Paldies par darbu pedagogiem karjeras konsultantiem

Kopš 2017. gada desmit Rēzeknes novada skolas bija iesaistītas kā izmēģinājumskolas Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, kura ietvaros skolēniem tika sniegts mērķtiecīgs karjeras atbalsts — pasākumu kopums, kas ietvēra informācijas, karjeras izglītības un individuālo konsultāciju pieejamību izglītojamajiem karjeras mērķu noteikšanai un plānošanai. Karjeras atbalsts ievērojamai daļai absolventu rādīja izvēles virzienus  saistībā ar izglītību un darbu, kas ir sarežģīts process mūsdienu mainīgajā pasaulē. Domājot par savu nākotni, tiecoties uz mērķi, ikvienam jaunietim bija,  ir un būs  svarīgi rast atbildes uz jautājumiem- Kas es esmu? Ko es vēlos? Kā to sasniegt?  Bieži vien atbildes uz šiem jautājumiem nebija  atrastas pat īsi pirms skolas beigšanas eksāmeniem, kad jāizdara karjeras izvēle par labu kādai profesijai. Ne mazāk svarīgi saprast un nodefinēt savus nākotnes plānus bija tiem, kuri plānoja iegūt vidējo izglītību, jo arī izvēļu “grozs” prasa  redzējumu par nākotni, savu prasmju, spēju un talantu izvērtēšanu.

Piecarpus gadu laikā Rēzeknes novadā karjeras atbalstu sniedza pedagogi karjeras konsultanti: Edgars Jukna, Ināra Mežatuča, Santa Vorkale,  Maruta Krasnobaja, Dace Zagorska, Renāte Stikāne. Projektā šo gadu laikā  pedagogi karjeras konsultanti veica  visdažādākos pienākumus- organizēja izzinošus, uz karjeras izvēli vērstus pasākumus, rīkoja un vadīja tematiskās nodarbības grupām, sniedza individuālās konsultācijas 7.-12. klašu izglītojamajiem, kopā ar mācību priekšmetu skolotājiem izstrādāja stundu plānus, kuru sasniedzamajos rezultātos iekļāva skolēnu karjeras vadības prasmju pilnveidi un vadīja šīs stundas. Protams, lai stiprinātu  pedagogu karjeras konsultantu kapacitāti, nepārtraukti notika pašizglītošanās, supervīzijas un profesionālās pilnveides kursi. Paldies visiem pedagogiem karjeras konsultantiem  par paveikto darbu, par ieguldījumu skolēnu nākotnē.

 

Projekta koordinatore Elita Opincāne

Click to listen highlighted text!