Rēzeknes novada domes sēde (16.03.2023.)

Publicēts: 13.03.2023

Atjaunots: 21.03.2023

RĒZEKNES NOVADA DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA

2023. gada 16. martā

 1. Par Rēzeknes novada pašvaldības nolikuma "Par budžeta projektu sastādīšanu un iesniegšanu izskatīšanai domei" apstiprināšanu.
 2. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības nolikumā „Par atlīdzību Rēzeknes novada pašvaldībā”.
 3. Par grozījumiem Rēzeknes novada sociālās aprūpes centra nolikumā.
 4. Par izpilddirektora darba novērtēšanu.
 5. Par izpilddirektora vietnieka darba novērtēšanu.
 6. Par lēmumu pieņemšanas tiesību nodošanu Rēzeknes novada pašvaldības Sociālajam dienestam.
 7. Par naudas līdzekļu piešķiršanu Rēzeknes novada speciālai pamatskolai.
 8. Par lēmuma pieņemšanu autoceļa V735 Stabulnieki-Sīļukalns-Varakļāni bezatlīdzības nodošanai pašvaldībai un izmaiņām Ceļu autoceļu reģistrā.
 9. Par autoceļa Nr.4004 Šoseja-Kozlovka-Klusā piestātne izslēgšanu no Autoceļu reģistra.
 10. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Ozollauks”, Ozolmuižas pagastā, pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
 11. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Krācītes”, Viļānu pagastā, pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
 12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Saliņas”, Lendžu pagastā, pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
 13. Par pašvaldības nekustamo īpašumu Audriņu pagastā izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 14. Par pašvaldības nekustamo īpašumu Lendžu pagastā izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 15. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “(..)”, Vērēmu pagastā izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 16. Par dzīvokļu īpašumu reģistrāciju zemesgrāmatā.
 17. Par nekustamā īpašuma, kas atrodas Franča Trasuna ielā (..), Maltā, Maltas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 18. Par nekustamā īpašuma, kas atrodas “(..)", Sakstagala pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 19. Par nekustamā īpašuma „(..)”, Nautrēnu pagastā, nodošanu atsavināšanai V.G.
 20. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Brīvības ielā (..), Viļānos, nodošanu atsavināšanai V.C.
 21. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Brīvības ielā (..), Viļānos, nodošanu atsavināšanai V.L.
 22. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Brīvības ielā (..), Viļānos, nodošanu atsavināšanai V.Š.
 23. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Celtnieku ielā (..), Viļānos, nodošanu atsavināšanai R.D.
 24. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Celtnieku ielā (..), Viļānos, nodošanu atsavināšanai M.K.
 25. Par nekustamā īpašuma, kas atrodas Dārzu ielā (..), Viļānos, Rēzeknes novads, nodošanu atsavināšanai A.C.
 26. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Audriņu pagastā.
 27. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Dricānu pagastā.
 28. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Ilzeskalna pagastā.
 29. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Lendžu pagastā.
 30. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Vērēmu pagastā.
 31. Par samaksas samazināšanu A.T. par īpašumā piešķirto zemi Silmalas pagastā.
 32. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2009.gada 29.decembra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldībai piekrītošajām apbūvētām un neapbūvētām zemes vienībām, valstij piekritīgajām apbūvētajām un neapbūvētajām zemes vienībām un zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai” pielikuma sarakstā Nr.22 Silmalas pagastā”.
 33. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2012.gada 19.jūlija lēmumā „ Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām nekustamā īpašuma tiesiskā valdījumā esošām zemes vienībām un ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Feimaņu pagastā”.
 34. Par īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7888 007 0304, 7888 002 0377 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un zemes vienību apvienošanu Silmalas pagastā.
 35. Par īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 002 0306 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un zemes vienības sadali Ozolaines pagastā.
 36. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7876 006 0233, 7876 004 0017 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Ozolaines pagastā.
 37. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7846 003 0374, 7846 003 0375 Čornajas pagastā.
 38. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7850 008 0182 Dricānu pagastā.
 39. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7888 007 0279 un 7888 002 0180 Silmalas pagastā.
 40. Par ceļa servitūta nodibināšanu pašvaldībai piekritīgajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7876 002 **** ar S.B. Ozolaines pagastā.
 41. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “(..)” un “(..)”, Audriņu pagastā.
 42. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam "(..)", Feimaņu pagastā.
 43. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “(..)”, Lūznavas pagastā.
 44. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “(..)”, Mākoņkalna pagastā.
 45. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “(..)”, Nautrēnu pagastā.
 46. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam SIA “Daugavieši” 8, Silmalas pagastā.
 47. Par SIA “ASKO AS” izsniegtās derīgo izrakteņu atļaujas Nr. 5 atcelšanu smilts- grants derīgo izrakteņu atradnē Ismeri- Lipuški.
 48. Par medību tiesību nodošanu mednieku biedrībai “Nautrēni”, Nautrēnu pagastā.
 49. Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu L.R. Bērzgales pagastā.
 50. Par dzīvojamās telpas īres tiesību atzīšanu V.L. Čornajas pagastā.
 51. Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu R.P. Čornajas pagastā.
 52. Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu S.S. Maltas pagastā.
 53. Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu A.K. Vērēmu pagastā.
 54. Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu I.B. Viļānos.
 55. Par dzīvojamās telpas maiņas tiesību atzīšanu V.K. Viļānos.
 56. Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu A.S. Stružānu pagastā.
 57. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu P.J. Stružānu pagastā.
 58. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu A.T. Stružānu pagastā.
 59. Par personu izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības 3.reģistra - pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas apmaiņa pret citu īrējamu pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu.
 60. Par personu izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības vispārējas kārtības palīdzības reģistra.
Click to listen highlighted text!