Rēzeknes novada domes sēde (20.10.2022.)

Publicēts: 17.10.2022

Atjaunots: 25.10.2022

Darba kārtībā:

 

 

1.

Balsojums par darba kārtību

Par Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 20. oktobra saistošo noteikumu Nr.59 „Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2022.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.27 „Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2022.gadam”” izdošanu.

2.

Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības pagaidu administrācijas 2021.gada 15.jūlija lēmumā “Par Rēzeknes novada pašvaldības Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas izveidošanu”.

3.

Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2022.gada 27.janvāra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldības apvienību pārvalžu amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu” 5.pielikumā „Rēzeknes novada pašvaldības Viļānu apvienības pārvaldes amatu un mēnešalgu saraksts”.

4.

Par pašvaldības kustamās mantas- vieglā pasažieru transportlīdzekļa Hyundai Terracan pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.

5.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Apses Lauks”, Dricānu pagastā, pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.

6.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Lauči”, Dricānu pagastā, pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.

7.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Jaundārzs”, Kaunatas pagastā, pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.

8.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Daugaviešu pamatskola”, Silmalas pagastā, pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.

9.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “(..)”, Mākoņkalna pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.

10.

Par pašvaldības nekustamo īpašumu Kaunatas pagastā izsoles rezultātu apstiprināšanu.

11.

Par pašvaldības kustamās mantas cirsmas, kas atrodas nekustamajā īpašumā “(..)”, Stoļerovas pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.

12.

Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma “(..)”, Ozolaines pagastā, daļas iegūšanu pašvaldības īpašumā.

13.

Par pašvaldības nedzīvojamās telpas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai ”Latvijas Sarkanais Krusts”, Audriņu pagastā.

14.

Par telpas daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Viļānu pilsētā Viļānu Mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrībai.

15.

Par Rēzeknes novada pašvaldībai piederošā zemes gabala “(..)”, Kristceļos, Viļānu pagastā, nodošanu dzīvokļu īpašniekiem īpašumā bez atlīdzības.

16.

Par dzīvokļu īpašumu reģistrāciju zemesgrāmatā.

17.

Par piekrišanu nekustamā īpašuma iegūšanai V.T. īpašumā Nautrēnu pagastā.

18.

Par nedzīvojamo telpu nomas līguma laušanu ar biedrību “Iedvesma plus” Viļānu pilsētā.

19.

Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas “(..)”-(..), Aļņos, Dekšāres pagastā, Rēzeknes novadā, nosacītas cenas apstiprināšanu.

20.

Par nekustamā īpašuma “(..)”, Dricānu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.

21.

Par nekustamā īpašuma “(..)”, Dricānu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.

22.

Par nekustamā īpašuma “(..)”, Dricānu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.

23.

Par nekustamā īpašuma “(..)”, Dricānu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.

24.

Par nekustamā īpašuma “(..)”, Griškānu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.

25.

Par nekustamā īpašuma, kas atrodas Tūju iela (..), Stoļerova, Stoļerovas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.

26.

Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Celtnieku ielā (..), Viļānos, Rēzeknes novadā, nosacītas cenas apstiprināšanu.

27.

Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Celtnieku ielā (..), Viļānos, Rēzeknes novadā, nosacītas cenas apstiprināšanu.

28.

Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Celtnieku ielā (..), Viļānos, Rēzeknes novadā, nosacītas cenas apstiprināšanu.

29.

Par nekustamā īpašuma “(..)”, Čornajas pagastā, nodošanu atsavināšanai I.L.

30.

Par nekustamā īpašuma “(..)”, Dricānu pagastā, nodošanu atsavināšanai R.V.

31.

Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Jaunatnes ielā (..), Pušā, Pušas pagastā, nodošanu atsavināšanai G.V.

32.

Par nekustamā īpašuma, kas atrodas Zaļā ielā (..), Ciskādos, Sakstagala pagastā, nodošanu atsavināšanai A.K.

33.

Par naudas līdzekļu piešķiršanu Rēzeknes novada pašvaldības iestādei "Maltas apvienības pārvalde".

34.

Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas apvienības pārvalde” struktūrvienībā “Feimaņu pagasta pārvalde”.

35.

Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7846 009 0106, 7846 009 0184 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, zemes vienību apvienošanu un starpgabala statusa noteikšanu Čornajas pagastā.

36.

Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7860 006 0067, 7860 006 0374 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Kantinieku pagastā.

37.

Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 011 0095 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Kaunatas pagastā.

38.

Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 006 0181 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un starpgabala statusa noteikšanu Lūznavas pagastā.

39.

Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 006 0161 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un starpgabala statusa noteikšanu Ozolaines pagastā.

40.

Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7882 005 0058 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Rikavas pagastā.

41.

Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7892 002 **** reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Stoļerovas pagastā.

42.

Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7894 001 0004 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un zemes vienību apvienošanu Stružānu pagastā.

43.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu S.G. un A.P. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7898 005 **** Viļānu pagastā.

44.

Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7850 007 0029, 7850 006 0085 apvienošanu un starpgabala statusa noteikšanu Dricānu pagastā.

45.

Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7850 004 0044, 7850 004 0147 apvienošanu Dricānu pagastā.

46.

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 008 0043 sadali Silmalas pagastā.

47.

Par mantojamās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 004 **** sadali Silmalas pagastā.

48.

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam "(..)", Gaigalavas pagastā.

49.

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “(..)”, Maltas pagastā.

50.

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “(..)”, Viļānu pagastā, Rēzeknes novadā.

51.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu T.V. uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6874 005 ****, 6874 005 **** Nautrēnu pagastā.

52.

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 001 ****, 7850 001 **** un 7850 001 **** iznomāšanu un zemes nomas līguma noslēgšanu ar A.K. Dricānu pagastā.

53.

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7894 002 **** daļas iznomāšanu un zemes nomas līguma noslēgšanu ar A.S. Strūžānu pagastā.

54.

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7894 002 **** iznomāšanu un zemes nomas līguma noslēgšanu ar O.S. Strūžānu pagastā.

55.

Par 2013.gada 26.aprīļa zemes nomas līguma Nr.220 darbības termiņa pagarināšanu, grozījumiem līgumā un līguma izteikšanu jaunā redakcijā ar J.S. Audriņu pagastā.

56.

Par 2011.gada 13.decembra zemes nomas līguma Nr.8-8.1/1695 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līgumu izteikšanu jaunā redakcijā.

57.

Par 2011.gada 30.decembra zemes nomas līguma Nr.8-8.1/1829 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līgumu izteikšanu jaunā redakcijā.

58.

Par 2009.gada 25. jūnija zemes nomas tipveida līguma Nr.15-1 darbības termiņa izbeigšanu ar A.E. Dricānu pagastā.

59.

Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu Z.Š. Lūznavas pagastā.

60.

Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu F.F. Maltas pagastā.

61.

Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu T.K. Viļānos.

62.

Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu P.V. Viļānos.

63.

Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu A.G. Viļānos.

64.

Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu P.Š. Viļānos.

65.

Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu A.Š. Viļānos.

66.

Par personu izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības 2.reģistra - sociālās dzīvojamās telpas izīrēšanai.

67.

Par personu izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības 3.reģistra - pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas apmaiņa pret citu īrējamu pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu.

68.

Par personu izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības vispārējas kārtības palīdzības reģistra.

69.

Par investīciju projekta “Modernas, energoefektīvas sporta halles būvniecība Viļānos” autoruzraudzības izmaksu sadārdzinājumu un papildus līdzekļu piešķiršanu.

70.

Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2022.gada 21.aprīļa lēmumā Nr.457 “Par projekta “”Lakstīgalu salas” ziemeļaustrumu teritorijas labiekārtošana” apstiprināšanu”.

   

 

Click to listen highlighted text!