Noteiktam personu lokam ir iespēja saņemt pabalstu krīzes situācijā

20.04.2020

Sociālais dienests

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma grozījumi nosaka, ka laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību, un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām, pašvaldība piešķir ģimenei (personai), kura ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, pabalstu krīzes situācijā.
Valdība lēmusi, ka krīzes pabalsta saņēmējam papildus tiks piešķirti 50 eiro par katru aprūpējamo bērnu līdz 18 gadu vecumam. Šo summu apmaksās valsts.
Pašvaldība neizmaksās vai samazinās par attiecīgo daļu pabalstu krīzes situācijā par laikposmu, kad personai atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam ir piešķirts dīkstāves pabalsts.
Pašvaldība piešķirs pabalstu krīzes situācijā, pamatojoties uz ārkārtējo situāciju, ja ģimene (persona) atbilst, piemēram, kādam no šādiem kritērijiem:
1) ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (piemēram persona ir piespiedu bezalgas atvaļinājumā, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet tai nepienākas bezdarbnieka pabalsts vai bezdarbnieka pabalsta saņemšanas laiks ir beidzies, pašnodarbinātas personas, kurām nepienākas dīkstāves pabalsts, vai uz uzņēmuma līguma, vai uz cita veida līguma pamata nodarbinātas personas – pakalpojumu sniedzēji, kas zaudējuši ienākumu avotu, galvenais ģimenes pelnītājs zaudējis darbu vai ienākumus no īpašuma ārvalstīs, u.c.);
2) ģimenei (personai) ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no COVID-19 skartajām valstīm/šobrīd jebkuras citas valsts (piemēram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildus mājoklim, viesnīcai, transportam, u.c.);
3) ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu.
Lai varētu pretendēt uz krīzes pabalstu:
1) Iesniedz argumentētu iesniegumu Sociālajam dienestam, kurā atspoguļots pamatojums, ka krīze radusies sakarā ar izsludināto ārkārtējo situāciju;
2) Pievieno dokumentus , piemēram, darba uzteikumu, rīkojumu par bezalgas atvaļinājuma piešķiršanu, vai citu dokumentu kopijas, kas būs pierādījumi lēmuma pieņemšanai.
Iesniegumus var iesniegt:
elektroniski sūtot uz e-pasta adresi socialaisdienests@rezeknesnovads.lv vai pa pastu;
iesniegumus var atstāt pagasta pārvaldē speciāli izveidotā pastkastītē.
Ar Sociālā dienesta speciālistiem aicinām konsultēties ar e–pasta starpniecību vai zvanot uz speciālistu kontakttālruņiem:
 
Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta KONTAKTINFORMĀCIJA
 

Nr.p.k. Pagasta
pārvaldes
Sociālā darbinieka
Vārds, uzvārds
 
Darba tālruņa Nr.
 
Darba mobilais kabinetā

Administrācija  

 

 

1.

Vadītājas vietniece Inta Greivule-Loca

64607176

26531970

2.

Darbinieks ģimenēm ar bērniem Zita Bautre

64607184

26531497

3.

Darbs ar pilngadīgām personām Rita Žurzdina

64607184

26531497

4.

Darbs ar senioriem un personām ar funkcionāliem traucējumiem Sanita Tauriņa

64607176

26531970

5.

Asistenta pakalpojums Liene Skudra

64607176

26531970

Pagastu pārvaldes  

 

 

1.

Audriņu Solvita Razgale

64628241

28322181

  Ārija Skromule

 

25772281

2.

Bērzgales Natālija Platpīre

 

22020507

  Alla Dervinika

 

28666449

3.

Čornajas Inta Vegileja

64637599

26343406

Marina Daniloviča

64637599

26343406

4.

Dricānu Ilze Tutāne
Inga Plaunova

 

22011671

5.

Feimaņu Svetlana Kvasova
Anita Safonova

 

25703186

29289623

6.

Gaigalavas Angelīna Spridzāne

64644537

26119105

7.

Griškānu Svetlana Sprukte

64640507

20223719

Silvija Slūka

64640507

20223719

8.

Ilzeskalna Nellija Pujate

64644583

 

9.

Kantinieku Janīna Kirillova
Inese Zdanovska

64640635

20284142

10.

Kaunatas Ingus Trūlis

 

26562755

11.

Lendžu Andrejs Kasparāns

64644734

 

12.

Lūznavas Jekaterina Bondarenko
Anita Adejanova

64607423

25561503

13.

Mākoņkalna Ināra Samuša

 

26373100

14.

Maltas Iveta Novika

64631336

29289623

Anita Safonova

64631336

 

Svetlana Kvasova

64631336

25703186

15.

Nagļu Biruta Ieviņa
Angelīna Spridzāne

 

20243232

26119105

16.

Nautrēnu Raivo Petrovs

64628806

28307447

17.

Ozolaines Jekaterina Bondarenko

64640690

25561503

Anita Adejanova

64640690

25561503

18.

Ozolmuižas Ārija Skromule

 

25772281

  Solvita Razgale  

28322181

19.

Pušas Svetlana Kvasova
Iveta Novika
 

25703186

29289623

20.

Rikavas Biruta Ieviņa

64607083

 

21.

Sakstagala Inese Zdanovska
Janīna Kirillova

64640566

 

22.

Silmalas Vera Laškova

64644842

26449650

Ināra Poļakova

64644834

26449650

Tatjana Īlena

64644842

26449650

Valentīna Krasutina

64644842

26449650

23.

Stoļerovas Silvija Slūka
Svetlana Sprukte

64644193

64644193

 

24.

Stružānu Inga Plaunova
Ilze Tutāne

 

20024335

25.

Vērēmu Alla Dervinika
Natālija Platpīre

28666449

Click to listen highlighted text!