Informācija par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 001 0223 Maltas pagastā nomas tiesību izsoli

06.03.2023

Izsole
 1. Izsoles objekts- Neapbūvēta, zemes vienības 10,40 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7870 001 0223. Iznomāšanas mērķis lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām.
 1. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
 2. Izsoles sākumcena (EUR, bez PVN) 857,58 (astoņi simti piecdesmit septiņi euro 58 centi) gadā, izsoles solis EUR 50,00 (piecdesmit euro 00 centi). Piedāvātās izsoles maksas pieaugums nedrīkst būt mazāks par izsoles soli, arī gadījumā, ja izsolē piedalās 1 (viens) izsoles dalībnieks.
 3. Izsoles vieta un datums – Maltas pagasta pārvaldes telpas, Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, 2023. gada 14. marts plkst. 10.00.
 4. Nomas līguma termiņš- 12 gadi.
 5. Visiem pretendentiem, kas vēlas piedalīties izsolē jāiemaksā nodrošinājuma nauda, EUR 85,00 (astoņdesmit pieci EUR 00 centi) un reģistrācijas maksa EUR 15,00 (piecpadsmit euro 00 centi).
 6. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta bankas kontā.
 7. Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta – līdz 2023. gada 10. marta plkst. 15.00 Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Maltas apvienības pārvalde”  lietvedībā, adrese: “Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads.
 8. Izsoles objekta raksturojums izsoles noteikumos.
 9. Objektu var apskatīt darba dienās, iepriekš piezvanot un vienojoties par apskates laiku pa tālruni – 26156607  (I.Černiševa)
 10. Ar izsoles noteikumiem un zemes nomas līguma projektu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Maltas apvienības pārvalde”   lietvedībā, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv
Click to listen highlighted text!