Meža izstrādes darbi jāsaskaņo ar ceļa īpašnieku

23.02.2024

Pagastu ziņas

Meža izstrādes un transportēšanas darbu veikšanai tiek izmantots arī pašvaldības autoceļš. Uzņēmējam, kuram ir nepieciešams veikt kravas pārvadāšanu vai ceļa nodalījuma joslas izmantošanu krautuvju izveidei, nepieciešams savlaicīgi (piecas darba dienas pirms darbu sākuma) iesniegt dokumentus attiecīgajā apvienības pārvaldē.

Nepieciešamie dokumenti

  • Aizpildīts un parakstīts iesniegums;
  • Karte, kurā norādīts izmantojamais ceļa posms;
  • Ja fiziska persona iesniedz pieteikumu juridiskas personas vārdā, iesniegumam ir jāpievieno pilnvara, kas apliecina, ka fiziska persona ir tiesīga pārstāvēt uzņēmumu;
  • Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu shēma (SOTL), ja kokmateriālu krautuvi paredzēts izvietot pašvaldības autoceļu zemes nodalījuma joslā.

Jānorāda, ka ir radušās situācijas, kad meža izstrādes un transportēšanas darbus laika tiek bojāts pašvaldības autoceļu segums, kas ir administratīvi sodāms pārkāpums.

Lai novērstu pašvaldības autoceļu masveida bojājumus klimatisko apstākļu un intensitātes transportlīdzekļu kustības dēļ, uz vairākiem pašvaldības ceļiem tiek ieviests autotransporta masas ierobežojumus. Ceļu satiksmes likuma 75. panta pirmā daļa nosaka, kā par aizlieguma ceļa zīmju prasību pārkāpšanu transportlīdzekļa vadītājam piemēro naudas sodu sešu naudas sodu vienību apmērā. Iestājoties labvēlīgiem klimatiskajiem laikapstākļiem (sauss saulains laiks) ierobežojumi uz pašvaldības autoceļiem var tikt atcelti.

Noteikumu ievērošanu kontrolē apvienību pārvalžu atbildīgie darbinieki un pašvaldības policija. Rēzeknes novada pašvaldības policija jau ir uzsākusi vairākus administratīvos procesus, jo tika konstatēti pārkāpumi, piemēram, kokvedēju iebraukšana smaguma ierobežojuma zīmes Nr. 312 (7t) darbības zonā, kā arī ceļu nodalījuma joslās tika ierīkotas kokmateriālu krautuves bez ceļa īpašnieka rakstveida saskaņojuma.

Ceļu satiksmes likuma 82.panta otrā daļa nosaka, ka “Par ceļu vai to kompleksā ietilpstošo būvju bojāšanu, iznīcināšanu, piegružošanu, piesārņošanu vai aizsprostošanu, par ceļu zemes nodalījuma joslas piegružošanu, piesārņošanu vai uzaršanu, materiālu vai priekšmetu novietošanu ceļu zemes nodalījuma joslā bez ceļa īpašnieka (pārvaldītāja) atļaujas, kā četrpadsmit līdz septiņdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no simt četrdesmit līdz piecsimt astoņdesmit naudas soda vienībām. Arī par citu darbu veikšanu, kas pasliktina satiksmes drošību, piemēro naudas sodu.”

Aizsargjoslu likums nosaka, ka Ceļu zemes nodalījuma joslā aizliegts izvietot kokmateriālu krautuves, ja nav saņemts autoceļa īpašnieka rakstveida saskaņojums kokmateriālu izvietošanai. Tāpat ir noteikts, ka ceļu zemes nodalījuma joslas minimālais platums uz katru pusi ir ne mazāks ka 9,5 metri.

Dokumentus var iesniegt klātienē vai sūtot e-pastā, ja dokumenti ir parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur drošu laika zīmogu.

Apvienības pārvaldes atbildīgais darbinieks saskaņo darbu veikšanu, veicot iesniegumā norādītā autoceļa apsekošanu dabā, tiek sastādīts akts par autoceļa apsekošanu pirms darbu uzsākšanas, kuru paraksta abas iesaistītās puses – apvienības pārvaldes atbildīgais darbinieks, kurā tiks veikti iesniegumā minētie darbi un uzņēmējs (darbu veicējs). Vēlāk  apvienības pārvaldes vadītājs sagatavo un noslēdz vienošanos ar uzņēmēju par satiksmes ierobežojumu atcelšanu vai ceļa nodalījuma joslas izmantošanu. Uzsākt darbus atļauts tikai pēc vienošanās noslēgšanas.

Uzņēmējs (darbu veicējs) ir atbildīgs:

  • par autoceļa aizsardzības noteikumu ievērošanu, lai neradītu ceļa bojājumus;
  • par darba zonas tuvumā esošo komunikāciju, pieguļošo īpašumu, personu drošības ievērošanu;
  • par satiksmes kustības drošību ceļa posmā un par traucējumu ceļu dienesta tehnikas darbam;
  • par teritorijas un ceļa sakopšanu par saviem līdzekļiem;
  • par darbības rezultātā autoceļam, tā aprīkojumam un autoceļa zemes joslai radīto kaitējumu novēršanu par saviem līdzekļiem.

Ja darbu izpildes laikā ceļam rodas bojājumi, darbu veicējs nekavējoties pārtrauc darbus un informē par to attiecīgās apvienības pārvaldes atbildīgo darbinieku vienojoties par tālākam darbībām.  Gadījumos, ja darbu veicējs neievēro normatīvo aktu prasības vai pašvaldības nosacījumus darbu veikšanai, pašvaldībai ir tiesības pārtraukt darbus un anulēt saskaņojumu.

Pēc darbu pabeigšanas, apvienības pārvaldes atbildīgais speciālists sagatavo aktu, ar kuru darbu veicējs nodod pašvaldībai sakārtotu autoceļu, tā aprīkojumu un autoceļa nodalījuma joslu, ja nepieciešams pievienojot fotogrāfijas par ceļa stāvokli pēc darbiem. Gadījumos, kad darbu veicējs neievēro noteikumus, pašvaldībai ir tiesības novērst radīto kaitējumu par saviem līdzekļiem, pieprasot zaudējumu segšanu darbu veicējam.

Aicinām iedzīvotājus būt vērīgiem, ja  uz  pašvaldības ceļiem notiek kokmateriālu kravu pārvadāšana vai tiek veikta krautuvju izveide ceļu malā, kā arī, ja pamana smago tehniku strādājam mežā. Par konstatēto lūgums vērsties pie pagastu saimniecības pārziņiem vai apvienības pārvaldes ceļu būvtehniķa, lai novērstu iespējamos pārkāpumus un uzturētu pašvaldības ceļus kārtībā.

Rēzeknes novada apvienību pārvalžu atbildīgo darbinieku kontakti:

Dricānu apvienības pārvalde

Modris Zalužinskis, ceļu būvtehniķis tālr. 26511150, e-pasts  modris.zaluzinskis@rezeknesnovads.lv

Kaunatas apvienības pārvalde

Daivis Rudzgailis, ceļu būvtehniķis    tālr. 22403080, e-pasts daivis.rudzgailis@kaunata.lv

Maltas apvienības pārvalde

Rihards Litke, ceļu būvtehniķis tālr. 26620385, e-pasts rihards.litke@malta.lv

Nautrēnu apvienības pārvalde

Viktors Glinskis, ceļu būvtehniķis      tālr. 28346911, e-pasts viktors.glinskis@rezeknesnovads.lv

Viļānu apvienības pārvalde

Rūdolfs Kroičs, vietnieks saimnieciskajos jautājumos tālr. 29357314, e-pasts rudolfs.kroics@vilani.lv

Sagatavoja Viktors Glinskis, Nautrēnu apvienības pārvaldes ceļu būvtehniķis

Click to listen highlighted text!