Par pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas cenrāža apstiprināšanu iestādes “Viļānu apvienības pārvalde” pagastos

2018. gada 1. jūlijā stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”. Noteikumi nosaka publiskai personai piederoša vai piekrītoša zemesgabala vai tā daļas iznomāšanas kārtību un tās izņēmumus, nomas maksas aprēķināšanas kartību, kā arī atsevišķus nomas tipveida līgumā iekļaujamos nosacījumus.

Noteikumu 30.4. apakšpunkts nosaka, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals šo noteikumu 29.5., 29.6., 29.7., 29.8., 29.9. un 29.10. apakšpunktā minētajā gadījumā, nomas maksu nosaka atbilstoši Ministru kabineta, pašvaldības domes, citas atvasinātas publiskas personas vai kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja apstiprinātam nomas pakalpojumu maksas cenrādim, kas noteikts, ņemot vērā neatkarīga vērtētāja noteikto tirgus nomas maksu, (bet tā nedrīkst būt mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto, t.i., 28 EUR).

Ņemot vērā Viļānu apvienības pārvaldes pagastos esošo iznomājamo zemes gabalu kvalitāti, zemes gabalu platības, izvietojumu, apgrūtinājumus, u.c. faktorus, atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” trešās daļas nosacījumiem, cenu aptaujas rezultātā tika veikts neatkarīgs sertificēta vērtētāja vērtējums, nosakot  pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo lauksaimniecības zemes nomas maksu Viļānu apvienības pārvaldes pagastos.

2022. gada 22. aprīlī Rēzeknes novada pašvaldības iestādē “Viļānu apvienības pārvaldē” tika saņemts 2022. gada 22. aprīļa sabiedrības SIA “VCG ekspertu grupa”, reģ. Nr.LV40003554692, juridiskā adrese: Kr.Barona iela 31, Rīga, LV – 1011, vērtējums “Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes “Viļānu pagastu apvienība” struktūrvienību teritorijā tirgus nomas maksas noteikšanu”.

 2021. gada 19. maijā Rēzeknes novada dome apstiprināja pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas cenrādi  Viļānu apvienības pārvaldes pagastos (1 ha/gadā, bez PVN):

Apstiprināt pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas cenrādi  Viļānu apvienības pārvaldes struktūrvienību pagastos (1 ha/gadā)

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība Zemes nomas maksa
1. Lauksaimniecības zemes nomas maksa Dekšāres pagastā Par 1 ha gadā 112,64 EUR
2. Lauksaimniecības zemes nomas maksa Sokolku pagastā Par 1 ha gadā 87,98 EUR
3. Lauksaimniecības zemes nomas maksa Viļānu pagastā Par 1 ha gadā 107,93 EUR

Ņemot vērā iznomājamo zemesgabalu raksturojošos parametrus, piemērot nomas maksu koriģējošo koeficientu procentos:

  • starpgabalu zeme -25%,
  • nekopta, purvaina zeme  -35%.

PVN un Nekustamā īpašuma nodoklis nav iekļauts zemes nomas maksā.

Zemes nomas pakalpojuma maksas cenrādis ir spēkā 6 (sešus) gadus un piemērojams Viļānu apvienības struktūrvienību pagastos, cenrādis stājas spēkā un ir piemērojams ar domes lēmuma pieņemšanas datumu.

Click to listen highlighted text!