Nekustamā īpašuma Rēzeknes iela 6A,Viļāni, telpu Nr.1,2,3,4,nomas tiesību izsole saimnieciskās darbības veikšanai

22.08.2023

Izsole

Par  nekustamā īpašuma Rēzeknes iela 6A,  Viļāni, Rēzeknes novads, telpu Nr.1,2,3,4,nomas tiesību izsoli saimnieciskās darbības veikšanai

Nomas objekts – nekustamā īpašuma ar adresi: Rēzeknes iela 6A, Viļāni, Rēzeknes novads, ēkas ar kadastra apzīmējumu 7817 004 0449 001 telpas Nr.1,2,3,4 (34,20 m2 kopplatībā), lietošanas mērķis – saimnieciskās darbības veikšana.

Nosacītās nomas maksas apmērs 1,01 EUR/m2  mēnesī (bez PVN).

Izsoles objekts – telpas Nr.1,2,3,4 ar kopējo platību 34,20 m2.

Nomas termiņš (gadi) – 5 (pieci) gadi.

Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta - līdz 2023.gada 4.septembrim, plkst.16:00, Rēzeknes novada Viļānu apvienības pārvaldes ēkā, 2.stāvā, zālē, adrese: Kultūras laukums 1A, Viļāni, Rēzeknes novads, LV–4650.

Izsoles veids – mutiska, ar augšupejošu soli, pirmā izsole.

Izsoles vieta un datums – Kultūras laukums 1A, Viļāni, Rēzeknes novads, LV–4650, 2023.gada 5. septembris, plkst. 10.00.

Izsoles solis EUR 0,10 EUR/m2 (nulle euro 10 centi).                                                                                                                                               

Nomas objekta apskates vieta un laiks – adrese: Rēzeknes iela 6A, Viļāni, Rēzeknes novads, darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00, iepriekš vienojoties pa tālruni: 64640133.

Ar izsoles noteikumiem (izsoles norises kārtība un nomas līguma projekts) var iepazīties Viļānu apvienības pārvaldes, adrese: Kultūras laukums 1A, Viļāni, Rēzeknes novads, lietvedībā, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Kontaktpersona – Viļānu apvienības pārvaldes vadītājs Ivars Ikaunieks, mob. tālr. 29285545, e-pasts ivars.ikaunieks@vilani.lv.

Click to listen highlighted text!