Nodarbību cikls “Izproti sava bērna atkarības! Kā izmainīt domāšanu un uzvedību par atkarībām?”

Programmas mērķis ir sniegt vecākiem papildus zināšanas, kā saprast bērnu pārejas vecumā, kad tas kļūst par pusaudzi, sniedzot vecākiem informāciju par jauniešu attīstību, dažādu atkarību lomu tajā un vecāku ietekmi, kontroles robežām un iespējām.
Nodarbību cikls ietver sešas nodarbības: teorētiskas nodarbības, praktiskus vingrinājumus, ikdienas situāciju analīzes.
Programmas aktivitātes paredzētas šādos virzienos: izglītojošas lekcijas un diskusijas vecākiem, informācijas nodrošināšana par atkarībām un to profilaksi. Programma veicinās izpratni un attīstīs prasmes vecākiem sekmīgāk palīdzēt saviem bērniem iekļauties vienaudžu grupā, nepielietojot agresīvu uzvedību, pārvaldīt savu uzvedību, emocijas bez apreibinošo vielu lietošanas, ikdienā sadalīt savu laiku starp mācībām, brīvo laiku un laiku pie datora, palīdzēt izprast smēķēšanas kaitīgumu, pārtraukt smēķēšanu un nostiprināt veselīgu dzīvesveidu.
Programma nostiprinās vecāku prasmes attīstīt jauniešu pašvērtējumu un spēju pretoties vienaudžu spiedienam, kā arī attīstīt dzīves prasmes un noraidošu attieksmi pret dažādām atkarībām. Turklāt aktivizēs vecāku centienus radīt arī atbilstošu vidi, lai jaunieši izvēlētos pilnvērtīgu un no atkarībām brīvu dzīvesveidu.
Programmu izstrādāja: Ilze Kuhaļska, Silvija Pranča, Ilona Žabo.
1. nodarbība Iepazīšanās  
Mērķis: Veidot savstarpēju uzticēšanos un gūt ieskatu grupas kopējā pieredzē un motivācijā apgūt programmu
Uzdevumi:
1) savstarpēji iepazīties un veidot uzticības pilnas attiecības grupā
2) apzināt dalībnieku vajadzības un mērķus
3) izstrādāt darba kārtību un/vai grupas noteikumus
Nodarbības ilgums- 3 akadēmiskās stundas (3x45 min.)
Aktivitātes: iepazīšanās, darbs grupās, diskusija
2. nodarbība Bērni un modernās tehnoloģijas 
Mērķis: iepazīstināt vecākus ar atkarību draudiem, ko rada modernās tehnoloģijas
Uzdevumi:
1) sniegt vecākiem informāciju par modernajām atkarībām
2) palīdzēt vecākiem izprast iemeslus, kā rodas mūsdienu atkarības
3) dot vecākiem padomus, kā mazināt bērnu atkarību no modernajām tehnoloģijām
Nodarbības ilgums: 3 akadēmiskās stundas (3x45 min.)
Aktivitātes: diskusija, lekcija, prezentācija
3. nodarbība Kā palīdzēt savam bērnam nekļūt atkarīgam 
Mērķis: veidot izpratni par stratēģijām, kuras īstenojot, vecāki var ietekmēt savu bērnu izvēli
Uzdevumi:
1) gūt izpratni par iemesliem, kāpēc bērni pamēģina dažādas atkarību izraisošas vielas
2) sniegt padomus vecākiem, kā viņi var palīdzēt saviem bērniem nekļūt atkarīgiem
3) iedrošināt vecākus, ka pusaudža periods ir tikai īslaicīgs posms dzīvē, kuram iziet cauri ikviens vecāks
Nodarbības ilgums: 3 akadēmiskās stundas (3x45 min.)
Aktivitātes: diskusija, grupu darbs, atgriezeniskās saites veidošana
4. nodarbība Cik svarīgi prast iemācīt pusaudzim pateikt „nē”  
Mērķis: pilnveidot vecāku kompetences konfliktsituāciju un izvēles situāciju risināšanā
Uzdevumi:
1) meklēt risinājumus kā mācīt pusaudžiem atteikties no atkarībām un mācīties izprast personīgo atbildību par pieņemtajiem lēmumiem.
2)veicināt vecāku kognitīvās un novērošanas prasmes
3) sniegt padomus vecākiem
Nodarbības ilgums: 3 akadēmiskās stundas (3x45 min.)
Aktivitātes: lekcija, darbs grupās, situāciju modelēšana un risināšana, praktiskais uzdevums
5. nodarbība Kā runāt ar pusaudzi, lai sadzirdētu
Mērķis: : iepazīstināt vecākus ar komunikācijas barjerām, sniegt padomus saskarsmes optimizācijai
Uzdevumi:
1)mācīties izprast, kādā veidā cilvēki mēdz izdarīt psiholoģisku spiedienu,
2)veicināt izpratni par personīgās atbildības nozīmi lēmumu pieņemšanā,
3)sniegt vecākiem metodes, lai palīdzētu viņiem izmainīt domāšanu un uzvedību konfliktsituācijās.
Nodarbības ilgums: 3 akadēmiskās stundas ( 3x45 min.)
Aktivitātes: lekcija, darbs grupās, situāciju modelēšana, diskusija
 
6. nodarbība Skats atpakaļ, skats nākotnē
Mērķis: veidot atgriezenisko saiti par notikušajām nodarbībām un izvirzīt mērķus nākotnei
Uzdevumi:
1) diskutēt par nākotnes scenārijiem
2) izvērtēt nodarbībās gūtās informācijas aktualitāti un lietderību
Nodarbības ilgums: 3 akadēmiskās stundas (3x45 min.)
Aktivitātes: darbs grupās, atgriezeniskās saites veidošana
Projekts: „Apskāviens nākotnei”
Nr. 2014-1-LV01-KA104-000218
erasmus_mini (355 x 202)

Click to listen highlighted text!