Īstenots projekts “Dabas objekta “Mākoņkalns” sakārtošana

27.11.2023

Projekti

Atklātā projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” atklātā LEADER projektu konkursa 11. kārta, tika atbalstīts projekts Nr. 22-01-AL15-A019.2201-000001 ”Dabas objekta “Mākoņkalns” sakārtošana un teritorijas labiekārtošana paredzot ieguldījumus koka kāpņu atjaunošanai un pamatlīdzekļu iegādei”.

Projekta kopējās izmaksas sastādīja EUR 29243,71, attiecināmās izmaksas EUR 28807,51, no tām 90% publiskais finansējums EUR 25926,76, Rēzeknes novada pašvaldības Vides aizsardzības fonda līdzfinansējums EUR 3308,29 un Kaunatas apvienības pārvaldes līdzfinansējums EUR 8,66.

Projekta mērķis – labiekārtot dabas objektu “Mākoņkalns”, tādejādi uzlabojot sabiedrisko infrastruktūru un stiprinot vidējo dabas kapitāla stratēģisku un ilgtspējīgu izmantošanu un attīstību, kā arī vietas potenciālu un pievilcību, piesaistot jaunu integrētu tūrisma un kultūras pakalpojumu piedāvājumu.

Projekta ietvaros tika veikta 3 koka kāpņu atjaunošana, nomainītas vecās satrūdējušās kāpnes pret jaunām. Iegādāti 6 koka soliņi ar atzveltnēm. Uzstādītas 2 tualetes kabīnes, kas piemērotas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un iegādāti 2 atkritumu konteineri.

Dabas objekts “Mākoņkalns” apvienojumā ar Rāznas ezera apskati izsenis ir viens no populārākajiem VRG teritorijas tūrisma galamērķiem. Ik gadu vairāki tūkstoši VRG teritorijas iedzīvotāju un tūristu apmeklē šo dabas objektu. Dabas objektā atrodas Padebešu kalna (Mākoņkalna, Volkenbergas) viduslaiku pils, kas ir aizsargājamais kultūras piemineklis. Ņemot vērā šī dabas objekta nozīmīgumu un gana lielo apmeklētāju skaitu, būtiski ir nodrošināt sakārtotu infrastruktūru šajā dabas objektā.

Projekta ietvaros paredzētos darbus, pamatojoties uz Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas apvienība pārvalde” rīkoto iepirkumu un noslēgto līgumu būvdarbus veica SIA “MV Līvas”. Būvprojekta izstrādi veica SIA “ASKELUM”. Būvuzraudzība SIA “VOLMERS”. Portatīvās tualetes un atkritumu konteineri iegādāti no SIA “DAKO”. Koka soliņi ar atzveltni iegādāti no SIA “AKRON”.

Sagatavoja Regīna Trūle, Kaunatas apvienības pārvaldes projektu koordinatore                                                                                                                                          
Foto R.Kalvis

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Click to listen highlighted text!