Apstiprināti Rēzeknes valstpilsētas un Rēzeknes novada kopīgie plānošanas dokumenti – Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2035 un Attīstības programma 2023. – 2029. gadam

2023. gada 20. aprīļa Rēzeknes novada domes sēdē (protokols Nr. 8, 6.§) tika apstiprināta Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035. gadam gala redakcija un Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada attīstības programmas 2023.-2029. gadam gala redakcija, Attīstības programmas Rēzeknes novada rīcības un investīciju plāns. Šajā dienā arī Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes sēdē (protokols Nr. 65, 1. punkts) tika apstiprināta Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035. gadam gala redakcija un Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada attīstības programmas 2023.-2029. gadam gala redakcija, Attīstības programmas Rēzeknes valstspilsētas rīcības un investīciju plāns.

PLĀNOŠANAS DOKUMENTU IZSTRĀDES GAITA:

2021. gada aprīlī un maijā Rēzeknes valstspilsētas, Rēzeknes novada un Viļānu novada (līdz 2021. gada 1. jūlijam) pašvaldības domes sēdēs pieņēma lēmumu par Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035. gadam (turpmāk – Stratēģija) un Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada attīstības programmas 2023.-2029. gadam (turpmāk – Attīstības programma) izstrādes uzsākšanu, tai skaitā apstiprinot izstrādes Vadības grupu un darba uzdevumu.

Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta (4) daļā ir noteikts (spēkā no 01.07.2021.), ka Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība un Rēzeknes novads veido kopīgu sadarbības institūciju, lai šajā likumā noteiktajā kārtībā nodrošinātu kopēju integrētu ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu izstrādi visai teritorijai.

Saskaņā ar iepirkumu procedūras rezultātiem, abu plānošanas dokumentu izstrādi veica SIA “METRUM” speciālisti kopā ar Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada pašvaldības speciālistiem.

Paziņojumi par abu dokumentu izstrādes uzsākšanu tika ievietoti pašvaldību tīmekļu vietnēs, kā arī pašvaldību informatīvajos izdevumos. Pieņemtie lēmumi un darba uzdevumi tika ievietoti Valsts vienotās ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada 23. marta noteikumu Nr. 157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 5. punktu, konsultējoties ar Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālo vides pārvaldi, Dabas aizsardzības pārvaldi un Veselības inspekciju tika noskaidrots šo institūciju viedoklis par Stratēģijas un Attīstības programmas īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi, cilvēku veselību, kā arī par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu/nepiemērošanu. Minēto institūciju atbilžu vēstules un iesniegums par plānošanas dokumentu izstrādes uzsākšanu tika nosūtīts Vides pārraudzības valsts birojam. Vides pārraudzības valsts birojs 2022. gada 17. februārī pieņēma lēmumu Nr. 4-02/4/2022 “Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu” abiem dokumentiem.

2021. gada 23. septembrī Rēzeknes novada pašvaldības domes sēdē tika pieņemts lēmums par grozījumiem lēmumā par plānošanas dokumentu izstrādes uzsākšanu. Tika veiktas redakcionālas korekcijas, pamatojoties uz 2021. gada 1. jūnijā Saeimā pieņemtajiem grozījumiem Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likumā, Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes 2021. gada 20. septembrī noslēgto līgumu un vienošanos ar dokumenta izstrādātājiem, kur tika veikti precizējumi darba uzdevuma izpildes termiņos. Kā arī, pamatojoties uz pašvaldību savstarpēju vienošanos, ko veicināja 2021. gada 20. septembrī  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas organizētā sanāksme Rēzeknē, kuras ietvaros tika panākts, ka abām pašvaldībām dokumentu izstrādei nepieciešamo lēmumu pieņemšanā ir vienlīdzīgs balsu skaits.

Stratēģijas un Attīstības programmas izstrādes ietvaros tika organizēta novada iedzīvotāju un uzņēmēju aptauja. Aptauja notika no 2021. gada 24. novembra līdz 23. decembrim.

Anketas bija iespējams aizpildīt gan papīra, gan elektroniskā formātā. Kopumā anketēšanā piedalījās 1631 novada un valstspilsētas iedzīvotājs. Kopsavilkums par aptauju rezultātiem publicēts pašvaldību tīmekļa vietnēs.

Stratēģijas un Attīstības programmas izstrādes gaitā tika rīkotas tematisko darba grupu tikšanās. 2021. gada 15., 26., 30. novembrī un 1. decembrī tika organizētas tematiskās darba grupas, kopskaitā – piecas: (1) Vide, infrastruktūra, mobilitāte, (2) Izglītība, kultūra, sports, (3) Ekonomiskā attīstība, (4) Pārvaldība un sadarbība, un (5) Sociālā aizsardzība, veselība, drošība. Šo tematisko darba grupu dalībnieku tikšanās mērķis bija pārrunāt katras jomas aktuālos jautājumus, risināmās problēmas, iespējas, kuras pašvaldība un novada iedzīvotāji var realizēt, un draudiem, ar kuriem jārēķinās attīstības plānošanas procesā. Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī un noteiktos ierobežojumus saistībā ar Covid-19 izplatību, šīs darba grupas tika organizētas neklātienē (attālināti) videokonferenču režīmā MSTEAM vidē.

2022. gada 31. maijā notika klātienes seminārs Rēzeknes novada pašvaldības administratīvajā ēkā, organizējot četras tematiskās darba grupas: (1) Ekonomiskā attīstība un pārvalde, (2) Sociālā aizsardzība, veselība un drošība, (3) Izglītība, kultūra un sports (4) Vide,infrastruktūra un mobilitāte. To galvenais mērķis bija sniegt priekšlikumus Stratēģijas izstrādei, nepieciešamo prioritāšu un rīcību noteikšanai.

2021. gada 8. oktobrī notika pirmā Vadības grupas tikšanās (klātienē), kuras ietvaros tika pārrunāti organizatoriskie jautājumi un panākta vienošanās par turpmāko darba organizēšanu un projekta izstrādes sagatavošanas darbu veikšanu.

Pavisam tika organizētas sešas Vadības grupas tikšanās, tās notika gan klātienē, gan arī attālināti: 08.10.2021., 05.11.2021., 28.04.2022., 03.10.2022., 01.12.2022., 21.02.2023.

Lēmumi par Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada Stratēģijas un Attīstības programmas nodošanu publiskajai apspriešanai tika pieņemti 2023. gada 23. februārī Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes sēdē – „Par Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada kopīgo plānošanas dokumentu 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai” (lēmums Nr. 780, protokols Nr. 61, 19. §) un 2023. gada 2. martā Rēzeknes novada domes sēdē – „Par Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada kopīgo plānošanas dokumentu 1.redakciju nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (lēmums Nr. 275, protokols Nr. 5, 6. §.).

Publiskā apspriešana norisinājās no 2023. gada 10. marta līdz 6. aprīlim.

Paziņojumi par publisko apspriešanu un tās ietvaros plānoto sanāksmi tika publicēti Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada pašvaldību tīmekļa vietnēs, Rēzeknes valstspilsētas informatīvajā izdevumā “Rēzeknes vēstnesis”, kā arī pašvaldību sociālo tīklu lapās platformās Facebook, Twitter, Instagram.

Dokumenta izdrukas tika izvietotas Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības iedzīvotāju apkalpošanas centrā un Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes ēkā. Sabiedrības informēšanai par publisko apspriešanu tika izmantotas informatīvs plakāts, kas tika izvietots Rēzeknes novada ciemos pie informatīvajiem dēļiem, kā arī citās publiskās vietās.

Tāpat, paziņojumi, ar dokumenta izstrādi saistītie materiāli, priekšlikumu sniegšanas iespējas bija pieejamas Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv. Iedzīvotājiem bija iespēja saņemt klātienes vai attālinātu konsultāciju par interesējošiem jautājumiem saistībā ar dokumenta izstrādi.

Iepazīstoties ar plānošanas dokumentu projektiem, ikvienam bija iespēja iesūtīt priekšlikumus Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai, sūtot pa pastu uz adresi: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzeknē, LV 4601 vai Rēzeknes novada pašvaldībai, sūtot pa pastu uz adresi: Atbrīvošanas aleja 95a, Rēzeknē, LV 4601.

Priekšlikumus elektroniski bija iespēja sūtīt uz e-pasta adresēm PVAP@rezekne.lv vai

info@rezeknesnovads.lv. Priekšlikumu un atsauksmju sniegšanai varēja izmantot arī šim mērķim sagatavotu formu (izņemot iesniegšanai portālā geolatvija.lv): aizpildīšanai elektroniski interneta vidē un aizpildīšanai docx formātā. Publiskās apspriešanas ietvaros tika saņemti iesniegumi, izskatīti 68 priekšlikumi/iebildumi, no kuriem daļa tika saņemti publiskās apspriešanas sapulcēs.

Publiskās apspriešanas sapulces norisinājās: 22. martā plkst. 16.00 tiešsaistes platformā Zoom; 27. martā plkst. 12.00 Viļānu kultūras namā; 27. martā plkst. 15.00 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībā; 28. martā plkst. 15.00 Nautrēnu pagasta sporta hallē – kultūras namā; 28. martā plkst. 15.00 Maltas apvienības pārvaldes aktu zālē; 29. martā plkst. 12.00 Kaunatas pagasta tautas namā; 29. martā plkst. 15.00 Dricānu pagasta kultūras namā.

Latgales plānošanas reģions atzinumu par Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada Stratēģiju un Attīstības programmu sniedza 2023. gada 30. marta vēstulē, kurā tika pausts viedoklis, ka pēc Stratēģijas un Attīstības programmas papildinājumu/precizējumu veikšanas, atbilstoši Latgales plānošanas reģiona norādījumiem, tiks atbalstīta minētā dokumenta gala redakciju virzīšana apstiprināšanai.

Plānošanas dokumenti tika precizēti un apstiprināti.

Attīstības plānošanas nodaļas Teritorijas plānotāja Tatjana Kārkliniece

Click to listen highlighted text!