Rēzeknes novada domes sēde (01.06.2017.)

Publicēts 29.05.2017

Darba kārtība:

1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2016. gada Publiskā pārskata apstiprināšanu

2. Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības 2014. gada 4. septembra noteikumos Nr. 13 “Kārtība, kādā Rēzeknes novada vidusskolās tiek organizēta “B” kategorijas autovadītāju teorētiskā un praktiskā apmācība, kā arī autovadītāja apliecības iegūšana”

3. Par vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošanu Rēzeknes novada teritorijā

4. Par grozījumu Rēzeknes novada domes 2017. gada 18. maija lēmuma “Par pagastu pārvalžu autobusu kustību maršrutu un reisu skaita apstiprināšanu 2017. gada pašvaldību vēlēšanām” 13. punktā

5. Nekustamā īpašuma “Lūznavas muižas apbūve” Mācību darbnīcas (celtnieku), Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomas saimnieciskajai darbībai mutiskās izsoles rezultātu apstiprināšana

6. Par nekustamā īpašuma “Nosaukums” Sakstagala pagastā nodošanu atsavināšanai A. D.

7. Par lielo masku tērpu nomas maksas apstiprināšanu

8. Par samaksas samazināšanu A.I. par īpašumā piešķirto zemi Silmalas pagastā

9. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu J. T. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu (..) un zemes nomas līguma noslēgšanu Silmalas pagastā

10. Par Nekustamā īpašuma sastāva maiņu Kadastra informācijas sistēmas datos Ozolaines pagastā

11. Par medību tiesību nodošanu R. R. Nagļu pagastā

12. Par 2009. gada 1. janvāra Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.81 izbeigšanu ar L. Š. Silmalas pagastā

13. Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu „Rēzeknes novada domes 2013. gada 7. marta lēmumā „Par 2009. gada 15. jūnija zemes nomas līguma laušanu Nr.104 ar K.L. Audriņu pagastā”

14. Par pašvaldības piekrišanu nodot nomā trešajai personai zemes vienību ar kadastra apzīmējumu (..) un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu (..) un 2009. gada 31. augusta Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.11 termiņa pagarināšanu ar S. G.

15. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar A. C. Lūznavas pagastā

16. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu

17. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu L.R. Stružānu pagastā

18. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu

19. Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā “Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 1. kārta”

20. Par biedrības “Rāznas nacionālā parka biedrība” projekta „Vides pielāgošana Mākoņkalna pagasta ēkā” pārņemšanu

21. Projekta “Social Inclusion of Elderly People” (Veco cilvēku sociālā iekļaušana) pieteikuma apstiprināšanu

22. Par projekta “REACH-TOUCH-FEEL” (Sasniegt – sataustīt – sajust) pieteikuma iesniegšanu un apstiprināšanu

23. Par projekta “Transformations from Slum to Chic” (Transformācija no graustiem uz šiku) pieteikuma apstiprināšanu

24. Par projekta “Eradicate H.Sosnowskyi” (Iznīcināt latvāņus) pieteikuma apstiprināšanu

25. Par projekta “Sports for social inclusion of at-risk teenagers” (Sports kā riska grupas pusaudžu iekļaušana sabiedrībā) pieteikuma apstiprināšanu

26. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2014. gada 2. oktobra lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu A.K. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu (..) Pušas pagastā”

Domes sēdes protokols
Domes sēdes lēmumi

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0