Uzsākta Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013. – 2024. gadam grozījumu izstrāde

Rēzeknes novada pašvaldība paziņo, ka Rēzeknes novada dome 2016. gada 3. novembra sēdē pieņēma lēmumu par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013. – 2024. gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu (protokols Nr.25, 1. §).

Teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde uzsākta, pamatojoties uz vairāk nekā 30 fizisko personu iesniegumiem ar lūgumu mainīt atsevišķus teritorijas plānojumā noteiktos apbūves parametrus (apbūves blīvums un stāvu skaits) vasarnīcu un dārzkopības kooperatīvu teritorijā. Ņemot vērā iedzīvotāju izteiktos priekšlikumus, ir nepieciešams izvērtēt teritorijas plānojumā noteiktās prasības apbūves parametriem un veikt nepieciešamos grozījumus, ņemot vērā gan novada attīstības plānošanas dokumentos noteiktos stratēģiskos mērķus, līdzsvarojot būvniecības funkcionālos, estētiskos, sociālos un ekonomiskos aspektus, kā arī ņemot vērā būvniecības ierosinātāju un sabiedrības intereses.

Papildus Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes ietvaros ir paredzēts pārskatīt un precizēt Rēzeknes novada ciemu ielu klasifikāciju un izstrādāt ciemu ielu sarkano līniju plānu, kā arī izvērtēt esošo Rēzeknes novada ciemu robežas un nepieciešamības gadījumā veikt to precizēšanu. Tiks veiktas arī citas tehniska rakstura izmaiņas gan teritorijas plānojuma grafiskajā daļā, gan teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, saskaņojot plānošanas dokumentu ar spēkā esošo normatīvu prasībām.

Atgādinām, ka Latvijā katrā pašvaldībā zemes īpašniekiem, izmantojot savu zemi vai būvējot būves, ir jāievēro pašvaldības teritorijas plānojuma normas. Teritorijas plānojums nepieciešams tādēļ, lai līdzsvarotu kaimiņu intereses zemes izmantošanā (piemēram, nepieļautu, lai viens kaimiņš otra kaimiņa viesu namam blakus pēkšņi uzceltu cūku fermu), kā arī tas atļauj vai aizliedz konkrētas darbības (piemēram, nosaka, cik augstas, cik stāvu privātmājas drīkst būvēt un kādā attālumā no kaimiņa zemes robežas u.tml.). Jāatzīmē, ka spēkā esošais Rēzeknes novada teritorijas plānojums atļauj lauku saimniecībām nodarboties ar daudzām nozarēm paralēli. Kā piemēram, Lauku zemju teritorijā (L), kādā ir lielākais zemju vairākums laukos, ir atļauts nodarboties ar lauksaimniecību, zivsaimniecību, kokapstrādi, tirdzniecību, tūrismu un citiem pakalpojumiem, atļauts iegūt derīgos izrakteņus, arī sapropeli visos ezeros. Teritorijas plānojumā noteiktā daudzveidīgā un elastīgā zemes izmantošana grozījumu izstrādes laikā netiks mainīta.

Attiecībā uz teritorijas plānojumā noteikto zemes plānoto (atļauto) izmantošanu jeb funkcionālo zonējumu aicinām tos zemes īpašniekus, kuri laika posmā līdz 2024. gadam (kas ir spēkā esošā teritorijas plānojuma darbības beigu gads) ir ieplānojuši krasi mainīt sava īpašuma izmantošanu, piemēram, no lauksaimnieciskās darbības uz rūpniecisko ražošanu, izmantot iespēju un sniegt priekšlikumus atļautās izmantošanas maiņai kādā konkrētā zemes gabalā.

Rakstiskus priekšlikumus funkcionālā zonējuma maiņai vai ieteikumus Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei (atbilstoši apstiprinātajam darba uzdevumam) aicinām iesniegt Rēzeknes novada pašvaldībai līdz 2017. gada 1. februārim (adrese: Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601; e-pasts: info@rezeknesnovads.lv).

Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes vadītāja Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja Līga Romančuka (tālrunis 64607205, liga.romancuka@rezeknesnovads.lv).

Rēzeknes novada domes lēmums

Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes darba uzdevums

Click to listen highlighted text!