Finanšu komitejas sēde (17.04.2023.)

Publicēts: 11.04.2023

Atjaunots: 19.04.2023

RĒZEKNES NOVADA DOMES
FINANŠU KOMITEJAS
DARBA KĀRTĪBA
2023. gada 17. aprīlī
(Rēzeknē, plkst. 13.00)

 1. Par Rēzeknes novada pašvaldības Arhīva nolikuma izdošanu.
 2. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2023. gada 20. aprīļa noteikumu Nr.13 „Par prasībām, pieņemot darbā jaunos darbiniekus Rēzeknes novada pašvaldībā” izdošanu.
 3. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2023. gada 20. aprīļa noteikumu Nr.14 „Par personāla atlases kārtību Rēzeknes novada pašvaldībā” izdošanu.
 4. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2023. gada 20. aprīļa noteikumu Nr.15 „Dokumentu un arhīva pārvaldības kārtība Rēzeknes novada pašvaldībā” izdošanu.
 5. Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības Ceļu fonda padomes sastāvā.
 6. Par valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda apakšprogrammas “Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām)” izlietojuma programmām 2023. – 2025. gadam.
 7. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2022. gada 15. decembra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldības iestādes - Centrālā administrācija - amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu” 1.pielikumā „Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās administrācijas amatu un mēnešalgu saraksts”.
 8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Sīļupe” Dricānu pagastā pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
 9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Lakstīgalas”, Ozolmuižas pagastā, pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
 10. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Olūts”, Ozolmuižas pagastā, pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
 11. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Zīmeļu kolns”, Ozolmuižas pagastā, pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
 12. Par piekrišanu nekustamā īpašuma iegūšanai T.G. īpašumā Maltas pagastā.
 13. Par piekrišanu nekustamā īpašuma iegūšanai I.L. īpašumā Vērēmu pagastā.
 14. Par nekustamā īpašuma nomas līguma izbeigšanu ar VAS “Latvijas Pasts”, Čornajas pagastā.
 15. Par nekustamā īpašuma nomas līguma izbeigšanu ar VAS “Latvijas Pasts”, Ilzeskalna pagastā.
 16. Par dzīvokļu īpašumu reģistrāciju zemesgrāmatā.
 17. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas “6”-(..), Nagļi, Nagļu pagastā, nosacītas cenas apstiprināšanu.
 18. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Nautrēnu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 19. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Jaunatnes ielā (..), Pušā, Pušas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 20. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Pušas pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu.
 21. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Parka (..), Vecružinā, Silmalas pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu.
 22. Par nekustamā īpašuma “(..)”, kas atrodas Stoļerovas pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu.
 23. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Audriņu pagastā, nodošanu atsavināšanai D.L.
 24. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Čornajas pagastā nodošanu atsavināšanai A.K.
 25. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Feimaņu pagastā, nodošanu atsavināšanā A.K.
 26. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Lendžu pagastā nodošanu atsavināšanai A.P.
 27. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Kalnu ielā (..), Maltā, Maltas pagastā, nodošanu atsavināšanai H.A.
 28. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Stacijas ielā (..), Maltā, Maltas pagastā, nodošanu atsavināšanai S.B.
 29. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Nautrēnu pagastā, nodošanu atsavināšanai J.L.
 30. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Nautrēnu pagastā, nodošanu atsavināšanai A.S.
 31. Par nekustamā īpašuma, kas atrodas "(..)", Ozolaines pagastā, nodošanu atsavināšanai I.M.
 32. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Viļānu pagasts, Rēzeknes novads, nodošanu atsavināšanai I.E.
 33. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Brīvības ielā (..), Viļānos, nodošanu atsavināšanai A.S.
 34. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Celtnieku ielā (..), Viļānos, nodošanu atsavināšanai J.B.
 35. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Celtnieku ielā (..), Viļānos, nodošanu atsavināšanai J.I.
 36. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Mehanizatoru ielā (..), Viļānos, nodošanu atsavināšanai I.P.
 37. Par ēdināšanas pakalpojuma maksas apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības Viļānu vidusskolā Veselības un sociālās aprūpes centra “Viļāni” klientu ēdināšanai.
 38. Par atsevišķu Rēzeknes novada pašvaldības apvienību pārvalžu sniegto maksas pakalpojumu un to izcenojumu atzīšanu par spēku zaudējušiem.
 39. Par bezcerīgā debitora parāda norakstīšanu Dricānu apvienības pārvaldē.
 40. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 007 **** iznomāšanu un zemes nomas līguma noslēgšanu ar S.D. Dricānu pagastā.
 41. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6876 003 **** iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar V.T. Nautrēnu pagastā.
 42. Par 2013.gada 15.marta zemes nomas līguma Nr. 8-7.1/1044 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līgumu izteikšanu jaunā redakcijā.
 43. Par 2023.gada prioritārā investīciju projekta “Modernas, energoefektīvas sporta halles būvniecība” īstenošanu.
 44. Par ERAF projekta “Rēznas pamatskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu.
 45. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 31. augusta lēmuma “Par ēdināšanas pakalpojuma maksas apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs” pielikumā Nr.1.
 46. Informatīvais ziņojums par SIA «Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums» darbību 2022.gadā.
 47. Informatīvais ziņojums par SIA "VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS" darbību 2022.gadā.
 48. Informatīvais ziņojums par SIA "VIĻĀNU SILTUMS" darbību 2022.gadā.
Click to listen highlighted text!