NVO, biedrības (old version)

NosaukumsAtrašanās vietaAprakstsKontakti
“Gaismiņa”Audriņu pagastsSekmēt Audriņu pagasta ilgtspējīgu attīstību, veicināt mazākumtautību - gan bērnu, gan pieaugušo integrāciju sabiedrībā, attīstīt gan bērnu, gan pieaugušo radošas, emocionālās, fiziskās un intelektuālās spējas, veicināt apkārtējās vides sakārtošanu un saglabāšanu, veicināt sadarbības iespējas starp dažāda veida organizācijām.Tamāra Smirnova, Krasuhas iela 1, Audriņi, Audriņu pag., Rēzeknes nov., LV -4611, e-pasts
tomaxx@inbox.lv
Biedrība Sieviešu interešu klubs „Astra”Bērzgales pagastsSabiedriska labuma organizācija. Veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību pagastā.
Sekmēt Rēzeknes novada lauku teritoriju ilgtspējīgu attīstību
Rītupes iela 34, Bērzgale – valdes priekšsēdētāja Daila Ekimāne – tālr. 26185204  Daila.ekimane@berzgale.lv
Biedrība „Meirānu ezera apsaimniekotās”Bērzgales pagastsSekmēt Rēzeknes novada lauku teritoriju ilgtspējīgu attīstību,
Piesaistīt investīcijas Bērzgales ezeru un ciema attīstībai,
Rītupes iela 34, Bērzgale – valdes priekšsēdētājs Ilmārs Apeins – tālr. 29148809, ilmars.apeins@inbox.lv
Biedrība „Rasta”Bērzgales pagastsVeicināt kultūras pasākumu organizēšanu Rēzeknes novadā.  „Annas” , Micāni, Bērzgales pagasts, – valdes priekšsēdētājs Ingemārs Kuzmins, ingemarskuzmins@inbox.lv , tel. +371 64607291
Biedrība „Blāzma K”Bērzgales pagastsUzlabot dzīves kvalitāti laukos, Veicināt iedzīvotāju sociālā riska grupu integrāciju sabiedrībā;Rītupes iela 11, Bērzgale - valdes priekšsēdētāja Sanita Silkāne, +371 26181269
Biedrība „Dzīsna”  Bērzgales pagastsSekmēt  Latgales amatniecības, kultūras mantojuma un kultūrvides saglabāšanu un atjaunošanu, attīstīt lauku un eko tūrismu, veicināt dabas ainavas, ekoloģiski tīras vides saglabāšanu, sakopšanu un aizsardzību, popularizēt senos amatus un arhitektūras formas, saglabāt un apkopot informāciju un materiālus par amatu tradīcijām un kultūras mantojumu, popularizēt kultūras ieminekļus un vēsturiski nozīmīgas vietas, atbalstīt un veicināt bioloģisko lauksaimniecību.Rītupes iela 27, Bērzgale ,  Stanislava Igaune – tālr. 29472876, stanislavaigaune@inbox.lv
Bērzgales pensionāru biedrība “Vālodzīte”Bērzgales pagastsSabiedriskā darbība , aizstāv pagasta pensionāru interesesRītupes 40, Bērzgale, Staņislava Igaune– tālr. 29472876 stanislavaigaune@inbox.lv
Kultūras biedrības „Viktorija”Bērzgales pagastsVeicināt Latgaliskās kultūrvēsturiskās dzīves vides saglabāšanu un attīstību Rēzeknes pilsētā un novadā. Veicināt visu vecumu iedzīvotāju iesaistīšanu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā. Rosināt sabiedrības interesi par Latgales autoru dramaturģiju un veicināt līdzdalību tās popularizēšanā. Popularizēt amatierteātru darbību sabiedrībā. Veicināt ģimenes iesaistīšanos kultūrvides veidošanā un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā.Rītupes iela 21, Bērzgale,  Kontaktpersona Raimonds Arbidāns 22044466
Biedrība “LOBS”Dricānu pagastsJauniešu saturiska brīvā laika pavadīšanas organizēšana, Tehniskās video jaunrades nodarbību organizēšana, Vides izglītība, Sociālajam riskam pakļauto iedzīvotāju iesaiste sabiedriskajās aktivitātēs. Brīvprātīgais darbs jauniešiem.Valdes priekšsēdētājs: Jānis Jurčenko, e-pasts: jurcenko_janis@inbox.lv, tālr.22483072, Valdes locekle: Ingūna Semule,e-pasts: inguna.semule@gmail.com Leiceiši, Češļi, Dricānu pag. Rēzeknes nov. LV4615
Biedrība “Kukuži”Dricānu pagastsIzglītojošu un kultūras pasākumu organizēšana, saturiska brīvā laika pavadīšanas iespēju piedāvāšana jauniešiem, latgaliešu valodas un kultūras poplarizēšana, izglītojošu un informatīvu materiālu izdošana, sadarbība ar vietējām un ārvvasltu jauniešu organizācijām, kā arī jauniešu brīvprātīgā darba iespēju veicināšanaValdes priekšsēdētājs: Oskars Orlovs,e-pasts:kukuzibiedriba@gmail.com,tālr.29324202. Adrese: Birztalas 16,Dricāni,Rēzeknes nov.LV-4615
Dricānu kultūras biedrība “AUSEKLIS”Dricānu pagastsAktivitātes, kas saistīta ar pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, atjaunošanu, atpazīstamību; kvalitatīvas dzīvesvides nodrošināšana pagasta iedzīvotājiem; bērnu nometņu organizēšanaInāra Orlova, Birztalas – 16, Dricāni, 26410936, inaraorlova@inboxlv; dricanuauseklis@inbox.lv
Austrumlatvijas radošo iniciatīvu centrsFeimaņuSadarbojoties ar pašvaldību institūcijām, NVO, citiem Latvijas reģioniem, organizēt kultūras, sporta, izglītojošus un dažādu sabiedrisko aktivitāšu pasākumus. Veicināt un attīstīt jauniešu radošās spējas un talantus.Māris Kudurs, Ceriņi, Feimaņi, Feimaņu pagasts, Rēzeknes novads, tel. 20223135, maris.kudurs@inbox.lv
“Feimanieši”Feimaņu pagastsMedību organizēšana un veikšanaBroņislavs Otikovs, Feimaņi, Feimaņu pagasts, Rēzeknes novads, tel. 26367651, bronislavs.otikovs@inbox.lv
“Lādiņš”Feimaņu pagastsSaglabāt un popularizēt Latgales reģiona kultūras mantojumu; atbalstīt bērnus un jauniešus ar īpašām vajadzībām; uzlabot dzīves kvalitāti; organizēt un atbalstīt sabiedriskus pasākumus; veikt pieredzes apmaiņu, sadarbību ar Latvijas un ārzemju organizācijām un iestādēmGuntis Tjarvja, Klubs, Feimaņi, Feimaņu pagasts, Rēzeknes novads, tel. 22110773, guntis_tjarvja@inbox.lv
“Seniori”Feimaņu pagastsAktivizēt pensionāru iesaistīšanos pagasta, novada un valsts politiskajā, sabiedriskajā un kultūras dzīvē. Sadarbībā ar Feimaņu pagasta pārvaldi, sociālo dienestu aizstāvēt pagasta pensionāru tiesības un cilvēka pašcieņu, sadzīves apstākļu uzlabošanu, garīgās, fiziskās un kultūras vajadzību apmierināšanu.Regīna Trokša, Klubs, Feimaņi, Feimaņu pagasts, Rēzeknes novads, tel. 27824221, regina.troksa@inbox.lv
“Bučas”Feimaņu pagastsAktivizēt bērnu, jauniešu, iedzīvotāju, iedzīvotāju ar īpašām vajadzībām un jauno ģimeņu iesaistīšanos pagasta, novada un valsts politiskajā, sabiedriskajā, sporta un kultūras dzīvē.Vita Ameļko, Klubs, Feimaņi, Feimaņu pagasts, Rēzeknes novads, tel. 28665397, vita.amelko@feimani.lv
“Lauku sāta”Feimaņu pagastsKultūras izglītība. Sekmēt Rēzeknes novada lauku teritoriju ilgtspējīgu attīstību, veicināt lauku iedzīvotāju, jauniešu darbošanos lauku teritorijas attīstības labā, veicināt uzņēmējdarbības iniciatīvas Rēzeknes novadā, veicināt apkārtējās kultūrvides sakārtošanu un saglabāšanu.Jānis Mežinskis, “Jāņi”, Seksti, Feimaņu pagasts, Rēzeknes novads, tel. 29724662, janis@ru.lv
“Vuolyudzeite”Feimaņu pagastsSekmēt Latgales novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un sociāli ekonomisko attīstību, Veikt Latgales vēstures notikumu, personību darbības izpēti, popularizēšanu, Sekmēt sabiedrības integrāciju, saskaņu un toleranci starp sabiedrības grupām un atsevišķiem indivīdiem.Māris Rumaks, Feimaņi, Feimaņu pagasts, Rēzeknes novads, tel. 22078105, maris@balticflags.eu
“Sofia”Feimaņu pagastsSekmēt Latgales bērnu un jauniešu garīgo un fizisko attīstību. Risināt jautājumus un problēmas, kas saistīti ar apkārtējo vidi.Silvija Assare, Feimaņi, Feimaņu pagasts, Rēzeknes novads, tel. 28673291, silvaassare@inbox.lv
“Aktīvisti”, Jauniešu biedrībaGaigalavas pagastsRadīt un pilnveidot bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas Gaigalavas pagasta Strūžānos, popularizēt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, stimulēt un organizēt bērnu un jauniešu kultūras, vides, sporta un tūrisma pasākumus, iesaistīties dažādu projektu izstrādāšanā un ieviešanā, piesaistīt sponsoru un labvēļu ziedojumus biedrības mērķu realizēšanai, veicināt sadarbības iespējas starp dažāda veida organizācijām.+371 22021308 Gaigalavas pag., Strūžāni, "Strūžāni"
"Gaigala”, BiedrībaGaigalavas pagastsSekmēt  Rēzeknes novada lauku teritoriju ilgtspējīgu attīstību, veicināt lauku iedzīvotājus darboties lauku teritorijas attīstības labad, veicināt uzņēmējdarbības iniciatīvas Rēzeknes novadā, veicināt apkārtējās vides sakārtošanu un saglabāšanu, veicināt sadarbības iespējas starp dažāda veida organizācijām.+371 29331698 Gaigalavas pag., Bikava, Miera iela 9
"Lubāna vilnis"  Gaigalavas pagastsaktivizēt vietējo iedzīvotāju iesaistīšanos pagasta, novada ezeru un publisko ūdeņu, jo sevišķi Lubāna ezera un Kvāpānu dīķu apsaimniekošanas jomā un zivsaimniecības nozares attīstībā, aktualizēt konkrētu ūdens teritoriju - Kvāpānu dīķu, kas atrodas Rēzeknes novada Gaigalavas pagastā - apsaimniekošanas problēmas, izstrādāt projektus iesniegšanai pašvaldību, valsts un starptautiskajos fondos līdzekļu piesaistei savas darbības nodrošināšanai dažādās jomās, kas skar Lubāna ezera un Kvāpānu dīķu apkārtnes iedzīvotāju dzīves labklājības un dzīves līmeņa paaugstināšanos, nepārtraukti izstrādāt risinājumus, kas ļauj risināt samilzušās Kvāpānu dīķu un Lubāna ezera apsaimniekošanas problēmas, kas saistītas ar tūrisma, kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas un zivju resursu uzraudzības, atjaunošanas un nozvejas, ūdens kvalitātes izpētes un uzlabošanas jomām, organizēt lekcijas, pārrunas, ekskursijas, konkursus un praktiskās nodarbības prasmju un pieredzes nodošanai interesentiem, iesaistīt biedrus savas mājas apkārtnes un pagasta teritorijas uzkopšanā un izdaiļošanā, aktīvi veicināt zivsaimniecības jomas popularizēšanu novadā, sadarboties ar stabilākajām Latvijas un ārvalstu biedrībām un nodibinājumiem, kas atbalsta rekreācijas un visa veida zivsaimniecības jomas+371 26607883 Gaigalavas pag., Bikava, Miera iela 6
"Svētenis”, Lauku iedzīvotāju atbalsta biedrība  Gaigalavas pagastssekmēt ģimenes, kristīgo un ētisko vērtību nostiprināšanu sabiedrībā; veicināt bērnu un jauniešu sportisku dzīvesveidu un aktīvu, saturīgu brīvā laika pavadīšanu; veicināt lauku iedzīvotāju sabiedriskās un kultūras dzīves aktivitātes; veicināt lauku iedzīvotāju, īpaši ģimeņu, dzīves kvalitātes uzlabošanu; veicināt apkārtējās vides sakārtošanu un saglabāšanu; veicināt sadarbības iespējas starp dažāda veida organizācijām.+371 28682651 Gaigalavas pag., Bikava, Miera iela 2
"KUSTINI SAVU"Gaigalavas pagastssekmēt Rēzeknes novada lauku teritoriju ilgtspējīgu attīstību, veicinot veselīgu dzīvesveidu un atraktīvu brīvā laika pavadīšanu,
popularizēt aktīvu dzīvesveidu lauku teritorijās, iesaistot lauku teritoriju iedzīvotājus ziemas un vasaras sporta veidu pasākumos,
veicināt dzīves kvalitātes uzlabošanos lauku teritorijās,
veicināt sociāli labvēlīgas un aktīvas sabiedrības veidošanos.
Gaigalavas pag., Gaigalava, "Dekšņu mājas" +371 26461457
“Radītprieks”Gaigalavas pagastssekmēt aktīvas atpūtas un brīvā laika lietderīgas izmantošanas pasākumu organizēšanu, veicināt sabiedrības iekļaušanos dažādās kultūras aktivitātēs, apzināt kultūrvēsturiskās vērtības un mantojumu un veicināt to saglabāšanu, veicināt apkārtējās vides sakārtošanu un saglabāšanu; mūžizglītības veicināšana.Gaigalavas pag., Gaigalava, Rēzeknes iela 2 +371 29498655
“Latgales biedrība”Gaigalavas pagastsĪstenot un sekmēt zinātnisko pētniecību Latgales vēstures, politikas, vides un kultūras jomās, veicināt tūrisma un aktīvās atpūtas attīstību Latgalē, veicināt dabas aizsardzību Latgalē, sekmēt un veikt diversificētu lauksaimniecības kultūraugu, īpaši vīnogu audzēšanu, ražošanu Latgalē, apsaimniekot Biedrības mantu, kas izmantojama Biedrības mērķu veicināšanai.Gaigalavas pag., Dērvaniene, "Rozītes" +371 29777788
Biedrība “Griškānu pagasta sieviešu klubs “Smaids”Griškānu pagastsVeicināt sadarbību starp iedzīvotājiem, pašvaldību, valsts  un nevalstiskajām iestādēm un vietējas iniciatīvas sekmīgai Griškānu pagasta iedzīvotāju problēmu risināšanai; veicināt apkārtējas dabas, kultūras, vides saglabāšanu un sakārtošanu; uzlabot sociālo vidi Griškānu pagastā; paaugstināt izglītības līmeni Griškānu pagasta iedzīvotājiem; veicināt uzņēmējdarbības iniciatīvas Griškānu pagastā.Centrālā iela 27, Sprūževa, Griškānu pag., Rēzeknes nov. valdes locekle Svetlana Sprukte mob.26301132 svetlana.sprukte@rezeknesnovads.lv; Svetlana Klīdzēja mob.26150461 svetlana.klīdzeja@saskarsme.lv
Biedrība “Zaļais Meridiāns”Griškānu pagastsJaunatnes veselīga dzīvesveida veicināšana un jauniešu brīvā laika organizēšana; starptautisko izglītības un kultūras apmaiņas programmu realizācija, Eiropas kultūras un mākslas mantojuma apzināšana, sabiedrības izglītošana un mūžizglītības pasākumu organizēšana; dzīves vides aizsardzība un sakopšana. Jau 3 gadus biedrība sadarbojas ar Nodarbinātības Valsts aģentūru un uzņem jauniešus praksē biedrībā.  2020.gadā  biedrība realizēja projektu „Izzini Latviju”, aicinājām imigrantus izzināt un iepazīt Latviju un latviešus integrācijas kursos, iesaistījām latviešu valodas kursos, latviešu sarunvalodas klubā, organizējām izglītojošos un starpkultūru komunikāciju veicinošos pasākumos. Vienlaicīgi, mērķi paredz arī palīdzību sociālo jautājumu risināšanā jauniešu vidū. Biedrība organizē sakopšanas talkas, apmācību seminārus un studiju apļus, vakarēšanas un norūdīšanās pasākumus.Centrālā iela 27, Sprūževa, Griškānu pag., Rēzeknes nov., valdes priekšsēdētāja Marija Dubicka 29414010 domubiedri@inbox.lv
Ilzeskalna lauku sieviešu biedrība “Mājupceļs”Ilzeskalna pagastsUzlabot dzīves kvalitāti laukos, mazināt sociālo atstumtību.Anna Kūkoja, 29356544
Biedrība sporta klubs „MAGNEN"Ilzeskalna pagastsVeselīga dzīvesveida popularizēšana.Māra Kļaviņa, 29284796
Ilzeskalna biedrība „Irbītes"Ilzeskalna pagastsBērnu un jauniešu aktivitāšu pilnveidošana.Līga Mivrenika, 28817279
Jauniešu biedrība “Jaunkalve”Ilzeskalna pagastsAktivitātes jauniešiem, lietderīga brīvā laika pavadīšana.Anna Višķere, 29498652
Biedrība EDEDEIlzeskalna pagastsAktivitātes jauniešiem Elvita Kotāne 26248925
“Promalija”Kantinieku-Sekmēt Rēzeknes novada  Kantinieku pagasta lauku teritoriju ilgtspējīgu attīstību, Veicināt lauku iedzīvotājus darboties lauku teritorijas attīstībai, veicināt apkārtējās vides sakārtošanu un saglabāšanu, veicināt sadarbības iespējas starp dažāda veida organizācijām, veicināt uzņēmējdarbības iniciatīvas Rēzeknes novada Kantinieku pagastāValdes locekle: Marija Vasiļjeva, „Administratīvais centrs”, c.Liuža, Kantinieku pagasts, Rēzeknes novads, LV-4621; Tel.26403410 e-pasts: mari1107@inbox.lv
"VANADZIŅI"KantiniekuSekmēt  lauku teritoriju ilgtspējīgu attīstību, veicināt lauku iedzīvotājus darboties lauku teritorijas attīstībai, veicināt apkārtējās vides sakārtošanu un saglabāšanu, veicināt sadarbības iespējas starp dažāda veida organizācijām, veicināt uzņēmējdarbības iniciatīvas, veicināt brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu dažādošanu vietējiem iedzīvotājiemLidija Reiniece „Vanadziņi”, Kristceļi, Kantinieku pagasts, Rēzeknes novads, LV-4621; Tel.29423153 e-pasts: lidija.reiniece@inbox.lv
Biedrībā "Rāzna Plus”Kaunatas pagastsBiedrības mērķis ir sabiedriskās politikas veidošana un demokrātijas nostiprināšana Rāznas baseina pieguļošajos pagastos, sabiedrības konsolidēšana kopīgu uzdevumu veikšanai, sabiedrības integrēšanās ES veicināšana. Biedrība pastāvīgi atbalsta labdarības akcijas un sabiedriskā labuma pasākumus.Valdes priekšsēdētāja Janīna Kairiša; Rāznas iela 17, Kaunata,
Kaunatas pagasts,
Rēzeknes novads,
LV-4622; e-pasts:
janina-kaunata@inbox.lv  
“Rāznas nacionālā parka biedrība”Kaunatas pagastsDarbības mērķi: veicināt līdzsvara sasniegšanu dabas daudzveidības aizsardzībā, sociālajā, ekonomiskajā attīstībā un kultūras vērtību saglabāšanā.Valdes priekšsēdētāja Marija Rukmane; Rēzeknes nov., Kaunatas pag., Kaunata, Rāznas iela 14, LV-4622; e-pasts: rukmane2@inboz.lv
Biedrība "Ezerrieksts 2012"Kaunatas pagastsSekmēt Rēzeknes novada Kaunatas pagasta lauku teritorijas jauniešu, pensionāru, pārējo iedzīvotāju sociālo un garīgo atbalstu ekonomiski smagajā dzīves situācijā, atbalstīt un realizēt Kaunatas pagasta iedzīvotāju iniciatīvas, veicināt pagasta iedzīvotājus darboties lauku teritorijas, zivsaimniecības un tūrisma attīstības jomās, organizēt dažāda veida izglītojošus, audzinošus un radošus pasākumus Kaunatas pagastā,
veicināt apkārtējās vides sakārtošanu un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, veicināt sadarbības iespējas starp dažāda veida organizācijām, veicināt paaudžu savstarpējo sadarbību un saliedētību.
Valdes priekšsēdētāja Janīna Dunska; Rāznas iela 17, Kaunata,
Kaunatas pagasts,
Rēzeknes novads,
LV-4622; Mob.28672354  
Biedrība "Lead 4 Real"Kaunatas pagastsAttīstīt  jauniešu iespēju radoši darboties un pilnveidot savas iemaņas, veidojot dažāda veida kultūras, sporta un izklaides pasākumus, projektus un seminārus, neformālās apmācības, veicināt sadarbību starp citām jauniešu organizācijām, pašvaldībām, uzņēmējiem un dažādām sabiedrības grupām, atbalstīt un realizēt pagastā esošo jauniešu iniciatīvas, veicināt paaudžu savstarpējo sadarbību un saliedētību.Vadītājs Edgars Provejs; Rēzeknes nov., Kaunatas pag., Kaunata, Rāznas iela 36, LV-4622; e-pasts: edgars.provejs@gmail.com  
Mednieku biedrība "Līpukolns"Kaunatas pagastsMedību organizēšana un veikšana.Biedrības vadītājs Ēriks Silovs, Kaunatas pag., Kaunata, Rāznas iela 38, LV-4622; e-pasts: eriksilovs@inbox.lv
Biedrība “No rokas rokā”Lendžu pagastsDzīves kvalitātes uzlabošana lauku apvidos, iesaistot vietējos iedzīvotājus, labiekārtotas, sakoptas un visiem pieejamas vides izveidošana, attīstīt Biedrības saimniecisko darbību, veselīga dzīvesveida popularizēšana, dažādu interešu grupu darbību aktivizēšana laukos, piedalīties kultūras un sporta dzīves veicināšanā un atbalstīšanā, trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu labklājības celšana, labdarība, iesaistīties dažādu projektu izstrādāšanā un ieviešanā, sadarboties ar valsts, pašvaldību, sabiedriskajām organizācijām, komercfirmām, biedrībām un nodibinājumiem, privātpersonām Latvijā un ārzemēs, piesaistīt sponsorus un labvēļus biedrības mērķu sasniegšanai.Guntis Tučs Lendžu pag., Lendži, Dārzu iela 4 – 24, LV-4625 29934383 norokasroka@inbox.lv
Biedrība “Latigora+V”Lendžu pagastsRadošo spēju un sociālo pamatprasmju attīstīšana un sabiedrības informēšana par šādām iespējām. Sabiedrības psihoemocionālā stāvokļa uzlabošana, piesaistot speciālistus (psihologi, psihoterapeiti, mediķi, fizioterapeiti, pedagogi, u.c). Praktisko iemaņu apgūšana dažādās sociālajās un praktiskajās darbības jomās, iekļaujot senās amatu prasmes un jaunās tehnoloģijas, starptautiskā sadarbība amata prasmju apgūšanai un informācijas apmaiņai, piesaistot amata meistarus un lietpratējus. Visu paaudžu kopības sajūtas nostiprināšana un kultūrizglītības veicināšana, akcentējot uzmanību uz etnogrāfiskajām zināšanām (folklora, rakstu zīmes, lietišķā māksla u.c.). Zaļā dzīvesveida un ekoloģiskuma izpratnes popularizēšana, izmantojot dabas resursu un otrreizējo atkritumu pārstrādi jauna produkta veidošanā. Aktīva iesaistīšanās personību attīstošos projektos, sociālajās programmās un labdarības pasākumos. Informējošu materiālu, bukletu un grāmatu izdošana. Kustamo un nekustamo īpašumu iegūšana, t.sk. dāvinājumu un ziedojumu saņemšana, biedrības mērķu sasniegšanai. Saimnieciskās darbības veikšana biedrības īpašuma uzturēšanai un izmantošanai, kā arī citas saimnieciskās darbības veikšana, kas nav sistemātiska un kurai nav peļņas gūšanas mērķis un raksturs. Piedalīšanās dažādu strukturālo fondu, t.sk. Eiropas Savienības strukturālo fondu, apgūšanā un valsts subsīdiju izmantošanā.Jelena Chesnakova Lendžu pag., Rūņi, “Silmājas”, LV-4625, tel. 22848619 cesnacudare@mail.ru
Biedrība “Bišu strops”Lendžu pagastsInvalīdu integrācija sabiedrībāAntoņina Runge, Lendžu pag., Lendži, "Gabruši", 28878151, bisustrops@inbox.lv
Biedrība “Rupaiņa sēta”Lendžu pagastsRakstnieka Antona Rupaiņa piemiņas iemūžināšana, rakstnieka literārā mantojuma saglabāšana un popularizēšana, ieskaitot izdevējdarbību, A.Rupaiņa dzimto māju Rēzeknes novada Lendžu pagasta "Pūriskos" restaurēšana, sakārtošana un uzturēšana, A. Rupainim veltītu pasākumu organizēšana, kultūras un izklaides pasākumu organizēšana apkārtnes iedzīvotājiem, A.Rupaiņa dzimto māju Rēzeknes novada Lendžu pagasta "Pūriskos" tūrisma objekta izveidošana un popularizēšana, kontaktu uzturēšana ar Rupaiņu dzimtu, literātiem un tautiešiem ārvalstīs.Valērijs Zvīdriņš Lendžu pag., Lendži, “Rupaiņa sēta 1”, LV-4625 62601053
“Svaga”, etnosenās kultūras biedrībaLendžu pagastsNacionālās harmoniskas sabiedrības atdzimšana. Seno tradīciju lomas izskaidrošana, kā bagātākā avota cilvēka apziņas veidošanā. Seno rituālu, svētku un paražu atdzimšana. Seno kultūru un senču pamatdzīves veida propaganda.Maksims Slavinskis, Lendžu pag., Lendži, Dārzu iela 4-7, LV-4625, 28381213 siavingust@gmail.com
Biedrība “ŪDZEŅA”Lendžu pagastsSekmēt Rēzeknes novada lauku teritorijas ilgtspējīgu attīstību, uzlabot dzīves kvalitāti, jo īpaši kultūras un vides sakārtošanas jomā Lendžu pagastā, veicināt iedzīvotāju iekļaušanos kultūras un sabiedriskajos procesos,  veikt izglītošanu par kultūrā un sabiedrībā notiekošajiem procesiem, organizēt un atbalstīt sabiedriskos pasākumus,  veicināt iedzīvotāju veselīgas un aktīvas atpūtas iespējas, sadarboties un īstenot kopīgus projektus ar Latvijas un ārvalstu organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem.Silvija Kipļuka Lendžu pag., Lendži, Viraudas iela 3, LV-4625 64644726 info@lendzi.lv
Biedrība “Savai zemei”Lendžu pagastsSekmēt Rēzeknes novada lauku teritoriju ilgtspējīgu attīstību; veicināt lauku iedzīvotājus darboties lauku teritorijas attīstības labad; veicināt uzņēmējdarbības iniciatīvas Rēzeknes novadā; veicināt apkārtējās vides sakārtošanu un saglabāšanu; veicināt sadarbības iespējas starp dažāda veida organizācijām.Edgars Ustinovs Rēzeknes nov., Lendžu pag., Lendži, "Lendži" 29459713 edgars.ustinovs@inbox.lv
Mednieku biedrība “Āpši”Lendžu pagastsMedībasJānis Deksnis Lendžu pag., Apši, "Līči" 26316856
Sporta biedrība “Virauda”Lendžu pagastsSekmēt fiziskās kultūras un sporta attīstību lauku teritorijās. Veicināt veselīga dzīvesveida piekopšanu un popularizēšanu lauku teritorijās. Organizēt sporta sacensības un kultūras pasākumus. Piedāvāt sabiedriskā brīvā laika pavadīšanas iespējas.Dainis Gudriks, Lendžu pag., Lendži, Viraudas iela 3, LV-4625 28659235 Ilga76@inbox.lv
Biedrība “Latgolys zirkļis”Lendžu pagastsVeicināt sabiedrības stiprināšanu kultūras, veselības un mākslas jomā; sabiedrības aktivizēšana vizuālā tēla pilnveidošanaiLāsma Sergejeva, Lendžu pag., Liuzinīki, "1”-2, LV-4625, 29793897, lkozule@yahoo.com
“Dzīvības Mātes institūta priesteru apvienība””Lendžu pagastsReliģisko organizāciju darbībaRolands Abrickis, Lendžu pag., Morcinīki, "Rubuļi”, LV-4625 26171746, rolandsabrickis@gmail.com
Biedrība „Latgales reģiona akvakultūras attīstības centrs” Lūznavas  pagastsAkvakultūras dabīgo populāciju atjaunošana,  daudzveidības saglabāšana, resursu ilgtspējīga izmantošana+371 27056641 Lūznavas pag. Lūznava, Bērzu aleja 2
Biedrība "Esi vesels Priežukalnos"Lūznavas pagastsVeselīga dzīvesveida popularizēšana, brīvā laika lietderīga pavadīšana, ģimeņu klubu izveide, bērnu piesaistīšana sportam, šaha spēles popularizēšana bērnu, jauniešu un vecāku vidū.+371 26109997 Lūznavas pagasts, Vertukšne, Priežkalns 1
Nodibinājums "VERUS"Lūznavas pagastsVeicināt labdarības kultūras tradīcijas Latvijā, veicināt sociālās atstumtības riska grupu pārstāvju aktivitātes paaugstināšanu, atbalstot pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanu, Veicināt kultūras mantojuma saglabāšanu un starpkultūru dialoga attīstību, sniegt palīdzību tām sabiedrības grupām, kurām nav pietiekamu resursu, lai īstenotu savas vajadzības izglītības, zinātnes, cilvēktiesību, vides, kultūras un veselības veicināšanas un slimību profilakses jomā, it īpaši uzmanību vēršot uz trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanu, piesaistot ziedojumus labdarības mērķu īstenošanai, balstoties uz Latvijas sabiedrības vajadzībām.+371 29542156 Lūznavas pagasts, Rutki, Laizāni 3  
Meža īpašnieku biedrība "Apelsins"Lūznavas pagastsSekmēt privāto mežu apsaimniekošanu un izmantošanu ilgspējīgā un nenoplicinošā veidā, kā arī aizstāvēt biedru ekonomiskās un sociālās intereses.+371 26157248 Lūznavas pag. Pustoška, „Pustiška”
Motoklubs „REMUS”Lūznavas pagastsAktivizēt jauniešu interesi par motosportu, piedalīties sacensībās, labiekārtot mototrasi.+371 29247552 Lūznavas pag. Pustoška, „Vītoli”
„Veselības sala” biedrībaLūznavas pagastsSekmēt Rēzeknes novada lauku teritoriju ilgtspējīgu attīstību,
veicināt lauku iedzīvotājus darboties lauku teritorijas attīstībai, veicināt uzņēmējdarbības iniciatīvas Rēzeknes novadā,
veicināt apkārtējās vides sakārtošanu un saglabāšanu,
veicināt sadarbības iespējas starp dažāda veida organizācijām.
+371 22045577  Lūznavas pag. Mostovaja „Sala”
Biedrība „Lūznavas BK”Lūznavas pagastsAtbalstīt un veicināt basketbola kā sporta veida popularizēšanu un attīstību Lūznavā, tās apkārtnē un Rēzeknes novadā, veicināt Lūznavas basketbola kluba biedru veselīgas atpūtas organizēšanu, fiziskās un garīgās veselības saglabāšanu un uzlabošanu, ar Lūznavas basketbola kluba darbību un biedru labu piemēru veicināt arī plašākas sabiedrības aktīvu, veselīgu un pilnvērtīgu brīvā laika pavadīšanu, popularizēt basketbolu kā iespēju pilnveidot sabiedrības locekļu dzīvesveidu, veicināt un popularizēt Lūznavas un tās apkārtnes jaunatnes iesaistīšanu basketbolā, sadarboties ar valsts, pašvaldību, privātajām un sabiedriskajām organizācijām sporta attīstības un veselīga dzīvesveida organizēšanas jomā, iesaistīt Lūznavas basketbola kluba darbībā un tās mērķu īstenošanā dažādu profesiju un institūciju pārstāvjus, veicināt biedru sportiskās meistarības izaugsmi un augstu sportisko rezultātu sasniegšanu basketbolā, godīgas spēles principu un spēlētāja ētikas kodeksa ievērošanu, sekmēt labāko basketbola sportistu atbalstīšanu.+371 26596854  Lūznavas pag. Lūznava, Pils iela 6
Biedrība "Zaļā zona" Lūznavas pagastsSekmēt Rēzeknes novada lauku teritoriju attīstību, veicināt lauku iedzīvotājus darboties lauku teritorijas attīstībai, veicināt uzņēmējdarbības iniciatīvas Rēzeknes novadā, veicināt apkārtējās vides saglabāšanu un sakārtošanu, veicināt sadarbības iespējas starp dažāda veida organizācijām+371 22045577 Lūznavas pag. Ismeri „Zaļā zona”
Nodibinājums dambretes klubs "Malta"Maltas  pagastsVeidot nepieciešamos apstākļus dambretes attīstībai Rēzeknes rajona skolās un Maltas ciemā, ar dambretes spēles palīdzību veicināt cilvēku vispusīgu attīstību, propagandējot to kā veselīga dzīvesveida sastāvdaļu, apkopot darba pieredzi savā sporta veidā un popularizēt to Rēzeknes rajonā un Maltas pagastā, nodrošināt pēc iespējas kluba komandu un tā biedru piedalīšanos Latvijas Republikas un starptautiskajās sacensībās, veicināt Rēzeknes rajona jauniešu dambretes turnīru rīkošanu, organizēt Maltas pagasta čempionātus dambretē jauniešiem un pieaugušajiem.Juris Dombrovskis Tel.27878199 juris.dombrovskis@rezeknesnovads.lv   Sporta ielā 5, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads LV 4630
Jauniešu klubs "Lingua"Maltas  pagastsNostiprināt draudzību un sapratni starp dažādu tautību jauniešiem, sadarboties ar Latvijas un citu valstu klubiem, pašvaldībām, organizācijām, uzņēmumiem un privātpersonām, organizēt kursus, lekcijas, mācību braucienus Latvijas robežās un uz ārvalstīm; organizēt sporta, atpūtas u.c. kultūras pasākumus biedriem; nodrošināt biedru interešu aizstāvēšanu; aktivizēt jauniešu darbību ciemata attīstībā.Ija Sorokina Sporta ielā 5, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads
Biedrība “Māmiņu klubs Maltā”Maltas pagastsSadarbība ar dažādām organizācijām ar mērķi popularizēt ģimenes nozīmi. Izklaides pasākumu organizācija ģimenēm. Izklaides, attīstības iespēju apkopošana un realizācija. Visāda veida apmācību organizēšana (lekcijas, konsultācijas, semināri). Labdarības pasākumu organizācija - akcijas, gadatirgi, ziedojumu vākšana publiskās vietās. Pasākumu organizēšana bērniem, kuriem īpaši nepieciešams atbalsts. Nelabvēlīgo ģimeņu iesaistīšana biedrības darbā, ar mērķi izmainīt to dzīvesveidu. Aptauju veikšana ģimenēm svarīgos jautājumos. Pasākumu organizācija biedrības mērķiem ar mērķi apvienot biedrības biedrus un atbalstīt katra biedrības biedra pozitīvās aktivitātes.Ineta Skudra,  tel.29157821 ineta.skudra@inbox.lv Fr.Trasuna ielā 55, Malta, Rēzeknes novads LV 4630
Jauno ģimeņu biedrība “Hestija”Maltas pagastsSniegt iespēju jaunajām ģimenēm pašapliecināties, pilnveidoties, papildināt zināšanas, prasmes un iemaņas; palīdzība sociālo problēmu risināšanā ģimenēm brīvā laika pavadīšanai un veselīga dzīvesveida popularizēšanai; pieredzes apmaiņas un izglītojošu pasākumu rīkošana jaunajām ģimenēm; sakaru uzturēšana, interešu pārstāvēšana ar citām biedrībām Latvijā; ģimeņu attīstības veicināšana pagasta uzplaukumam un tā iedzīvotāju labklājības uzlabošanai.Juris Dombrovskis Tel.27878199 juris.dombrovskis@rezeknesnovads.lv Skolas ielā 24, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads LV 4630
Nodibinājums Futbola klubs “Saules puikas”Maltas pagastsFutbola popularizācija, futbola spēļu organizēšana, jaunatnes iesaistīšana futbolā, jaunatnes brīvā laika organizēšana, informācijas sniegšana jaunatnei par futbolu, vesela dzīvesveida propaganda, jaunatnes sporta kultūras attīstīšana, jaunatnes fiziskā attīstība.Aleksandrs Boroduļins 26579975 Skolas ielā 24, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads
“Maltas šaha klubs”Maltas pagastsBiedrības biedru un citu iedzīvotāju veselīgas atpūtas organizēšana fizisko un garīgo darba spēju atjaunošanai, Maltas šahistu spēles prasmes līmeņa paaugstināšana, augstu sportisko rezultātu sasniegšanas stimulēšana, bērnu un jauniešu iesaiste intelektuālo spēju attīstīšanas darbībā un veselīgās atpūtas formās, organizatoriska, metodoloģiska un praktiska sadarbība ar Latvijas un ārvalstu klubiem, organizācijām, uzņēmumiem, privātpersonām, šaha kā intensīvas intelektuālas darbības spēju attīstības propaganda.Guntars Prikulis 29479152 Sporta ielā 5, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads
"Maltas 2.vidusskolas vecāku klubiņš"Maltas pagastsRealizēt  inovatīvās idejas, piesaistot Maltas 2.vidusskolas skolēnus, vecākus, skolotājus, organizēt izglītojošus pasākumus vecākiem, skolēniem, iesaistīt vecākus skolas sabiedriskajā dzīvē, organizēt Maltas 2.vidusskolas izglītojamo, vecāku un skolotāju sporta un atpūtas pasākumus, organizēt labdarības pasākumus.Larisa Borisova 28350460 Sporta ielā 5, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads
Austrumu cīņu sporta klubs "ENERGY-V"Maltas pagastsBērnu  un jauniešu fiziskās un garīgās formas stiprināšana un attīstīšana, bērnu un jauniešu novēršana no negatīvajiem ieradumiem un veselīga dzīvesveida popularizēšana jauniešu vidū, intereses paaugstināšana un pievēršana sportiskajam dzīvesveidam cilvēkiem vecumā no 7 - 40 gadiem, vecuma grupas - seniori (cilvēki pēc 40) piesaiste aktīvam dzīvesveidam un palīdzība mazkustīga dzīvesveida radītu problēmu, depresijas un vientulības pārvarēšanai, speciālu fizisko nodarbību organizēšana cilvēkiem ar veselības problēmām, pašaizsardzības kursa nodarbību organizēšana meitenēm un sievietēm, uzvedības psiholoģijas apmācība ekstremālos apstākļos, darboties kā garīgi atveseļojošais virziens, celt sabiedrības acīs Latgales reģiona statusu no depresīvā uz aktīvo.Raiņa iela 8, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, +371 26368007
Biedrība volejbola klubs "Malta"Maltas pagastsKluba  biedru un citu iedzīvotāju veselīgas atpūtas organizēšana fizisko un garīgo darba spēju atjaunošanai un paaugstināšanai; fiziski aktīva dzīvesveida popularizācija, veicināšana un cilvēku veselības nostiprināšana, sporta veidu attīstības sekmēšana, augstu sportisko rezultātu sasniegšanas stimulēšana, organizatoriska, praktiska sadarbība ar Latvijas un ārvalstu klubiem, organizācijām, uzņēmumiem, privātpersonām u.c., veidot nepieciešamos apstākļus volejbola attīstībai Rēzeknes rajonā un Maltas pagastā.Pēteris Gudriks 29470896 Skolas ielā 24, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads
Rēzeknes rajona mednieku biedrība "MALTAS CAUNA"Maltas pagastsMedību organizēšana un veikšana.Jānis Prančs 28328227 Kalnu ielā 3, dz.3, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads  
Biedrība "Maltys zīds"Maltas pagastsMaltas pagasta infrastruktūras attīstīšana,  kultūras dzīves kvalitātes uzlabošana, sporta un aktīvās atpūtas pasākumu organizēšana un infrastruktūras nodrošināšana Maltas pagasta teritorijā, bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizēšana.Jānis Šaudiņš Tel.25922018 Janis.saudins@rezeknesnovads.lv Stacijas ielā 44, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads
Biedrība "ALODIN"Maltas pagastsIzveidot un nodrošināt sociālo pakalpojumu pieejamību. Veidot pensionāriem un maznodrošinātajiem brīvā laika pavadīšanas iespējas. Izglītojošo pasākumu organizēšana pensionāriem un maznodrošinātajiem. Popularizēt un veicināt veselīgu dzīvesveidu.Larisa Piļugina, tel. 26455095 Stacijas iela 58, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads
"Muzeja draugi"Maltas pagastsVeicināt  kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu; izglītojošo un kultūrvēsturisko izstāžu, ekspozīciju izveide un cita veida pasākumu rīkošana, pilnveidot Maltas pagasta kultūrpolitiku, sadarbību starp kultūras un izglītības iestādēm, sabiedriskajām organizācijām, kopēju pasākumu organizēšana, pagasta kultūrvides uzlabošana, daudzveidošana, Maltas ciema un vēstures muzeja teritorijas labiekārtošana, veicināt kultūrtūrismu un jaunu tūrisma produktu izveidošanu, līdzekļu piesaistīšana materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā un kopšanā, projektu izstrādāšana un iesniegšana projektu konkursos Latvijas un ārvalstu valsts un sabiedriskās institūcijās, Latvijas un Eiropas Savienības fondos.Elvīra Pinka Tel. 29477761 Parka ielā 8, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads
„EX CHILL BASSE”Mākoņkalna pagastsJauniešu brīvā laika organizēšanaInāra Samuša ,”Stirnas 2”,Dvarči,Mākoņkalna pagasts  tel. 26373100
“Draugs 1”Mākoņkalna pagastsMedību organizēšanaJānis Kalvis, ”Jaunceriņi”, Škrjabi, Mākoņkalna pagasts tel.29389775
“Draugs 2”Mākoņkalna pagasts  Medību organizēšanaModris Samušs,  „Bērzu mājas”Vecstašuļi, Mākoņkalna pagasts Tel.20265330
“Krasts 1”Mākoņkalna pagastsVesela dzīvesveida popularizēšana, sakārtotas dzīves vides veidošanaVasīlijs Bašmakovs „Dvarči”, Dvarči, Mākoņkalna pagasts Tel.29423245
“Ābelīte”Mākoņkalna pagastsLauku tūrismsEvita Vaļuma ,Liepu mājas, Škrjabi, Mākoņkalna pagasts Tel. 27876016
“Skudreņis”Nagļu pagastsKultūraAija Orenīte, Lejkrāces, Nagļi, Nagļu pagasts, Rēzeknes novads Tālr.29335048
“Dievs, daba un mēs”Nagļu pagastsBaznīcas un draudzes vajadzībasOtīlija Spridzāne, Nagļi 5-12, Nagļu pagasts, Rēzeknes novads Tālr.22475998
“Baltā skola”Nagļu pagastsPasākumu organizēšana Inese Benjava, ,,Nagļu skola”, Nagļi, Nagļu pagasts, Rēzeknes novads Tālr.28342286
Mednieku biedrība ,,Silvans”Nagļu pagastsMedībasValdis Zvejsalnieks,,Soltais līcis”, Teirumnīki, Nagļu pagasts, Rēzeknes novads Tālr.28721471
"Garīdznieku māja"Nautrēnu pagastsSaglabāt kardināla Jāņa Franča Pujata literāro mantojumu un mājas "Mazezeri", kas atrodas Rēzeknes novada Nautrēnu pagastā, Pujatu ciemā.Jānis Francis Pujats “Mazezeri”, Pujati, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4652 Telefons: 26641305
Nautrēnu Vissvētās jaunavas Marijas Bezvainīgās ieņemšanas Romas katoļu draudzeNautrēnu pagastsSludināt  Evaņģēliju, svēti glabājot ar Svētā Gara palīdzību atklāto patiesību, to dziļāk pētot, uzticīgi sludinot un paskaidrojot, sludināt morāles principus (arī attiecībā uz sociālo kārtību), spriest par visu, kas attiecas uz cilvēciskās personas pamattiesībām un dvēseles pestīšanu; izplatīt svēto liturģiju, veicot dievišķo kultu un svētdarot katoļticīgo tautu.“Baznīca”, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4652
"Rogovkīši"Nautrēni Bērnu, jauniešu un pieaugošo fizisko aktivitāšu, veselīgas atpūtas, labas veselības veicināšana, bērnu, jauniešu un pieaugušo lietderīgas laika un veselīgas atpūtas pavadīšanas, fizisko un garīgo spēju atjaunošanas un palielināšanas pasākumu organizēšana, sporta sacensību organizēšana bērniem, jauniešiem un pieaugušiem cilvēkiem tradicionālos un netradicionālos sporta veidos, sporta popularizācija un ar to saistīto pasākumu organizēšana, veselīga, fiziski aktīva dzīvesveida popularizācija un ar to saistīto pasākumu organizēšana, mākslas un kultūras popularizēšana bērnu, jauniešu un pieaugušo vidū, organizējot izstādes, seminārus, plenārus, koncertus un cita veida pasākumus, sagatavojot un izdodot informatīvus materiālus, veidot un attīstīt sadarbību ar Latvijas un citu valstu organizācijām vienotu mērķu sasniegšanā, piedalīšanās Eiropas starptautiskās programmās un projektos, kultūras pasākumu, festivālu, konkursu, nometņu, ekskursiju organizācija un rīkošana bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem;
izglītojošu kursu un semināru rīkošana biedru un trešo personu profesionālā līmeņa paaugstināšanai, sadarbība ar attiecīgām starptautiskām un nacionālām apvienībām, biedrībām un nodibinājumiem, kontaktu dibināšana ar ārvalstu institūcijām, attiecīgu līgumu izstrādāšana un noslēgšana, palīdzības sniegšana sakaru nodibināšanā ar citām institūcijām, ziedojumu saņemšana no Latvijas un ārvalstu organizācijām, uzņēmumiem, iestādēm un fiziskām personām Biedrības mērķu sasniegšanai.
Marija Mazure Adrese: “Rubeņi”, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4652 Telefons:26449868
"Jaunieši Rogovkai"NautrēniVeicināt kultūras un sabiedriskās aktivitātes pagastā, veicināt pagasta atpazīstamību valstīSintija Ludborža Adrese: “Mežlejas”, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4652 Telefons:25417632
Latgaliešu valodas, literatūras un kultūrvēstures skolotāju asociācijas nodibinājums Nautrēnisaglabāt latgaliešu rakstu valodu, veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma apguvi Latgales skolās, stimulēt skolotāju pašizglītību un aktivizēt pedagogu pieredzes apmaiņu, sadarboties ar citām organizācijām: Latgales Pētniecības Institūtu, Latgales Studentu Centru, Latgaliešu Kultūras biedrībām.Veronika Dundure, Skolasmāja, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4652 Telefons 26481524 e-pasts:lvlksa@inbox.lv
Mednieku biedrība “Nautrēni”NautrēniAttīstīt zinātniski pamatotu ilgtspējīgu medību saimniecību, iesaistīt savus biedrus medījamo dzīvnieku (faunas un floras) aizsardzībā, vairošana un populācijas bagātināšanā, organizēt likumīgu un noteikumiem atbilstošu medību veidu pielietošanu, izkopt un pilnveidot medību tradīcijas un ētiku, organizēt mednieku kvalifikācijas celšanu, īpaši jauno mednieku apmācību medniecību saistītiem jautājumiem, sekmēt un attīstīt medību sporta veidus, organizēt biedrības izlases komandu sagatavošanu sporta veidos un to piedalīšanos sacensībās, pārstāvēt mednieku intereses, aizstāvēt viņu likumīgās prasības, intereses un iniciatīvu dažādās institūcijās, organizācijas un citur, organizēt medību trofeju uzskaiti, popularizēšanu un aizsardzību; veikt šķirnes medību suņu ciltsdarbu, rīkot šķirnes suņu izstādes, organizēt viņu treniņus, pārbaudes, kā arī citus pasākumus, kas veicinātu medību šķirnes suņu audzēšanu; palīdzēt valsts iestādēm apkarot nelikumīgo medniecību; iesaistīt savus biedrus dabas aizsardzības un apsardzības jautājumu risināšanā; piedalīties medību apsaimniekošanas plānu izstrādāšanā un īstenošanā; realizēt uzraudzību par medību likuma un citu ar medībām saistīto aktu ievērošanu savās medību platībās; veicināt lauku un medību tūrisma attīstībuAldis Belinskis Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4652 Telefons 29485871
"Nautrēnu vidusskolas atbalsta fonds"NautrēniSekmēt izglītības līmeņa attīstību, veicināt mūžizglītību; iesaistīt sabiedrību izglītības, skolas problēmu risināšanā, veicināt skolas darbības sistēmas pilnveidošanu, izkopt kultūru, piedalīties projektos, veicināt pieredzes un informācijas apmaiņu ar skolām Latvijā un ārzemēs, veidojot kopprojektu sadarbības tīklu.Anita Ludborža Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4652, Telefons 29159084
“Rasa”(cilvēkiem ar īpašām vajadzībām)  NautrēniApvienot Rēzeknes pilsētā un novadā dzīvojošos invalīdus, kā arī veselos cilvēkus, kas nepastarpinātā veidā ir saistīti ar invalīdiem vai vēlas palīdzēt tiem, sekmēt invalīdu nodarbinātību un uzņēmējdarbību, invalīdu izglītošanu, aizstāvēt invalīdu intereses, piedaloties likumu un citu normatīvo aktu izstrādes darbā, veicināt invalīdu integrāciju sabiedrībā: invalīdu sociālo, sadzīves, sporta un kultūras vajadzību apmierināšanu
Lidija Civkore
Juridiskā adrese: "Pūkas-3" , Rasnupļi, Nautrēnu pag., Rēzeknes nov., LV-4652
Telefons: 27878581
e-pasts: biedribarasa@inbox.lv
"Attīstības loki"NautrēniPopularizēt un aktualizēt pašizglītības nepieciešamību un pieredzes apmaiņu; veicināt individuālo izglītību mūža garumā; iedzīvināt un pielietot mūsdienīgas tehnoloģijas izglītības procesā.Skaidrīte Bambale, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4652
Iniciatīvu un radošo ideju centrs "Lejas"NautrēniAktivizēt iedzīvotāju iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē, savstarpējo sadarbību, lai veicinātu iedzīvotāju pašapziņas paaugstināšanos, spēju sociāli funkcionēt, motivāciju pašnodarbinātības uzsākšanaiAelita Mūrniece, “Ķirši”, Sārņi, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4652 Telefons: 27870752
"ReVelo", Rēzeknes novada veloklubs  NautrēniVeicināt riteņbraukšanas popularitāti Rēzeknes novadā, Latgalē, Latvijā un Eiropā. Popularizēt riteņbraukšanu kā visiem pieejamu aktīvas atpūtas un veselību veicinošu sporta veidu. Piedalīties ar velosportu saistītajās sacensībās un citās ar riteņbraukšanu saistītās aktivitātēs Latvijā un ārvalstīs. Organizēt velosporta sacensības un citas ar riteņbraukšanu saistītas aktivitātes ģimenēm, komandām un citiem interesentiem Rēzeknes novadā. Popularizēt un reklamēt velosportu un riteņbraukšanu atbalstošos uzņēmumus un organizācijas.Adrese: “Ceļmala”, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4652 Telefons:20260508
“Sovim ļaudim”Nautrēnu pagastsIesaistīties sabiedriskajā, kultūras un saimnieciskajā dzīvē.
Attīstīt vietējo iedzīvotāju iniciatīvu, veicināt un koordinēt vietējās iniciatīvas grupu darbu teritorijā, veicināt sabiedriskās domas attīstību saskaņā ar biedrības mērķiem, paužot biedrības viedokli, organizēt izglītojošus pasākumus, pieaugušo tālākizglītības veicināšanu un bērnu un jauniešu izglītojošo pasākumu organizēšanu.
Veikt teritorijas vēstures izpēti, vēstures popularizēšanu un intereses par vēsturi veicināšanu sabiedrībā, kā arī kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu.
Sadarboties ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām, lai veicinātu teritorijas attīstību.
Iesaistīties projektos, koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus savu mērķu sasniegšanai
Andra Zubko-Melne Juridiskā adrese: "Agra" , Dekteri, Nautrēnu pag., Rēzeknes nov., LV-4652 Faktiskā: “Celmiņi”, Zaļmuiža, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4652 Telefons: 26596999 e-pasts: nautreni@inbox.lv
"Adrenaline", Biedrība  Nautrēnu pagasts Veicināt dažādu sporta aktivitāšu attīstību Latgalē, radot nepieciešamos apstākļus treniņiem un sacensībām dažāda vecuma cilvēkiem ar atšķirīgu pieredzi, iemaņām un spējām; sekmēt Rēzeknes novada jauniešu ilgtspējīgu fizisko attīstību; veicināt sadarbības iespējas starp dažāda veida organizācijām un uzņēmumiem; veicināt sporta aktivitāšu iniciatīvas Rēzeknes novadā; apvienot orientieristus, basketbolistus un veselīga dzīves veida interesentus;  propagandēt fizisko kultūru un sportu kā veselīga dzīves veida sastāvdaļu, kā arī "godīgas spēles" principus.Raimonds Zutis Adrese: “Liesmas”-15, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4652 Telefons:25747698
Latgales mednieku un makšķernieku biedrībaNautrēnu pagastsPiedalīties medību un makšķerēšanu nozari regulējošo normatīvo aktu un to izmaiņu projektu izstrādāšanā un apspriešanā valsts un nevalstiskajās institūcijās un organizācijās;
vienot medniekus un makšķerniekus organizētai rīcībai un pārstāvniecībai vietējo pašvaldību, valsts un starptautiskā līmenī;
veicināt un popularizēt Latvijas dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu un vides aizsardzību; nodrošināt medību un makšķerēšanas pieejamību nākamajām paaudzēm; veicināt mednieku un makšķernieku zināšanu, kultūras un ētikas līmeņa paaugstināšanu; veicināt medību un makšķerēšanas tradīciju ievērošanu un kopšanu; veicināt medību trofeju izstāžu organizēšanu; atbalstīt un veicināt medību šaušanas sporta attīstību; veicināt zinātnes attīstību saistībā ar medniecībai un makšķerēšanai aktuāliem jautājumiem un piedalīties savvaļas dzīvnieku sugu monitoringa programmās; sekmēt sabiedrības izpratni par medniecības un makšķerēšanas lomu un nozīmi; veicināt un atbalstīt sabiedrības izglītošanu saistībā ar dabas un vides aizsardzību, medniecību un makšķerēšanu; sniegt atbalstu vietējām pašvaldībām un valstij epizootiju apkarošanā; popularizēt medības un makšķerēšanu kā aktīvu un veselīgu atpūtas veidu; sadarboties ar vides aizsardzības, mednieku un makšķernieku sabiedriskajām organizācijām un valsts institūcijām Latvijā un ārvalstīs; organizēt un veicināt mednieku apmācību; aizstāvēt mednieku un makšķernieku intereses un tiesības;
normatīvos aktos noteiktā kārtībā ņemt pārziņā un apsaimniekot ūdeņus, veikt šo ūdeņu saglabāšanas un aizsardzības pasākumus un zivju krājumu atjaunošanu tajos.
Andris Broks
“Griķīši”. Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4652
Telefons 29134360
Biedrība "Cukrasāta"OzolainesKeramika, podniecība, tūrismsViola Anna Bīriņa, Mob.28328115 Rēzeknes novads, Ozolaines pagasts, Bekši, "Cukura sāta" violaanna@gmail.com
Izglītības un atpūtas biedrība "OZOLAINE"OzolainesCitur neklasificētu organizāciju darbība Izglītība, kursi, apmācības  Biruta Buharina, mob. 26210606 Balbīši", "Jānīši", Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633 birutabux@inbox.lv
Biedrība "Jauniešu laiks"  OzolainesCitur neklasificētu organizāciju darbība. Sports, izglītība, jaunatnes lietas, tūrisms  Santa Ostaša, Mob.25127340 Rēzeknes nov., Ozolaines pag., Bekši, "Laucenes" santa.ostasa@ozolaine.lv
Biedrība Asociācija "Lauku sievietes"OzolainesCitur neklasificētu organizāciju darbība  Sandra Kaša, Mob.28719426 Ozolaines pag., Bekši, LV-4633, dasak@inbox.lv
Biedrība "Kristīgo palīdzība"  OzolainesReliģija, tūrismsLolita Rimša, Mob.29233945 Ozolaines pagasts, Laizāni, "Jāņmuiža", LV-4633 lazovska.jevgenija@inbox.lv
Biedrība "Latgales multimediju darbnīca"OzolainesProjekti,  apmācības, tūrisms, aktivitātes, jauniešiLeila Rasima Mob.26328442 Ozolaines pagasts, Pleikšņi, "Rožlejas 14", LV-4601 leila.rasima@gmail.com
Biedrība "ESTO"  OzolainesMākslinieciskā jaunrade, kultūra  Inga Drele, Mob.29473700 Ozolaines pagasts, Pleikšņi, "Rožlejas 75", LV-4601 Inga.drele@inbox.lv
Biedrība "Par stipru ģimeni"  OzolainesCitur neklasificētu organizāciju darbība  Guntars Skudra, Mob.29495624 Ozolaines pagasts, Pleikšņi, "Rītausma 110", LV-4601 guntars.skudra@saskarsme.lv
"Silmalas pagasta attīstības biedrība "Silmala-mūsu dzimtā zeme""OzolainesCitur neklasificētu organizāciju darbība  Nadiia Popandopulo Ozolaines pagasts, Pleikšņi, "Rožlejas 47", LV-4601
Biedrība "PIEKTĀ PIEKTDIENA"  Ozolaines pagastsVeicināt vietējo iedzīvotāju, jauniešu sociālo integrāciju, sociālo aktivitāti un iesaistīšanos uzņēmējdarbībā, attīstīt sociālo stabilitāti un veselīgu uzņēmējdarbības vidi Rēzeknes novadā, Latgalē un Latvijā, gādāt par vietējo iedzīvotāju un jauniešu morālā, tiesiskā un materiālā stāvokļa uzlabošanu, sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanu, attīstīt un stimulēt labdarību, savstarpējo un sociālo palīdzību, veicināt neformālās izglītības attīstību un aktualizēt tās nozīmi vietējās sabiedrības attīstībā, aktualizēt sadarbības iespējas starptautiskajā telpā, tādējādi stimulējot vietējo iedzīvotāju un uzņēmēju profesionalitāti un konkurenci.Ilona Markunaite Mob.26669111 Ozolaines pagasts, Pleikšņi, Robežu iela 13A-3, LV-4601
Biedrība "Rēzeknes staļļi"  Ozolaines pagastsZirgiAļona Antončika Mob.29461774 Ozolaines pagasts, Pleikšņi, Robežu iela 14-3, LV-4601
Biedrība "Par Latgali"  Ozolaines pagastsVēsturisku objektu un līdzīgu apmeklējuma vietu darbībaSilvija Turka Mob. 29178006 Ozolaines pagasts, Pleikšņi, Robežu iela 14-36, LV-4601
Dzīvojamu māju apsaimniekotāju biedrība "14.ROBEŽA"Ozolaines pagastsNekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamataVladimirs Lācis Ozolaines pagasts, Pleikšņi, Robežu iela 14-8, LV-4601
Mednieku biedrība "Aizdusa"  Ozolaines pagasts Medniecība. Citas sporta nodarbības  Dainis Tauriņš Tālr. 64623425 Ozolaines pagasts, Pleikšņi, Saules iela 30/4, LV-4601
Biedrība "Saules 30A"  Ozolaines pagastsNekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamataIrina Aļeksejeva Mob.29472754 Ozolaines pagasts, Pleikšņi, Saules iela 30A-6, LV-4601
Biedrība LATGOLYS ENTUZIASTU GRUPA "BIĻDIS"Ozolaines pagastsAudio vizuālie produkti, mākslinieciskā jaunrade  Edgars Blinovs Mob.26128599 Ozolaines pagasts, Ritiņi, "Ritiņi 2"-5, LV-4601 bildis@inbox.lv
Biedrība “Esi vasals”Ozolmuižas pagastsMūžizglītības un veselīga dzīvesveida veicināšanaArnita Poiša, “Laimas”, Ozolmuižas pag., 22021598, arnita.poisa@rezeknesnovas.lv
Biedrība “Boņuks”Ozolmuižas pagastsUzlabot dzīves kvalitāti laukos, veicinot izglītotas, aktīvas un atbildīgas sabiedrības veidošanosElita Opincāne, “Jūrnieki”, Tēviņi, Ozolmuižas pagasts, 29443013, elita.opincane@rezeknesnovads.lv
“Muosys MM”Pušas pagastsJaunatnes iesaistīšana  kultūras aktivitātēsMārīte  Šadurska, Jaunatnes iela3-14,Puša,28325655, marite.sadurska@saskarsme.lv
“NOVUS”Pušas pagastsPilsoniskās sabiedrības attīstībaKristīne Zuja , Jaunatnes iela3-7,Puša, Pušas pag.,22419212, kristinezuja@inbox.lv
Biedrība “Cilvēka bērns”Rikavas pagastsLiteratūra, grāmatniecība29175055 Ināra Šindarjova
Biedrība “Sonar Musique”Rikavas pagastsMūzikas nozare22336028, 26189472 Aigars Melnis
Biedrība “RIKA”Rikavas pagastsSabiedrības integrācija29405904 Aija Dundure
Biedrība “Rikavas Sofia”Rikavas pagastsKultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana29104563 Līvija Smirnova
Biedrība ‘Asniņš”Rikavas pagastsSadarbība starp ģimenēm, ģimenes loma sociālajā dzīve26618778 Velta Melne
Mednieku biedrība “Rikavieši”Rikavas pagastsMedības un ar to saistīto pasākumu organizēšana22488503 Edgars Krusts
Mednieku biedrība “Latgales vilki”Silmalas pagastsMedību organizēšana un veikšanaMihails Varlamovs, Lakstīgalu iela 2-3, Vecružina, Silmalas pag., 28355723 dizvirs2@inbox.lv
Biedrība “Rūžeņa”Silmalas pagastsSociālās aprūpes pakalpojumu bez vecāku gādības palikušiem bērniem un bērniem ar veselības traucējumiem nodrošināšanaŽanis Feldmanis, Ezera iela 23, Vecružina, Silmalas pag., 646 46126 tiskadiint@saskarsme.lv
Biedrība “Raibā pasaule”  Silmalas pagastsSociālā, pedagoģiskā rehabilitācija un korekcija, praktiskās palīdzības sniegšana bērniem un ģimenēm, kas atrodas soc. riska situācijāJeļena Dzene, Skolas iela 3, Gornica, Silmalas pag., 26353146 jelena.dzene@inbox.lv
Biedrība “Silmalieši”Silmalas pagastsSociālās vides uzlabošana, uzņēmējdarbības un pagasta teritorijas ilgtspējīgas attīstības veicināšanaJevģēnija Grišuļonoka, Saules iela 4, Gornica, Silmalas pag., 26337377 jevgeenija@tvnet.lv
Mednieku un makšķernieku biedrība “Silmalnieki”Silmalas pagastsMedniecības un makšķerēšanas attīstība un īstenošanaVladislavs Keidāns, “Jaunbirzs”, Prezma, Silmalas pag., 29476306 mmb.silmalnieki@inbox.lv 
Biedrība “Vijama”Silmalas pagastsSociālo un veselības pakalpojumu attīstībaJana Žuka, Preiļu iela 32, Štikāni, Silmalas pag., 20092223 svojajanas@inbox.lv
Biedrība
“TAURIŅI”
Stoļerovas pagasts “Tauriņi” darbība vērsta uz vairāku mērķu īstenošanu:
1.      Attīstīt bērnu un jauniešu neformālo izglītību pilsoniskajā sabiedrībā,
2.      Veicināt bērnu un jauniešu starptautisko sadarbību un veidot izar vienotu Eiropu pasaules kontekstā,
3.      Sekmēt sadarbību starp dažādu sociālo grupu bērnu un jauniešu organizācijām,
4.      Aktualizēt bērnu un jauniešu darba nozīmību mūsdienu sabiedrībā,
5.      Sekmēt bērnu un  jauniešu pilsonisku līdzatbildību sakoptas vides veidošanā u uzturēšanā,
6.      Nodrošināt dažādu tautību kultūras mantojuma saglabāšanu, attīstību un popularizēšanu sabiedrībā,
Nodrošināt ģimenes kā sabiedrības vērtības līdzdalību bērnu un jauniešu attīstībā.
Vadītāja Dzintra Gribuste
Skolas iela 2, Stoļerova, Stoļerova pagasts, Rēzeknes novads, LV-4642
e-pasts: iartnizd@inbox.lv
Biedrība "Silagaiļs"Stoļerovas pagastsMedību organizācija un veikšana
Vitālijs Muravskis
Baznīcas iela 8, Stoļerova, Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4642
e-pasts: mednieks70@inbox.lv
Viedokļu līderu skolaStoļerovas pagasts
Stiprināt vietējo kopienu, apvienojot dažādu tautību un sociālo slāņu pārstāvjus kopīgos pasākumos. Attīstīt un veicināt iedzīvotāju vidū pilsoniskās sabiedrības veidošanos. Sniegt informatīvo, konsultatīvo un sociālo atbalstu lokālajā līmenī, pievēršot īpašu uzmanību sociālās atstumtības riska grupu pārstāvjiem, t.sk. bezdarbniekiem un personām ar īpašām vajadzībām, kā arī minoritāšu pārstāvjiem. Paaugstināt sabiedrības medijpratības līmeni.Vadītāja Diāna Selecka
Baznīcas iela 3, Stoļerova, Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4642
diana.selecka@inbox.lv;
Biedrība Interešu apvienība „Jaustra”Strūžānu pagastsDarbs ar bērniem, jauniešiem, ģimenēm, sabiedrību, Izglītības veicināšana, Aktīva, dzīvesveida popularizēšana, Pilsoniskās sabiedrības attīstība, Sabiedrības labklājības celšana, Sadarbība ar līdzīgu mērķu organizācijām Latvijā un pasaulē.Ivars Igaunis, 22018427, ivars_igaunis@inbox.lv
Līga Augstkalne,  26499166, filologs@inbox.lv
Vitolds Bautris, 22018425,  vitolds_bautris@inbox.lv
Biedrība „DINAMIKA PLUS”Strūžānu pagastsES fondu, valsts, pašvaldību un privātā finansējuma piesaiste jauniešu iniciatīvu realizācijai; jauniešiem piemērotu aktivitāšu piedāvāšana, pasākumu organizēšana, piedalīšanās vietējos un starptautiskajos jauniešu projektos, apmācības semināros (treningos), kontaktu veidojošos semināros, mācību braucienos, starptautiskos un vietējos iniciatīvas projektos, pieredzes apmaiņas semināros, braucienos; veikt jauniešu un pieaugušo formālo un neformālo apmācību realizāciju, neformālās izglītības veicināšana, Aktīva un veselīga dzīvesveida popularizēšana, pilsoniskās sabiedrības attīstība un dažādu to veicinošu aktivitāšu organizēšana, Bērnu un jauniešu nometņu organizēšana un vadīšana, jauniešu  sadarbības veicināšana, Jauniešu, pieaugušo un senioru dzīves kvalitātes uzlabošana, realizējot dažādām mērķauditorijām paredzētus projektus, iesaistīšanās labdarības projektos.Sarmīte Stepiņa, 29174868, sarmite.stepina@struzani.lv, sarmite.taunaga@inbox.lv
Leokādija Razgale, 29122068, leokadijarazgale@inbox.lv ;
Interešu centrs “Izaugsme”  Vērēmu pagastsVeicināt Rēzeknes novada Vērēmu pagasta iedzīvotāju, t. sk. jauniešu dzīves kvalitāti, sociāli ekonomisko izaugsmi, konkurētspēju un iesaistīšanos brīvprātīgajā darbā, fiziskās aktivitātēs, sporta un kultūras dzīvē; ilgtspējīgas neformālās izglītības vides veidošana dažādās nozarēs, kas nodrošinās izaugsmes iespējas jebkura vecuma un sociālā stāvokļa Rēzeknes novada Vērēmu pagasta iedzīvotājiem; nodrošināt lauku reģiona jauniešu informācijas pieejamību, sekmēt un atbalstīt jauniešu izglītošanu un pašiniciatīvu, lai veiksmīgi iekļautos sabiedrībā notiekošajos procesos.Agita Gutāne, tālr. 29963896, e-pasta adrese: bdr_izaugsme@inbox.lv
Biedrība “Lobs lobam”   Vērēmu pagastsIzglītības  un  kultūras  attīstībaIlga Smane,tālr.  28393356, Juridiskā adrese: Djogi 1-4,Veremu pagasts, Rēzeknes novads LV 4604
Click to listen highlighted text!