Nekustamā īpašuma elektroniskā izsole Viļānu pagastā

28.02.2023

Izsole

“Rēzeknes novada pašvaldības Viļānu apvienības pārvalde pārdod elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, Rēzeknes novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Lagūnu kolni”, kadastra Nr. 7898 009 0487, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7898 009 0485, platība 5,68 ha, kas atrodas Viļānu pagastā, Rēzeknes novadā. Pašvaldības nekustamā īpašuma nosacītā cena – EUR 18 000,00 (astoņpadsmit tūkstoši euro, 00 centi).

Izsoles solis – EUR 1 500,00 (viens tūkstotis pieci simti euro, 00 centi).

Nodrošinājuma nauda –EUR 1 800,00 (viens tūkstotis astoņi simti euro, 00 centi).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv un https://izsoles.ta.gov.lv .

Pretendentu pieteikšanās elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2023. gada 27. februāra plkst. 13:00 līdz 2023. gada  19. martam plkst. 23:59.”

Norēķinu rekvizīti:
Rēzeknes novada pašvaldība,
Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, Reģ. Nr.90009112679,
Konta Nr.LV79TREL980257006400B,
Valsts Kase, TRELLV22

Click to listen highlighted text!