Pieejams atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem un mazajām saimniecībām

18.08.2015

Lauksaimniecība

Lielu interesi lauksaimniekos izraisījuši divi Lauku attīstības programmas pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumi. No 14. augusta līdz šī gada 15. septembrim projektu iesniegumu pieņemšana notiek apakšpasākumā "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai".
Šajā kārtā atbalstāma tikai lopkopības nozare. Startēt var, ja nodrošināta saimniecības standartizlaide (SI) vismaz EUR 15000 apmērā gan saimniecību dibinot, gan pārņemot. Atbalsta nosacījumi lasāmi Lauku atbalsta dienesta mājas lapas www.lad.gov.lv sadaļā: Atbalsta veidi/Projekti un investīcijas. Ministru kabineta (MK) noteikumu nr.323 pielikumā skatāma projektu atlases kritēriju tabula.
No 3. septembra līdz šī gada 5. oktobrim notiks pirmās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana apakšpasākumā "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības". Nosacījumus tāpat var izlasīt LAD mājas lapā. Izvēlnē “Atbalsta veidi” redzams konsultāciju pakalpojumu sniedzēju saraksts. Projektu atlases kritēriju tabulu šajā apakšpasākumā skatāma MK noteikumu nr 292 pielikumā.
Lai aprēķinātu augstāk minēto saimniecības standartizlaidi (saimniecības novērtējums naudas izteiksmē), vienkāršāk atvērt pārlūkprogrammu GOOGLE un meklēt SI kalkulatoru. Mazajām saimniecībām šī SI nedrīkst pārsniegt EUR 15000.
Standartizlaides aprēķins un projekta atlases kritēriju izvērtēšana ir pats sākums, lai saprastu, vai saimniecībai ir iespēja startēt projektā (vienā vai otrā).
Tālāk veicami nopietni aprēķini. Kam jāpievērš īpaša uzmanība? Pirmkārt, pašam īpašniekam jāsaprot, kādas ir saimniecības attīstības iespējas, kādā virzienā tiks strādāts, cik saimniecība ir dzīvotspējīga, cik efektīva un lietderīga būs projekta īstenošanas rezultātā iegūto līdzekļu izmantošana? Daudzas saimniecības ir nonākušas tādā situācijā, kad nav iespēju fiziski palielināt platības, palielināt ganāmpulku. Kādi ir varianti? Vai nu paliekam tādi, kādi esam, vai rēķinām, analizējam un domājam virzienus. Ļoti daudz jāpiedomā pie kvalitātes rādītājiem, piemēram, kādus lopus mēs audzējam, kādi ir ražības rādītāji. Kas maināms? Kā tiks sasniegts kāpinājums?
Visiem rādītājiem ir jābūt ekonomiski pamatotiem. Vārds „efektivitāte” paturams prātā visā projekta rakstīšanas un realizēšanas gaitā. Tā nebūs ekonomiski pamatota izaugsme un līdzekļu efektīva izmantošana, ja, piemēram, ganāmpulkā bija 3 slaucamās govis un projekta īstenošanas laikā skaits palielināts par 1 govi.
Uzmanīgiem jābūt ar lietām, kas skar saimniecību dalīšanu, jo stingri noteikts, ka nav pieļaujama mākslīga vienas saimniecības dalīšana. Tiks vērtēta viena saimnieciskā vienība - atrašanās vieta, saimniekošana, resursi.
Ja iepriekš startēts atbalsta pasākumā „Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturizācijai”, jāskatās, vai nav samazinājušies ieņēmumi.
Kāpēc šie jautājumi tiek uzsvērti? LAD vērtēs darījumdarbības plāna kvalitāti un plānoto ieguldījumu atbilstību sasniedzamajiem mērķiem un to, vai izvirzītie mērķi sasniegti.
Ja atbalsta pretendents nebūs sasniedzis darījumdarbības plānā noteiktos mērķus un sasniedzis ekonomisko rādītājus, LAD būs tiesīgs pieprasīt saņemtā atbalsta atmaksu pilnā apmērā.
Anastasija Saleniece,
lauku attīstības konsultante

 

Click to listen highlighted text!