Rēzeknes novada domes sēde (02.03.2023.)

Publicēts: 27.02.2023

Atjaunots: 07.03.2023

RĒZEKNES NOVADA DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA
2023. gada 2. martā
(Rēzeknē, plkst. 10.00)

1. Par Maltas vidusskolas reorganizāciju, likvidējot tās struktūrvienību Liepu pamatskola.
2. Par Rēzeknes novada pašvaldības Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskolas reorganizāciju.
3. Par Dekšāru pamatskolas likvidāciju.
4. Par Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pirmsskolas izglītības iestādes likvidāciju.
5. Par Rēzeknes novada pašvaldības Strūžānu pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” likvidāciju.
6. Par Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada kopīgo plānošanas dokumentu 1.redakciju nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
7. Par 2020.gada 16.jūlija līguma ar SIA “Strūžānu siltums” par pašvaldības dzīvojamā fonda pārvaldīšanu un apsaimniekošanu termiņa pagarināšanu.
8. Par 2020.gada 16.jūlija līguma ar Pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu – komunālās saimniecības uzņēmums” par pašvaldības dzīvojamā fonda pārvaldīšanu un apsaimniekošanu termiņa pagarināšanu.
9. Par apvienību pārvalžu vadītāju pilnvarošanu.
10. Par Rēzeknes novada pašvaldības līdzdalību SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums” attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanu.
11. Par Rēzeknes novada pašvaldības pastāvīgo kustamas mantas un nekustamā īpašuma atsavināšanas, arī atsavināšanas izsoles kārtībā, telpu un zemes nomas tiesību izsoles komisiju izveidošanu.
12. Par pabalsta daļas piešķiršanu bijušajam Rēzeknes rajona Viļānu pilsētas domes priekšsēdētājam J.T.
13. Par pašvaldības īpašumā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980070025 Viļānu pagastā daļas nodošanu apbūvei.
14. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Latgalīte 1”, Čornajas pagastā, elektroniskās izsoles atzīšanu par nenotikušu.
15. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Latgale 3”, Čornajas pagastā, elektroniskās izsoles atzīšanu par nenotikušu.
16. Par piekrišanu nekustamā īpašuma iegūšanai A.N. īpašumā Ozolaines pagastā.
17. Par dzīvokļu īpašumu reģistrāciju zemesgrāmatā.
18. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Čornajas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
19. Par nekustamā īpašuma, kas atrodas Uzvara (..), Ozolaines pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
20. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Smilšu ielā (..), Strūžānos, Stružānu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
21. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Stružānu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu
22. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Mehanizatoru ielā (..), Viļānos, Rēzeknes novadā, nosacītas cenas apstiprināšanu.
23. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2023.gada 19.janvāra lēmumā „Par nekustamā īpašuma “(..)”, Lūznavas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu”.
24. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Nautrēnu pagastā, nodošanu atsavināšanā J.B.
25. Par nekustamā īpašuma “(..)” Nautrēnu pagastā, nodošanu atsavināšanai P.N.
26. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Nautrēnu pagastā, nodošanu atsavināšanai P.N.
27. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Nautrēnu pagastā, nodošanu atsavināšanai P.N.
28. Par nekustamā īpašuma, kas atrodas Daina (..), Ozolaines pagastā, nodošanu atsavināšanai Ļ.P.
29. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Pušas pagastā, nodošanu atsavināšanā M.Z.
30. Par nekustamā īpašuma ‘’(..)’’, Silmalas pagastā, nodošanu atsavināšanai A.B.
31. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Stoļerovas pagastā, nodošanu atsavināšanai V.A.
32. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Stoļerovas pagastā, nodošanu atsavināšanai Z.G.
33. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Brīvības ielā (..), Viļānos, nodošanu atsavināšanai A.Č.
34. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Rīgas ielā (..), Viļānos, nodošanu atsavināšanai J.I.
35. Par dzīvokļa īpašuma, Nākotnes ielā (..), Viļānos, nodošanu atsavināšanai Ņ.K.
36. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Celtnieku ielā (..), Viļānos, nodošanu atsavināšanai R.S.
37. Par izglītojamo ēdināšanas izdevumu apmaksu ārpus izglītības iestādes organizētajos pasākumos.
38. Par elektroenerģijas piegādes maksas apstiprināšanu Vērēmu pagastā.
39. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Gaigalavas pagastā.
40. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Kantinieku pagastā.
41. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Nagļu pagastā.
42. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Ozolmuižas pagastā.
43. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Rikavas pagastā.
44. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Sakstagala pagastā.
45. Par bezcerīgā debitora parāda norakstīšanu Rēzeknes novada pašvaldības Centrālajā pārvaldē.
46. Par bezcerīgā debitora parāda norakstīšanu Rēzeknes novada pašvaldības Maltas apvienības pārvaldē.
47. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu RSEZ SIA "IRBIS Technology".
48. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu RSEZ SIA „NewFuels”
49. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu RSEZ AS „Rēzeknes dzirnavnieks”.
50. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu RSEZ SIA "VEREMS"
51. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2012.gada 20.septembra lēmumā “Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām nekustamā īpašuma tiesiskā valdījumā esošām zemes vienībām un ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Maltas pagastā”.
52. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 005 0477 piekritību pašvaldībai Dricānu pagastā.
53. Par īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78760020088 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Ozolaines pagastā.
54. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0272 Čornajas pagastā.
55. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7850 003 0230 Dricānu pagastā.
56. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7862 013 0087, 7862 013 0098 Kaunatas pagastā.
57. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai Maltas pagastā.
58. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7872 006 0093 Mākoņkalna pagastā.
59. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7876 001 0845 Ozolaines pagastā.
60. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai Ozolaines pagastā.
61. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7888 002 0112 Silmalas pagastā.
62. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 012 0360 sadali Silmalas pagastā.
63. Par ceļa servitūta nodibināšanu pašvaldībai piekritīgajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7850 006 **** ar I.K. Dricānu pagastā.
64. Par ceļa servitūta nodibināšanu pašvaldībai piekritīgajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7850 006 **** ar J. K. Dricānu pagastā.
65. Par ceļa servitūta nodibināšanu pašvaldībai piekritīgajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7850 006 **** ar D.V. Dricānu pagastā.
66. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “(..)”, Audriņu pagastā.
67. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “(..)”, Ozolaines pagastā.
68. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “(..)”, Sakstagala pagastā.
69. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu M.R. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7860 004 **** Kantinieku pagastā.
70. Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 001 0223 nomas tiesību izsoli Maltas pagastā.
71. Par 2012.gada 9.jūlija zemes nomas līguma Nr.8-7.1/1126 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līgumu izteikšanu jaunā redakcijā.
72. Par medību tiesību nodošanu mednieku biedrībai “DORA”, Ilzeskalna un Nautrēnu pagastā.
73. Par medību tiesību nodošanu mednieku klubam “Silagaiļs”, Stoļerovas pagastā.
74. Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu A.R. Dricānu pagastā.
75. Par dalību “Interreg Latvijas – Lietuvas programmas” pārrobežu sadarbības projektā.

Click to listen highlighted text!