Noslēdzies jaunatnes iniciatīvas projekts “Video nodarbību organizēšana Rēzeknes novadā”

30.01.2023

PuMPuRS

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) ietvaros biedrība “LOBS” īstenoto jaunatnes iniciatīvas projektu “Video nodarbību organizēšana Rēzeknes novadā”.
Projekta mērķis bija veicināt jauniešu motivāciju un uzņēmību ar neformālās izglītības metodēm un rīkiem kā video nodarbības, kas palīdzēs pilnveidoties, palielināt vēlmi turpināt mācības izglītības iestādē, attīstīs dzīvē nepieciešamās prasmes.
Projekta ietvaros tika organizētas praktiskās video nodarbības Rēzeknes novadā dzīvojošajiem jauniešiem no 5. līdz 12. klasei, kuriem ir iespēja apmeklē Kaunatas pagasta jauniešu centru “Buras”, Mākoņkalna jauniešu centru “Strops”, Maltas bērnu un jauniešu centru un Bērzgales jauniešu centru “Baterija”. Video nodarbības tika organizētas laika posmā no 1. septembra līdz 30. novembrim.
Video nodarbībās jaunieši iepazinās ar video tehnisko aprīkojumu, darbojās ar to praktiski un kopā ar nodarbību vadītāju Jāni Jurčenko, jaunieši darba gaitā mācījās apgūt tādas prasmes, kā prasmes tiekties uz mērķi, kritiskās domāšanas prasmes un saskarsmes prasmes. Projekta “Video nodarbību organizēšana Rēzeknes novadā” ideja ir izmantot video filmēšanas aprīkojumu kā vienu no veidiem jauniešu piesaistei apgūt ne tikai video filmēšanas pamatus, filmēšanas laukuma anatomiju, gaismas novietojumu laukumā vai skaņas ierakstu, bet savstarpēji komunicēt un, izmantojot neformālās izglītības metodes, attīstīt dažādas prasmes, kā: komunikācijas prasmes, zināšanas kā pieņemt lēmumus, risināt problēmas un mobilizēt apkārtējo vidi, prasmes sevi identificēt no atšķirīgas vides, prasmes izvēlēties un pielietos katrai sociālajai situācijai piemērotas metodes un tehnikas, prasmes mācīties mūža garumā, prasme respektēt indivīdu, sociālo grupu, kopienu kultūras vērtības un unikalitāti. u.c.”
Projekta “Video nodarbību organizēšana Rēzeknes novadā” viens no svarīgākajiem uzdevumiem bija nodrošināt tādu jauniešu iesaisti, kuri atbilst Metodoloģiskajam vadlīnijām darbam projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (8.3.4.0./16/I/002). Projektā tika iesaistīti PMP riska grupas izglītojamie, kuri atbilst riska grupai: sociālās vides un veselības riski, ar mācībām/ skolas vidi saistītie riski, ekonomiskie riski, ar ģimeni saistītie riski. Kopumā projekta aktivitātēs tika iesaistīts vairāk jauniešu, kā sākotnēji tika plānots, no tiem 39% iesaistīto jauniešu atbilsts PMP riska grupas izglītojamajiem.
Aicinām ieskatīties arī video, kurā atspoguļotas video nodarbības visos, projektā iesaistītajos, jauniešu centros.
“Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts (PuMPuRS).
Projekta vadītāja
Ingūna Semule

Click to listen highlighted text!