Noslēdzies jaunatnes iniciatīvu projektu konkurss

14.12.2018

Jauniešiem

No 2018. gada 26. septembra līdz 25. oktobrim Rēzeknes novada pašvaldība aicināja jauniešu organizācijas, biedrības vai nodibinājumus iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus atklātajam projektu konkursam “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (PMP) riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”.
Projektu mērķa grupa – skolēni ar risku nepabeigt skolu, viņu mācību motivācijas palielināšana un aktīvas līdzdalības veicināšana ikdienas dzīvē.
Projektu konkurss notika Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” Nr. 8.3.4.0/16/I/001 jeb “PuMPuRS” ietvaros. Konkursa ietvaros biedrības katra iegūs 4600 eiro savas projekta idejas īstenošanai.
Konkursa mērķi:

  • Palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.
  • Iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

Izvērtējot un precizējot divus iesniegtos projektu pieteikumus, tika apstiprinātas abu ideju realizācijas:
• Dricānu pagasta biedrības “LOBS” projekts “Tehniskās video jaunrades nodarbību organizēšana Dricānu vidusskolas un Nautrēnu vidusskolas PMP riska grupas izglītojamiem” ar mērķi organizēt Dricānu vidusskolas un Nautrēnu vidusskolas 5.-12.klašu PMP izglītojamiem video tehniskās jaunrades nodarbības, palielinot jauniešu motivāciju turpināt mācības un aktīvi līdzdarboties ikdienas dzīvē gan mācību iestādē, gan jauniešu centros.
• Biedrības “EDEDE” projekts “Personības pilnveidošana caur aktivitāšu blokiem” ar mērķi iepazīstināt izglītojamos, t.s.PMP riska grupas jauniešus, ar dažādām profesijām un motivējot tos turpināt izglītību, saistīt to nākotni ar kādu no iepazītajām profesijām.
Nākamais atklātais projektu konkurss “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” norisināsies 2019. gada pavasarī, kad jauniešu biedrībām, organizācijām un nodibinājumiem atkal būs iespēja ņemt dalību projektu konkursā, lai īstenotu idejas par to, kā motivēt jauniešu darboties un nepamest mācības.
Jānis Šaudiņš,
Rēzeknes novada pašvaldības jaunatnes lietu speciālists
 

Click to listen highlighted text!