Nekustamā īpašuma elektroniskā izsole Ozolmuižas pagastā

17.03.2023

Izsole

Rēzeknes novada pašvaldība elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv , ar augšupejošu soli,  pārdod tai piederošo nekustamo īpašumu “Ozollauks” Ozolmuižas pagastā, kadastra Nr.7878 002 0397,  kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7878 002 0356, platība 5,1019 ha.

Izsoles sākumcena – 12 800,00 EUR
Nodrošinājums – 1280,00 EUR
Izsoles solis – 1200,00 EUR

Maksa par dalību e-izsolē – 20,00 EUR

Pretendentu pieteikšanās elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2023. gada 27. marta plkst. 13:00 līdz 2023. gada  16. aprīlim plkst. 23:59.”


Izsoles noslēgums – 26.04.2023. plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums Rēzeknes novada pašvaldībai, reģ. Nr.90009112679, Valsts Kases norēķinu kontā LV79TREL980257006400B,  TRELLV22.
Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv  un https://rezeknesnovads.lv/iedzivotajiem/izsoles-sludinajumi/ .
Saskaņot objekta apskates laiku var ar Ozolmuižas pagasta pārstāvi pa tālr. 26678123.

Click to listen highlighted text!