Finanšu komitejas sēde (09.02.2023.)

Publicēts: 06.02.2023

Atjaunots: 14.02.2023

RĒZEKNES NOVADA DOMES
FINANŠU KOMITEJAS
DARBA KĀRTĪBA
2023. gada 9. februārī
(Rēzeknē, plkst.10.40)

 1. Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības Ceļu fonda padomes sastāvā.
 2. Par grozījumiem komisijas Ukrainas civiliedzīvotāju primāri sniedzamā atbalsta – izmitināšanas perioda noteikšanai sastāvā.
 3. Par Rēzeknes novada pašvaldības līdzdalības saglabāšanu SIA “ALAAS” atkritumu savākšanas, pārvadāšanas un šķirošanas jomā.
 4. Par līguma par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rēzeknes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā noslēgšanu ar SIA “ALAAS”.
 5. Par 2023.gada 6.janvāra tiesas sprieduma izpildi administratīvajā lietā Nr.A420173516 par labvēlīga administratīvā akta izdošanu J.A.
 6. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2023.gada 19.janvāra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu - apvienību pārvalžu - amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu” 1.pielikumā „Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu apvienības pārvalde” amatu un mēnešalgu saraksts”.
 7. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2023.gada 19.janvāra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu - apvienību pārvalžu - amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu” 2.pielikumā „Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas apvienības pārvalde” amatu un mēnešalgu saraksts”.
 8. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2023.gada 19.janvāra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldības iestādes – Kultūras un tūrisma pārvalde – amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu” 1.pielikumā „Kultūras un tūrisma pārvaldes amatu un mēnešalgu saraksts”.
 9. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2022.gada 15.decembra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu - apvienību pārvalžu - amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu” 4.pielikumā „Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas apvienības pārvalde” amatu un mēnešalgu saraksts”.
 10. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2023.gada 19.janvāra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu - apvienību pārvalžu - amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu” 4.pielikumā „Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas apvienības pārvalde” amatu un mēnešalgu saraksts”.
 11. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2023.gada 19.janvāra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu - apvienību pārvalžu - amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu” 3.pielikumā „Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu apvienības pārvalde” amatu un mēnešalgu saraksts”.
 12. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2022.gada 15.decembra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldības sociālo iestāžu amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu” 2.pielikumā „Rēzeknes novada sociālās aprūpes centra amatu un mēnešalgu saraksts”.
 13. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2023.gada 19.janvāra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu - apvienību pārvalžu - amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu” 5.pielikumā „Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Viļānu apvienības pārvalde” amatu un mēnešalgu saraksts”.
 14. Par pabalsta daļas piešķiršanu bijušajai Griškānu pagasta padomes priekšsēdētājai I.G.
 15. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Mežaine” Stružānu pagastā, pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
 16. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Lagūnu kolni”, Viļānu pagastā, pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
 17. Par piekrišanu nekustamā īpašuma iegūšanai M.L. īpašumā Maltas pagastā.
 18. Par dzīvokļu īpašumu reģistrāciju zemesgrāmatā.
 19. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, telpas daļas nomas līguma noslēgšanu.
 20. Par nekustamā īpašuma nomas līguma izbeigšanu ar SIA “Pērles Resto” Lūznavas pagastā.
 21. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Audriņu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 22. Par nekustamā īpašuma, kas atrodas Miera iela (..), Čornajas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 23. Par nekustamā īpašuma "Atpūta Griškāni (..)” Griškānu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 24. Par nekustamā īpašuma “Atpūta Griškāni (..)”, Griškānu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 25. Par nekustamā īpašuma “Atpūta Griškāni (..)” Griškānu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 26. Par nekustamā īpašuma, kas atrodas Zaļā iela (..), Sakstagala pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 27. Par nekustamā īpašuma ”(..)”, Vērēmu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 28. Par nekustamā īpašuma, kas atrodas Lauku ielā (..), Viļānos, Rēzeknes novadā, nosacītas cenas apstiprināšanu.
 29. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Bērzgales pagastā, nodošanu atsavināšanai J. R.
 30. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Kantinieku pagastā, nodošanu atsavināšanai P.V.
 31. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Jaunatnes iela (..), Puša, Pušas pagastā, nodošanu atsavināšanai R.S.
 32. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Parka ielā (..), Vecružinā, Silmalas pagastā, nodošanu atsavināšanai T.J.
 33. Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā (.), Viļānos, Rēzeknes novadā, nodošanu atsavināšanai.
 34. Par izmaksu apstiprināšanu pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2023.gadā.
 35. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7894 002 **** iznomāšanu un zemes nomas līguma noslēgšanu ar A.P. Strūžānu pagastā.
 36. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7894 002 **** iznomāšanu un zemes nomas līguma noslēgšanu ar V.R. Strūžānu pagastā.
 37. Par 2011.gada 29.novembra zemes nomas līguma Nr.8-8.1/1588 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līgumu izteikšanu jaunā redakcijā Gaigalavas pagastā.
 38. Par 2012.gada 2.maija zemes nomas līguma Nr.8-8.1/663 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līgumu izteikšanu jaunā redakcijā Gaigalavas pagastā.
 39. Par 2012.gada 1.jūnija zemes nomas līguma Nr. 8-7.1/865 darbības termiņa pagarināšanu, līguma grozījumiem un zemes nomas līgumu izteikšanu jaunā redakcijā Gaigalavas pagastā.
 40. Par grozījumiem 2013.gada 14.februāra zemes nomas līgumā Nr.216, līguma darbības termiņa pagarināšanu un izteikšanu jaunā redakcijā ar N.Č. Audriņu pagastā.
 41. Par 2009.gada 28.maija zemes nomas tipveida līguma Nr.47 grozījumiem ar R.V. Dricānu pagastā.
 42. Par 2014.gada 20.februāra Lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.15 darbības izbeigšanu ar A.V. Viļānu pagastā.
 43. Par medību platību tiesību nodošanu mednieku un makšķernieku biedrībai “Piekūns”, Stružānu pagastā, un 2019.gada augusta līguma par medību tiesību nodošanu Nr.8.18/630 grozījumiem.
 44. Par medību tiesību nodošanu mednieku biedrībai “KŅAVA”, Viļānu un Sokolku pagastā.
 45. Par projekta “Elektroautobusa iegāde Rēzeknes novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
Click to listen highlighted text!