Rēzeknes novada domes sēde (16.02.2023.)

Publicēts: 13.02.2023

Atjaunots: 21.02.2023

RĒZEKNES NOVADA DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA
2023. gada 16. februārī
(Rēzeknē, plkst.10.00)

 1. Par grozījumu Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā.
 2. Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijas nolikumā.
 3. Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības Ceļu fonda padomes sastāvā.
 4. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības Komunālo jautājumu komisijas sastāvā.
 5. Par grozījumiem Medību koordinācijas komisijas sastāvā.
 6. Par grozījumiem komisijas Ukrainas civiliedzīvotāju primāri sniedzamā atbalsta – izmitināšanas perioda noteikšanai sastāvā.
 7. Par Rēzeknes novada pašvaldības līdzdalības saglabāšanu SIA “ALAAS” atkritumu savākšanas, pārvadāšanas un šķirošanas jomā.
 8. Par līguma par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rēzeknes novada .
 9. Par 2023. gada 6. janvāra tiesas sprieduma izpildi administratīvajā lietā Nr. A420173516 par labvēlīga administratīvā akta izdošanu J.A.
 10. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2023. gada 19. janvāra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu - apvienību pārvalžu - amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu” 1. pielikumā „Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu apvienības pārvalde” amatu un mēnešalgu saraksts”.
 11. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2023. gada 19. janvāra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu - apvienību pārvalžu - amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu” 2. pielikumā „Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas apvienības pārvalde” amatu un mēnešalgu saraksts”.
 12. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2023. gada 19. janvāra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldības iestādes – Kultūras un tūrisma pārvalde – amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu” 1. pielikumā „Kultūras un tūrisma pārvaldes amatu un mēnešalgu saraksts”.
 13. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2022. gada 15. decembra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu - apvienību pārvalžu - amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu” 4. pielikumā „Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas apvienības pārvalde” amatu un mēnešalgu saraksts”.
 14. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2023. gada 19. janvāra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu - apvienību pārvalžu - amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu” 4. pielikumā „Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas apvienības pārvalde” amatu un mēnešalgu saraksts”.
 15. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2023. gada 19. janvāra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu - apvienību pārvalžu - amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu” 3. pielikumā „Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu apvienības pārvalde” amatu un mēnešalgu saraksts”.
 16. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2022. gada 15. decembra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldības sociālo iestāžu amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu” 2. pielikumā „Rēzeknes novada sociālās aprūpes centra amatu un mēnešalgu saraksts”.
 17. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2023. gada 19. janvāra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu - apvienību pārvalžu - amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu” 5. pielikumā „Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Viļānu apvienības pārvalde” amatu un mēnešalgu saraksts”.
 18. Par pabalsta daļas piešķiršanu bijušajai Griškānu pagasta padomes priekšsēdētājai I.G.
 19. Par kļūdas labojumu Rēzeknes novada domes 2023. gada 19. janvāra lēmumā Nr. 111 "Par ielu nosaukumu pārdēvēšanu Maltas, Stružānu un Vērēmu pagastos".
 20. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Mežaine”, Stružānu pagastā, pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
 21. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Lagūnu kolni”, Viļānu pagastā, pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
 22. Par pašvaldības kustamās mantas - vieglā pasažieru transportlīdzekļa VW TRANSPORTER izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 23. Par piekrišanu nekustamā īpašuma iegūšanai M.L. īpašumā Maltas pagastā
 24. Par dzīvokļu īpašumu reģistrāciju zemesgrāmatā.
 25. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, telpas daļas nomas līguma noslēgšanu.
 26. Par nekustamā īpašuma nomas līguma izbeigšanu ar SIA “Pērles Resto”, Lūznavas pagastā.
 27. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Audriņu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 28. Par nekustamā īpašuma, kas atrodas Miera iela (..), Čornajas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 29. Par nekustamā īpašuma "Atpūta Griškāni (..)”, Griškānu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 30. Par nekustamā īpašuma “Atpūta Griškāni (..)”, Griškānu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 31. Par nekustamā īpašuma “Atpūta Griškāni (..)”, Griškānu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 32. Par nekustamā īpašuma, kas atrodas Zaļā iela (..), Sakstagala pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 33. Par nekustamā īpašuma ”(..)”, Vērēmu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 34. Par nekustamā īpašuma, kas atrodas Lauku ielā (..), Viļānos, Rēzeknes novadā, nosacītas cenas apstiprināšanu.
 35. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Bērzgales pagastā, nodošanu atsavināšanai J.R.
 36. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Kantinieku pagastā, nodošanu atsavināšanai P.V.
 37. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Jaunatnes iela (..), Puša, Pušas pagastā, nodošanu atsavināšanai R.S.
 38. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Parka ielā (..), Vecružinā, Silmalas pagastā, nodošanu atsavināšanai T.J.
 39. Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā (..), Viļānos, Rēzeknes novadā, nodošanu atsavināšanai.
 40. Par izmaksu apstiprināšanu pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2023.gadā.
 41. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Čornajas pagastā.
 42. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Griškānu pagastā.
 43. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Kaunatas pagastā.
 44. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Mākoņkalna pagastā.
 45. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Stoļerovas pagastā.
 46. Par Veselības un sociālās aprūpes centrā “Viļāni” maksas pakalpojumu apstiprināšanu.
 47. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2009. gada 29. decembra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldībai piekrītošajām apbūvētām un neapbūvētām zemes vienībām, valstij piekritīgajām apbūvētajām un neapbūvētajām zemes vienībām un zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai” pielikuma sarakstā Nr.4 Dricānu pagastā.
 48. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2009. gada 29. decembra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldībai piekrītošajām apbūvētām un neapbūvētām zemes vienībām, valstij piekritīgajām apbūvētajām un neapbūvētajām zemes vienībām un zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai” pielikuma sarakstā Nr.6 Gaigalavas pagastā.
 49. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2009. gada 29. decembra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldībai piekrītošajām apbūvētām un neapbūvētām zemes vienībām, valstij piekritīgajām apbūvētajām un neapbūvētajām zemes vienībām un zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai” pielikuma sarakstā Nr. 20 Rikavas pagastā.
 50. Par īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 012 0425 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un zemes vienību apvienošanu Kaunatas pagastā.
 51. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 004 0009 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un zemes robežu precizēšanu Gaigalavas pagastā.
 52. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 006 0097 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Gaigalavas pagastā.
 53. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 012 0162 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un zemes vienību apvienošanu Kaunatas pagastā.
 54. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7850 003 0308 Dricānu pagastā.
 55. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7862 002 0138, 7862 002 0213, 7862 005 0098, 7862 006 0114, 7862 012 0029, 7862 012 0304 Kaunatas pagastā.
 56. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7872 006 0107 Mākoņkalna pagastā.
 57. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7872 002 0073, 7872 002 0174 apvienošanu un starpgabala statusa noteikšanu Mākoņkalna pagastā.
 58. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7852 009 0094 sadali Feimaņu pagastā.
 59. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 008 0141 sadali un starpgabala statusa noteikšanu Gaigalavas pagastā.
 60. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7874 004 0100 sadali Nagļu pagastā.
 61. Par ceļa servitūta nodibināšanu pašvaldībai piekritīgajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7850 008 **** ar M.K. Dricānu pagastā.
 62. Par ceļa servitūta nodibināšanu pašvaldībai piekritīgajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7850 008 **** ar D.S. Dricānu pagastā.
 63. Par ceļa servitūta nodibināšanu pašvaldībai piekritīgajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7896 004 **** ar A.Z. Vērēmu pagastā.
 64. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “(..)”, Lendžu pagastā.
 65. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam "(..)", Ozolmuižas pagastā.
 66. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “(..)”, Viļānu pagastā, Rēzeknes novadā.
 67. Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Rēzeknes novada domes 2022. gada 15. decembra lēmumā „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam "(..)", Griškānu pagastā.
 68. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7894 002 **** iznomāšanu un zemes nomas līguma noslēgšanu ar A.P. Strūžānu pagastā.
 69. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7894 002 **** iznomāšanu un zemes nomas līguma noslēgšanu ar V.R. Strūžānu pagastā.
 70. Par 2011. gada 29. novembra zemes nomas līguma Nr. 8-8.1/1588 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līgumu izteikšanu jaunā redakcijā Gaigalavas pagastā.
 71. Par 2012. gada 2. maija zemes nomas līguma Nr. 8-8.1/663 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līgumu izteikšanu jaunā redakcijā Gaigalavas pagastā.
 72. Par 2012. gada 1. jūnija zemes nomas līguma Nr. 8-7.1/865 darbības termiņa pagarināšanu, līguma grozījumiem un zemes nomas līgumu izteikšanu jaunā redakcijā Gaigalavas pagastā.
 73. Par grozījumiem 2013. gada 14. februāra zemes nomas līgumā Nr. 216, līguma darbības termiņa pagarināšanu un izteikšanu jaunā redakcijā ar N.Č. Audriņu pagastā.
 74. Par 2009. gada 28. maija zemes nomas tipveida līguma Nr. 47 grozījumiem ar R.V. Dricānu pagastā.
 75. Par 2014. gada 20. februāra Lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr. 15 darbības izbeigšanu ar A.V. Viļānu pagastā.
 76. Par medību platību tiesību nodošanu mednieku un makšķernieku biedrībai “Piekūns” Stružānu pagastā un 2019. gada augusta līguma par medību tiesību nodošanu Nr. 8.18/630 grozījumiem.
 77. Par medību tiesību nodošanu mednieku biedrībai “KŅAVA”, Viļānu un Sokolku pagastā.
 78. Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu G.N. Audriņu pagastā.
 79. Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu R.G. Stružānu pagastā.
 80. Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu I.M. Viļānu pagastā.
 81. Par dzīvojamās telpas maiņas tiesību atzīšanu A.R. Dricānu pagastā.
 82. Par dzīvojamās telpas maiņas tiesību atzīšanu A.K. Stružānu pagastā.
 83. Par dzīvojamās telpas maiņas tiesību atzīšanu A.S. Viļānos.
 84. Par personu izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības pirmās kārtas palīdzības reģistra.
 85. Par personu izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības vispārējas kārtības palīdzības reģistra.
 86. Par projekta “Elektroautobusa iegāde Rēzeknes novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
 87. Par Rēzeknes novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam Investīciju plāna aktualizēšanu un bijušā Viļānu novada attīstības programmas 2015. - 2022. gadam Rīcības un Investīciju plāna aktualizēšanu.
Click to listen highlighted text!