Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēde (23.02.2023.)

Publicēts: 21.02.2023

Atjaunots: 06.03.2023

RĒZEKNES NOVADA DOMES

TAUTSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS JAUTĀJUMU

KOMITEJAS DARBA KĀRTĪBA

2023.gada 23.februārī

(Rēzeknē, plkst.9:20)

 1. Par Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada kopīgo plānošanas dokumentu 1.redakciju nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
 2. Par dalību “Interreg Latvijas – Lietuvas programmas” pārrobežu sadarbības projektā.
 3. Par pašvaldības īpašumā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980070025 Viļānu pagastā daļas nodošanu apbūvei.
 4. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2012.gada 20.septembra lēmumā “Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām nekustamā īpašuma tiesiskā valdījumā esošām zemes vienībām un ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Maltas pagastā”.
 5. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 005 0477 piekritību pašvaldībai Dricānu pagastā.
 6. Par īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78760020088 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Ozolaines pagastā.
 7. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0272 Čornajas pagastā.
 8. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7850 003 0230 Dricānu pagastā.
 9. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7862 013 0087, 7862 013 0098 Kaunatas pagastā.
 10. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai Maltas pagastā.
 11. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7872 006 0093 Mākoņkalna pagastā.
 12. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7876 001 0845 Ozolaines pagastā.
 13. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai Ozolaines pagastā.
 14. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7888 002 0112 Silmalas pagastā.
 15. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 012 0360 sadali Silmalas pagastā.
 16. Par ceļa servitūta nodibināšanu pašvaldībai piekritīgajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7850 006 **** ar I.K. Dricānu pagastā.
 17. Par ceļa servitūta nodibināšanu pašvaldībai piekritīgajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7850 006 **** ar J.K. Dricānu pagastā.
 18. Par ceļa servitūta nodibināšanu pašvaldībai piekritīgajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7850 006 **** ar D.V. Dricānu pagastā.
 19. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “(..)”, Audriņu pagastā.
 20. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “(..)”, Ozolaines pagastā.
 21. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “(..)”, Sakstagala pagastā.
 22. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu M.R. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7860 004 **** Kantinieku pagastā.
 23. Informatīvais ziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7856 004 0428 Sprūževas ciemā iespējamo izmantošanu mobilo sakaru torņa būvniecībai.
 24. Informatīvais ziņojums par Administratīvās inspekcijas darbu 2022.gadā.
Click to listen highlighted text!