Dod patvērumu bērnam, kļūsti par audžuģimeni!

12.08.2016

Sociālais dienests

Katrs bērns pasaulē nāk, lai būtu laimīgs, mīlēts un aprūpēts, taču, diemžēl, ne visiem mazuļiem tas ir iespējams. Ja kaut kādu iemeslu dēļ par bērnu nevar rūpēties mamma vai tētis, palīgā var nākt ikviens no mums, kļūstot par audžuģimeni.
Audžuģimene ir ģimene, kas bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam nodrošina aprūpi līdz brīdim, kamēr bērns var atgriezties savā ģimenē vai, ja tas nav iespējams, tiek adoptēts vai viņam nodibināta aizbildnība. Lai pretendētu uz audžuģimenes statusu jābūt vecumā no 25 līdz 60 gadiem. Izņēmuma kārtā, ja tas ir bērna interesēs, uz audžuģimenes statusa piešķiršanu var pretendēt laulātie (persona), kas neatbilst minētajam vecumam. Šādā gadījumā ir obligāti nepieciešams psihologa atzinums par laulāto (personas) piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai.
Bāriņtiesa var nodot bērnu audžuģimenei, ja:
bērna vecāki ir miruši;
bērns ir atrasts;
bērna vecākiem ar tiesas spriedumu atņemtas aizgādības tiesības;
bērna vecākiem pārtrauktas aizgādības tiesības;
bērns atrodas viņa veselībai vai dzīvībai bīstamos apstākļos;
izveidojusies konfliktsituācija starp bērnu un vecākiem;
vecāki ilgstoši slimo vai atrodas ieslodzījumā.
Kā kļūt par audžuģimeni?
Jāvēršas dzīvesvietas bāriņtiesā, uzrādot personu apliecinošus dokumentus, jāiesniedz iesniegumu noteiktā formā par audžuģimenes statusa piešķiršanu, kā arī ārsta izziņu par veselības stāvokli.
Bāriņtiesa mēneša laikā izskata dokumentus, izpēta laulāto (personas) dzīves apstākļus, kā arī motivāciju un spējas audzināt bērnu.
Bāriņtiesa sniedz atzinumu par laulāto (personas) piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai.
Audžuģimene bez maksas noklausās mācību kursu.
Bāriņtiesa mēneša laikā pēc mācību kursa beigām veic pārrunas ar laulātajiem (personu) un pieņem lēmumu par audžuģimenes statusa piešķiršanu vai atteikumu piešķirt audžuģimenes statusu.
Kad piešķirts audžuģimenes statuss, informācija par audžuģimeni tiek iekļauta audžuģimeņu reģistrā un informācija par audžuģimenēm, kas var uzņemt bērnus (norādot bāriņtiesas kontakttālruni), ik mēnesi tiek publicēta Labklājības ministrijas mājas lapā.
Ievietojot bērnu audžuģimenē, tiek noslēgts līgums starp audžuģimeni un pašvaldību.
Audžuģimene saņem:
atlīdzību 113,83 eiro (80 Ls) mēnesī neatkarīgi no audzināšanā nodoto bērnu skaita;
pabalstu bērna uzturam (ne mazāk kā Ministru kabineta noteiktais minimālais uzturlīdzekļu apmērs bērnam);
pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei pašvaldības noteiktā apmērā. Pabalsta vietā var izsniegt apģērbu, apavus un citas bērnam nepieciešamas lietas;
pašvaldības sociālā darbinieka atbalstu un palīdzību problēmu risināšanā.
Labklājības ministrija nodrošina psiholoģiskās palīdzības, informatīvā un metodiskā atbalsta sniegšanu audžuģimenēm, kā arī audžuģimeņu apmācību.

Kā paskaidroja Rēzeknes novada Gaigalavas bāriņtiesas vadītāja Ilona Delvere, par jautājumiem, kas saistās ar audžuģimenes veidošanu, konsultācijas var saņemt savas dzīvesvietas bāriņtiesā. "Veidot audžuģimeni, tas ir katra paša lēmums. Saruna bāriņtiesā var būt pirmais solis arī tiem, kas vēl tikai apdomā, kā varētu palīdzēt bērniem nodrošināt laimīgu bērnību un tiesības uzaugt ģimenē, lai palīdzētu bērniem apgūt dzīvei nepieciešamās iemaņas, ko, diemžēl, nevar pilnvērtīgi izdarīt bērnu namā, lai cik labi darbinieki tur strādātu.  Ja kāds jūt patiesu aicinājumu palīdzēt, jūt  vēlmi savā ģimenē  aprūpēt grūtībās nonākušus bērnus, ja ir nolēmis iegūt audžuģimenes statusu vai šo lēmumu vēl  tikai apsver,  droši var vērsties savas dzīvesvietas bāriņtiesā, kur vienmēr tiks atbildēts uz visiem neskaidrajiem jautājumiem, palīdzēts ar formalitāšu nokārtošanu. Protams, ir jārēķinās arī ar to, ka persona vai laulātie tiks izvērtēti pēc noteiktiem kritērijiem, lai noteiktu viņu atbilstību audžuģimenes statusa iegūšanai."

 
 

Click to listen highlighted text!