Nekustamā īpašuma “Ailes”, Kaunatas pagastā, atkārtota elektroniskā izsole ar augšupejošu soli

22.01.2024

Izsole

Rēzeknes novada pašvaldība elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv ar augšupejošu soli pārdod tai piederošo nekustamo īpašumu “Ailes”, kadastra Nr. 7862 005 0423, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 005 0246 ar platību 0,1712 ha. Īpašums atrodas Upes ielā 1A, Kaunatā, Kaunatas pag., Rēzeknes novadā.

  • Izsoles sākumcena – 700,00 EUR (septiņi simti eiro, 00 centi);
  • Nodrošinājums – EUR 70,00 (septiņdesmit eiro, 00 centi);
  • Izsoles solis – EUR 70,00 (septiņdesmit eiro, 00 centi);
  • Maksa par dalību e-izsolē – EUR 20,00 (divdesmit eiro, 00 centi);
  • Izsoles sākums – 29.01.2024. plkst.13.00
  • Pieteikšanās izsolei - no 29.01.2024 plkst. 13.00 līdz 18.02.2024 plkst. 23.59;
  • Izsoles noslēgums – 28.02.2024. plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums Rēzeknes novada pašvaldības, reģ. Nr.90009112679, Valsts Kases norēķinu kontā LV79TREL980257006400B, TRELLV22, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei. 

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv un https://rezeknesnovads.lv/iedzivotajiem/izsoles-sludinajumi/

Saskaņot objekta apskates laiku var iepriekš sazinoties pa tālruni 26136507.

Click to listen highlighted text!