Nekustamā īpašuma – starpgabala “Kamenes” mutiska izsole Ozolaines pagastā

28.12.2023

Izsole

Maltas apvienības pārvalde paziņo, ka rīko nekustamā īpašuma “Kamenes” ar kadastra numuru 7876 003 0104 mutisko izsoli ar  augšupejošu soli.

Nekustamajam īpašumam ‘’Kamenes’’ ar kadastra numuru 7876 003 0104, kas sastāv no zemes vienības un mežaudzes ar kadastra apzīmējumu 7876 003 0104 platībā 18.58 ha atrodas Rēzeknes novada Ozolaines pagastā, ir piešķirts starpgabala statuss.

Par izsoles dalībnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, kura saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt īpašumā nekustamo īpašumu un ir izpildījuši izsoles noteikumos noteiktos priekšnoteikumus noteiktajā termiņā un, kuru zemesgrāmatā reģistrētais īpašums robežojas ar zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7876 003 0104.

Zemes gabalu ar kadastra apzīmējumiem 78760030182, 78760030278, 78760030195, 78760030077, 78760030291, 78760030226, 78760030401 īpašnieki, kuri vēlas iegādāties minēto starpgabalu,  līdz 2024.gada 18. janvārim, plkst.16.00, tiek aicināti iesniegt ‘’Maltas apvienības pārvaldei’’ adresētu pieteikumu par piedalīšanos izsolē.

Izsoles sākumcena EUR 86 100. Izsoles solis EUR 3 000. Nodrošinājuma nauda EUR 8 610. Reģistrācijas nauda EUR 15.

Izsole notiks Maltas apvienības pārvaldes telpās, Brīvības ielā 6, Maltā, Maltas pagastā, Rēzeknes novadā, 2024. gada 19. janvārī, plkst.10.00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt “Maltas apvienības pārvalde” “Lazdas”, Balbiši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, pie lietvedes darba dienās darba laikā no plkst. 8.00 līdz plkst. 12.00  un no plkst. 12.30  līdz 16.00, līdz 2024. gada 18. janvārim.

Saskaņot objekta apskates laiku var iepriekš sazinoties ar iestādes “Maltas apvienības pārvalde” pārstāvi pa tālruni 28223706 (M.Borisova).  

Click to listen highlighted text!