Izsludināts 2024. gada uzņēmējdarbības projektu konkurss uzņēmumu radīšanai un attīstīšanai

27.03.2024

Business

Rēzeknes novada pašvaldība izsludina projektu konkursu "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai Rēzeknes novadā".  Konkursa mērķis ir iedvesmot aktīvai rīcībai un atbalstīt iniciatīvas, kas atbilst ilgtspējīgas uzņēmējdarbības pamatprincipiem, nodrošina jaunu darba vietu radīšanu, inovatīvu, ar paaugstinātu pievienoto vērtību produktu un pakalpojumu veidošanu, kas veicinātu jaunas vai esošas saimnieciskās darbības attīstību vai dažādošanu.

Kopējais pieejamais atbalsta apmērs 2024. gada konkursā ir 100 000,00 EUR, maksimālais apmērs vienam projektam – 5000,00 EUR, kooperatīvajām sabiedrībām 10 000,00 EUR. Papildu finansējumu var saņemt vides pieejamības nodrošināšanai 2000,00 EUR.

Projekta iesniedzēja līdzfinansējums nav mazāks par 20% no projektā pieteiktās kopējās summas.

Projektu pieteikumu iesniegšanas laiks: no 2024. gada 21. marta līdz 22. aprīlim, pl.16.30.

Projektu iesniegt iespējams:

 • klātienē (2 izdrukas eksemplāros) – Rēzeknes novada pašvaldībā, Atbrīvošanas alejā 95A, 3. st. 25. kab. (saskaņojot ar projektu konkursa kontaktpersonu)
 • elektroniski (vienā eksemplārā) – parakstot ar drošu elektronisko parakstu (eParaksts) un nosūtot uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv

Natural and legal persons who:

 • plāno veikt saimniecisko darbību (projekta apstiprināšanas gadījumā būs jāreģistrē kāda no saimnieciskās darbības veikšanas formām).
 • uzsākušas saimniecisko darbību, bet vēl nav noslēgts finanšu gads un kuru neto apgrozījums pēdējo sešu mēnešu laikā nepārsniedz 15 000,00 EUR.
 • veic saimniecisko darbību un kuru neto apgrozījums iepriekšējā noslēgtajā gadā nepārsniedz 30 000,00 EUR.
 • Finansējums netiek piešķirts personām, kurām nodokļu parādi pārsniedz 150,00 EUR projekta pieteikuma iesniegšanas brīdī.
 • saimnieciskās darbības vietas faktiskā adrese ir Rēzeknes novada administratīvā teritorija.
 • Atbalsts netiek sniegts pretendentiem, kuri saņēmuši Rēzeknes novada pašvaldības finansējumu 2022. un 2023. gada projektu konkursā "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai Rēzeknes novadā".
 • One applicant may submit only one project application.

Eligible costs:

 • Inventāra, iekārtu iegāde (piegādes un uzstādīšanas izmaksas var tikt iekļautas cenā), ar kuru palīdzību produkts tiks ražots, pārstrādāts, šķirots, celts, pārvietots (izņemot nolikuma 3.14.1. punktā atrunātos transportlīdzekļus), sagatavots uzglabāšanai, iepakots, uzglabāts vai arī tiks sniegts pakalpojums,
 • the acquisition of a manufacturing or service process requires the purchase of specific computer software;
 • purchase of office machinery where the costs do not exceed 10% of the total amount of the project, except where the computer hardware is necessary to ensure the production or service delivery process;
 • building materials for the establishment and/or repair of manufacturing or service facilities,
 • VAT if the aid applicant is not registered in the register of TAXABLE persons.

Non-assisted sectors:

 • international transport,
 • the provision of gambling services,
 • retail trade, with the exception of the establishment of specialised trading venues for the disposal of domestic products;
 • wholesale trade,
 • manufacture or sale of alcohol and tobacco products (excluding small alcoholic beverages),
 • financial intermediation services,
 • šaujamieroču un munīcijas ražošana vai tirdzniecība (izņemot izklaidei paredzēto aktivitāšu ieročus - loku, arbaletu u.tml.)
 • Atbalsts netiek piešķirts nozarēm un darbībām (skat. Nolikuma 1. pielikumu), kuras minētas Eiropas Komisijas 2023. gada 13. decembra Regulā (ES) Nr. 2023/2831  par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – Komisijas regula Nr. 2023/2831) 1. panta 1. punktā. Ja atbalsta pretendents darbojas arī nozarēs, kas minētas Komisijas Regulas Nr. 2023/2831  1. panta 1. punkta  a), b), c) vai d) apakšpunktā, tas atbilstoši Komisijas regulas Nr. 2023/2831 1. panta 2. punktam nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nošķiršanu no tām darbībām, kurām piešķirts de minimis atbalsts, nodrošinot, ka darbības minētajās nozarēs negūst labumu no piešķirtā atbalsta.*

*explanation: the primary production of agricultural products is not supported, including the agricultural activities necessary for the preparation of the animal or plant product for the first sale. In turn, the processing of agricultural products resulting in the production of other products for heating, smoking, preserving, maturing, drying, picking, extraction, extrusion or several of these processes as a result of a substantial change in the original nature of the product is the processing of products which must be supported in the project.

The fisheries and aquaculture sector is also not supported and activities related to exports to third countries or Member States.

More information on the draft competition rules.

Konsultācijas var saņemt pie uzņēmējdarbības attīstības speciālistes telefoniski, e-pastā, attālināti vai tiekoties personīgi vizītes laiku un vietu, iepriekš saskaņojot.

Liana Speech: Tel. 25740422, e-mail: liana.runca@rezeknesnovads.lv, Rezekne Municipality Development Specialist

Click to Listen highlighted Text!