Rēzeknes novada domes sēde (03.11.2022.)

Publicēts: 31.10.2022

Atjaunots: 08.11.2022

RĒZEKNES NOVADA DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA

 1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2022.gada 3.novembra saistošos noteikumus Nr.60 „Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs” izdošanu.
 2. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2022.gada 3.novembra saistošo noteikumu Nr.61 "Par Rēzeknes novada pašvaldības 2022.gada 21.jūlija saistošo noteikumu Nr.56 “Rēzeknes novada Viļānu apvienības teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā" izdošanu.
 3. Par izdoto Rēzeknes novada pašvaldības 2021.gada 15.jūlija saistošo noteikumu Nr.4 „Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs” atcelšanu.
 4. Par Rēzeknes novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijas nolikuma apstiprināšanu.
 5. Par Kārtības, kādā valsts amatpersona paziņo par savu atrašanos interešu konflikta situācijā un kārtības, kādā interešu konflikta situācijā esošās valsts amatpersonas funkcijas nodod izpildei citai valsts amatpersonai apstiprināšanu.
 6. Par deputātu Zigfrīda Lukaševiča, Guntras Kuzminas-Juknas un Staņislava Šķestera ievēlēšanu Rēzeknes novada domes pastāvīgajās komitejās.
 7. Par grozījumu izdarīšanu Rēzeknes novada domes 2022.gada 15.septembra lēmumā “Par Rēzeknes novada pašvaldības Veselības un sociālās aprūpes centra “Viļāni” amatu un mēnešalgu apstiprināšanu”.
 8. Par atzinības izteikšanu Latvijas Republikas proklamēšanas 104. gadadienā.
 9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Satekas”, Kaunatas pagastā, pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
 10. Par dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā Silmalas pagastā.
 11. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma izbeigšanu ar Nodrošinājuma valsts aģentūru Viļānu pilsētā.
 12. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Dricānu pagastā, nodošanu atsavināšanai zemnieku saimniecībai “Strautiņi”.
 13. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Gaigalavas pagastā, nodošanu atsavināšanai A.A.
 14. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Rāznas ielā (..), Kaunatā, Kaunatas pagastā, nodošanu atsavināšanai A.Č.
 15. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Ozolaines pagastā, nodošanu atsavināšanai Laimai V.Š.
 16. Par naudas līdzekļu piešķiršanu Rēzeknes novada pašvaldības iestādei "Rēzeknes novada speciālā pamatskola".
 17. Par izmaksu apstiprināšanu pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no 2022.gada 1.septembra līdz 2022.gada 31.decembrim.
 18. Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības iestādes "Maltas apvienības pārvalde" struktūrvienībā "Silmalas pagasta pārvalde".
 19. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Ozolaines pagastā.
 20. Par pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas cenrāža apstiprināšanu Nautrēnu apvienības pārvaldes pagastos.
 21. Par Baļinovas ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2023.gadam.
 22. Par Ciskodu (Tiskādu) ezera zvejas limitu sadali komerciālajai zvejai 2023.gadam.
 23. Par Idzipoles ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2023.gadam.
 24. Par Ilzas ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2023.gadam.
 25. Par Lielā Kiuriņa ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2023.gadam.
 26. Par Lubāna ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2023.gadam.
 27. Par Pušas ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2023.gadam.
 28. Par Rāznas ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2023.gadam.
 29. Par Soloja ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2023.gadam.
 30. Par Stiebrāja ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2023.gadam.
 31. Par Umaņu ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2023.gadam.
 32. Par Viraudas ezera (Mākoņkalna pagasts) zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2023.gadam.
 33. Par Adamovas ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2023.gadam.
 34. Par Černostes ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2023.gadam.
 35. Par Feimaņu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2023.gadam.
 36. Par Kauguru ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2023.gadam.
 37. Par Micānu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2023.gadam.
 38. Par Pušas ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2023.gadam.
 39. Par Sedzera ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2023.gadam.
 40. Par Viraudas ezera (Lendžu pagasts) zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2023.gadam.
 41. Par Viraudas ezera (Mākoņkalna pagasts) zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2023.gadam.
 42. Par Zeltiņu (Labvārža) ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2023.gadam.
 43. Par īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 006 0189 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un zemes robežu pārkārtošanu Ozolaines pagastā.
 44. Par īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7888 001 0286, 7888 001 0283 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un zemes vienību apvienošanu Silmalas pagastā.
 45. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7854 007 0182, 7854 007 0335, 7854 007 0097 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, robežu precizēšanu un starpgabala statusa noteikšana Gaigalavas pagastā.
 46. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 001 1011 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Ozolaines pagastā.
 47. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7878 002 0235 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Ozolmuižas pagastā.
 48. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6876 001 0085, 6874 003 0218 Nautrēnu pagastā.
 49. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7850 006 0077, 7850 006 0088 apvienošanu un starpgabala statusa noteikšanu Dricānu pagastā.
 50. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7888 005 0091, 7888 005 0092 apvienošanu Silmalas pagastā.
 51. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 001 0016 sadali Silmalas pagastā.
 52. Par mantojamās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 003 **** sadali Kaunatas pagastā.
 53. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam "(..)" Čornajas pagastā.
 54. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam "(..)", Ozolaines pagastā.
 55. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam "(..)" Sakstagala pagastā.
 56. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 008 **** iznomāšanu un zemes nomas līguma noslēgšanu ar A.K. Dricānu pagastā.
 57. Par 2012.gada 25. jūlija zemes nomas līguma Nr. 8-7.1/1277 darbības termiņa pagarināšanu ar V.Č. un zemes nomas līgumu izteikšanu jaunā redakcijā Dricānu pagastā.
Click to listen highlighted text!