atbilstoši noteiktajam budžetam;
 4. prasmes lietot informācijas tehnoloģijas amata pienākumu veikšanai.

Amata kandidāti līdz 2023. gada 8. jūnijam plkst. 14.00 ievieto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas (Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 95A, LV-4601) vai nosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai nosūta uz e-pastu ktp@rezeknesnovads.lv šādus dokumentus:

 1. dzīvesgājuma aprakstu (CV);
 2. pieteikuma anketu;
 3. izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 4. motivācijas vēstuli;
 5. likuma noteiktajā gadījumā, dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kādas nepieciešamas amata pienākumu veikšanai.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv un NVA mājaslapā.

Pamatdarba atalgojums bruto (pirms nodokļu nomaksas) pilnai darba slodzei: 998 EUR.

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai – Kultūras un tūrisma pārvaldes vadītājas vietniece Agnese Lukjanova, tālr. 28398367, e-pasts agnese.lukjanova@rezeknesnovads.lv

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Kultūras un tūrisma pārvalde” (reģ. Nr. 40900040015) izsludina atklātu konkursu uz vakanto mākslinieka-noformētāja vietu:

 • Kultūras un tūrisma pārvaldes struktūrvienībās Dricānu apvienības pārvaldē;
 • Kultūras un tūrisma pārvaldes struktūrvienībās Maltas apvienības pārvaldē;
 • Kultūras un tūrisma pārvaldes struktūrvienībās Kaunatas apvienības pārvaldē;
 • Kultūras un tūrisma pārvaldes struktūrvienībās Viļānu apvienības pārvaldē.

Mākslinieka-noformētāja darba pienākumi veicami Kultūras un tūrisma pārvaldes kultūras centros (ar to saprotot kultūras nami, tautas namus vai citus kultūras centra nosaukumus), kas atrodas minētās Rēzeknes novada apvienības teritorijā.

Tiek piedāvāta nepilna darba slodze - 0,5.

Prasības amata pretendentam:

 • vispārējā vidējā vai vidējā profesionālā izglītība;
 • prasme veidot skatuves, telpu un vides noformējumus svētku pasākumos;
 • prasmes veidot vizuālo materiālu drukai un publicēšanai digitālajā vidē;
 • izpratne par zīmolvedību un vizuālo identitāti;zināšanas par sociālo tīklu darbību un prasmes pārvaldīt sociālo tīklu profilus;
 • prasmes fotografēt un apstrādāt fotogrāfijas;
 • vēlme pilnveidot profesionālo kvalifikāciju.

Amata kandidāti līdz 2023. gada 8. jūnijam plkst. 14.00 ievieto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas (Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 95A, LV-4601) vai nosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai nosūta uz e-pastu ktp@rezeknesnovads.lv šādus dokumentus:

 1. dzīvesgājuma aprakstu (CV);
 2. pieteikuma anketu;
 3. izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 4. radošo darbu paraugu kolekciju (portfolio);
 5. likuma noteiktajā gadījumā, dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kādas nepieciešamas amata pienākumu veikšanai.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv un NVA mājaslapā.

Pamatdarba atalgojums bruto (pirms nodokļu nomaksas) nepilnai darba slodzei: 412,5 EUR

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai – Kultūras un tūrisma pārvaldes vadītājas vietniece Agnese Lukjanova, tālr.: tālr. 28398367, e-pasts: agnese.lukjanova@rezeknesnovads.lv

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Kultūras un tūrisma pārvalde” (reģ. Nr. 40900040015) izsludina atklātu konkursu uz vakanto skaņu operatora vietu:

 • Kultūras un tūrisma pārvaldes struktūrvienībās Dricānu apvienības pārvaldē;
 • Kultūras un tūrisma pārvaldes struktūrvienībās Maltas apvienības pārvaldē;
 • Kultūras un tūrisma pārvaldes struktūrvienībās Viļānu apvienības pārvaldē.

Skaņu operatora darba pienākumi veicami Kultūras un tūrisma pārvaldes kultūras centros (ar to saprotot kultūras nami, tautas namus vai citus kultūras centra nosaukumus), kas atrodas minētās Rēzeknes novada apvienības teritorijā.

Tiek piedāvāta nepilna darba slodze, kas sastāda 28h nedēļā.

Prasības amata pretendentam:

 1. vispārējā vidējā vai vidējā profesionālā izglītība;
 2. izpratne darbam ar digitālajām skaņu pultīm un to konfigurēšanu;
 3. izpratne un prasmes darbam ar gaismu sistēmām;
 4. spēja organizēt savu darbu, pašiniciatīva un augsta atbildības sajūta;
 5. prasmes izmantot nepieciešamās papildierīces un papildaprīkojumu, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas darba izpildes nodrošināšanai;
 6. vēlme pilnveidot profesionālo kvalifikāciju;
 7. B kategorijas autovadītāja apliecība.

Amata kandidāti līdz 2023. gada 8. jūnijam plkst. 14.00 ievieto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas (Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 95A, LV-4601) vai nosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai nosūta uz e-pastu ktp@rezeknesnovads.lv šādus dokumentus:

 1. dzīvesgājuma aprakstu (CV);
 2. pieteikuma anketu;
 3. izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 4. likuma noteiktajā gadījumā, dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kādas nepieciešamas amata pienākumu veikšanai.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv un NVA mājaslapā.

Pamatdarba atalgojums bruto (pirms nodokļu nomaksas) nepilnai darba slodzei: 577,75 EUR

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai – Kultūras un tūrisma pārvaldes vadītājas vietniece Agnese Lukjanova, tālr. 28398367, e-pasts: agnese.lukjanova@rezeknesnovads.lv.

Rēzeknes novada pašvaldības (reģ. Nr.90009112679) Centrālās pārvaldes Nekustamā īpašuma pārvaldības dienests aicina darbā zemes lietu speciālistu ar darbības teritoriju Kaunatas pag., Mākoņkalna pag.

Tiek izsludināts atklāts konkurss uz vakanto Zemes lietu speciālista ar darbības teritoriju Kaunatas pag., Mākoņkalna pag. amatu. Amata pretendentam jāatbilst šādām prasībām:

 • vismaz vidējā izglītība;
  • par priekšrocību tiks uzskatīta profesionālā augstākā izglītība vai izglītība zemes ierīcībā, mežsaimniecībā, meliorācijā;
  • par priekšrocību tiks uzskatīta darba pieredze valsts vai pašvaldību institūcijās vairāk par 1 gadu pēdējo 5 gadu laikā;
  • Nekustamā īpašuma valsts kadastra sistēmas datos;
  • zināšanas par darbu ar zemes lietām un pašvaldības nekustamajiem īpašumiem reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un spēja tajos orientēties;
  • zināšanas darbā ar kartogrāfisko materiālu, topogrāfiskajiem plāniem, spēja orientēties dabā, kadastra informācijas struktūras pārzināšana;
  • zemes ierīcības un zemes mērniecības procesu pārzināšana;
  • dokumentu izstrādes principu, to noformēšanas un uzglabāšanas prasību pārzināšana;
  • amata pildīšanai atbilstošas valsts valodas zināšanas (B līmeņa 2.pakāpe);
  • spēja pilnvērtīgi pielietot lietišķo rakstu valodas stilu ikdienas darbā;
  • labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
  • spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu;
  • augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta un precizitāte;
  • prasme rīkoties ar informācijas tehnoloģijām, elektroniskajiem saziņas līdzekļiem un biroja tehniku;
  • labas datora lietošanas prasmes, prasme strādāt ar ofisa programmām (MS Word, MS Excel), spēja ātri apgūt darbu ar pienākumu veikšanai nepieciešamajām speciālajām programmām un sistēmām;
  • spēja būt mobilam, periodiski mainot darba vietu;
  • autovadītāja apliecība (B kategorija);
  • nevainojama reputācija;

Pamatdarba atalgojums pēc pārbaudes laika ir EUR 883 (saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim), kas tiek korelēts atbilstoši darbinieka novērtējumam. Pārbaudes laikā atalgojums tiek noteikts EUR 838.85 apmērā.

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas, pieteikuma anketu (atrodama pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv), likumā noteiktajā gadījumā dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams amata pienākumu veikšanai, ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Nekustamā īpašuma pārvaldības dienesta Zemes lietu speciālista amatu” līdz 2023.gada 19.maija plkst.12:00 jāievieto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A, LV-4601, vai nosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai nosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv vai eAdresi. Kontaktinformācija: t. 64607188.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – pretendentu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi un darba interviju - tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Rēzeknes novada pašvaldība (reģ. Nr.90009112679, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes

Juridiskās un lietvedības nodaļas personāla speciālista amatu uz nenoteiktu laiku

Tiek izsludināts atklātais konkurss uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Juridiskās un lietvedības nodaļas personāla speciālista amatu.

Pamatdarba vieta: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601.

Amata kandidātiem jāatbilst šādām prasībām:           

 • augstākā izglītība, vēlams profesionālā personāla vadības jomā vai tiesību zinātnēs;
 • par priekšrocību tiks uzskatīta darba pieredze pēdējo 15 gadu laikā personāla vadības jomā vairāk par 1 gadu;
 • par priekšrocību tiks uzskatīta darba pieredze pēdējo 15 gadu laikā valsts vai pašvaldību institūcijās vairāk par 6 mēnešiem;
 • par priekšrocību tiks uzskatīta darba pieredze pēdējo 5 gadu laikā ar datu bāzēm un informācijas sistēmām vairāk par 1 gadu;
 • zināšanas par pašvaldības darbību, tās organizatorisko struktūru un pārvaldes sistēmu, par darba tiesību normatīvajiem aktiem un spēja tajos orientēties;
 • zināšanas par dokumentu izstrādi, noformēšanu un uzglabāšanu;
 • valsts valodas zināšanas atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vēlams vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī;
 • prasme rīkoties ar informācijas tehnoloģijām, elektroniskajiem saziņas līdzekļiem un biroja tehniku;
 • prasme strādāt ar datoru, elektroniskajām personāla un dokumentu vadības sistēmām, e-pastu;
 • par priekšrocību tiks uzskatīta iegūtā papildizglītība informācijas tehnoloģiju praktiskās pielietošanas jomā – darbs ar datu bāzēm, informācijas sistēmām;
 • spēja pilnvērtīgi pielietot lietišķo rakstu valodas stilu ikdienas darbā;
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta un precizitāte;
 • spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu;
 • nevainojama reputācija.

Pamatdarba atalgojums EUR 1049,75 pārbaudes laikā, pēc pārbaudes laika EUR 1105.00 - saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam.

Amata kandidāti līdz 2023. gada 2. jūnija plkst. 12.00 ievieto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A, LV-4601, vai nosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai nosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv vai eAdresi šādus dokumentus:

 • profesionālās darbības aprakstu (CV);
 • motivācijas vēstuli;
 • pieteikuma anketu;
 • izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 • likumā noteiktajā gadījumā, dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams amata pienākumu veikšanai.

Kontaktinformācija: 64607191.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās:

 • konkursa pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē amata kandidātu iesniegtos dokumentus un uz konkursa otro kārtu uzaicina amata kandidātus, kas atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām;
 • konkursa otrā kārta sastāv no amata kandidātu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudes un darba intervijas ar pirmajā kārtā atlasītajiem amata kandidātiem.

Amata kandidātu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī  atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem. Personas datu apstrādes pārzinis ir Rēzeknes novada pašvaldība.

Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas apvienības pārvalde aicina darbā elektriķi uz pilnu slodzi uz nenoteiktu laiku

Prasības kandidātiem:

 • vidējā vai vidējā profesionālā izglītība;
 • “B” grupas apliecību elektrodrošībā;
 • valsts valodas lietošanas prasmes vidējā līmenī (B1, B2);
 • B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • vēlama iepriekšēja pieredze līdzīgā amatā;
 • augsta atbildības sajūta un precizitāte;
 • tehniskās dokumentācijas pārzināšana;
 • prasme veikt elektroietaišu ierīkošanas, ekspluatācijas, uzraudzības, apkopes, regulēšanas un remonta darbus.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv un NVA mājaslapā.

Pamatdarba atalgojums pārbaudes laikā 630,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas).
Pamatdarba atalgojums pēc pārbaudes laika 660,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas).

Pretendentiem līdz 2023.gada 20.jūnija plkst. 16:30.00 jānosūta pieteikumu ar norādi “Kaunatas apvienības pārvaldes elektriķa vakancei” uz e-pastu kaunatasapvieniba@rezeknesnovads.lv, pa pastu vai iesniegt personīgi Kaunatas apvienības pārvaldēs lietvedībā: Rāznas iela 38, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, kuram ir pievienoti šādi dokumenti:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • pieteikuma anketa;
 • izglītības un darba pieredzes apliecinošu dokumentu kopijas;
 • atsauksmes no iepriekšējās darba vietas vai iepriekšējās darba vietas (ja ir).

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai – Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas apvienības pārvalde vadītāja vietnieks saimniecības jautājumos Sergejs Bašmakovs, tel. 29224840; e-pasts: kaunatasapvieniba@rezeknesnovads.lv.

Rēzeknes novada pašvaldības Sociālais dienests (reģ.Nr. 40900003729, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Sociālā dienesta struktūrvienības grupu mājas “Pilcene” ( adrese: Piļcine, Dricānu pagasts) sociālā rehabilitētāja amatu (uz nenoteiktu laiku).

Prasības pretendentam:

 • pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība - sociālā rehabilitētāja kvalifikācija vai otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darba jomā;
 • ļoti labas komunikācijas un motivēšanas spējas;
 • spēja patstāvīgi pildīt amata pienākumus un pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros;
 • komunikabilitāte, prasme strādāt stresa situācijā, spēja analizēt kritiskas situācijas;
 • teicamas valsts valodas zināšanas un krievu valodas zināšanas saziņas līmenī;
 • labas iemaņas darbā ar datoru vairākās programmās, prasme strādāt ar biroja tehniku.

Pamatdarba atalgojums EUR 723

Normāls darba laiks, pilna slodze

Pretendentam jāiesniedz:

 • amatam motivētu pieteikumu;
 • profesionālās darbības aprakstu (CV);
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • papildizglītības apliecinošu dokumentu kopijas

Pretendentiem iesniegt dokumentus Rēzeknes novada pašvaldības Sociālajā dienestā,  Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, 11. kabinetā, vai sūtīt uz e-pastu: socialais.dienests@rezeknesnovads.lv, (ar norādi „Konkursam uz sociālā rehabilitētāja amatu grupu mājā "Pilcene") pieteikumu.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2023. gada 16. jūnijam (ieskaitot), pēc šī termiņa saņemtie pieteikumi netiek vērtēti.

Rēzeknes novada pašvaldība (reģ. Nr.90009112679, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601) izsludina atklātu konkursu uz vakanto (uz noteiktu laiku) Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes
Juridiskās un lietvedības nodaļas jurista amatu

Tiek izsludināts atklātais konkurss uz vakanto (uz noteiktu laiku - pamatdarbinieka prombūtnes laiku) Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas jurista amatu.

Pamatdarba vieta: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601.

Amata kandidātiem jāatbilst šādām prasībām:

 • augstākā izglītība tiesību zinātņu specialitātē;
 • vēlama amatam atbilstoša darba pieredze valsts vai pašvaldības institūcijā;
 • pieredze pārstāvībai tiesvedības procesos un tiesvedības procesu dokumentu sagatavošanā, darbs ar dažādiem valsts reģistriem, datu bāzēm un pieredze parādu piedziņā, kas izšķiroties par pretendenta atbilstību, var tikt uzskatīta par priekšrocību;
 • zināšanas par administratīvā procesa norisi valsts un pašvaldību institūcijās;
 • zināšanas par Pašvaldību likumu, Administratīvā procesa likumu, kā arī jurista pienākumu veikšanai nepieciešamo normatīvo aktu pārzināšana un spēja tajos orientēties;
 • valsts valodas zināšanas atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vēlams vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī;
 • prasme rīkoties ar informācijas tehnoloģijām, elektroniskajiem saziņas līdzekļiem un biroja tehniku;
 • prasme strādāt ar elektroniskajām dokumentu vadības sistēmām (vismaz vienu), e-pastu;
 • labas organizatora un analītiskās spējas, spēja izdarīt objektīvus, pamatotus secinājumus un patstāvība pieņemot lēmumus, komunikācijas prasmes;
 • zināšanas par dokumentu izstrādi, noformēšanu un uzglabāšanu;
 • augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta un precizitāte;
 • spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu;
 • nevainojama reputācija.

Pamatdarba atalgojums EUR  1098.20 pārbaudes laikā, pēc pārbaudes laika EUR 1156, 00 – saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam.

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Amata kandidāti līdz 2023. gada 26. maijam plkst. 12:00 ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas jurista  amatu” ievieto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A, LV-4601, vai nosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai nosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv vai eAdresi šādus dokumentus:

 • profesionālās darbības aprakstu (CV);
 •    motivācijas vēstuli;
 • pieteikuma anketu (atrodama pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv);
 • izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 • likumā noteiktajā gadījumā, dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams amata pienākumu veikšanai;

Kontaktinformācija: 64607200

Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē amata kandidātu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu - darba interviju - amata kandidātu teorētisko, praktisko zināšanu pārbaudi un pārrunu daļu - tiek uzaicināti tie amata kandidāti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Amata kandidātu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī  atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem. Personas datu apstrādes pārzinis ir Rēzeknes novada pašvaldība.

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Maltas apvienības pārvalde” (reģ. Nr.40900027426, adrese: Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Maltas apvienības pārvalde” ceļu būvtehniķa amatu.

Prasības amata pretendentam:

 • Vidējā profesionālā vai augstākā izglītība;
 • Amatam vēlama atbilstoša darba pieredze inženierkomunikāciju, tajā skaitā autoceļu, ekspluatācijas, tehniskās apkalpošanas jomā vai saimniecisko darbu veikšanā vai vadīšanā;
 • Teicamas valsts valodas zināšanas;
 • Spēja pastāvīgi iegūt informāciju ceļu ekspluatācijas, autoceļu ikdienas un periodiskās uzturēšanas, autoceļu (ielu, tiltu) uzturēšanas tehnoloģiju attīstības, kā arī satiksmes organizācijas jautājumos;
 • Spēja darboties komandā, plānot un koordinēt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras attīstības un uzturēšanas darbus;
 • Spēja plānot budžetu, kontrolēt budžeta līdzekļu izlietojumu grāmatvedības un resursu vadības lietojumprogrammās;
 • Spēja sastādīt vienkāršo ceļu remontdarbu tāmes, darba uzdevumus un specifikācijas;
 • Spēja organizēt darba izpildi, patstāvīgi pilnveidot amata kompetenci;
 • Iemaņas budžeta plāna sastādīšanā un tā izpildes organizēšanā;
 • Labas komunikācijas spējas, augsta atbildības sajūta, precizitāte un spēja strādāt komandā;
 • Labas datorlietošanas prasmes (programmas MS Word, Excel);
 • Iniciatīva, analītiska domāšana, spēja konstatēt problēmu un piedāvāt tās risināšanas variantus;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Pamatdarba atalgojums  pārbaudes laikā EUR 836,00

Pamatdarba atalgojums  pēc pārbaudes laika EUR 880,00 – saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam.

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Pretendentam jāiesniedz:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • motivācijas vēstule;
 • izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 • pieteikuma anketa.

Dokumenti ar norādi “Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības iestāde „Maltas apvienības pārvalde” vakanci “Ceļu būvtehniķis”” līdz 2023. gada 26. maija plkst. 14.00 jānosūta uz e-pastu maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv vai aizlīmētā aploksnē līdz 2023. gada 26. maija plkst. 14.00 jāiesniedz personīgi iestādē „Maltas apvienības pārvalde”, lietvedei 3. kab., Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads.

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai - iestādes „Maltas apvienības pārvalde” vadītājs Edgars Blinovs, tel. 27870687, e-pasts: maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv (prombūtnes laikā – Gatis Pučka, mob. 26493459).

Konkurss tiek organizēts divās kārtās.

Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu pieteikumus un iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – pretendentu teorētisko (rakstisks tests-atbildes uz jautājumiem) un praktisko zināšanu (datorprasmes) pārbaudes, kā arī darba  intervijas ar pirmajā kārtā atlasītajiem pretendentiem.

Rēzeknes novada
Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Vecružina”
aicina darbā uz Interešu izglītības skolotāja amatu
(uz nenoteiktu laiku)

Amata pamatpienākumi:

 • Izstrādāt interešu izglītības programmu, paredzot konkrētus un reālus rezultātus.
 • Interešu izglītības procesu veikt atbilstoši klienta individuālajām vajadzībām un interesēm.
 • Motivēt uz  nodarbību apmeklēšanu, saskatot un aktivizējot klienta iekšējos resursus.
 • Veikt tematisko nodarbību  un sasniegto rezultātu  ierakstus Interešu izglītības programmas žurnālā.
 • Ievērot noteiktus principus darba procesā, ņemot vēra aktivitāšu mērķi un to tematiku.
 • Ģenerēt un realizēt inovatīvas idejas.

Amata prasības:

 • Izglītība atbilstoši normatīvajiem aktiem par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju.
 • Valsts valodas prasmes augstākajā līmenī.
 • Augstas komunikācijas un sadarbības  prasmes.

Mērķauditorija: nepilngadīgi klienti ar funkcionāliem traucējumiem.

Darba vietas adrese – Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Vecružina”, Ezera iela 23A, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636

CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošus dokumentus līdz 2023. gada 29. maijam iesūtīt uz e-pastu, vecruzinacentrs@rezeknesnovads.lv, ar norādi “Konkursam uz Interešu izglītības skolotāja amatu

Tiks izskatīti iesniegtie pieteikumi, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu.

Rēzeknes novada pašvaldības
Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Vecružina”
aicina darbā uz Sociālā darbinieka amatu
(uz nenoteiktu laiku)

Amata pamatpienākumi:

 • Noteikt klientu sociālās vajadzības un identificēt sociālās problēmas.
 • Izveidot un apkopot klientu lietas.
 • Plānot klientu individuālo sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju.
 • Regulāri atjaunot klientu dokumentus, ievērojot noteiktos terminus.
 • Sadarbībā ar starpprofesionālās komandas locekļiem koordinēt klientu individuālo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas plāna izstrādāšanu, atbilstoši klientu funkcionālo spēju novērtēšanas rezultātiem un vajadzībām.
 • Sniegt klientiem atbalstu sociālo problēmu risināšanā un nodrošināt informāciju par iespējām uzlabot savu sociālo situāciju.
 • Izskatīt klientu priekšlikumus un sūdzības.
 • Sniegt priekšlikumus saistībā ar sociālās aprūpes/sociālas rehabilitācijas procesa kvalitātes uzlabošanu.

Amata prasības:

 • Otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā.
 • Pieredze darbā ar klientiem, sociālo gadījumu vadīšanā.
 • Prasme novērtēt sniegtā sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma kvalitāti.
 • Prasme apkopot, analizēt un apstrādāt aprūpes un rehabilitācijas procesa gaitā iegūto informāciju.
 • Zināšanas klientu veselības aprūpes jautājumos, psiholoģijā, pedagoģijā un sociālajā darbā.
 • Prasme vadīt un veicināt komandas darbību.
 • Spēja pieņemt patstāvīgi lēmumus un uzņemties atbildību par savu profesionālo darbību.

Vēlama darba pieredze sociālajā darbā ar bērniem.
Normālais darba laiks
Alga bruto 935 EUR

Darba vietas adrese – Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Vecružina”, Ezera iela 23A, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636

CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošus dokumentus līdz 2023. gada 29. maijam

iesūtīt uz e-pastu, vecruzinacentrs@rezeknesnovads.lv, ar norādi “Konkursam uz Sociālā darbinieka amatu” tālrunis uzziņām 64646135.

Tiks izskatīti iesniegtie pieteikumi, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu.

Rēzeknes novada pašvaldības
Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Vecružina”
aicina darbā uz vakanto 
Sociālā rehabilitētāja amatu
(uz nenoteiktu laiku)  1 vakance

1.      Amata pamatpienākumi:

1.1.piedalīties klientu individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izstrādē, realizācijā un pilnveidē;

1.2.attīstīt un uzlabot klientu pašaprūpes, higiēnas, ētikas normas un citas sociālās prasmes;

1.3.mācīt klientiem prasmi orientēties savā sociālajā vidē;

1.4.mācīt klientiem prasmi identificēt vajadzības, izvirzīt mērķus un plānot darbības tā sasniegšanai;

1.5.iesaistīt un veicināt klientu līdzdalību brīvā laika pavadīšanā – interešu pulciņos, atpūtas pēcpusdienās, diskusiju pēcpusdienās, spēlēs, dziedāšanā, zīmēšanā u.tml.;

1.6.iesaistīt un veicināt klientu līdzdalību izglītojošu, kultūras un sporta pasākumu - teātra, kino, koncertu, izstāžu, pārgājienu, ekskursiju, sporta dienu, fizkultūras nodarbību - veselību veicinošu un dažādu citu pasākumu apmeklēšanā un organizēšanā u.c.

2. Amata prasības:

2.1.pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība

2.2.teicamas valsts valodas zināšanas;

2.3. labas datora lietošanas prasmes;

2.4. komunikācijas un saskarsmes prasmes;

2.5. spēja pieņemt patstāvīgi lēmumus un uzņemties atbildību par savu profesionālo darbību;

2.7.vēlama darba pieredze sociālajā darbā ar bērniem.

Alga bruto 706,50 EUR

CV un motivācijas vēstuli līdz 2023. gada 29. maijam uz e-pastu, vecruzinacentrs@rezeknesnovads.lv, ar norādi “Konkursam uz Sociālā rehabilitētāja amatu” tālrunis uzziņām 64646135.

Tiks izskatīti iesniegtie pieteikumi, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu.

Rēzeknes novada pašvaldības
Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Vecružina”
aicina darbā uz Psihologa amatu
(uz nenoteiktu laiku)

Amata pamatpienākumi:

Plānot psihologa konsultācijas, ievērojot darbību reglamentējošos dokumentus.

Sniegt individuālās psihologa konsultācijas personai krīzes situācijā, problēmsituācijās un  psiholoģiska diskomforta gadījumā.

Sniegt individuālās psihologa konsultācijas personas uzvedības problēmu gadījumos, iesaistot psiholoģiskās rehabilitācijas procesā.

Sadarbībā ar citiem sociālā darba speciālistiem analizēt personas sociālpsiholoģiskos problēmu cēloņus un izstrādāt priekšlikumus to risināšanai.

Amata prasības:

Augstākā profesionālā izglītība - maģistra grāds psiholoģijā.

Augsta atbildības sajūta, elastība un iniciatīva.

Atbilstība Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta prasībām.

Teicamas latviešu un krievu valodas zināšanas.

Labas iemaņas darbā ar datoru.

Nepieciešamas prasmes strādāt komandā, prasmes darba plānošanā un organizācijā.
Alga bruto 986 EUR

Darba vietas adrese – Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Vecružina”, Ezera iela 23A, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636

CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošus dokumentus līdz 2023. gada 29. maijam iesūtīt uz e-pastu, vecruzinacentrs@rezeknesnovads.lv, ar norādi “Konkursam uz Psihologa amatu”

Tiks izskatīti iesniegtie pieteikumi, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu.

Rēzeknes novada pašvaldības
Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Vecružina”
aicina darbā uz Fizioterapeita amatu
(uz nenoteiktu laiku)

Darba pienākumi:

 • veikt pacienta/klienta funkcionālā stāvokļa novērtēšanu un analīzi;
 • sastādīt individuālo rehabilitācijas plānu atbilstoši pacienta/klienta vajadzībām;
 • vadīt fizioterapijas individuālās nodarbības pacientam/klientam;
 • apmācīt pacientu/klientu par ikdienas aktivitātēm un to veikšanu;

Prasības pretendentam:

 • profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē, kvalifikācija – fizioterapeits, ārstniecības persona;
 • darba pieredze fizioterapijā;
 • augsta atbildības izjūta.

Darba pienākumu veikšanai nepieciešamās kompetences:

 • psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra;
 • prasme veidot lietišķu sadarbību ar iestādes darbiniekiem, klientiem un viņu vecākiem;
 • prasme strādāt komandā;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī.

Darba laiks - pilna slodze

Darba alga brutto - 1555 EUR

Darba vieta – Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Vecružina” Ezera ielā 23A, Vecružinā, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636
CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu: vecruzinacentrs@rezeknesnovads.lv līdz 2023.gada 29.maijam.

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Kultūras un tūrisma pārvalde” izsludina atklātu konkursu uz vakanto Nagļu pagasta  bibliotēkas vadītāja amatu

Amata kandidātiem jāatbilst šādām prasībām:

 • augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā, vidējā speciālā izglītība bibliotēku darba jomā vai augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā, vidējā speciālā  izglītība un tālāk izglītības kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā;
 • vēlama darba pieredze bibliotēku darba jomā;
 • normatīvo aktu zināšanas bibliotēku jomā, spēja tajos orientēties un piemērot tos;
 • valsts valodas prasmes augstākajā pakāpē;
 • prasme strādāt ar datoru, informācijas tehnoloģijām, biroja tehniku;prasme strādāt ar elektroniskajām datubāzēm un elektroniskajām sistēmām; prasme strādāt ar bibliotēku informācijas sistēmu (BIS) Alise tiks uzskatīta par prioritāti;
 • spēja organizēt darbu patstāvīgi un strādāt kolektīvā;
 • jāspēj plānot un organizēt savu un bibliotēkas darbu, jāpiemīt radošai domāšanai, iniciatīvai;
 •   jābūt augstai saskarsmes kultūrai un atbildības sajūtai.

Atalgojums: EUR  391,87 pārbaudes laikā par nepilnu slodzi (0,5 likmes), pēc pārbaudes laika EUR 412,50  – saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu IIIA līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam.

Amata kandidātiem jāiesniedz:

 • motivācijas vēstule;
 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • pieteikuma anketu;
 • izglītības apliecinoša dokumenta kopija;

Dokumenti ar norādi “Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kultūras un tūrisma pārvalde” Nagļu pagasta bibliotēkas vadītāja amatu “”  jāiesniedz  elektroniski līdz 2023. gada 15. maijam plkst. 12.00 Rēzeknes novada pašvaldības Kultūras un tūrisma pārvaldē uz e-pastu: ktp@rezeknesnovads.lv 

Kontaktinformācija:  tel. 64607193

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē amata kandidātu iesniegtos dokumentus un atbilstību kvalifikācijas prasībām. Uz otro kārtu - pretendentu teorētisko zināšanu pārbaudi / darba interviju - tiek uzaicināti tie amata kandidāti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Maltas apvienības pārvalde”  Feimaņu pagastā aicina darbā saimniecības pārzini uz pilnu slodzi (1 likme)
uz nenoteiktu laiku.

Prasības kandidātiem:

 • vidējā vai vidējā speciālā izglītība;
 • vēlama iepriekšēja pieredze saimniecisko procesu organizēšanā un vadīšanā;
 • labas datorprasmes – Word, Excel prorammas, prasme lietot biroja tehniku, e-pastu un citas lietojumprogrammas un  zināšnas par digitālo tehnoloģiju pielietošanu.
 • teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • radoša un patstāvīga pieeja darbam;
 • atbildības sajūta un precizitāte;

         Ar konkursa nolikumu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv un NVA mājaslapā.

Pamatdarba atalgojums pārbaudes laikā 718,20 EUR (pirms nodokļu nomaksas)
Pamatdarba atalgojums pēc pārbaudes laika 756,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas)

Pretendenti līdz 2023. gada 20. maijam plkst. 14.00 jānosūta uz e-pastu maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv vai iesniedz personīgi iestādē “Maltas apvienības pārvalde”, lietvedei 3.kab., Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, pieteikumu aizlīmētā aploksnē ar norādi “Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības iestāde „Maltas apvienības pārvalde” vakanci “Saimniecības pārzinis Feimaņu pagastā” un kurā ir ievietoti šādi dokumenti:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • motivācijas vēstule;
 • izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 • pieteikuma anketa.

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai – Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas apvienības pārvaldes” vadītājs Edgars Blinovs, tel. 27870687 e-pasts maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv.

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Kultūras un tūrisma pārvalde” izsludina atklātu konkursu uz vakanto Nagļu pagasta  bibliotēkas vadītāja amatu

Amata kandidātiem jāatbilst šādām prasībām:

 • augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā, vidējā speciālā izglītība bibliotēku darba jomā vai augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā, vidējā speciālā  izglītība un tālāk izglītības kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā;
 • vēlama darba pieredze bibliotēku darba jomā;
 • normatīvo aktu zināšanas bibliotēku jomā, spēja tajos orientēties un piemērot tos;
 • valsts valodas prasmes augstākajā pakāpē;
 • prasme strādāt ar datoru, informācijas tehnoloģijām, biroja tehniku;
 • prasme strādāt ar elektroniskajām datubāzēm un elektroniskajām sistēmām; prasme strādāt ar bibliotēku informācijas sistēmu (BIS) Alise tiks uzskatīta par prioritāti;
 • spēja organizēt darbu patstāvīgi un strādāt kolektīvā;
 • jāspēj plānot un organizēt savu un bibliotēkas darbu, jāpiemīt radošai domāšanai, iniciatīvai;
 • jābūt augstai saskarsmes kultūrai un atbildības sajūtai.

Atalgojums: EUR  391,87 pārbaudes laikā par nepilnu slodzi (0,5 likmes), pēc pārbaudes laika EUR 412,50  – saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu IIIA līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam.

Amata kandidātiem jāiesniedz:

 • motivācijas vēstule;
 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • pieteikuma anketu;
 • izglītības apliecinoša dokumenta kopija;

Dokumenti ar norādi “Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kultūras un tūrisma pārvalde” Nagļu pagasta bibliotēkas vadītāja amatu “”  jāiesniedz  elektroniski līdz 2023. gada 08. maijam plkst. 12.00 Rēzeknes novada pašvaldības Kultūras un tūrisma pārvaldē uz e-pastu: ktp@rezeknesnovads.lv 

Kontaktinformācija:  tel. 64607193

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē amata kandidātu iesniegtos dokumentus un atbilstību kvalifikācijas prasībām. Uz otro kārtu - pretendentu teorētisko zināšanu pārbaudi / darba interviju - tiek uzaicināti tie amata kandidāti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Dricānu apvienības pārvalde” aicina darbā Sētnieku uz pilnu slodzi (1 likme) Gaigalavas pagastā uz nenoteiktu laiku

Prasības kandidātiem:

 • Izglītība: vidējā vai vidējā – speciālā
 • Vēlme un spēja aktīvi strādāt
 • Fiziska noturība
 • Valsts valodas lietošanas prasmes augstākajā pakāpē
 • Vēlama motorzāģa, krūmgriezēja operatora apliecība

Aicinām iepazīties ar amata aprakstu Gaigalavas pagasta lietvedībā vai novada mājaslapā:rezeknesnovads.lv

Pamatdarba atalgojums EUR 620,00 (pirms nodokļu nomaksas)

Pieteikuma anketu, CV, motivācijas vēstuli, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas sūtīt uz info@gaigalava.lv līdz 2023. gada 16. maijam (ieskaitot), vai iesniegt personīgi Gaigalavas pagasta lietvedībā, pēc adreses: Rēzeknes iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pag., Rēzeknes novads.
Tālrunis uzziņām: 64644537

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Dricānu apvienības pārvalde”  aicina darbā Jaunatnes darbinieku  0.5 slodze Gaigalavas pagastā uz nenoteiktu laiku

Prasības kandidātiem:
• augstākā, vidējā speciālā vai vidējā izglītība;
• prasme plānot laiku, veidot komunikāciju un sadarbību ar citiem;
• digitālā satura (afišu, sociālo tīklu satura) veidošanas prasmes;
• izpratne par to, kas ir neformālā izglītība, kādas ir tās metodes;
• spēja organizēt neformālās izglītības aktivitātes, pasākumus;
• augsta atbildība pret darbu;
• radoša pieeja darbam, spēja ātri reaģēt un pašiniciatīva darboties;
• pieredze darbā ar pusaudžiem un jauniešiem, neformālo aktivitāšu un pasākumu organizēšanā, projektu īstenošanā, tiks uzskatīta par priekšrocību;
• vēlama B kategorijas auto vadītāja apliecība;
• prasme pieņemt lēmumus un izrādīt iniciatīvu.

Ar amata aprakstu var iepazīties Gaigalavas pagasta lietvedībā vai novada mājaslapā:rezeknesnovads.lv
Galvenie pienākumi:
• veikt darbu ar jaunatni Gaigalavas pagastā;
• atbalstīt un veicināt jauniešu iniciatīvas, radot labvēlīgus apstākļus jaunatnes intelektuālajai un radošajai attīstībai;
• motivēt jauniešus lietderīgi izmantot brīvo laiku - piedalīties sabiedriskās dzīves aktivitātēs, iesaistīties dažādos projektos un pasākumos;
• organizēt jauniešu vecumam atbilstošus informatīvus un izglītojošus pasākumus, lai veidotu jauniešu izpratni par darba dzīvi, karjeras izvēli un neformālo izglītību;
• veicināt pozitīvu jauniešu savstarpējās saskarsmes un uzvedības kultūras veidošanos;
• sadarboties ar Rēzeknes novada pašvaldības iestādēm, organizācijām;
• veicināt jauniešu iesaisti brīvprātīgajā darbā, sadarboties ar organizācijām un iestādēm;
• veidot sadarbību ar jaunatnes darbiniekiem Rēzeknes novada pagastos;
• nodrošināt publicitāti sociālajos tīklos;
• pilnveidot zināšanas un prasmes par darbu ar jaunatni;

Atalgojums: EUR  391,88 EUR pārbaudes laikā par nepilnu slodzi (0,5 likmes), pēc pārbaudes laika EUR 412,50 EUR – saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam.

Pieteikuma anketu, CV, motivācijas vēstuli, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas sūtīt uz info@gaigalava.lv līdz 2023. gada 16.maijam, vai iesniegt personīgi Gaigalavas pagasta lietvedībā, pēc adreses: Rēzeknes iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pag., Rēzeknes novads.
Tālrunis uzziņām: 64644537

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Dricānu apvienības pārvalde” izsludina atklātu konkursu uz vakanto Jaunatnes darbinieka amatu Ozolmuižas, Sakstagala un Kantinieku pagastā

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Dricānu apvienības pārvalde”  aicina darbā uz nenoteiktu laiku Jaunatnes darbinieku uz pilnu slodzi,

Profesijas kods: 2422 57

Prasības kandidātiem:

 • augstākā, vidējā speciālā vai vidējā izglītība;
  •  prasme plānot laiku, veidot komunikāciju un sadarbību ar citiem;
  •  digitālā satura (afišu, sociālo tīklu satura) veidošanas prasmes;
  •  izpratne par to, kas ir neformālā izglītība, kādas ir tās metodes;
  • spēja organizēt neformālās izglītības aktivitātes, pasākumus;
  • augsta atbildība pret darbu;
  •  radoša pieeja darbam, spēja ātri reaģēt un pašiniciatīva darboties;
  • pieredze darbā ar pusaudžiem un jauniešiem, neformālo aktivitāšu un pasākumu organizēšanā, projektu īstenošanā, tiks uzskatīta par priekšrocību;
  • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
  • vēlama B kategorijas auto vadītāja apliecība;
  • prasme pieņemt lēmumus un izrādīt iniciatīvu

Aicinām iepazīties ar amata aprakstu Dricānu apvienības pārvaldē vai novada mājaslapā:rezeknesnovads.lv

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai – lietvede Marija Zahare tālrunis – 64644539.

Piedāvājam:

-  Darba līgumu uz nenoteiktu laiku;

-  Profesionālās pilnveidošanās un izglītošanās iespējas;         

-  Atalgojums EUR  783,75 pārbaudes laikā, pēc pārbaudes laika EUR 825, 00 – saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam.

  Pretendenti līdz 2023.gada 16.maijam iesniedz iestādē ("Pagastmāja", Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4615,) vai nosūta uz e-pastu: dricanuapvieniba@rezeknesnovads.lvpieteikumu ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu apvienības pārvalde” Jaunatnes darbinieka amatu”  šādus dokumentus:

1.1.  pieteikuma anketu;
1.2.  profesionālās darbības aprakstu (CV);
1.3.  motivācijas vēstuli;
1.4.  izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Viļānu apvienības pārvalde” (reģ Nr. 40900036645) izsludina  konkursu uz vakanto sētnieka   amatu. Amata pretendentam ir jāveic Viļānu PII, Viļānu  apvienības pārvaldes teritorijas uzkopšanu, apkārtnes apzaļumošanu, labiekārtošanu un tirgus teritorijas uzturēšanu kārtībā.
Pamatdarba atalgojums: EUR 620.00. Pilna slodze.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas un pieteikuma anketu ar norādi "Konkursam uz Viļānu apvienības pārvaldes sētnieka amatu” līdz 2023. gada 12. maija plkst. 12.00 jānosūta uz e-pastu vilanuapvieniba@rezeknesnovads.lv vai līdz 2023. gada 12. maija plkst. 12.00 jāiesniedz Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Viļānu apvienības pārvalde” , Kultūras laukums 1A, Viļānos.
Kontaktinformācija: 64628033.
Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – darba interviju tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām.

Rēzeknes novada pašvaldība (reģ. Nr.90009112679, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja amatu

Tiek izsludināts atklātais konkurss uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja amatu.

Pamatdarba vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601.

Amata kandidātiem jāatbilst šādām prasībām:

Pamatdarba atalgojums EUR  1106.75 pārbaudes laikā, pēc pārbaudes laika EUR 1165, 00 – saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam.

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Amata kandidāti līdz 2023. gada 10. maija plkst. 12.00 ievieto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A, LV-4601, vai nosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai nosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv vai eAdresi pieteikumu ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja amatu” šādus dokumentus:

 • profesionālās darbības aprakstu (CV);
 • motivācijas vēstuli;
 • pieteikuma anketu;
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • likumā noteiktajā gadījumā, dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams amata pienākumu veikšanai.

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai – Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja vietniece Brigita Arbidāne, 64607185, 26582773.
Konkurss tiek organizēts divās kārtās:

 • konkursa pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē amata kandidātu pieteikumus un iesniegtos dokumentus un uz konkursa otro kārtu uzaicina amata kandidātus, kas atbilst nolikuma 6.punktā izvirzītajām prasībām, ko apliecina 7.punktā norādītie iesniegtie dokumenti;
 • konkursa otrā kārta sastāv no amata kandidātu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudes un darba intervijas ar pirmajā kārtā atlasītajiem amata kandidātiem.

“Rēzeknes novada pašvaldības iestādē “Viļānu apvienības pārvalde” (reģ Nr. 40900036645) tiek izsludināts atklātais konkurss uz vakanto iepirkumu speciālista amatu.

Pretendentiem jāatbilst šādām prasībām: otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība komerczinības un administrēšanas zinātnes vai tiesību zinātnes; Amatam vēlama atbilstoša darba pieredze valsts vai pašvaldības institūcijā vismaz 2 (divi) gadi; Amata pienākumu izpildei vēlama atbilstoša darba pieredze ar dažādiem valsts reģistriem, datu bāzēm, kas izšķiroties par pretendenta atbilstību, var tikt uzskatīta par priekšrocību; Pieredze iepirkumu darba organizēšanā un veikšanā var tikt uzskatīta par priekšrocību; Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī; Prasme rīkoties ar informācijas tehnoloģijām, elektroniskajiem saziņas līdzekļiem un biroja tehniku; Amata pienākumu veikšanai nepieciešamo normatīvo aktu pārzināšana un spēja tajos orientēties; Komunikabilitāte, augsta saskarsmes kultūra, spēja izdarīt objektīvus, pamatotus secinājumus un patstāvīgi pieņemt lēmumus;

Pamatdarba atalgojums EUR  880.00, pārbaudes laikā EUR 836,00, amata apraksts - atrodams zemāk pielikumā.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas un pieteikuma anketu ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Viļānu apvienības pārvalde” iepirkumu speciālista amatu” līdz 2023. gada 21. aprīlim plkst. 12.00 jānosūta uz e-pastu vilanuapvieniba@rezeknesnovads.lv vai līdz 2023. gada 21. aprīlim plkst. 12.00 iesniedz Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Viļānu apvienības pārvalde”, Kultūras laukums 1A, Viļānos. Kontaktinformācija 64628033. Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu darba interviju par pretendentu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām.

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Dricānu apvienības pārvalde”  (reģ.Nr. 40900027407 izsludina atklātu konkursu uz vakanto Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas autogreidera vadītāja amatu.

Prasības amata pretendentam:

 • Vidējā vai vidējā profesionālā izglītība;
 • Traktortehnikas (TR4) vadītāja kategorija;
 • A līmeņa 2.pakāpes valsts valodas zināšanas;
 • Augsta atbildības sajūta un precizitāte;
 • Vēlama darba pieredze šajā amatā;

Pamatdarba atalgojums pārbaudes laikā EUR 705,85.

Pamatdarba atalgojums  pēc pārbaudes laika EUR 743,00 – saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam.

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Pretendentam jāiesniedz:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • motivācijas vēstule;
 • izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 • pieteikuma anketa.

Dokumenti ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības  iestādes „Dricānu apvienības pārvalde” autogreidera vadītāja amatu”  līdz 2023. gada 28.aprīļa plkst. 16.30  jānosūta uz e-pastu dricanuapvieniba@rezeknesnovads.lv vai aizlīmētā aploksnē līdz 2023. gada 28. aprīlim plkst.16.30 iesniedz personīgi iestādē „Dricānu apvienības pārvalde”, “Pagastmāja”, Dricāni, Dricanu pag., Rēzeknes novadā, pieteikumu aizlīmētā aploksnē ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības  iestādes „Dricānu apvienības pārvalde” autogreidera vadītāja amatu”.

Kontaktinformācija:

 • iestādes „Dricānu apvienības pārvalde” vadītājs Andrejs Tārauds, tel. 29388271.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus un atbilstību kvalifikācijas prasībām. Uz otro kārtu -darba interviju, tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Rēzeknes novada pašvaldības “Maltas apvienības pārvalde” (reģ. Nr.40900027426, adrese: Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības “Maltas apvienības pārvalde” jaunatnes darbinieka vakanto amatu

Pretendentam jāatbilst šādām prasībām:

 • augstākā, vidējā speciālā vai vidējā izglītība;
 • prasme plānot laiku, veidot komunikāciju un sadarbību ar citiem;
 • digitālā satura (afišu, sociāļo tīklu satura) veidošanas prasmes;
 • izpratne par to, kas ir neformālā izglītība, kādas ir tās metodes;
 • spēja organizēt neformālās izglītības aktivitātes, pasākumus;
 • augsta atbildība pret darbu;
 • radoša pieeja darbam, spēja ātri reaģēt un pašiniciatīva darboties;
 • pieredze darbā ar pusaudžiem un jauniešiem, neformālo aktivitāšu un pasākumu organizēšanā, projektu īstenošanā, tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • vēlama B kategorijas auto vadītāja apliecība;
 • prasme pieņemt lēmumus un izrādīt iniciatīvu

Amata apraksts, nolikums, pieteikuma anketa - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Dokumenti ar norādi “Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības iestāde „Maltas apvienības pārvalde” vakanci “Jaunatnes darbinieks Feimaņu pagastā”” līdz 2023. gada 20. aprīlim plkst. 14.00 jānosūta uz e-pastu maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv vai aizlīmētā aploksnē līdz 2023. gada 20. aprīlim plkst. 14.00 jāiesniedz personīgi iestādē „Maltas apvienības pārvalde”, lietvedei 3.kab., Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads.

Pretendentam jāiesniedz:

 • profesionālās darbības aprakstu (CV);
 • motivācijas vēstuli;
 • izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 • pieteikuma anketu

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai - iestādes „Maltas apvienības pārvalde” vadītājs Edgars Blinovs, tel.27870687, e-pasts: maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv

Pamatdarba atalgojums 412,50 EUR (0,5 slodze Feimaņu pagastā)
Pamatdarba atalgojums pārbaudes laikā 391,87 EUR.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās.
Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu pieteikumus un iesniegtos dokumentus.
Uz otro kārtu – pretendentu teorētisko (rakstisks tests-atbildes uz jautājumiem) un darba  intervijas ar pirmajā kārtā atlasītajiem pretendentiem.

Rēzeknes novada pašvaldība (reģ. Nr.90009112679, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja amatu

Tiek izsludināts atklātais konkurss uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja amatu.

Pamatdarba vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601.

Amata kandidātiem jāatbilst šādām prasībām:

 • augstākā izglītība inženierzinātnēs, arhitektūrā, pilsētplānošanā, telpiskās attīstības plānošanā, teritorijas plānošanā, zemes ierīcībā vai ģeogrāfijā;
 • izpratne par pašvaldības plānošanas dokumentu izstrādi;
 • vēlama pieredze darbā ar kartogrāfisko materiālu un pieredze darbā ar rasēšanas datorprogrammām (Micro Station, AutoCad, ArcGis) lietotāja līmenī;
 • zināšanas par dokumentu izstrādi, noformēšanu un uzglabāšanu;
 • labas iemaņas darbā ar datoru, lietojumprogrammām un citu biroja tehniku;
 • valsts valodas zināšanas atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta un precizitāte;
 • spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu;
 • prasme strādāt ar elektroniskajām dokumentu vadības sistēmām, e-pastu;
 • labas organizatora un analītiskās spējas, spēja izdarīt objektīvus, pamatotus secinājumus un patstāvība pieņemot lēmumus, komunikācijas un sadarbības prasmes.

Pamatdarba atalgojums EUR  1106.75 pārbaudes laikā, pēc pārbaudes laika EUR 1165, 00 – saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam.

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Amata kandidāti līdz 2023.gada 20.aprīļa plkst.12.00 ievieto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A, LV-4601, vai nosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai nosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv pieteikumu ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja amatu” šādus dokumentus:

 • profesionālās darbības aprakstu (CV);
 • motivācijas vēstuli;
 • pieteikuma anketu;
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • likumā noteiktajā gadījumā, dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams amata pienākumu veikšanai.

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai – Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja vietniece Brigita Arbidāne, 64607185, 26582773.
Konkurss tiek organizēts divās kārtās:

 • konkursa pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē amata kandidātu pieteikumus un iesniegtos dokumentus un uz konkursa otro kārtu uzaicina amata kandidātus, kas atbilst nolikuma 6.punktā izvirzītajām prasībām, ko apliecina 7.punktā norādītie iesniegtie dokumenti;
 • konkursa otrā kārta sastāv no amata kandidātu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudes un darba intervijas ar pirmajā kārtā atlasītajiem amata kandidātiem.

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde „Maltas apvienības pārvalde”
aicina darbā lietvedi (ar arhīva un saimnieciskiem pienākumiem)  Feimaņu pamatskolā

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Maltas apvienības pārvalde” (reģ. Nr.40900027426, adrese: Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Maltas apvienības pārvalde” lietvedes (ar arhīva un saimnieciskiem pienākumiem)  Feimaņu pamatskolā amatu.

Prasības amata pretendentam:

 • vidējā profesionālā vai augstākā izglītība;
 • vēlama darba pieredze pašvaldības institūcijā vai valsts pārvaldē;
 • nepieciešamas normatīvo aktu zināšanas lietvedības, personāla, darba tiesību jomā un spēja tajos orientēties, kā arī prasme veikt to analīzi un piemērošanu;
 • jāpārzina pašvaldības darbība, tās organizatoriskā struktūra un pārvaldes sistēma;
 • racionāla darba organizācijas prasme, sistematizācijas prasme, spēja identificēt kļūdas un nekavējoties tās novērst;
 • prasme lietot praksē teorētiskās zināšanas;
 • prasme strādāt ar datoru, informācijas tehnoloģijām, kā arī ar biroja tehniku;
 • prasme strādāt ar elektroniskajām dokumentu vadības sistēmām;
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta un precizitāte;
 • valsts valodas prasme augstākajā pakāpē;
 • nevainojama reputācija.

Pamatdarba atalgojums  pārbaudes laikā 760,00 EUR

Pamatdarba atalgojums  pēc pārbaudes laika  800,00 EUR – saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam.

Amata apraksts, nolikums, pieteikuma anketa - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Pretendentam jāiesniedz:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • motivācijas vēstule;
 • izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 • pieteikuma anketa.

Dokumenti ar norādi “Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības iestāde „Maltas apvienības pārvalde” vakanci “lietvede Feimaņu pamatskola”” līdz 2023. gada 20. aprīlim plkst. 14.00 jānosūta uz e-pastu maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv vai aizlīmētā aploksnē līdz 2023. gada 20. aprīlim plkst. 14.00 jāiesniedz personīgi iestādē „Maltas apvienības pārvalde”, lietvedei 3.kab., Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads.

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai - iestādes „Maltas apvienības pārvalde” vadītājs Edgars Blinovs, tel. 27870687, e-pasts: maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv

Konkurss tiek organizēts divās kārtās.
Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu pieteikumus un iesniegtos dokumentus.
Uz otro kārtu – pretendentu teorētisko (rakstisks tests-atbildes uz jautājumiem) un darba  intervijas ar pirmajā kārtā atlasītajiem pretendentiem.

Rēzeknes novada pašvaldības
Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Vecružina”
aicina darbā uz Sociālā darbinieka amatu
(uz nenoteiktu laiku)

Amata pamatpienākumi:

 • Noteikt klientu sociālās vajadzības un identificēt sociālās problēmas.
 • Izveidot un apkopot klientu lietas.
 • Plānot klientu individuālo sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju.
 • Regulāri atjaunot klientu dokumentus, ievērojot noteiktos terminus.
 • Sadarbībā ar starpprofesionālās komandas locekļiem koordinēt klientu individuālo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas plāna izstrādāšanu, atbilstoši klientu funkcionālo spēju novērtēšanas rezultātiem un vajadzībām.
 • Sniegt klientiem atbalstu sociālo problēmu risināšanā un nodrošināt informāciju par iespējām uzlabot savu sociālo situāciju.
 • Izskatīt klientu priekšlikumus un sūdzības.
 • Sniegt priekšlikumus saistībā ar sociālās aprūpes/sociālas rehabilitācijas procesa kvalitātes uzlabošanu.

Amata prasības:

 • Otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā.
 • Pieredze darbā ar klientiem, sociālo gadījumu vadīšanā.
 • Prasme novērtēt sniegtā sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma kvalitāti.
 • Prasme apkopot, analizēt un apstrādāt aprūpes un rehabilitācijas procesa gaitā iegūto informāciju.
 • Zināšanas klientu veselības aprūpes jautājumos, psiholoģijā, pedagoģijā un sociālajā darbā.
 • Prasme vadīt un veicināt komandas darbību.
 • Spēja pieņemt patstāvīgi lēmumus un uzņemties atbildību par savu profesionālo darbību.
 • Vēlama darba pieredze sociālajā darbā ar bērniem.

Normālais darba laiks

Alga bruto 935 EUR

Darba vietas adrese – Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Vecružina”, Ezera iela 23A, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636

CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošus dokumentus līdz 2023. gada 28. aprīlim.

iesūtīt uz e-pastu, tiskaducentrs@rezeknesnovads.lv, ar norādi “Konkursam uz Sociālā darbinieka amatu” tālrunis uzziņām 64646135.

Tiks izskatīti iesniegtie pieteikumi, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu.

Rēzeknes novada pašvaldības
Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Vecružina”
aicina darbā uz vakanto
Sociālā rehabilitētāja amatu
(uz nenoteiktu laiku)

Amata pamatpienākumi:

 • piedalīties klientu individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izstrādē, realizācijā un pilnveidē;
 • attīstīt un uzlabot klientu pašaprūpes, higiēnas, ētikas normas un citas sociālās prasmes;
 • mācīt klientiem prasmi orientēties savā sociālajā vidē;
 • mācīt klientiem prasmi identificēt vajadzības, izvirzīt mērķus un plānot darbības tā sasniegšanai;
 • iesaistīt un veicināt klientu līdzdalību brīvā laika pavadīšanā – interešu pulciņos, atpūtas pēcpusdienās, diskusiju pēcpusdienās, spēlēs, dziedāšanā, zīmēšanā u.tml.;
 • iesaistīt un veicināt klientu līdzdalību izglītojošu, kultūras un sporta pasākumu - teātra, kino, koncertu, izstāžu, pārgājienu, ekskursiju, sporta dienu, fizkultūras nodarbību - veselību veicinošu un dažādu citu pasākumu apmeklēšanā un organizēšanā u.c.

Amata prasības:

 •  1. pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
 • teicamas valsts valodas zināšanas;
 • labas datora lietošanas prasmes;
 • komunikācijas un saskarsmes prasmes;
 • spēja pieņemt patstāvīgi lēmumus un uzņemties atbildību par savu profesionālo darbību;
 • vēlama darba pieredze sociālajā darbā ar bērniem.

CV un motivācijas vēstuli līdz 2023. gada 28. aprīlim uz e-pastu, tiskaducentrs@rezeknesnovads.lv, ar norādi “Konkursam uz Sociālā rehabilitētāja amatu” tālrunis uzziņām 64646135.

Tiks izskatīti iesniegtie pieteikumi, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu.

Alga bruto 706,50 EUR

Uzņēmums - Rēzeknes novada pašvaldības, Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs "Vecružina"

Darba vietas adrese - LATVIJA, Ezera iela 23A, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636

Rēzeknes novada pašvaldības
Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Vecružina”
aicina darbā uz Psihologa amatu
(uz nenoteiktu laiku)

Amata pamatpienākumi:

Plānot psihologa konsultācijas, ievērojot darbību reglamentējošos dokumentus.

Sniegt individuālās psihologa konsultācijas personai krīzes situācijā, problēmsituācijās un  psiholoģiska diskomforta gadījumā.

Sniegt individuālās psihologa konsultācijas personas uzvedības problēmu gadījumos, iesaistot psiholoģiskās rehabilitācijas procesā.

Sadarbībā ar citiem sociālā darba speciālistiem analizēt personas sociālpsiholoģiskos problēmu cēloņus un izstrādāt priekšlikumus to risināšanai.

Amata prasības:

Augstākā profesionālā izglītība - maģistra grāds psiholoģijā.

Augsta atbildības sajūta, elastība un iniciatīva.

Atbilstība Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta prasībām.

Teicamas latviešu un krievu valodas zināšanas.

Labas iemaņas darbā ar datoru.

Nepieciešamas prasmes strādāt komandā, prasmes darba plānošanā un organizācijā.

Alga bruto 986 EUR

Darba vietas adrese – Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Vecružina”, Ezera iela 23A, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636

CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošus dokumentus līdz 2023.gada 28.aprīlim iesūtīt uz e-pastu, tiskaducentrs@rezeknesnovads.lv, ar norādi “Konkursam uz Psihologa amatu”

Tiks izskatīti iesniegtie pieteikumi, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu.

Rēzeknes novada pašvaldības
Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Vecružina”
aicina darbā uz Ergoterapeita amatu
(uz nenoteiktu laiku)

Darba pienākumi:

 • Veikt pilnu darbības ciklu ergoterapijas pacientam (funkcionālā stāvokļa, resursu un spēju novērtēšana, terapijas plāna un slēdziena gatavošana, ergoterapijas procedūras nodrošināšana, rehabilitācijas rezultātu novērošana un analīze).
 • Formēt un sagatavot medicīnisko un uzskaites dokumentāciju.

Parsības pretendentam:

 • Bakalaura grāds veselības aprūpē, kvalifikācija – ergoterapeits.
 • Reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā.
 • Vēlams sertifikāts ergoterapeita specialitātē
 • Atbilstība Valsts valodas likuma prasībām.

Darba pienākumu veikšanai nepieciešamās kompetences:

 • Prasme strādāt multidisciplinārā komandā.
 • Jāpārzina profesionālajai darbībai nepieciešamās medicīniskās tehnoloģijas.
 • Jāpārvalda specialitātei atbilstošās teorētiskās un praktiskās zināšanas.
 • Labas komunikācijas prasmes. Prasme sazināties ar pacientu un viņa piederīgiem viņiem saprotamā valodā.
 • Pamata prasmes informācijas tehnoloģiju izmantošanā un dokumentu sagatavošanā.
  Darba laiks - pilna slodze
  Darba alga brutto-1555 EUR
  Darba vieta – Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Vecružina” Ezera ielā 23A, Vecružinā, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636
  CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu: tiskaducentrs@rezeknesnovads.lv līdz 2023. gada 28. aprīlim

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Viļānu apvienības pārvalde” (reģ Nr. 40900036645) izsludina  konkursu uz vakanto projektu vadītāja amatu.

Amata pretendentam ir jābūt augstākajai izglītībai, kas papildināta ar speciālajām zināšanām dokumentu pārvaldības jomā, labām iemaņām darbā ar informācijas tehnoloģijām, teicamām komunikācijas un sadarbības prasmēm, radošai un patstāvīgai pieejai darbam, atbildības sajūtai un precizitātei, vēlmei apgūt jaunas prasmes un zināšanas, prasmei strādāt ar modernajām informācijas tehnoloģijām.

Pamatdarba atalgojums: 919, 60 EUR pārbaudes laikā, 968.00 EUR pēc pārbaudes laika.
Amata apraksts - apskatāms zemāk pielikumā.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas un pieteikuma anketu ar norādi "Konkursam uz Viļānu apvienības pārvaldes projektu vadītāja amatu” līdz 2023. gada 12. aprīlim  plkst. 12.00 jānosūta uz e-pastu vilanuapvieniba@rezeknesnovads.lv vai līdz 2023. gada 12. aprīļa plkst. 12.00 jāiesniedz Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Viļānu apvienības pārvalde” , Kultūras laukums 1A, Viļānos.
Kontaktinformācija: 64628033.
Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – darba interviju tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām.

Rēzeknes novada pašvaldība (reģ. Nr.90009112679, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības iestādes "Kultūras un tūrisma pārvalde” vadītāja vietnieka amatu. 

Tiek izsludināts atklāts konkurss uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības iestādes "Kultūras un tūrisma pārvalde” vadītāja vietnieka amatu. Amata kandidātiem jāatbilst šādām prasībām:

 1. augstākā izglītība (izņemot 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību) kultūras vadības jomā;
 2. vēlama darba pieredze kultūras vadībā;
 3. vēlama darba pieredze pašvaldības institūcijā vai valsts pārvaldē;
 4. vēlama pieredze Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku un/vai Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku organizēšanā pašvaldības mērogā;
 5. normatīvo aktu zināšanas kultūras centru, bibliotēku, muzeju un tūrisma jomā, spēja tajos orientēties un piemērot tos;
 6. spēja analizēt liela apjoma dokumentus, tajā skaitā juridiskus dokumentus, novērtēt to atbilstību normatīvajam ietvaram;
 7. prasme veikt uzdotos uzdevumus paaugstinātas intensitātes un ierobežota laika apstākļos;
 8. prasme analizēt situāciju un rīcības sekas, atrast piemērotāko risinājumu;
 9. zināšanas par pašvaldības darbību, tās organizatorisko struktūru un pārvaldes sistēmu;
 10. valsts valodas prasme augstākajā pakāpē;
 11. vismaz vienas svešvalodas, kas ir Eiropas Savienības oficiālā valoda, zināšanas;
 12. prasme strādāt ar datoru, informācijas tehnoloģijām, kā arī ar biroja tehniku;
 13. prasme strādāt ar elektroniskajām dokumentu vadības un citām sistēmām;
 14. spēja pilnvērtīgi pielietot lietišķo rakstu valodas stilu ikdienas darbā;
 15. jābūt izpratnei par ētikas normām, jāspēj strādāt komandā, jāspēj plānot un organizēt savu un padoto darbinieku darbu, jāpiemīt radošai un elastīgai domāšanai, iniciatīvai;
 16. jābūt augstai saskarsmes kultūrai, atbildības sajūtai un precizitātei;
 17. nevainojama reputācija.

Pamatdarba atalgojums pārbaudes laikā EUR 1201,75.

Pamatdarba atalgojums  pēc pārbaudes laika EUR 1265,00 – saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam.

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Amata kandidāti līdz 2023. gada 31. marta plkst. 14.00 ievieto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A, LV-4601, vai nosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai nosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv  šādus dokumentus:

 1. motivācijas vēstuli;
 2. profesionālās darbības aprakstu (CV);
 3. pieteikuma anketu;
 4. izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 5. likumā noteiktajā gadījumā, dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams amata pienākumu veikšanai.

Kontaktinformācija 64607174; 64607202. Amata kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē amata kandidātu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – amata kandidātu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi un darba interviju - tiek uzaicināti tie amata kandidāti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Rēzeknes novada pašvaldība (reģ. Nr.90009112679, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601) izsludina atklātu konkursu uz vakanto (uz noteiktu laiku) Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes

Juridiskās un lietvedības nodaļas jurista amatu

Tiek izsludināts atklātais konkurss uz vakanto (uz noteiktu laiku - pamatdarbinieka prombūtnes laiku) Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas jurista amatu.

Pamatdarba vieta: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601.

Amata kandidātiem jāatbilst šādām prasībām:

 • augstākā izglītība tiesību zinātņu specialitātē;
 • vēlama amatam atbilstoša darba pieredze valsts vai pašvaldības institūcijā;
 • pieredze pārstāvībai tiesvedības procesos un tiesvedības procesu dokumentu sagatavošanā, darbs ar dažādiem valsts reģistriem, datu bāzēm un pieredze parādu piedziņā, kas izšķiroties par pretendenta atbilstību, var tikt uzskatīta par priekšrocību;
 • zināšanas par administratīvā procesa norisi valsts un pašvaldību institūcijās;
 • zināšanas par Pašvaldību likumu, Administratīvā procesa likumu, kā arī jurista pienākumu veikšanai nepieciešamo normatīvo aktu pārzināšana un spēja tajos orientēties;
 • valsts valodas zināšanas atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vēlams vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī;
 • prasme rīkoties ar informācijas tehnoloģijām, elektroniskajiem saziņas līdzekļiem un biroja tehniku;
 • prasme strādāt ar elektroniskajām dokumentu vadības sistēmām (vismaz vienu), e-pastu;
 • labas organizatora un analītiskās spējas, spēja izdarīt objektīvus, pamatotus secinājumus un patstāvība pieņemot lēmumus, komunikācijas prasmes;
 • zināšanas par dokumentu izstrādi, noformēšanu un uzglabāšanu;
 • augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta un precizitāte;
 • spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu;
 • nevainojama reputācija.

Pamatdarba atalgojums EUR  1098.20 pārbaudes laikā, pēc pārbaudes laika EUR 1156, 00 – saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam.

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Amata kandidāti līdz 2023. gada 31. marta plkst. 14.00 ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas jurista  amatu” ievieto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A, LV-4601, vai nosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai nosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv  šādus dokumentus:

1.    profesionālās darbības aprakstu (CV);

2.    motivācijas vēstuli;

3.    pieteikuma anketu (atrodama pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv);

4.    izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;

5.    likumā noteiktajā gadījumā, dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams amata pienākumu veikšanai;

Kontaktinformācija: 64607200

Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē amata kandidātu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – amata kandidātu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi un darba interviju - tiek uzaicināti tie amata kandidāti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Nautrēnu apvienības pārvalde” (reģ. Nr. 40900027430, adrese: “Pagastmāja”, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4652) atkārtoti izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Nautrēnu apvienības pārvalde” ceļu būvtehniķa amatu.

Prasības amata pretendentam:

 • Vidējā profesionālā vai augstākā izglītība.   
 • Amatam vēlama atbilstoša darba pieredze inženierkomunikāciju, tajā skaitā autoceļu,  ekspluatācijas, tehniskās apkalpošanas jomā vai saimniecisko darbu veikšanā vai vadīšanā.
 • Teicamas valsts valodas zināšanas.
 • Spēja pastāvīgi iegūt informāciju ceļu ekspluatācijas, autoceļu ikdienas un periodiskās uzturēšanas, autoceļu (ielu, tiltu) uzturēšanas tehnoloģiju attīstības, kā arī satiksmes organizācijas jautājumos.
 • Spēja darboties komandā, plānot un koordinēt  pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras attīstības un uzturēšanas darbus.
 • Spēja plānot budžetu, kontrolēt budžeta līdzekļu izlietojumu grāmatvedības un resursu vadības lietojumprogrammās.
 • Spēja sastādīt vienkāršo ceļu remontdarbu tāmes, darba uzdevumus un specifikācijas.
 • Spēja organizēt darba izpildi, patstāvīgi pilnveidot amata kompetenci.
 • Iemaņas budžeta plāna sastādīšanā un tā izpildes organizēšanā.
 •  Labas komunikācijas spējas, augsta atbildības sajūta, precizitāte un spēja strādāt     komandā.
 •  Labas datorlietošanas prasmes (programmas MS Word, Excel).
 • Iniciatīva, analītiska domāšana, spēja konstatēt problēmu un piedāvāt tās risināšanas variantus.
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie pienākumi:

 • Veikt regulāru pašvaldības autoceļu stāvokļa, to elementu apsekošanu, organizēt un uzraudzīt to uzturēšanu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
  • Organizēt un uzraudzīt darbības satiksmes organizācijas pilnveidošanai (arī pasākumu un remonta darbu laikā).
  • Koordinēt darbības autoceļu izbūves un pārbūves jomā.
  • Izstrādāt un aktualizēt autoceļu sarakstus un autoceļu uzturēšanas žurnālus un citu dokumentāciju, veicināt digitālo sistēmu pielietošanu.

Pamatdarba atalgojums pārbaudes laikā EUR 836,00

Pamatdarba atalgojums  pēc pārbaudes laika EUR 880,00– saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam.

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Pretendenti līdz 2023.gada 31.marta plkst.16.00 nosūta uz e-pastu info@nautreni.lv vai iesniedz personīgi iestādē „Nautrēnu apvienības pārvalde” lietvedei, “Pagastmāja”, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novadā, pieteikumu aizlīmētā aploksnē ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības  iestādes „Nautrēnu apvienības pārvalde” ceļu būvtehņiķa  amatu” un kurā ir ievietoti šādi  dokumenti:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
  • motivācijas vēstule;
  • izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
  • pieteikuma anketa.

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai -  iestādes „Nautrēnu apvienības pārvalde” vadītājs Līvija Plavinska, tel.29468107, e-pasts: info@nautreni.lv.

VAKANCE SOCIĀLAIS DARBINIEKS/CE
(uz noteiktu laiku)
Rēzeknes novada pašvaldības Sociālais dienests aicina pieteikties uz vakanto
SOCIĀLĀ DARBINIEKA AMATU Kaunatas apvienībā (uz noteiktu laiku)

Prasības pretendentam:

 • otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā vai iegūst atbilstošu izglītību;
 • vēlama darba pieredze sociālajā darbā;
 • ļoti labas komunikācijas un motivēšanas spējas;
 • spēja patstāvīgi pildīt amata pienākumus un pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros;
 • prasme strādāt komandā un veicināt sadarbību;
 • spēja strādāt dinamiskos un mainīgos darba apstākļos;
 • teicamas valsts valodas zināšanas un krievu valodas zināšanas saziņas līmenī;
 • labā lietotāja līmenī strādāt ar datoru.

Galvenie amata pienākumi:

 • Informēt un konsultēt pilngadīgas personas par viņu tiesībām uz sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību, un par to realizācijas iespējām, kā arī līdzdarbības pienākumiem sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanā;
 • Pieņemt un reģistrēt pilngadīgas personas rakstveida un mutvārdu iesniegumus, nodrošināt iesniegumu izskatīšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • Izvērtēt pilngadīgas personas vai pilngadīgu personu ģimeņu sociālo situāciju, ja nepieciešams, apmeklēt personu, ģimeni dzīvesvietā vai atrašanās vietā un vienoties par sociālo problēmu, kuras risināšanai nepieciešams atbalsts;
 • Sociālo gadījumu vadīšanā vai risināšanā apzināt un piesaistīt nepieciešamos resursus, ievērojot sociālā darba specifiku dažādās prakses jomās;
 • Izstrādāt un īstenot individuālos sociālās rehabilitācijas plānus, mainīt un papildināt tos atbilstoši identificētajām sociālajām problēmām un vajadzībām;
 • Organizēt pilngadīgām personām vai pilngadīgu personu ģimenēm nepieciešamos sociālos pakalpojumus;

Darba alga (bruto) 935 euro.

Darba slodze – pilna laika darbs.

Pretendents līdz 2023.gada 19.aprīlim (ieskaitot) aicināts iesniegt:

 • amatam motivētu pieteikumu;
 • profesionālo aprakstu (CV);
 • izglītību apliecinošo dokumentu kopijas;
 • B kategorijas autovadītāja apliecības kopiju (būtu vēlams)

Pieteikumus sūtīt  elektroniski uz e-pastu: socialais.dienests@rezeknesnovads.lv vai iesniegt personiski Rēzeknes novada pašvaldības Sociālajā dienestā 11. kabinetā (Atbrīvošanas aleja 95 A, Rēzekne)

Papildus informāciju var pieprasīt, zvanot pa tālruni 20223392 (Silvija Strankale).

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām un tiks iekļauti atlases otrajā kārtā.

Vakancei atbilstošākie kandidāti tiks aicināti uz darba interviju, kuras laikā būs iespējams pārliecināties par darba jautājumu pārzināšanu un pieredzi.

Rēzeknes novada pašvaldības Sociālais dienests (reģ.Nr. 40900003729, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Sociālā dienesta struktūrvienības “Sociālā atbalsta centra “Cerība””  sociālā rehabilitētāja amatu (uz nenoteiktu laiku).

Prasības pretendentam:

 • pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība - sociālā rehabilitētāja kvalifikācija vai otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darba jomā;
 • specifiskās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā;
 • ļoti labas komunikācijas un motivēšanas spējas;
 • spēja patstāvīgi pildīt amata pienākumus un pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros;
 • komunikabilitāte, prasme strādāt stresa situācijā, spēja analizēt kritiskas situācijas;
 • teicamas valsts valodas zināšanas un krievu valodas zināšanas saziņas līmenī;
 • labas iemaņas darbā ar datoru vairākās programmās, prasme strādāt ar biroja tehniku.

Pamatdarba atalgojums EUR 723

Normāls darba laiks, pilna slodze

Pretendentam jāiesniedz:

 • amatam motivētu pieteikumu;
 • profesionālās darbības aprakstu (CV);
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • papildizglītības apliecinošu dokumentu kopijas

Pretendentiem iesniegt dokumentus Rēzeknes novada pašvaldības Sociālajā dienestā,  Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, 11.kabinetā, vai sūtīt uz e-pastu: socialais.dienests@rezeknesnovads.lv, (ar norādi „Konkursam uz sociālā rehabilitētāja amatu”) pieteikumu.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2023. gada 19. aprīlim (ieskaitot), pēc šī termiņa saņemtie pieteikumi netiek vērtēti.

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Nautrēnu apvienības pārvalde” (reģ. Nr. 40900027430, adrese: “Pagastmāja”, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4652) atkārtoti izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Nautrēnu apvienības pārvalde” ceļu būvtehniķa amatu.

Prasības amata pretendentam:

 • Vidējā profesionālā vai augstākā izglītība.
 • Amatam vēlama atbilstoša darba pieredze inženierkomunikāciju, tajā skaitā autoceļu, ekspluatācijas, tehniskās apkalpošanas jomā vai saimniecisko darbu veikšanā vai vadīšanā.
 • Teicamas valsts valodas zināšanas.
 • Spēja pastāvīgi iegūt informāciju ceļu ekspluatācijas, autoceļu ikdienas un periodiskās uzturēšanas, autoceļu (ielu, tiltu) uzturēšanas tehnoloģiju attīstības, kā arī satiksmes organizācijas jautājumos.
 • Spēja darboties komandā, plānot un koordinēt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras attīstības un uzturēšanas darbus.
 • Spēja plānot budžetu, kontrolēt budžeta līdzekļu izlietojumu grāmatvedības un resursu vadības lietojumprogrammās.
 • Spēja sastādīt vienkāršo ceļu remontdarbu tāmes, darba uzdevumus un specifikācijas.
 • Spēja organizēt darba izpildi, patstāvīgi pilnveidot amata kompetenci.
 • Iemaņas budžeta plāna sastādīšanā un tā izpildes organizēšanā.
 • Labas komunikācijas spējas, augsta atbildības sajūta, precizitāte un spēja strādāt     komandā.
 • Labas datorlietošanas prasmes (programmas MS Word, Excel).
 • Iniciatīva, analītiska domāšana, spēja konstatēt problēmu un piedāvāt tās risināšanas variantus.
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie pienākumi:

 • Veikt regulāru pašvaldības autoceļu stāvokļa, to elementu apsekošanu, organizēt un uzraudzīt to uzturēšanu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
 • Organizēt un uzraudzīt darbības satiksmes organizācijas pilnveidošanai (arī pasākumu un remonta darbu laikā).
 • Koordinēt darbības autoceļu izbūves un pārbūves jomā.
 • Izstrādāt un aktualizēt autoceļu sarakstus un autoceļu uzturēšanas žurnālus un citu dokumentāciju, veicināt digitālo sistēmu pielietošanu.

Pamatdarba atalgojums pārbaudes laikā EUR 836,00

Pamatdarba atalgojums  pēc pārbaudes laika EUR 880,00– saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam.

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Pretendenti līdz 2023.gada 31.marta plkst.16.00 nosūta uz e-pastu info@nautreni.lv vai iesniedz personīgi iestādē „Nautrēnu apvienības pārvalde” lietvedei, “Pagastmāja”, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novadā, pieteikumu aizlīmētā aploksnē ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības  iestādes „Nautrēnu apvienības pārvalde” ceļu būvtehņiķa  amatu” un kurā ir ievietoti šādi  dokumenti:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • motivācijas vēstule;
 • izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 • pieteikuma anketa.

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai -  iestādes „Nautrēnu apvienības pārvalde” vadītājs Līvija Plavinska, tel.29468107, e-pasts: info@nautreni.lv.

Tiek izsludināts atklāts konkurss uz vakanto Energopārvaldnieka amatu. Amata pretendentam jāatbilst šādām prasībām:

 1. vismaz pirmā līmeņa augstākā izglītība enerģētikā, inženierzinātnēs, būvniecībā, ražošanā, vai cita otrā līmeņa augstākā izglītība;
 2. par priekšrocību tiks uzskatīts apmācību kurss, kas ietver ilgtspējīgas enerģijas sektora apsaimniekošanas jautājumus;
 3. vismaz viena gada profesionālā pieredze ar amata pienākumiem saistītā darbā vai profesijā;
 4. par priekšrocību tiks uzskatīts energoauditora sertifikāts;
 5. par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze energopārvaldības sistēmas ieviešanā vai energoaudita veikšanā;
 6. par priekšrocību tiks uzskatīta darba pieredze valsts vai pašvaldību institūcijās vairāk par 1 gadu pēdējo 5 gadu laikā;
 7. jāpārzina energopārvaldības un energoefektivitātes jautājumi;
 8. jāprot veikt enerģētikas izmaksu ietekmējošo faktoru analīzi;
 9. jāpārzina projektu plānošana, vadība, īstenošana un kontrole;
 10. jāprot prezentēt savu redzējumu un vīziju, kā risināt ar energoplānošanu saistītos jautājumus pašvaldībā;
 11. jāpārzina dokumentu izstrādes principi, to noformēšana un uzglabāšana;
 12. valsts valodas zināšanas atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 13. spēja pilnvērtīgi pielietot lietišķo rakstu valodas stilu ikdienas darbā;
 14. labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 15. spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu;
 16. augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta un precizitāte;
 17. nevainojama reputācija;
 18. prasme rīkoties ar informācijas tehnoloģijām, elektroniskajiem saziņas līdzekļiem un biroja tehniku;
 19. labas datora lietošanas prasmes, prasme strādāt ar ofisa programmām (MS Word, MS Excel), vēlama prasme strādāt ar GIS, CAD programmām, spēja ātri apgūt darbu ar pienākumu veikšanai nepieciešamajām speciālajām programmām un sistēmām;
 20. B kategorijas autovadītāja apliecība.

Pamatdarba atalgojums pēc pārbaudes laika ir EUR 1113 (saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim), kas tiek korelēts atbilstoši darbinieka novērtējumam. Pārbaudes laikā atalgojums tiek noteikts EUR 1057.35 apmērā.

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas, pieteikuma anketu (atrodama pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv), likumā noteiktajā gadījumā dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams amata pienākumu veikšanai, ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Nekustamā īpašuma pārvaldības dienesta Energopārvaldnieka amatu” līdz 2023. gada 4. aprīļa plkst.12.00 jānosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv vai jāievieto pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē. Kontaktinformācija: t.22013625;  t.64607202. Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – pretendentu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi un darba interviju - tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Rēzeknes novada pašvaldība (reģ. Nr.90009112679, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes

Būvvaldes būvtehniķa amatu

Tiek izsludināts atklātais konkurss uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Būvvaldes būvtehniķa amatu.

Pamatdarba vieta: Atbrīvošanas aleja 81, Rēzekne, LV-4601

Amata kandidātiem jāatbilst šādām prasībām:

 1. vidējā profesionālā vai augstākā/nepabeigta augstākā izglītība būvniecības vai arhitektūras studiju programmā;
 2. vēlama vismaz viena gada profesionālā pieredze būvniecībā;
 3. teicamas valsts valodas zināšanas;
 4. pārzināt būvniecības procesa likumdošanu;
 5. pārzināt administratīvo procesu;
 6. teicamas prasmes darbā ar datoru (MS Word, Excel); vēlamas prasmes Būvniecības informācijas sistēmas lietošanā;
 7. vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība;
 8. nevainojama reputācija.

Pamatdarba atalgojums pārbaudes laikā EUR 1049.75, pēc pārbaudes laika EUR 1105, 00 – saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam.

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Amata kandidāti līdz 2023. gada 27. martam plkst. 12.00 ievieto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A, LV-4601, vai nosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai nosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv  šādus dokumentus:

1.    profesionālās darbības aprakstu (CV);

2.    motivācijas vēstuli;

3.    pieteikuma anketu;

4.    izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;

5.    likumā noteiktajā gadījumā, dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams amata pienākumu veikšanai.

Kontaktinformācija: 26531328.

Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē amata kandidātu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – amata kandidātu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi un darba interviju - tiek uzaicināti tie amata kandidāti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

           Rēzeknes novada pašvaldības “Kaunatas apvienības pārvalde” (reģ. Nr.40900027426, adrese: Rāznas iela 38, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4622) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības “Kaunatas apvienības pārvalde” jaunatnes darbinieka vakanto amatu

Pretendentam jāatbilst šādām prasībām:

 • augstākā, vidējā speciālā vai vidējā izglītība;
 • prasme plānot laiku, veidot komunikāciju un sadarbību ar citiem;
 • digitālā satura (afišu, sociāļo tīklu satura) veidošanas prasmes;
 • izpratne par to, kas ir neformālā izglītība, kādas ir tās metodes;
 • spēja organizēt neformālās izglītības aktivitātes, pasākumus;
 • augsta atbildība pret darbu;
 • radoša pieeja darbam, spēja ātri reaģēt un pašiniciatīva darboties;
 • pieredze darbā ar pusaudžiem un jauniešiem, neformālo aktivitāšu un pasākumu organizēšanā, projektu īstenošanā, tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • vēlama B kategorijas auto vadītāja apliecība;
 • prasme pieņemt lēmumus un izrādīt iniciatīvu

Pretendenti līdz gada 23. martam iesniedz Pārvaldē (Centrālā iela 27, Sprūževa, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4641) vai nosūta uz e-pastu : info@griskani.lv pieteikumu ar norādi “Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas apvienības pārvaldes Jaunatnes darbinieka amatu” un šādus dokumentus:

  • profesionālās darbības aprakstu (CV);
  • motivācijas vēstuli;
  • izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
  • pieteikuma anketu

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai – “Kaunatas apvienības pārvalde” vadītājs Jānis Aleksāns e-pasts: info@griskani.lv, mob.26451063

Pamatdarba atalgojums  EUR 412,50 (0,5 slodzes Griškānu un Stoļerovas  pagastos)

Atklāta konkursa nolikums, amata apraksts un pieteikuma anketa - atrodami pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde „Maltas apvienības pārvalde”
aicina darbā ceļu būvtehniķi

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Maltas apvienības pārvalde” (reģ. Nr.40900027426, adrese: Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Maltas apvienības pārvalde” ceļu būvtehniķa amatu.

Prasības amata pretendentam:

 • Vidējā profesionālā vai augstākā izglītība;
 • Amatam vēlama atbilstoša darba pieredze inženierkomunikāciju, tajā skaitā autoceļu, ekspluatācijas, tehniskās apkalpošanas jomā vai saimniecisko darbu veikšanā vai vadīšanā;
 • Teicamas valsts valodas zināšanas;
 • Spēja pastāvīgi iegūt informāciju ceļu ekspluatācijas, autoceļu ikdienas un periodiskās uzturēšanas, autoceļu (ielu, tiltu) uzturēšanas tehnoloģiju attīstības, kā arī satiksmes organizācijas jautājumos;
 • Spēja darboties komandā, plānot un koordinēt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras attīstības un uzturēšanas darbus;
 • Spēja plānot budžetu, kontrolēt budžeta līdzekļu izlietojumu grāmatvedības un resursu vadības lietojumprogrammās;
 • Spēja sastādīt vienkāršo ceļu remontdarbu tāmes, darba uzdevumus un specifikācijas;
 • Spēja organizēt darba izpildi, patstāvīgi pilnveidot amata kompetenci;
 • Iemaņas budžeta plāna sastādīšanā un tā izpildes organizēšanā;
 • Labas komunikācijas spējas, augsta atbildības sajūta, precizitāte un spēja strādāt komandā;
 • Labas datorlietošanas prasmes (programmas MS Word, Excel);
 • Iniciatīva, analītiska domāšana, spēja konstatēt problēmu un piedāvāt tās risināšanas variantus;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Pamatdarba atalgojums  pārbaudes laikā EUR 836,00

Pamatdarba atalgojums  pēc pārbaudes laika EUR 880,00 – saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam.

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Pretendentam jāiesniedz:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • motivācijas vēstule;
 • izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 • pieteikuma anketa.

Dokumenti ar norādi “Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības iestāde „Maltas apvienības pārvalde” vakanci “Ceļu būvtehniķis”” līdz 2023. gada 24. marta plkst. 14.00 jānosūta uz e-pastu maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv vai aizlīmētā aploksnē līdz 2023. gada 24. martam plkst. 14.00 jāiesniedz personīgi iestādē „Maltas apvienības pārvalde”, lietvedei 3.kab., Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads.

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai - iestādes „Maltas apvienības pārvalde” vadītājs Edgars Blinovs, tel.27870687, e-pasts: maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv (prombūtnes laikā – Gatis Pučka, mob.26493459).

Konkurss tiek organizēts divās kārtās.

Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu pieteikumus un iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – pretendentu teorētisko (rakstisks tests-atbildes uz jautājumiem) un praktisko zināšanu (datorprasmes) pārbaudes, kā arī darba  intervijas ar pirmajā kārtā atlasītajiem pretendentiem.

Rēzeknes novada pašvaldība (reģ. Nr.90009112679, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Administratīvas inspekcijas inspektora amatu

Tiek izsludināts atklātais konkurss uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības Administratīvās inspekcijas inspektora amatu.

Pamatdarba vieta: Krasuhas iela-1, k-1, Audriņi, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4611.

Amata kandidātiem jāatbilst šādām prasībām:

-otrā līmeņa augstākā izglītība (augstākā izglītība tiesību zinātnēs tiks uzskatīta par priekšrocību);

-zināšanas par administratīvā procesa norisi valsts un pašvaldību institūcijās;

-zināšanas par Administratīvās atbildības likumu, kā arī par normatīvajiem aktiem, kas reglamentē administratīvās atbildības jomu un administratīvo pārkāpumu procesus, un spēja tajos orientēties;

-ieteicama darba pieredze pašvaldības vai valsts institūcijās administratīvo pārkāpumu procesu jomā, vai darba pieredze tiesībsargājošā vai kontrolējošā institūcijā (iestādē);

-pieredze par materiālo vērtību uzskaiti, glabāšanu un izmantošanu var tikt uzskatīta par priekšrocību;

-valsts valodas zināšanas atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vēlams vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī;

-prasme rīkoties ar informācijas tehnoloģijām, elektroniskajiem saziņas līdzekļiem un biroja tehniku;

- prasme strādāt ar elektroniskajām dokumentu vadības sistēmām (vismaz vienu), e-pastu; izpratne par e-lietu platformas un Administratīvo pārkāpumu atbalsta informācijas sistēmas (APAS) darbību;

-“B” kategorijas autovadītāja apliecība;

-labas organizatora un analītiskās spējas, spēja izdarīt objektīvus, pamatotus secinājumus un patstāvība pieņemot lēmumus, komunikācijas prasmes;

-augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta un precizitāte;

-spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu;

-nevainojama reputācija;

Pamatdarba atalgojums EUR  957.60 pārbaudes laikā, pēc pārbaudes laika EUR 1008, 00 – saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam.

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Amata kandidāti līdz 2023. gada 21. martam plkst.14:00 ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības Administratīvās inspekcijas inspektora  amatu” ievieto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās administrācijas pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A, LV-4601, vai nosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai nosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv  šādus dokumentus:

 1. profesionālās darbības aprakstu (CV);
 2. motivācijas vēstuli;
 3. pieteikuma anketu (atrodama pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv);
 4. izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 5. likumā noteiktajā gadījumā, dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams amata pienākumu veikšanai;
 6. “B” kategorijas apliecības kopiju

Kontaktinformācija: 28080456
Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3(trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē amata kandidātu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – amata kandidātu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi un darba interviju - tiek uzaicināti tie amata kandidāti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Rēzeknes novada pašvaldība (reģ. Nr.90009112679, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības iestādes "Kultūras un tūrisma pārvalde” vadītāja amatu

Tiek izsludināts atklāts konkurss uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības iestādes "Kultūras un tūrisma pārvalde” vadītāja amatu. Amata kandidātiem jāatbilst šādām prasībām:
1. augstākā izglītība (izņemot 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību);
2. darba pieredze kultūras vadībā;
3. vēlama darba pieredze pašvaldības institūcijā vai valsts pārvaldē;
4. normatīvo aktu zināšanas kultūras centru, bibliotēku, muzeju un tūrisma jomā, spēja tajos orientēties un piemērot tos;
5. spēja analizēt liela apjoma dokumentus, tajā skaitā juridiskus dokumentus, novērtēt to atbilstību normatīvajam ietvaram;
6. prasme veikt uzdotos uzdevumus paaugstinātas intensitātes un ierobežota laika apstākļos;
7. prasme analizēt situāciju un rīcības sekas, atrast piemērotāko risinājumu;
8. zināšanas par pašvaldības darbību, tās organizatorisko struktūru un pārvaldes sistēmu;
9. valsts valodas prasme augstākajā pakāpē;
10. vismaz vienas svešvalodas, kas ir Eiropas Savienības oficiālā valoda, zināšanas;
11. prasme strādāt ar datoru, informācijas tehnoloģijām, kā arī ar biroja tehniku;
12. prasme strādāt ar elektroniskajām dokumentu vadības un citām sistēmām;
13. spēja pilnvērtīgi pielietot lietišķo rakstu valodas stilu ikdienas darbā;
14. jābūt izpratnei par ētikas normām, jāspēj strādāt komandā, jāspēj plānot un organizēt savu un padoto darbinieku darbu, jāpiemīt radošai un elastīgai domāšanai, iniciatīvai;
15. jābūt augstai saskarsmes kultūrai, atbildības sajūtai un precizitātei;
16. nevainojama reputācija.

Pamatdarba atalgojums pārbaudes laikā EUR 1401,25.
Pamatdarba atalgojums pēc pārbaudes laika EUR 1475,00 – saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam.

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.
Amata kandidāti līdz 2023. gada 8. marta plkst. 14.00 ievieto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A, LV-4601, vai nosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai nosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv šādus dokumentus:
1. motivācijas vēstuli;
2. profesionālās darbības aprakstu (CV);
3. pieteikuma anketu;
4. izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
5. Rēzeknes novada pašvaldības Kultūras un tūrisma pārvaldes attīstības koncepciju (ne vairāk kā viena A4 formāta lapaspuse);
6. likumā noteiktajā gadījumā, dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams amata pienākumu veikšanai.

Kontaktinformācija 64607174; 64607202. Amata kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē amata kandidātu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – amata kandidātu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi un darba interviju - tiek uzaicināti tie amata kandidāti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

 

Darba pienākumi:

 • Veikt pilnu darbības ciklu ergoterapijas pacientam (funkcionālā stāvokļa,

resursu un spēju novērtēšana, terapijas plāna un slēdziena gatavošana, ergoterapijas procedūras nodrošināšana, rehabilitācijas rezultātu novērošana un analīze).

 • Formēt un sagatavot medicīnisko un uzskaites dokumentāciju.

 

Parsības pretendentam:

 • Bakalaura grāds veselības aprūpē, kvalifikācija – ergoterapeits.
 • Reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā.
 • Vēlams sertifikāts ergoterapeita specialitātē
 • Atbilstība Valsts valodas likuma prasībām.

 

Darba pienākumu veikšanai nepieciešamās kompetences:

 • Prasme strādāt multidisciplinārā komandā.
 • Jāpārzina profesionālajai darbībai nepieciešamās medicīniskās tehnoloģijas.
 • Jāpārvalda specialitātei atbilstošās teorētiskās un praktiskās zināšanas.
 • Labas komunikācijas prasmes. Prasme sazināties ar pacientu un viņa piederīgiem viņiem saprotamā valodā.
 • Pamata prasmes informācijas tehnoloģiju izmantošanā un dokumentu sagatavošanā.

  Darba laiks - pilna slodze
  Darba alga brutto-1555 EUR
  Darba vieta – Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Vecružina” Ezera ielā 23A, Vecružinā, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636

CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu: tiskaducentrs@rezeknesnovads.lv līdz 2023.gada 31.martam

Darba pienākumi:

 • veikt pacienta/klienta funkcionālā stāvokļa novērtēšanu un analīzi;
 • sastādīt individuālo rehabilitācijas plānu atbilstoši pacienta/klienta vajadzībām;
 • vadīt fizioterapijas individuālās nodarbības pacientam/klientam;
 • apmācīt pacientu/klientu par ikdienas aktivitātēm un to veikšanu;

Prasības pretendentam:

 • profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē, kvalifikācija – fizioterapeits, ārstniecības persona;
 • darba pieredze fizioterapijā;
 • augsta atbildības izjūta.

Darba pienākumu veikšanai nepieciešamās kompetences:

 • psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra;
 • prasme veidot lietišķu sadarbību ar iestādes darbiniekiem, klientiem un viņu vecākiem;
 • prasme strādāt komandā;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī.

Darba laiks - pilna slodze

Darba alga brutto - 1555 EUR

Darba vieta – Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Vecružina” Ezera ielā 23A, Vecružinā, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636
CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu: tiskaducentrs@rezeknesnovads.lv līdz 2023.gada 31.martam

Amata pamatpienākumi:

Noteikt klientu sociālās vajadzības un identificēt sociālās problēmas.

Izveidot un apkopot klientu lietas.

Plānot klientu individuālo sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju.

Regulāri atjaunot klientu dokumentus, ievērojot noteiktos terminus.

Sadarbībā ar starpprofesionālās komandas locekļiem koordinēt klientu individuālo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas plāna izstrādāšanu, atbilstoši klientu funkcionālo spēju novērtēšanas rezultātiem un vajadzībām.

Sniegt klientiem atbalstu sociālo problēmu risināšanā un nodrošināt informāciju par iespējām uzlabot savu sociālo situāciju.

Izskatīt klientu priekšlikumus un sūdzības.

Sniegt priekšlikumus saistībā ar sociālās aprūpes/sociālas rehabilitācijas procesa kvalitātes uzlabošanu.

 Amata prasības:

Otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā.

Pieredze darbā ar klientiem, sociālo gadījumu vadīšanā.

Prasme novērtēt sniegtā sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma kvalitāti.

Prasme apkopot, analizēt un apstrādāt aprūpes un rehabilitācijas procesa gaitā iegūto informāciju.

Zināšanas klientu veselības aprūpes jautājumos, psiholoģijā, pedagoģijā un sociālajā darbā.

Prasme vadīt un veicināt komandas darbību.

Spēja pieņemt patstāvīgi lēmumus un uzņemties atbildību par savu profesionālo darbību.

Vēlama darba pieredze sociālajā darbā ar bērniem.
Normālais darba laiks

Alga bruto 935 EUR

Darba vietas adrese – Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Vecružina”, Ezera iela 23A, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636

CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošus dokumentus līdz 2023.gada 20.martam

iesūtīt uz e-pastu, tiskaducentrs@rezeknesnovads.lv, ar norādi “Konkursam uz Sociālā darbinieka amatu” tālrunis uzziņām 64646135.

Tiks izskatīti iesniegtie pieteikumi, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu.

Amata pamatpienākumi:

Plānot psihologa konsultācijas, ievērojot darbību reglamentējošos dokumentus.

Sniegt individuālās psihologa konsultācijas personai krīzes situācijā, problēmsituācijās un  psiholoģiska diskomforta gadījumā.

Sniegt individuālās psihologa konsultācijas personas uzvedības problēmu gadījumos, iesaistot psiholoģiskās rehabilitācijas procesā.

Sadarbībā ar citiem sociālā darba speciālistiem analizēt personas sociālpsiholoģiskos problēmu cēloņus un izstrādāt priekšlikumus to risināšanai.

Amata prasības:

Augstākā profesionālā izglītība - maģistra grāds psiholoģijā.

Augsta atbildības sajūta, elastība un iniciatīva.

Atbilstība Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta prasībām.

Teicamas latviešu un krievu valodas zināšanas.

Labas iemaņas darbā ar datoru.

Nepieciešamas prasmes strādāt komandā, prasmes darba plānošanā un organizācijā.

Alga bruto 986 EUR

Darba vietas adrese – Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Vecružina”, Ezera iela 23A, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636

CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošus dokumentus līdz 2023.gada 20.martam iesūtīt uz e-pastu, tiskaducentrs@rezeknesnovads.lv, ar norādi “Konkursam uz Psihologa amatu”

Tiks izskatīti iesniegtie pieteikumi, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu.

 

Amata pamatpienākumi:

1.1.piedalīties klientu individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izstrādē, realizācijā un pilnveidē;

1.2.attīstīt un uzlabot klientu pašaprūpes, higiēnas, ētikas normas un citas sociālās prasmes;

1.3.mācīt klientiem prasmi orientēties savā sociālajā vidē;

1.4.mācīt klientiem prasmi identificēt vajadzības, izvirzīt mērķus un plānot darbības tā sasniegšanai;

1.5.iesaistīt un veicināt klientu līdzdalību brīvā laika pavadīšanā – interešu pulciņos, atpūtas pēcpusdienās, diskusiju pēcpusdienās, spēlēs, dziedāšanā, zīmēšanā u.tml.;

1.6.iesaistīt un veicināt klientu līdzdalību izglītojošu, kultūras un sporta pasākumu - teātra, kino, koncertu, izstāžu, pārgājienu, ekskursiju, sporta dienu, fizkultūras nodarbību - veselību veicinošu un dažādu citu pasākumu apmeklēšanā un organizēšanā u.c.

Amata prasības:

2.1.pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība

2.2.teicamas valsts valodas zināšanas;

2.3. labas datora lietošanas prasmes;

2.4. komunikācijas un saskarsmes prasmes;

2.5. spēja pieņemt patstāvīgi lēmumus un uzņemties atbildību par savu profesionālo darbību;

2.7.vēlama darba pieredze sociālajā darbā ar bērniem.

CV un motivācijas vēstuli līdz 2023. gada 15.martam uz e-pastu, tiskaducentrs@rezeknesnovads.lv, ar norādi “Konkursam uz Sociālā rehabilitētāja amatu” tālrunis uzziņām 64646135.

Tiks izskatīti iesniegtie pieteikumi, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu.

 

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Dricānu apvienības pārvalde” aicina darbā Jaunatnes darbinieku 0.5 slodze, sporta zāles pārzini 0,25 slodze (kopā 0.75 likmes) Gaigalavas pagastā uz nenoteiktu laiku

Prasības kandidātiem:
• augstākā, vidējā speciālā vai vidējā izglītība;
• prasme plānot laiku, veidot komunikāciju un sadarbību ar citiem;
• digitālā satura (afišu, sociālo tīklu satura) veidošanas prasmes;
• izpratne par to, kas ir neformālā izglītība, kādas ir tās metodes;
• spēja organizēt neformālās izglītības aktivitātes, pasākumus;
• augsta atbildība pret darbu;
• radoša pieeja darbam, spēja ātri reaģēt un pašiniciatīva darboties;
• pieredze darbā ar pusaudžiem un jauniešiem, neformālo aktivitāšu un pasākumu organizēšanā, projektu īstenošanā, tiks uzskatīta par priekšrocību;
• vēlama B kategorijas auto vadītāja apliecība;
• prasme pieņemt lēmumus un izrādīt iniciatīvu
Ar amata aprakstu var iepazīties Gaigalavas pagasta pārvaldē vai novada mājaslapā

Galvenie pienākumi:
• veikt darbu ar jaunatni Gaigalavas pagastā;
• atbalstīt un veicināt jauniešu iniciatīvas, radot labvēlīgus apstākļus jaunatnes intelektuālajai un radošajai attīstībai;
• motivēt jauniešus lietderīgi izmantot brīvo laiku - piedalīties sabiedriskās dzīves aktivitātēs, iesaistīties dažādos projektos un pasākumos;
• organizēt jauniešu vecumam atbilstošus informatīvus un izglītojošus pasākumus, lai veidotu jauniešu izpratni par darba dzīvi, karjeras izvēli un neformālo izglītību;
• veicināt pozitīvu jauniešu savstarpējās saskarsmes un uzvedības kultūras veidošanos;
• sadarboties ar Rēzeknes novada pašvaldības iestādēm, organizācijām;
• veicināt jauniešu iesaisti brīvprātīgajā darbā, sadarboties ar organizācijām un iestādēm;
• veidot sadarbību ar jaunatnes darbiniekiem Rēzeknes novada pagastos;
• nodrošināt publicitāti sociālajos tīklos;
• pilnveidot zināšanas un prasmes par darbu ar jaunatni;
• vadīt un uzraudzīt notiekošo trenažieru zālē.

Atalgojums EUR 573,75 (pirms nodokļu nomaksas)
CV, motivācijas vēstuli, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas sūtīt uz info@gaigalava.lv līdz 2023. gada 3. martam, vai iesniegt personīgi Gaigalavas pagasta pārvaldē, pēc adreses: Rēzeknes iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pag., Rēzeknes novads.


Tālrunis uzziņām: 64644537

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Dricānu apvienības pārvalde”  Gaigalavas pagastā aicina darbā saimniecības pārzini uz pilnu slodzi (1 likme) uz nenoteiktu laiku.

 Prasības kandidātiem:

 • Izglītība: vidējā vai vidējā – speciālā;
 • Vēlama iepriekšēja pieredze saimniecisko procesu organizēšanā  un vadīšanā;
 • Labas datorprasmes, prasmes lietot biroja tehniku;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • Augsta atbildība pret darbu;
 • Iniciatīva, analītiska domāšana, spēja konstatēt problēmu un rast tās risināšanas variantu;
 • Valsts valodas lietošanas prasmes augstākajā pakāpē.

Aicinām iepazīties ar amata aprakstu Gaigalavas pagasta pārvaldē vai novada mājaslapā www.rezeknesnovads.lv

Pamatdarba atalgojums pārbaudes laikā EUR 807,50 (pirms nodokļu nomaksas)
Pamatdarba atalgojums pēc pārbaudes laika EUR 850,00 (pirms nodokļu nomaksas)

CV, motivācijas vēstuli, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas sūtīt uz info@gaigalava.lv līdz 2023. gada 23. februārim(ieskaitot), vai iesniegt personīgi Gaigalavas pagasta pārvaldē, pēc adreses: Rēzeknes iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pag., Rēzeknes novads.
Tālrunis uzziņām: 64644537

Rēzeknes novada pašvaldības Sociālais dienests (reģ.Nr. 40900003729, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Sociālā dienesta struktūrvienības grupu mājas “Pilcene” vadītāja – sociālā darbinieka amatu.

Prasības pretendentam:

 • augstākā izglītība sociālā darba jomā;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vēlamas vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmes profesionālai darbībai nepieciešamā apjomā;
 • vismaz 3 gadu pieredze sociālajā darbā
 • par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze darbā ar personām ar garīga rakstura traucējumiem;
 • iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
 • izpratne par pašvaldības funkcijām un pienākumiem iedzīvotāju sociālās aizsardzības, sociālo pakalpojumu sniegšanas jomā;
 • labas darba organizācijas un vadības prasmes, spēja strādāt komandā, organizēt darbu, lai sasniegtu struktūrvienības mērķus;
 • labas iemaņas darbā ar MS Office programmām;
 • spēja veidot pozitīvas attiecības, prasme konfliktu risināšanā, labas komunikācijas prasmes, psiholoģiska noturība stresa situācijās;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Pamatdarba atalgojums EUR 950,00

Amata apraksts -  atrodams pašvaldības mājas lapā.

Pretendentam jāiesniedz:

 • motivētu pieteikumu;
 • dzīves gaitas aprakstu (Curriculum Vitae);
 • izglītību un papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • citus dokumentus, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi;
 • redzējumu Grupas mājas darbības organizēšanu un attīstības prioritātēm tuvākajos 2 (divos) gados, turpmāko attīstības virzību, problēmām un risinājumiem (ne vairāk kā divas A4 formāta lapaspuses).

Pieteikumu ar norādi "Grupu mājas “Pilcene” vadītājs/sociālais darbinieks”  noteiktajā termiņā iesniegt Rēzeknes novada pašvaldības Sociālajā dienestā,  Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, 11. kabinetā, vai sūtīt uz e-pastu: socialais.dienests@rezeknesnovads.lv, (ar norādi- Konkursam uz Grupu mājas “Pilcene” vadītāja/sociālā darbinieka amatu)

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2023.gada 3.martam. Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus un atbilstību kvalifikācijas prasībām. Uz otro kārtu – pretendentu darba interviju - tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām. 

 

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Viļānu apvienības pārvalde” (reģ. Nr. 40900036645, adrese: Kultūras laukums 1A, Viļāni, Rēzeknes novads, LV-4650) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Viļānu apvienības pārvalde” ceļu būvtehniķa amatu.

Amata kandidātiem jāatbilst šādām prasībām:

 1. Vidējā profesionālā vai augstākā izglītība;
 2. Amatam vēlama atbilstoša darba pieredze inženierkomunikāciju, tajā skaitā autoceļu, ekspluatācijas, tehniskās apkalpošanas jomā vai saimniecisko darbu veikšanā vai vadīšanā;
 3. Teicamas valsts valodas zināšanas;
 4. Spēja pastāvīgi iegūt informāciju ceļu ekspluatācijas, autoceļu ikdienas un periodiskās uzturēšanas, autoceļu (ielu, tiltu) uzturēšanas tehnoloģiju attīstības, kā arī satiksmes organizācijas jautājumos;
 5. Spēja darboties komandā, plānot un koordinēt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras attīstības un uzturēšanas darbus;
 6. Spēja plānot budžetu, kontrolēt budžeta līdzekļu izlietojumu grāmatvedības un resursu vadības lietojumprogrammās;
 7. Spēja sastādīt vienkāršo ceļu remontdarbu tāmes, darba uzdevumus un specifikācijas;
 8. Spēja organizēt darba izpildi, patstāvīgi pilnveidot amata kompetenci;
 9. Iemaņas budžeta plāna sastādīšanā un tā izpildes organizēšanā;
 10. Labas komunikācijas spējas, augsta atbildības sajūta, precizitāte un spēja strādāt komandā;
 11. Labas datorlietošanas prasmes (programmas MS Word, Excel);
 12. Iniciatīva, analītiska domāšana, spēja konstatēt problēmu un piedāvāt tās risināšanas variantus;
 13. B kategorijas autovadītāja apliecība.

Pamatdarba atalgojums pārbaudes laikā EUR 836,00
Pamatdarba atalgojums pēc pārbaudes laika EUR 880,00– saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam.
Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Amata kandidātiem līdz 2023. gada 28. februāra plkst. 14.00 jāiesniedz Viļānu apvienības pārvaldes lietvedei 2.7 kab., Kultūras laukums 1A, Viļāni, Rēzeknes novads, LV-4650, vai jānosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai arī var iesniegt elektroniski nosūtot uz e-pastu vilanuapvieniba@rezeknesnovads.lv, šādus dokumentus:

 1. dzīves apraksts (CV);
 2. motivācijas vēstule;
 3. izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 4. pieteikuma anketa.

Kontaktinformācija 29285545.

Amata kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.
Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē amata kandidātu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – amata kandidātu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi un darba interviju - tiek uzaicināti tie amata kandidāti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

 

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Kaunatas apvienības pārvalde”, Reģ.Nr.40900027411, juridiskā adrese: Rāznas iela 38, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4622, izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas apvienības pārvalde” ceļu būvtehniķa amatu.

Prasības amata pretendentam:

 • Vidējā profesionālā vai augstākā izglītība.
 • Amatam vēlama atbilstoša darba pieredze inženierkomunikāciju, tajā skaitā autoceļu, ekspluatācijas, tehniskās apkalpošanas jomā vai saimniecisko darbu veikšanā vai vadīšanā.
 • Teicamas valsts valodas zināšanas.
 • Spēja pastāvīgi iegūt informāciju ceļu ekspluatācijas, autoceļu ikdienas un periodiskās uzturēšanas, autoceļu (ielu, tiltu) uzturēšanas tehnoloģiju attīstības, kā arī satiksmes organizācijas jautājumos.
 • Spēja darboties komandā, plānot un koordinēt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras attīstības un uzturēšanas darbus.
 • Piedalīties autoceļu fonda līdzekļu plānošanā; sekot līdzi piešķirtā autoceļu fonda līdzekļu izlietojumam atbilstoši gada izdevumu tāmei.
 • Spēja sastādīt vienkāršo ceļu remontdarbu tāmes, darba uzdevumus un specifikācijas.
 • Spēja organizēt darba izpildi, patstāvīgi pilnveidot amata kompetenci.
 • Iemaņas budžeta plāna sastādīšanā un tā izpildes organizēšanā.
 • Labas komunikācijas spējas, augsta atbildības sajūta, precizitāte un spēja strādāt komandā.
 • Labas datortehnikas lietošanas prasmes (programmas MS Word, Excel u.c.).
 • Iniciatīva, analītiska domāšana, spēja konstatēt problēmu un piedāvāt tās risināšanas variantus.
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie pienākumi:

 • Veikt regulāru pašvaldības autoceļu stāvokļa, to elementu apsekošanu, organizēt un uzraudzīt to uzturēšanu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
 • Organizēt uzraudzīt ceļu satiksmes drošību autoceļu (ielu, tiltu) remonta darbu laikā, pasākumu organizēšanas laikā u.tml.
 • Koordinēt darbības autoceļu izbūves un pārbūves jomā.
 • Izstrādāt un aktualizēt autoceļu sarakstus un autoceļu uzturēšanas žurnālus un citu dokumentāciju, veicināt digitālo sistēmu pielietošanu.

Pamatdarba atalgojums pārbaudes laikā EUR 836,00. Pēc pārbaudes laika EUR 880,00 – saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam.

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Pieteikumus pretendenti līdz 2023. gada 25. februāra plkst. 14.00 nosūta uz e-pastu kaunatasapvieniba@rezeknesnovads.lv, rakstot vēstules uz Kaunatas apvienības pārvaldes adresei: Rāznas iela 38, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4622 vai iesniedz personīgi pārvaldes lietvedībā aizlīmētā aploksnē ar norādi „Konkursam uz Kaunatas apvienības pārvaldes ceļu būvtehniķa amatu”.

Pieteikumam pievietojami sekojošie dokumenti:

 • pretendenta darbības apraksts (CV);
 • motivācijas vēstule;
 • izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 • pieteikuma anketa.

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai -  iestādes „Kaunatas apvienības pārvalde” vadītājs Jānis Aleksāns, mob. tel. 26451063, e-pasts: janis.aleksans@griskani.lv.

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Viļānu apvienības pārvalde” (reģ. Nr. 40900036645, adrese: Kultūras laukums 1A, Viļāni, Rēzeknes novads, LV-4650) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Viļānu apvienības pārvalde” vadītāja vietnieku saimnieciskajos jautājumos amatu.

Amata kandidātiem jāatbilst šādām prasībām:

 1. augstākā izglītība;
 2. vēlama darba pieredze būvniecības, projektēšanas jomā vai saimniecisko procesu vadīšanā vismaz 3 (trīs) gadi;
 3. nepieciešamas plašas normatīvo aktu zināšanas un spēja tajos orientēties, kā arī prasme veikt tiesību aktu analīzi un piemērošanu;
 4. jāpārzina pašvaldības darbība, tās organizatoriskā struktūra un pārvaldes sistēma;
 5. racionāla darba organizācijas prasme, sistematizācijas prasme, spēja identificēt kļūdas un nekavējoties tās novērst;
 6. prasme lietot praksē teorētiskās zināšanas;
 7. prasme strādāt ar datoru, informācijas tehnoloģijām, kā arī ar biroja tehniku;
 8. prasme strādāt ar elektroniskajām dokumentu vadības sistēmām;
 9. labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 10. augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta un precizitāte;
 11. valsts valodas prasme augstākajā pakāpē;
 12. nevainojama reputācija.

Pamatdarba atalgojums pārbaudes laikā EUR 1672,00
Pamatdarba atalgojums pēc pārbaudes laika EUR 1760,00– saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam.
Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.Amata kandidātiem līdz 2023. gada 24. februāra plkst. 14.00 jāiesniedz Viļānu apvienības pārvaldes lietvedei 2.7 kab., Kultūras laukums 1A, Viļāni, Rēzeknes novads, LV-4650, vai jānosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai arī var iesniegt elektroniski nosūtot uz e-pastu vilanuapvieniba@rezeknesnovads.lv, šādus dokumentus:

 1. motivācijas vēstuli;
 2. dzīves aprakstu (CV);
 3. pieteikuma anketu;
 4. izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 5. Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Viļānu apvienības pārvalde” attīstības koncepciju (ne vairāk kā viena A4 formāta lapaspuse);
 6. likumā noteiktajā gadījumā, dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams amata pienākumu veikšanai.

Kontaktinformācija 29285545.

Amata kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē amata kandidātu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – amata kandidātu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi un darba interviju - tiek uzaicināti tie amata kandidāti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Dricānu apvienības pārvalde”  (reģ.Nr. 40900027407 izsludina atklātu konkursu uz vakanto Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas ceļu būvtehniķa amatu.

Prasības amata pretendentam:

 • Vidējā profesionālā vai augstākā izglītība
 • Par priekšrocību tiks uzskatīta iepriekšējā pieredze ceļu uzturēšanas vai ceļu (ielu, tiltu) projektēšanas un būvniecības jomā vismaz 2 gadi.
 • Teicamas valsts valodas zināšanas.
 • Spēja patstāvīgi iegūt informāciju ceļu būvniecības, autoceļu ikdienas un periodiskās uzturēšanas, autoceļu (ielu, tiltu) uzturēšanas tehnoloģiju attīstības, kā arī satiksmes organizācijas jautājumos.
 • Spēja strādāt komandā, spēja plānot, koordinēt un vadīt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras attīstības un uzturēšanas darbus.
 • Spēja organizēt darba izpildi, patstāvīgi pilnveidot amata kompetenci.
 • Spēja plānot budžetu, kontrolēt budžeta līdzekļu izlietojumu grāmatvedības un resursu vadības lietojumprogrammās.
 • Spēja sastādīt vienkāršo ceļu remontdarbu tāmes, darba uzdevumus un specifikācijas.
 • Labas komunikācijas spējas, augsta atbildības sajūta, precizitāte un spēja strādāt komandā.
 • Teicamas datorlietošanas prasmes (programmas MS Word, Excel).
 • Iniciatīva, analītiska domāšana, spēja konstatēt problēmu un piedāvāt tās risināšanas variantus.
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Pamatdarba atalgojums  pārbaudes laikā EUR 836,00

Pamatdarba atalgojums  pēc pārbaudes laika EUR 880,00 – saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam.

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Pretendentam jāiesniedz:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • motivācijas vēstule;
 • izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 • pieteikuma anketa.

Dokumenti ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības  iestādes „Dricānu apvienības pārvalde” ceļu būvtehniķa  amatu”  līdz 24. februāra plkst. 14.00  jānosūta uz e-pastu dricanuapvieniba@rezeknesnovads.lv vai aizlīmētā aploksnē līdz 2023. gada 24. februārim plkst. 14.00 iesniedz personīgi iestādē „Dricānu apvienības pārvalde”, “Pagastmāja”, Dricāni, Dricanu pag., Rēzeknes novadā, pieteikumu aizlīmētā aploksnē ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības  iestādes „Dricānu apvienības pārvalde” ceļu būvtehniķa  amatu” .

Kontaktinformācija:

 • iestādes „Dricānu apvienības pārvalde” vadītājs Andrejs Tārauds, tel. 29388271

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus un atbilstību kvalifikācijas prasībām. Uz otro kārtu – pretendentu teorētisko zināšanu pārbaudi / darba interviju - tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Nautrēnu apvienības pārvalde” (reģ. Nr. 40900027430, adrese: “Pagastmāja”, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4652) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Nautrēnu apvienības pārvalde” ceļu būvtehniķa amatu.

Prasības amata pretendentam:

 • Vidējā profesionālā vai augstākā izglītība.
 • Amatam vēlama atbilstoša darba pieredze inženierkomunikāciju, tajā skaitā autoceļu, ekspluatācijas, tehniskās apkalpošanas jomā vai saimniecisko darbu veikšanā vai vadīšanā.
 • Teicamas valsts valodas zināšanas.
 • Spēja pastāvīgi iegūt informāciju ceļu ekspluatācijas, autoceļu ikdienas un periodiskās uzturēšanas, autoceļu (ielu, tiltu) uzturēšanas tehnoloģiju attīstības, kā arī satiksmes organizācijas jautājumos.
 • Spēja darboties komandā, plānot un koordinēt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras attīstības un uzturēšanas darbus.
 • Spēja plānot budžetu, kontrolēt budžeta līdzekļu izlietojumu grāmatvedības un resursu vadības lietojumprogrammās.
 • Spēja sastādīt vienkāršo ceļu remontdarbu tāmes, darba uzdevumus un specifikācijas.
 • Spēja organizēt darba izpildi, patstāvīgi pilnveidot amata kompetenci.
 • Iemaņas budžeta plāna sastādīšanā un tā izpildes organizēšanā.
 • Labas komunikācijas spējas, augsta atbildības sajūta, precizitāte un spēja strādāt     komandā.
 • Labas datorlietošanas prasmes (programmas MS Word, Excel).
 • Iniciatīva, analītiska domāšana, spēja konstatēt problēmu un piedāvāt tās risināšanas variantus.
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie pienākumi:

 • Veikt regulāru pašvaldības autoceļu stāvokļa, to elementu apsekošanu, organizēt un uzraudzīt to uzturēšanu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
 • Organizēt un uzraudzīt darbības satiksmes organizācijas pilnveidošanai (arī pasākumu un remonta darbu laikā).
 • Koordinēt darbības autoceļu izbūves un pārbūves jomā.
 • Izstrādāt un aktualizēt autoceļu sarakstus un autoceļu uzturēšanas žurnālus un citu dokumentāciju, veicināt digitālo sistēmu pielietošanu.

Pamatdarba atalgojums pārbaudes laikā EUR 836,00

Pamatdarba atalgojums  pēc pārbaudes laika EUR 880,00– saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam.

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Pretendenti līdz 2023.gada 28.februāra plkst.10.00 nosūta uz e-pastu info@nautreni.lv vai iesniedz personīgi iestādē „Nautrēnu apvienības pārvalde” lietvedei, “Pagastmāja”, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novadā, pieteikumu aizlīmētā aploksnē ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības  iestādes „Nautrēnu apvienības pārvalde” ceļu būvtehņiķa  amatu” un kurā ir ievietoti šādi  dokumenti:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • motivācijas vēstule;
 • izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 • pieteikuma anketa.

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai -  iestādes „Nautrēnu apvienības pārvalde” vadītājs Līvija Plavinska, tel.29468107, e-pasts: info@nautreni.lv.

Rēzeknes novada pašvaldības
Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Vecružina”
aicina darbā uz Sociālā darbinieka amatu
(uz nenoteiktu laiku)

Amata pamatpienākumi:

 • Noteikt klientu sociālās vajadzības un identificēt sociālās problēmas.
 • Izveidot un apkopot klientu lietas.
 • Plānot klientu individuālo sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju.
 • Regulāri atjaunot klientu dokumentus, ievērojot noteiktos terminus.
 • Sadarbībā ar starpprofesionālās komandas locekļiem koordinēt klientu individuālo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas plāna izstrādāšanu, atbilstoši klientu funkcionālo spēju novērtēšanas rezultātiem un vajadzībām.
 • Sniegt klientiem atbalstu sociālo problēmu risināšanā un nodrošināt informāciju par iespējām uzlabot savu sociālo situāciju.
 • Izskatīt klientu priekšlikumus un sūdzības.
 • Sniegt priekšlikumus saistībā ar sociālās aprūpes/sociālas rehabilitācijas procesa kvalitātes uzlabošanu.

Amata prasības:

 • Otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā.
 • Pieredze darbā ar klientiem, sociālo gadījumu vadīšanā.
 • Prasme novērtēt sniegtā sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma kvalitāti.
 • Prasme apkopot, analizēt un apstrādāt aprūpes un rehabilitācijas procesa gaitā iegūto informāciju.
 • Zināšanas klientu veselības aprūpes jautājumos, psiholoģijā, pedagoģijā un sociālajā darbā.
 • Prasme vadīt un veicināt komandas darbību.
 • Spēja pieņemt patstāvīgi lēmumus un uzņemties atbildību par savu profesionālo darbību.
 • Vēlama darba pieredze sociālajā darbā ar bērniem.

Normālais darba laiks

Alga bruto 935 EUR

Darba vietas adrese – Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Vecružina”, Ezera iela 23A, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636

CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošus dokumentus līdz 2023. gada 13. februārim iesūtīt uz e-pastu, tiskaducentrs@rezeknesnovads.lv, ar norādi “Konkursam uz Sociālā darbinieka amatu” tālrunis uzziņām 64646135.

Tiks izskatīti iesniegtie pieteikumi, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu.

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Dricānu apvienības pārvalde”  aicina darbā Jaunatnes darbinieku uz 0.5 slodzi Gaigalavas pagastā uz nenoteiktu laiku

Prasības kandidātiem:
• augstākā, vidējā speciālā vai vidējā izglītība;
• prasme plānot laiku, veidot komunikāciju un sadarbību ar citiem;
• digitālā satura (afišu, sociālo tīklu satura) veidošanas prasmes;
• izpratne par to, kas ir neformālā izglītība, kādas ir tās metodes;
• spēja organizēt neformālās izglītības aktivitātes, pasākumus;
• augsta atbildība pret darbu;
• radoša pieeja darbam, spēja ātri reaģēt un pašiniciatīva darboties;
• pieredze darbā ar pusaudžiem un jauniešiem, neformālo aktivitāšu un pasākumu organizēšanā, projektu īstenošanā, tiks uzskatīta par priekšrocību;
• vēlama B kategorijas auto vadītāja apliecība;
• prasme pieņemt lēmumus un izrādīt iniciatīvu.

Ar amata aprakstu var iepazīties Gaigalavas pagasta pārvaldē.

Galvenie pienākumi:
• veikt darbu ar jaunatni Gaigalavas pagastā;
• atbalstīt un veicināt jauniešu iniciatīvas, radot labvēlīgus apstākļus jaunatnes intelektuālajai un radošajai attīstībai;
• motivēt jauniešus lietderīgi izmantot brīvo laiku - piedalīties sabiedriskās dzīves aktivitātēs, iesaistīties dažādos projektos un pasākumos;
• organizēt jauniešu vecumam atbilstošus informatīvus un izglītojošus pasākumus, lai veidotu jauniešu izpratni par darba dzīvi, karjeras izvēli un neformālo izglītību;
• veicināt pozitīvu jauniešu savstarpējās saskarsmes un uzvedības kultūras veidošanos;
• sadarboties ar Rēzeknes novada pašvaldības iestādēm, organizācijām;
• veicināt jauniešu iesaisti brīvprātīgajā darbā, sadarboties ar organizācijām un iestādēm;
• veidot sadarbību ar jaunatnes darbiniekiem Rēzeknes novada pagastos;
• nodrošināt publicitāti sociālajos tīklos;
• pilnveidot zināšanas un prasmes par darbu ar jaunatni.

Piedāvājam:
- darba līgumu uz nenoteiktu laiku

-profesionālās pilnveidošanās un izglītošanās iespējas;
- atalgojumu 412.50 EUR pirms nodokļu nomaksas

CV, motivācijas vēstuli, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas sūtīt uz info@gaigalava.lv līdz 2023. gada 15. februārim, vai iesniegt personīgi Gaigalavas pagasta pārvaldē, pēc adreses: Rēzeknes iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pag., Rēzeknes novads.
Tālrunis uzziņām: 64644537

Rēzeknes novada pašvaldība (reģ. Nr.90009112679, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas ceļu inženiera amatu.

Prasības amata pretendentam:

 • Augstākā izglītība.
 • Amatam vēlama atbilstoša darba pieredze valsts vai pašvaldības institūcijā, kas var tikt uzskatīta par priekšrocību.
 • Teicamas valsts valodas un vēlamas svešvalodas zināšanas.
 • Spēja patstāvīgi iegūt informāciju ceļu būvniecības, autoceļu ikdienas un periodiskās uzturēšanas, autoceļu (ielu, tiltu) uzturēšanas tehnoloģiju attīstības, kā arī satiksmes organizācijas jautājumos.
 • Spēja izstrādāt ar ceļu un ielu infrastruktūras attīstību un uzturēšanu saistīto dokumentāciju (satiksmes organizācijas shēmas, tehniskās specifikācijas utt.).
 • Spēja plānot, koordinēt un vadīt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras attīstības un uzturēšanas darbus.
 • Spēja organizēt darba izpildi, patstāvīgi pilnveidot amata kompetenci.
 • Spēja kontrolēt ceļu infrastruktūras projektēšanas, satiksmes organizācijas, būvniecības un uzturēšanas pakalpojumu sniedzēju saistību izpildi.
 • Iemaņas budžeta plāna sastādīšanā un tā izpildes organizēšanā.
 • Labas komunikācijas spējas, augsta atbildības sajūta, precizitāte un spēja strādāt komandā.
 • Teicamas datorlietošanas prasmes (programmas MS Word, Excel, AutoCad, QGIS).
 • Iniciatīva, analītiska domāšana, spēja konstatēt problēmu un piedāvāt tās risināšanas variantus.
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Pamatdarba atalgojums  pārbaudes laikā EUR 1212,20

Pamatdarba atalgojums  pēc pārbaudes laika EUR 1276,00 – saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam.

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Pretendentam jāiesniedz:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • motivācijas vēstule;
 • izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 • pieteikuma anketa.

Dokumenti ar norādi “Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības  Centrālās pārvaldes Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vakanci “Ceļu inženieris”” līdz 2023. gada 15.februāra plkst.14.00 jānosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv vai aizlīmētā aploksnē līdz 2023. gada 15.februārim plkst.14.00 jāievieto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, LV-4601, vai jāiesniedz Rēzeknes novada pašvaldības Centrālajā pārvaldē,  Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, 17. kabinetā.

Kontaktinformācija:

 • nodaļas vadītājs Andris Koļčs, 64607170, (prombūtnes laikā - Andris Stafeckis)

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus un atbilstību kvalifikācijas prasībām. Uz otro kārtu – pretendentu teorētisko zināšanu pārbaudi / darba interviju - tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Maltas apvienības pārvalde” (reģ. Nr. 40900027426, adrese: Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Maltas apvienības pārvalde” vadītāja vietnieku plānošanas un īpašumu apsaimniekošanas jautājumos amatu.

Tiek izsludināts atklāts konkurss uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Maltas apvienības pārvalde” vadītāja vietnieku plānošanas un īpašumu apsaimniekošanas jautājumos amatu. Amata kandidātiem jāatbilst šādām prasībām:

 1. augstākā izglītība;
 2. vēlama 3 (triju) gadu darba pieredze pašvaldības institūcijā vai valsts pārvaldē, ja ir augstākā izglītība;
 3. nepieciešamas plašas normatīvo aktu zināšanas un spēja tajos orientēties, kā arī prasme veikt tiesību aktu analīzi un piemērošanu;
 4. jāpārzina pašvaldības darbība, tās organizatoriskā struktūra un pārvaldes sistēma;
 5. racionāla darba organizācijas prasme, sistematizācijas prasme, spēja identificēt kļūdas un nekavējoties tās novērst;
 6. prasme lietot praksē teorētiskās zināšanas;
 7. prasme strādāt ar datoru, informācijas tehnoloģijām, kā arī ar biroja tehniku;
 8. prasme strādāt ar elektroniskajām dokumentu vadības sistēmām;
 9. labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 10. augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta un precizitāte;
 11. valsts valodas prasme augstākajā pakāpē;
 12. nevainojama reputācija.

Pamatdarba atalgojums pārbaudes laikā EUR 1672,00

Pamatdarba atalgojums  pēc pārbaudes laika EUR 1760,00– saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam.

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Amata kandidātiem līdz 2023. gada 17. februāra plkst. 14.00 jāiesniedz Maltas apvienības pārvaldes lietvedei 3. kab., Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630, vai jānosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai arī var iesniegt elektroniski nosūtot uz e-pastu maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv šādus dokumentus:

 1. motivācijas vēstuli;
 2. profesionālās darbības aprakstu (CV);
 3. pieteikuma anketu;
 4. izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 5. Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas apvienības pārvalde” attīstības koncepciju (ne vairāk kā viena A4 formāta lapaspuse);
 6. likumā noteiktajā gadījumā, dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams amata pienākumu veikšanai.

Kontaktinformācija 27870687. Amata kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē amata kandidātu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – amata kandidātu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi un darba interviju - tiek uzaicināti tie amata kandidāti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Rēzeknes novada pašvaldības Sociālais dienests (reģ.Nr. 40900003729, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Sociālā dienesta struktūrvienības “Sociālā atbalsta centra “Cerība”” sociālā rehabilitētāja amatu.

Prasības pretendentam:
• pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība - sociālā rehabilitētāja kvalifikācija vai otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darba jomā;
• specifiskās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā;
• ļoti labas komunikācijas un motivēšanas spējas;
• spēja patstāvīgi pildīt amata pienākumus un pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros;
• komunikabilitāte, prasme strādāt stresa situācijā, spēja analizēt kritiskas situācijas;
• teicamas valsts valodas zināšanas un krievu valodas zināšanas saziņas līmenī;
• labas iemaņas darbā ar datoru vairākās programmās, prasme strādāt ar biroja tehniku.

Pamatdarba atalgojums EUR 723

Normāls darba laiks, pilna slodze

Pretendentam jāiesniedz:
• amatam motivētu pieteikumu;
• profesionālās darbības aprakstu (CV);
• izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
• papildizglītības apliecinošu dokumentu kopijas

Pretendentiem iesniegt dokumentus Rēzeknes novada pašvaldības Sociālajā dienestā, Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, 11. kabinetā, vai sūtīt uz e-pastu: socialais.dienests@rezeknesnovads.lv, (ar norādi „Konkursam uz sociālā rehabilitētāja amatu”) pieteikumu.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2023. gada 6. februārim (ieskaitot), pēc šī termiņa saņemtie pieteikumi netiek vērtēti.

Rēzeknes novada pašvaldības Sociālais dienests (reģ.Nr. 40900003729, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Sociālā dienesta struktūrvienības grupu mājas “Pilcene” vadītāja – sociālā darbinieka amatu.

Prasības pretendentam:

 • augstākā izglītība sociālā darba jomā;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vēlamas vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmes profesionālai darbībai nepieciešamā apjomā;
 • vismaz 3 gadu pieredze sociālajā darbā
 • par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze darbā ar personām ar garīga rakstura traucējumiem;
 • iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
 • izpratne par pašvaldības funkcijām un pienākumiem iedzīvotāju sociālās aizsardzības, sociālo pakalpojumu sniegšanas jomā;
 • labas darba organizācijas un vadības prasmes, spēja strādāt komandā, organizēt darbu, lai sasniegtu struktūrvienības mērķus;
 • labas iemaņas darbā ar MS Office programmām;
 • spēja veidot pozitīvas attiecības, prasme konfliktu risināšanā, labas komunikācijas prasmes, psiholoģiska noturība stresa situācijās;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Pamatdarba atalgojums EUR 950,00

Amata apraksts -  atrodams pašvaldības mājas lapā.

Pretendentam jāiesniedz:

 • motivētu pieteikumu;
 • dzīves gaitas aprakstu (Curriculum Vitae);
 • izglītību un papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • citus dokumentus, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi;
 • redzējumu Grupas mājas darbības organizēšanu un attīstības prioritātēm tuvākajos 2 (divos) gados, turpmāko attīstības virzību, problēmām un risinājumiem (ne vairāk kā divas A4 formāta lapaspuses).

Pieteikumu ar norādi "Grupu mājas “Pilcene” vadītājs/sociālais darbinieks”  noteiktajā termiņā iesniegt Rēzeknes novada pašvaldības Sociālajā dienestā,  Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, 11. kabinetā, vai sūtīt uz e-pastu: socialais.dienests@rezeknesnovads.lv, (ar norādi- Konkursam uz Grupu mājas “Pilcene” vadītāja/sociālā darbinieka amatu)

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2023. gada 16. februārim  (ieskaitot), pēc šī termiņa saņemtie pieteikumi netiek vērtēti.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus un atbilstību kvalifikācijas prasībām. Uz otro kārtu – pretendentu darba interviju - tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Tiek izsludināts atklāts konkurss uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības iestādes "Kultūras un tūrisma pārvalde” vadītāja vietnieka amatu. Amata kandidātiem jāatbilst šādām prasībām:

 1. augstākā izglītība kultūras vadības jomā;
 2. vēlama darba pieredze kultūras vadībā;
 3. vēlama darba pieredze pašvaldības institūcijā vai valsts pārvaldē;
 4. vēlama pieredze Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku un/vai Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku organizēšanā pašvaldības mērogā;
 5. normatīvo aktu zināšanas kultūras centru, bibliotēku, muzeju un tūrisma jomā, spēja tajos orientēties un piemērot tos;
 6. spēja analizēt liela apjoma dokumentus, tajā skaitā juridiskus dokumentus, novērtēt to atbilstību normatīvajam ietvaram;
 7. prasme veikt uzdotos uzdevumus paaugstinātas intensitātes un ierobežota laika apstākļos;
 8. prasme analizēt situāciju un rīcības sekas, atrast piemērotāko risinājumu;
 9. zināšanas par pašvaldības darbību, tās organizatorisko struktūru un pārvaldes sistēmu;
 10. valsts valodas prasme augstākajā pakāpē;
 11. vismaz vienas svešvalodas, kas ir Eiropas Savienības oficiālā valoda, zināšanas;
 12. prasme strādāt ar datoru, informācijas tehnoloģijām, kā arī ar biroja tehniku;
 13. prasme strādāt ar elektroniskajām dokumentu vadības un citām sistēmām;
 14. spēja pilnvērtīgi pielietot lietišķo rakstu valodas stilu ikdienas darbā;
 15. jābūt izpratnei par ētikas normām, jāspēj strādāt komandā, jāspēj plānot un organizēt savu un padoto darbinieku darbu, jāpiemīt radošai un elastīgai domāšanai, iniciatīvai;
 16. jābūt augstai saskarsmes kultūrai, atbildības sajūtai un precizitātei;
 17. nevainojama reputācija.

Pamatdarba atalgojums pārbaudes laikā EUR 1201,75.

Pamatdarba atalgojums  pēc pārbaudes laika EUR 1265,00 – saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam.

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Amata kandidāti līdz 2023. gada 10. februāra plkst. 14.00 ievieto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A, LV-4601, vai nosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai nosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv  šādus dokumentus:

 1. motivācijas vēstuli;
 2. profesionālās darbības aprakstu (CV);
 3. pieteikuma anketu;
 4. izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 5. likumā noteiktajā gadījumā, dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams amata pienākumu veikšanai.

Kontaktinformācija 64607174; 64607202. Amata kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē amata kandidātu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – amata kandidātu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi un darba interviju - tiek uzaicināti tie amata kandidāti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Rēzeknes novada pašvaldība (reģ. Nr.90009112679, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības iestādes "Kultūras un tūrisma pārvalde” vadītāja amatu

Tiek izsludināts atklāts konkurss uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības iestādes "Kultūras un tūrisma pārvalde” vadītāja amatu. Amata kandidātiem jāatbilst šādām prasībām:

 1. augstākā izglītība vai augstākā izglītība kultūras vadības jomā;
 2. 3 (triju) gadu darba pieredze kultūras vadībā, ja ir augstākā izglītība;
 3. 1 (viena) gada darba pieredze kultūras vadībā, ja ir augstākā izglītība kultūras vadības jomā;
 4. vēlama darba pieredze pašvaldības institūcijā vai valsts pārvaldē;
 5. normatīvo aktu zināšanas kultūras centru, bibliotēku, muzeju un tūrisma jomā, spēja tajos orientēties un piemērot tos;
 6. spēja analizēt liela apjoma dokumentus, tajā skaitā juridiskus dokumentus, novērtēt to atbilstību normatīvajam ietvaram;
 7. prasme veikt uzdotos uzdevumus paaugstinātas intensitātes un ierobežota laika apstākļos;
 8. prasme analizēt situāciju un rīcības sekas, atrast piemērotāko risinājumu;
 9. zināšanas par pašvaldības darbību, tās organizatorisko struktūru un pārvaldes sistēmu;
 10. valsts valodas prasme augstākajā pakāpē;
 11. vismaz vienas svešvalodas, kas ir Eiropas Savienības oficiālā valoda, zināšanas;
 12. prasme strādāt ar datoru, informācijas tehnoloģijām, kā arī ar biroja tehniku;
 13. prasme strādāt ar elektroniskajām dokumentu vadības un citām sistēmām;
 14. spēja pilnvērtīgi pielietot lietišķo rakstu valodas stilu ikdienas darbā;
 15. jābūt izpratnei par ētikas normām, jāspēj strādāt komandā, jāspēj plānot un organizēt savu un padoto darbinieku darbu, jāpiemīt radošai un elestīgai domāšanai, iniciatīvai,
 16. jābūt augstai saskarsmes kultūrai, atbildības sajūtai un precizitātei,
 17. nevainojama reputācija.

Pamatdarba atalgojums pārbaudes laikā EUR 1401,25.

Pamatdarba atalgojums  pēc pārbaudes laika EUR 1475,00 – saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam.

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Amata kandidāti līdz 2023. gada 10. februāra plkst. 14.00 ievieto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A, LV-4601, vai nosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai nosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv  šādus dokumentus:

 1. motivācijas vēstuli;
 2. profesionālās darbības aprakstu (CV);
 3. pieteikuma anketu;
 4. izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 5. Rēzeknes novada pašvaldības Kultūras un tūrisma pārvaldes attīstības koncepciju (ne vairāk kā viena A4 formāta lapaspuse);
 6. likumā noteiktajā gadījumā, dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams amata pienākumu veikšanai.

Kontaktinformācija 64607174; 64607202. Amata kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē amata kandidātu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – amata kandidātu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi un darba interviju - tiek uzaicināti tie amata kandidāti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Rēzeknes novada pašvaldības (reģ. Nr.90009112679) Centrālās pārvaldes Nekustamā īpašuma pārvaldības dienests aicina darbā nekustamā īpašuma tiesiskās reģistrācijas speciālistu

Tiek izsludināts atklāts konkurss uz vakanto nekustamā īpašuma tiesiskās reģistrācijas speciālista amatu. Amata pretendentam jāatbilst šādām prasībām:

 1. augstākā izglītība;
 2. par priekšrocību tiks uzskatīta 2. līmeņa augstākā izglītība vai izglītība tiesību zinātnēs;
 3. par priekšrocību tiks uzskatīta vismaz 3 mēnešu darba pieredze pēdējo 5 gadu laikā saistībā ar nekustamo īpašumu formēšanu, pārvaldību vai īpašumtiesību nostiprināšanu;
 4. par priekšrocību tiks uzskatīta darba pieredze valsts vai pašvaldību institūcijās vairāk par 1 gadu pēdējo 5 gadu laikā;
 5. par priekšrocību tiks uzskatīta darba pieredze darbā ar Valsts informācijas sistēmām pēdējo 5 gadu laikā;
 6. jāpārzina nekustamā īpašuma formēšanas un īpašumtiesību nostiprināšanas procesi un gaita, tos reglamentējošie normatīvie akti;
 7. jāspēj orientēties Nekustamā īpašuma valsts kadastra sistēmas datos;
 8. jāspēj orientēties zemesgrāmatu nodalījumos ietvertajā informācijā;
 9. jāpārzina dokumentu izstrādes principi, to noformēšana un uzglabāšana;
 10. valsts valodas zināšanas atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 11. spēja pilnvērtīgi pielietot lietišķo rakstu valodas stilu ikdienas darbā;
 12. labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 13. spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu;
 14. augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta un precizitāte;
 15. nevainojama reputācija;
 16. prasme rīkoties ar informācijas tehnoloģijām, elektroniskajiem saziņas līdzekļiem un biroja tehniku;
 17. labas datora lietošanas prasmes, prasme strādāt ar ofisa programmām (MS Word, MS Excel), spēja ātri apgūt darbu ar pienākumu veikšanai nepieciešamajām speciālajām programmām un sistēmām.

Pamatdarba atalgojums pēc pārbaudes laika ir EUR 1084,00 (saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim), kas tiek korelēts atbilstoši darbinieka novērtējumam. Pārbaudes laikā atalgojums tiek noteikts EUR 1029,80 apmērā.

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas, pieteikuma anketu (atrodama pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv), likumā noteiktajā gadījumā dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams amata pienākumu veikšanai, ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Nekustamā īpašuma pārvaldības dienesta Nekustamā īpašuma tiesiskās reģistrācijas speciālista amatu” līdz 2023.gada 27.janvāra plkst.12.00 jānosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv vai jāievieto pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē. Kontaktinformācija 64607188; 64607202. Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus. Uz otro kārtu – pretendentu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi un darba interviju - tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Rēzeknes novada pašvaldība (reģ. Nr.90009112679, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas automobiļa vadītāja amatu.

Prasības amata pretendentam:

 • Vidējā tehnikā izglītība autotransporta jomā, vai vidējā izglītība ar autovadītāja pieredzi vismaz trīs gadi;
 • Amatam vēlama atbilstoša darba pieredze pašvaldības institūcijā var tikt uzskatīta par priekšrocību;
 • Valsts valodas zināšanas vidējā līmenī (B2), kā arī vēlamas vienas svešvalodas zināšanas;
 • Prasme rīkoties ar elektroniskajiem saziņas līdzekļiem, navigācijas iekārtām un tml.
 • Prasme pielietot tehniskās zināšanas autotransporta jomā, autotransporta uzbūves un svarīgāko agregātu (mezglu) darbības principu pārzināšana. Auto paneļa indikatīvo rādītāju atpazīšana un spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus par autotransporta tālāku ekspluatāciju sakarā ar kontrolpaneļa rādījumiem.
 • Komunikabilitāte, augsta saskarsmes kultūra, spēja izdarīt objektīvus, pamatotus secinājumus un patstāvīgi savas kompetences ietvaros pieņemt lēmumus;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Pamatdarba atalgojums  pārbaudes laikā EUR 4,43 EUR/h, kas atbilst mēnešalgai 707,75 EUR. Pamatdarba atalgojums  pēc pārbaudes laika 4,66 EUR/h, kas atbilst mēnešalgai 745,60 EUR – saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam.

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Pretendentam jāiesniedz:

 • pieteikuma anketu;
 • profesionālās darbības aprakstu (CV);
 • motivācijas vēstuli;
 • izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas.

Dokumenti ar norādi “Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības  Centrālās pārvaldes Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vakanci “Automobiļa vadītājs”” līdz 2023. gada 27. janvāra plkst. 12.00 jānosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv vai aizlīmētā aploksnē līdz 2023. gada 27. janvārim plkst. 12.00 jāievieto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, LV-4601, vai jāiesniedz Rēzeknes novada pašvaldības Centrālajā pārvaldē,  Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, 17. kabinetā.

Kontaktinformācija:

 • nodaļas vadītājs Andris Koļčs, 64607170

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus un atbilstību kvalifikācijas prasībām. Uz otro kārtu – pretendentu praktisko pārbaudi / darba interviju - tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Rēzeknes novada pašvaldība (reģ. Nr.90009112679, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas būvinženiera amatu.

Prasības amata pretendentam:

 • Augstākā izglītība;
 • Amatam vēlama atbilstoša darba pieredze valsts vai pašvaldības institūcijā vismaz 2 (divi) gadi;
 • Pieredze darbā būvniecības jomā, būvuzraudzībā, tāmju sagatavošanā, darbs ar dažādiem valsts reģistriem tai skaitā (BIS sistēmu) datu bāzēm,  kas izšķiroties par pretendenta atbilstību, var tikt uzskatīta par priekšrocību kā arī pieredze iepirkumu darba organizēšanā un veikšanā;
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, kā arī vēlamas vienas svešvalodas zināšanas;
 • Prasme rīkoties ar informācijas tehnoloģijām, elektroniskajiem saziņas līdzekļiem un biroja tehniku.
 • Prasme būvinženiera darba veikšanai nepieciešamo normatīvo aktu sagatavošanā pārzināšanā un spēja patstāvīgi plānot, organizēt un kontrolēt savu darbu īsā un ilgstošā laika periodā;
 • Komunikabilitāte, augsta saskarsmes kultūra, spēja izdarīt objektīvus, pamatotus secinājumus un patstāvīgi pieņemt lēmumus;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Pamatdarba atalgojums  pārbaudes laikā EUR 1212,20

Pamatdarba atalgojums  pēc pārbaudes laika EUR 1276,00 – saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam.

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Pretendentam jāiesniedz:

 • pieteikuma anketu;
 • profesionālās darbības aprakstu (CV);
 • motivācijas vēstuli;
 • izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas.

Dokumenti ar norādi “Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības  Centrālās pārvaldes Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vakanci “Būvinženieris”” līdz 2023. gada 25. janvāra plkst. 12.00 jānosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv vai aizlīmētā aploksnē līdz 2023. gada 25. janvārim plkst.12.00 jāievieto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, LV-4601, vai jāiesniedz Rēzeknes novada pašvaldības Centrālajā pārvaldē,  Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, 17. kabinetā.

Kontaktinformācija:

 • nodaļas vadītājs Andris Koļčs, 64607170, (prombūtnes laikā - Andris Stafeckis)

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus un atbilstību kvalifikācijas prasībām. Uz otro kārtu – pretendentu teorētisko zināšanu pārbaudi / darba interviju - tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Rēzeknes novada pašvaldība (reģ. Nr.90009112679, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas ceļu inženiera amatu.

Prasības amata pretendentam:

 • Augstākā izglītība.
 • Amatam vēlama atbilstoša darba pieredze valsts vai pašvaldības institūcijā, kas var tikt uzskatīta par priekšrocību.
 • Teicamas valsts valodas un vēlamas svešvalodas zināšanas.
 • Spēja patstāvīgi iegūt informāciju ceļu būvniecības, autoceļu ikdienas un periodiskās uzturēšanas, autoceļu (ielu, tiltu) uzturēšanas tehnoloģiju attīstības, kā arī satiksmes organizācijas jautājumos.
 • Spēja izstrādāt ar ceļu un ielu infrastruktūras attīstību un uzturēšanu saistīto dokumentāciju (satiksmes organizācijas shēmas, tehniskās specifikācijas utt.).
 • Spēja plānot, koordinēt un vadīt pašvaldības autoceļu un ielu infrastruktūras attīstības un uzturēšanas darbus.
 • Spēja organizēt darba izpildi, patstāvīgi pilnveidot amata kompetenci.
 • Spēja kontrolēt ceļu infrastruktūras projektēšanas, satiksmes organizācijas, būvniecības un uzturēšanas pakalpojumu sniedzēju saistību izpildi.
 • Iemaņas budžeta plāna sastādīšanā un tā izpildes organizēšanā.
 • Labas komunikācijas spējas, augsta atbildības sajūta, precizitāte un spēja strādāt komandā.
 • Teicamas datorlietošanas prasmes (programmas MS Word, Excel, AutoCad, QGIS).
 • Iniciatīva, analītiska domāšana, spēja konstatēt problēmu un piedāvāt tās risināšanas variantus.
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Pamatdarba atalgojums  pārbaudes laikā EUR 1212,20

Pamatdarba atalgojums  pēc pārbaudes laika EUR 1276,00 – saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu A līmenim, Darbiniekam – atbilstoši novērtējumam.

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Pretendentam jāiesniedz:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • motivācijas vēstule;
 • izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 • pieteikuma anketa.

Dokumenti ar norādi “Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības  Centrālās pārvaldes Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vakanci “Ceļu inženieris”” līdz 2023. gada 24.janvāra plkst.14.00 jānosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv vai aizlīmētā aploksnē līdz 2023. gada 24.janvārim plkst.14.00 jāievieto Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, LV-4601, vai jāiesniedz Rēzeknes novada pašvaldības Centrālajā pārvaldē,  Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, 17. kabinetā.

Kontaktinformācija:

 • nodaļas vadītājs Andris Koļčs, 64607170, (prombūtnes laikā - Andris Stafeckis)

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus un atbilstību kvalifikācijas prasībām. Uz otro kārtu – pretendentu teorētisko zināšanu pārbaudi / darba interviju - tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā (atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv) izvirzītajām prasībām.

Tiek izsludināts atklāts konkurss uz vakanto personāla speciālista amatu. Amata pretendentam jāatbilst šādām prasībām:

 • augstākā izglītība, vēlams personāla vadības jomā vai tiesību zinātnēs;
 • par priekšrocību tiks uzskatīta darba pieredze pēdējo 15 gadu laikā personāla vadības jomā vairāk par 1 gadu;
 • par priekšrocību tiks uzskatīta darba pieredze pēdējo 15 gadu laikā valsts vai pašvaldību institūcijās vairāk par 6 mēnešiem;
 • par priekšrocību tiks uzskatīta darba pieredze pēdējo 5 gadu laikā ar datu bāzēm un informācijas sistēmām vairāk par 1 gadu;
 • zināšanas par pašvaldības darbību, tās organizatorisko struktūru un pārvaldes sistēmu, par darba tiesību normatīvajiem aktiem un spēja tajos orientēties;
 • zināšanas par dokumentu izstrādi, noformēšanu un uzglabāšanu;
 • valsts valodas zināšanas atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vēlams vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī;
 • prasme rīkoties ar informācijas tehnoloģijām, elektroniskajiem saziņas līdzekļiem un biroja tehniku;
 • prasme strādāt ar datoru, elektroniskajām personāla un dokumentu vadības sistēmām, e-pastu;
 • par priekšrocību tiks uzskatīta iegūtā papildizglītība informācijas tehnoloģiju praktiskās pielietošanas jomā – darbs ar datu bāzēm, informācijas sistēmām;
 • spēja pilnvērtīgi pielietot lietišķo rakstu valodas stilu ikdienas darbā;
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta un precizitāte;
 • spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu;
 • nevainojama reputācija.

Pamatdarba atalgojums EUR 1049,75 pārbaudes laikā, pēc pārbaudes laika EUR 1105.

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas, pieteikuma anketu (atrodama pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv), likumā noteiktajā gadījumā dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams amata pienākumu veikšanai, ar norādi „Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Juridiskās un lietvedības nodaļas personāla speciālista amatu” līdz 2023. gada 16. janvāra plkst. 12.00 jānosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv vai līdz 2023. gada 16. janvāra plkst. 12.00 jāievieto pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē. Kontaktinformācija 64607200; 64607202. Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija i