Nekustamā īpašuma “Lūznavas muižas apbūve” būves “Praktisko apmācību darbnīca” ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0113 002 Pils ielā 4, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā telpu nomas tiesību izsole saimnieciskajai darbībai

19.06.2021

Izsole
 1. Nomas objekts – nekustamā īpašuma “Lūznavas muižas apbūve“ būves “Praktisko apmācību darbnīca”, ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0113  002, Pils ielā 4, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, telpas: Nr.5 (23,6 m2)(telpu grupa 002), Nr.6 (11,8 m2)(telpu grupa 003), Nr.7 (4,1 m2)(telpu grupa 004) un Nr.8 (4,4 m2) )(telpu grupa 005),  ar kopējo platību 43,9  m2, un tām piesaistītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0113 daļa – 0,04 ha. Mērķis – saimnieciskā darbība.
 2. Nosacītās nomas maksas apmērs EUR 0,1658 par 1 m2 mēnesī (bez PVN).
 3. Izsoles objekts – telpas ar kopējo platību 43,9 m2.
 4. Nomas termiņš (gadi) – 12 gadi.
 5. Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta – līdz 2021. gada 28.jūnijam, plkst.12.00, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Maltas  pagastu apvienība” struktūrvienības „Lūznavas pagasta pārvalde” ēkā, lietvedībā, adrese: Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, LV–4627.
 6. Izsoles veids – mutiska ar augšupejošu soli, pirmā izsole.
 7. Izsoles vieta un datums – Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, LV–4627, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības „Lūznavas pagasta pārvalde” ēkā 2021.gada 29.jūnijā plkst.10.00.
 8. Izsoles solis EUR 0,02 m2 (nulle euro, 2 centi).
 9. Izsoles reģistrācijas nauda 15,00 EUR (piecpadsmit EUR 00 centi) jāieskaita Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība’’ struktūrvienības “Lūznavas pagasta pārvalde’’, reģ. Nr. 40900027426, AS ‘’Swedbank’’ norēķinu kontā: LV45HABA0551046064410,  kods HABALV22
 10. Nomas objekta apskates vieta un laiks – Pils iela 4, Lūznavai, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, darba dienās no plkst.11.00 līdz plkst.16.00, iepriekš vienojoties pa tālruni:  64607420.
 11. Ar izsoles noteikumiem un nomas līguma projektu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības „Lūznavas pagasta pārvalde” ēkā, adrese: Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, LV–4627, lietvedībā, kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv .
 12. Kontaktpersona – Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības „Lūznavas pagasta pārvalde” vadītājs Gatis Pučka, tālr. tālr. 64607420,  e-pasts:  info@luznava.lv
Click to listen highlighted text!