Finanšu komitejas sēde (09.03.2023.)

Publicēts: 06.03.2023

Atjaunots: 27.04.2023

RĒZEKNES NOVADA DOMES
FINANŠU KOMITEJAS
DARBA KĀRTĪBA
2023. gada 9. martā
(Rēzeknē, plkst. 11.10)

1. Par Rēzeknes novada pašvaldības nolikuma "Par budžeta projektu sastādīšanu un iesniegšanu izskatīšanai domei" apstiprināšanu.
2. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības nolikumā „Par atlīdzību Rēzeknes novada pašvaldībā”.
3. Par izpilddirektora darba novērtēšanu.
4. Par izpilddirektora vietnieka darba novērtēšanu.
5. Par naudas līdzekļu piešķiršanu Rēzeknes novada speciālai pamatskolai.
6. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Ozollauks”, Ozolmuižas pagastā, pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
7. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Krācītes”, Viļānu pagastā, pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Saliņas”, Lendžu pagastā, pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
9. Par dzīvokļu īpašumu reģistrāciju zemesgrāmatā.
10. Par nekustamā īpašuma, kas atrodas Franča Trasuna ielā (..), Maltā, Maltas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
11. Par nekustamā īpašuma, kas atrodas “(..)", Sakstagala pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
12. Par nekustamā īpašuma „(..)”, Nautrēnu pagastā, nodošanu atsavināšanai V.G.
13. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Brīvības ielā (..), Viļānos, nodošanu atsavināšanai V.C.
14. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Brīvības ielā (..), Viļānos, nodošanu atsavināšanai V.L.
15. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Brīvības ielā (..), Viļānos, nodošanu atsavināšanai V.Š.
16. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Celtnieku ielā (..), Viļānos, nodošanu atsavināšanai R.D.
17. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Celtnieku ielā (..), Viļānos, nodošanu atsavināšanai M.K.
18. Par nekustamā īpašuma, kas atrodas Dārzu ielā (..), Viļānos, Rēzeknes novads, nodošanu atsavināšanai A.C.
19. Par samaksas samazināšanu A.T. par īpašumā piešķirto zemi Silmalas pagastā.
20. Par medību tiesību nodošanu mednieku biedrībai “Nautrēni”, Nautrēnu pagastā.
21. Informatīvais ziņojums par dalību projektā “Proaktīva pārrobežu sadarbība novatoriskām, iekļaujošām vecumdienām”.
22. Informatīvais ziņojums par dalību projektā “ManorCraft”.

Click to listen highlighted text!