Noslēgusies pirmā sabiedriskā apspriešana, plānojuma izstrāde tiek turpināta

Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 1.0 redakcijas un Vides pārskata projekta publiskā apspriešana notika laika posmā no 2020. gada 14. februāra līdz 16. martam. Ar materiāliem elektroniskā veidā iedzīvotāji varēja iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv, sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”. Savukārt izdruku formātā – Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas telpās (Atbrīvošanas alejā 95a- 17) un 25 Rēzeknes novada pagastu pārvaldēs.
Lai nodrošinātu efektīvu sabiedrības līdzdalību Teritorijas plānojuma 1.0 redakcijas apspriešanā, tika organizētas piecas sanāksmes visās četrās pagastu apvienībās un Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas zālē. Sapulcēs kopumā piedalījās 103 cilvēki, tajās tika aplūkotas veiktās izmaiņas pagastu apvienību teritorijās un novada teritorijā kopumā, akcentēta informācija par jauno ciemu izveidi. Iedzīvotāji varēja uzdot jautājumus un diskutēt ar teritorijas plānojuma izstrādātājiem.
Rakstveida priekšlikumi un iesniegumi tika pieņemti Rēzeknes novada pašvaldībā, Rēzeknes novada pagastu pārvaldēs, kā arī publiskās apspriešanas sanāksmju laikā. Tika nodrošināta iespēja iesniegumus un priekšlikumus sūtīt attālināti – augšupielādējot valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā vai sūtot elektroniski uz Rēzeknes novada pašvaldības oficiālo e-pastu. Interesentiem tika nodrošināta iespēja saņemt individuālas konsultācijas. Apspriešanas ietvaros kopumā saņemti 28 iesniegumi un priekšlikumi no fiziskām un juridiskām personām.
Iesaistītajām institūcijām, kas sniedza nosacījumus teritorijas plānojuma izstrādei, kā arī kaimiņu pašvaldībām, tika lūgti atzinumi par publiskajai apspriešanai iesniegtajiem plānošanas dokumentiem. Kopumā tika saņemti 26 atzinumi.
Sanāksmēs izteiktie viedokļi fiksēti protokolā, fizisko un juridisko personu iesniegumi un institūciju sniegtie atzinumi apkopoti tabulā, kas tiks izskatīti darba grupā Teritorijas plānojuma 1.0 redakcijas un Vides pārskata projekta pilnveidotās redakcijas izstrādes laikā.
Tatjana Kārkliniece,
Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja
Lēmums par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 1.0 redakcijas un Vides pārskata projekta pilnveidošanu
Ziņojums par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 1.0 redakcijas un Vides pārskata projekta publiskās apspriešanas rezultātiem
Publiskās apspriešanas sanāksmju protokoli un dalībnieku reģistrācijas lapas

Click to listen highlighted text!