Projekts “Green palette v.2.0.” pilnveido pašvaldību darbu ilgtspējīgākai vides pārvaldībai

27.12.2023

Projekti

2023. gada aprīlī biedrība “Eiroreģions “Pleskava, Livonija”” kopā ar 4 sadarbības partneriem: Balvu novada pašvaldību, Ludzas novada pašvaldību, Smiltenes novada pašvaldību un Rēzeknes novada pašvaldības Viļānu apvienības pārvaldi uzsāka projekta LVIII-058 “Kopīgās projektu “Zaļā palete un “Nattour” aktivitātes vides pārvaldībā”, akronīms “Green palette v.2.0.” īstenošanu. Projektā “Green palette v.2.0.” ir apvienoti divi Pārrobežu sadarbības programmas projekti, kas tik īstenoti iepriekšējās kārtās – projekts “Zaļā palete”, kur vadošais partneris bija biedrība “Eiroreģions “Pleskava, Livonija”” un projekts “Nattour”, kuru vadīja Ludzas novada pašvaldība.

Projekts “Green palette v.2.0.” tiek īstenots līdz 2023. gada 31. decembrim ar mērķi nostiprināt iepriekšējos abos projektos sasniegtos rezultātus un izplatītu veiksmīgāko iegūto pieredzi vides pārvaldības jomā pašvaldībās un veicinātu plašākas sabiedrības izpratni par dabas nozīmi.

Vispārējais projekta “Green palette v.2.0.” mērķis ir paaugstināt ieinteresēto personu un iedzīvotāju zināšanu līmeni par dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, iesaistot dažādas mērķa grupas daudzveidīgās aktivitātēs. Galvenie projekta sasniedzamie rezultāti:

  1. pilnveidotas piecas dažādas iniciatīvas dabas resursu ilgtspējīgas izmantošanas veicināšanai 4 partneru pašvaldībās: ugunsdrošības uzlabošana vietējā pašvaldības līmenī; zaļā domāšana un atkritumu samazināšanas veicināšana; pārdomāta vietējo ūdenstilpju apsaimniekošana; “zaļā dzīvesveida” un vides izglītības veicināšana; plašākas sabiedrības izpratnes veicināšana par dabas nozīmi;
  2. vismaz 300 personas aktīvi iesaistītas vides un izpratnes par vidi veicināšanas pasākumos.

Projektā “Green palette v.2.0.” biedrība “Eiroreģions “Pleskava, Livonija”” kā vadošais partneris organizēja divus pieredzes apmaiņas pasākumus projekta partneriem Igaunijā – par pārdomātu un ilgtspējīgu vietējo ūdenstilpju apsaimniekošanu un par brīvprātīgo ugunsdzēsēju kustības organizēšanu.

Rēzeknes novada pašvaldības Viļānu apvienības pārvaldes projekta ietvaros īstenoja 20 dažādas aktivitātes, izmantojot projektā iegādāto inventāru, kas saistītas ar “zaļā dzīvesveida” un vides izglītības veicināšanu, īpaši akcentējot atkritumu samazināšanas nozīmi ikviena iedzīvotāja dzīvē, kā arī izglītojot par atkritumu šķirošanu.

Balvu novada pašvaldības projekta aktivitātes un pasākumi ir vērsti un ugunsdrošības vides uzlabošanu pašvaldības teritorijā un brīvprātīgo ugunsdzēsēju kustības attīstību, kas pamatojas iepriekšējā projekta “Green palette” veiksmīgajos rezultātos. Projekta gaitā organizēti 2 semināri un meistarklase par ugunsdrošību, kā arī ar iegādāto inventāru stiprināta brīvprātīgo ugunsdzēsēju kopienas attīstība novadā.

Ludzas novada pašvaldība īstenoja 7 pasākumus, kas vērsti uz dabas izglītību, “zaļo” domāšanu un plašākas sabiedrības izpratnes veicināšana par dabas nozīmi, to pārdomāti iekļaujot arī tūrismā. Projekta rezultātā izdota brošūra “Pārgājienu un dabas takas Ludzas novadā” un organizēti 4 pārgājieni Kļešņīku purvā, izmantojot projektā iegādāto inventāru.

Smiltenes novada pašvaldība projekta ietvaros izstrādājusi tehnisko plānu Tiltlejas ezeram, kā arī, ir papildinājuši esošo infrastruktūru pie pašvaldības teritorijā esošajiem ezeriem ar informatīvām zīmēm par Smiltenes novada ezeriem un upēm, glābšanas riņķu statīviem un zviļņiem. Šīs aktivitātes sasniedz vienu no projekta tematiskajām iniciatīvām - pārdomāta vietējo ūdenstilpju apsaimniekošana. Arī Smiltenes novada iedzīvotājiem bija iespēja piedalīties izglītojošajā pasākumā un uzlabot savas zināšanas par “zaļo domāšanu”, atkritumu samazināšanu un vides ilgtspēju.

Kopumā visi projekta partneri no jūnija līdz novembrim organizēja 31 dažāda veida pasākumu (seminārus, meistarklases, pārgājienus, pieredzes apmaiņas braucienus), kuros kopumā piedalījās gandrīz 1000 dalībnieki.

Projekta īstenošanas laiks – no 2023. gada 16. aprīla līdz 2023. gada 31. decembrim. Projekta kopējais budžets – 296 479 EUR, projekta līdzfinansējums Pārrobežu sadarbības programmas 2014 – 2020. gadam – 266 831,10.

Informāciju sagatavoja:
Ineta Bordāne
Biedrība “Eiroreģions “Pleskava, Livonija””
projekta vadītāja asistente

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild biedrība “Eiroreģions “Pleskava, Livonija”” un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.
Projekts
Green palette v.2.0.” tiek īstenots Pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība.

Click to listen highlighted text!