Projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” aktivitātes

08.01.2021

Izglītība

Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības.

2020./2021. mācību gadā Rēzeknes novada pašvaldībā 12 vispārizglītojošās skolās turpinās Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” aktivitātes.

2020./ 2021. mācību gada I semestrī atbalsta pasākumi tika nodrošināti 186 izglītojamiem.

Visbiežāk projekta ietvaros sniegtais atbalsts ir saistīts ar dažāda veida konsultācijām – gan mācību priekšmetu konsultācijas, gan dažādu iesaistīto speciālistu, piemēram, skolas psihologs, klases audzinātājs u.c., konsultatīvais atbalsts.

Aplūkojot mācību priekšmetus, kuros skolēniem tika sniegts atbalsts 2020./2021. mācību gada I semestrī izglītības iestādēs – pirmajā vietā ir latviešu valoda. Otrajā vietā, sniegto konsultāciju stundu skaita ziņā, – matemātikā. Trešajā vietā ierindojas angļu valodas konsultācijas.

Visbiežāk minētais risks, kas kļuvis par iemeslu skolēna iesaistīšanai projektā, ir ar mācību vidi un izglītības iestādi saistītais risks, kas sevī ietver grūtības mācību satura apguvē, zemus mācību sasniegumus, iekavētā mācību satura apguvi, uzvedības problēmas un valodas barjeru.

Kā atzīst vecāki, kuru bērni ir iesaistīti projektā un saņem atbalstu, dalība projektā palīdz bērnam uzlabot sekmes un apgūt mācību vielu. Daļa vecāku norāda, ka komunikācija par projekta aktivitātēm ar bērniem ir pozitīvi iespaidojusi kopējo komunikāciju ar bērnu vai aizbilstamo.

Projekta ietvaros skolēni var iesaistīties arī Jaunatnes iniciatīvu projektos, kas, izmantojot dažādas neformālās izglītības aktivitātes, palīdz uzrunāt un atbalstīt priekšlaicīga mācību pārtraukšanas riska grupas jauniešus.

Vairāk par projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” iespējams uzzināt www.pumpurs.lv.

Sagatavoja:

Lilija Šodnaka,
“Pumpurs” projekta koordinatore

 

Click to listen highlighted text!