Paziņojums par pieņemtajiem lēmumiem saistībā ar Rēzeknes novada teritorijas plānojumu

Jau iepriekšējā gada nogalē ziņojām, ka Rēzeknes novada dome 2020. gada 1. oktobrī pieņēma lēmumu “Par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma gala redakcijas un Vides pārskata apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr. 69 “Rēzeknes novada teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”  protokols Nr. 25, 1.§) izdošanu.

Paziņojums par teritorijas plānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu tika publicēts oficiālajā laikrakstā  “Latvijas Vēstnesis” un līdz ar publikācijas brīdi – 2020. gada 8. oktobri - saistošie noteikumi stājās spēkā.

Atbilstoši likumdošanai, pēc saistošo noteikumu spēkā stāšanās, bija paredzēts 2 mēnešu laiks ikvienai personai iesniegt iesniegumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk tekstā – Ministrija) attiecībā uz apstiprināto teritorijas plānojumu.

2020. gada 11. decembrī Ministrija informēja pašvaldību, ka ir saņemti trīs teritorijas plānojuma apstrīdēšanas iesniegumi no sekojošām personām: Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas  Uzņēmējdarbības  komisijas, SIA “NewFuels” un VAS “Latvijas valsts ceļi”. Ievērojot Teritorijas attīstības plānošanas likuma 27. pantā noteikto pārsūdzēšanas kārtību,  Ministrija,  izskatot saņemtos iesniegumus, izvērtēja Rēzeknes novada teritorijas plānojuma izstrādes procedūru un tā atbilstību normatīvajiem aktiem.

Šī gada 13. janvārī Rēzeknes novada pašvaldībā tika saņemta Ministrijas vēstule (atzinums), kurā norādīts, ka Rēzeknes novada teritorijas plānojuma izstrādes procesā pietiekoši nodrošināta sabiedrības līdzdalība, ievēroti normatīvajos aktos noteiktie termiņi, nav konstatēti teritorijas plānojuma izstrādes procedūras pārkāpumi, kā arī pašvaldība uz personu iesniegumiem un priekšlikumiem, kuri nav ņemti vērā vai ņemti vērā daļēji, atbildes vēstulēs ir sniegusi pietiekošus argumentus un skaidrojumus. Vienlaikus Ministrija norādīja uz atsevišķām neatbilstībām un neprecizitātēm teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos. Lai novērstu šīs neatbilstības, atsevišķi Rēzeknes novada pašvaldības 2020. gada 8. oktobra saistošo noteikumu Nr.69 punkti vai to daļas ir dzēšamas (atzīstamas par spēku zaudējušiem), izdodot jaunus saistošos noteikumus.

Atbilstoši Ministrijas norādēm, Rēzeknes novada dome 2021. gada 4. februāra sēdē pieņēma lēmumu “Par Rēzeknes novada pašvaldības 2021. gada 4. februāra saistošo noteikumu Nr.74 “Par Rēzeknes novada pašvaldības 2020. gada 1. oktobra saistošo noteikumu Nr.69 “Rēzeknes novada teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā” izdošanu” (Prot. Nr.3, 33. §).

Minētā lēmuma ietvaros izdoti Rēzeknes novada pašvaldības 2021. gada 4. februāra saistošie noteikumi Nr.74 “Par Rēzeknes novada pašvaldības 2020. gada 1. oktobra saistošo noteikumu Nr. 69 “Rēzeknes novada teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā”.

Lai pašvaldība varētu izpildīt Ministrijas 2021. gada 13. janvāra atzinumā sniegto norādi attiecībā uz neprecizitātēm teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 1. pielikumā, kurā tiek atrunāts sarkano līniju platums gar autoceļiem, bija nepieciešams veikt šī pielikuma korekcijas. Rēzeknes novada dome 2021. gada 4. februāra sēdē pieņēma lēmumu “Par izdoto Rēzeknes novada pašvaldības 2020. gada 1. oktobra saistošo noteikumu Nr.69 “Rēzeknes novada teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” precizēšanu” (Prot. Nr.3, 34. §). Lēmums paredz precizēt Rēzeknes novada pašvaldības 2020. gada 1. oktobra saistošo noteikumu Nr.69 “Rēzeknes novada teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” 1. pielikumu, papildinot teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 1. pielikuma nosaukumu ar sekojošu paskaidrojošo atsauci ar 2. kārtas numuru 2 Nosakot valsts autoceļiem sarkano līniju platumu pa zemes vienības robežu, sarkano līniju platums nevar būt mazāks par normatīvajos aktos noteikto minimālo valsts autoceļu ceļa zemes nodalījuma joslu”. Svarīgi atzīmēt, ka šīs korekcijas jeb precizējums neskar personu tiesiskās intereses un neizmaina normatīvā akta būtību.

Materiāli ir pieejami valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana” (skatīt šeit) 

Vēršam uzmanību uz to, ka Rēzeknes novada pašvaldība ir nosūtījusi pieņemtos lēmumus un Saistošos noteikumus Ministrijai izskatīšanai un atzinuma saņemšanai. Līdz Ministrijas atzinuma saņemšanas brīdim Rēzeknes novada teritorijas plānojums nav īstenojams un pašvaldība teritorijas plānošanas jomā piemēro saistošos noteikumus, ar kuriem tika apstiprināts iepriekšējais teritorijas plānojums – Rēzeknes novada domes 2013. gada 1. augusta saistošie noteikumi Nr.3  „Par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu” apstiprināšanu” (skatīt šeit ).

Lūdzam sekot aktuālajai informācijai pašvaldības mājas lapā un portālā geolatvija.lv

 

Līga Romančuka,
Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja,
Tālrunis: +371 64607205
E-pasts: liga.romancuka@rezeknesnovads.lv  

 

Click to listen highlighted text!