Par Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta darbu 2014.gada piecos mēnešos

09.07.2014

Sociālais dienests

2014.gadā piecos mēnešos Sociālās palīdzības pabalstiem Rēzeknes novadā izlietoti 551 080 euro.
Trūcīgas personas/ģimenes statuss izvērtēts un noteikts 4990 personām. Tieši trūcīgo iedzīvotāju pamatvajadzību nodrošināšanai izlietoti vislielākie līdzekļi – 529 575 euro (GMI pabalsts, dzīvokļa pabalsts, apbedīšanas pabalsts, pabalsts īres un komunālo maksājumu apmaksai sociālajos dzīvokļos). No visiem pabalstos izlietotajiem līdzekļiem 71% tika novirzīti pabalstam garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošināšanai, kas ir viens no noteiktajiem pabalstiem, kura obligāta izmaksa noteikta Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. GMI pabalsta saņēmēji bija 2698 personas.
Dzīvokļa pabalsta izmaksas sastādīja 14% no kopējās pabalstiem izmaksātās summas un saņēmēju skaitā bija 2580 personas.
Dienests sniedz palīdzību arī pilngadību sasniegušajiem bērniem bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās. Ikmēneša pabalsts bērniem bāreņiem, kuri sekmīgi mācās vispārizglītojošās izglītības iestādēs, profesionāli tehniskajās vidusskolās un augstākajās mācību iestādēs, izmaksāts 49 personām.
Lai nodrošinātu bez vecāku gādības palikušajiem bērniem vai bērniem bāreņiem ģimenisku vidi, dienests izmanto 15 audžuģimeņu pakalpojumus. Audžuģimenēs dzīvo 26 novada bērni, kuru bioloģiskajās ģimenēs tika konstatēti bērna attīstībai nepiemēroti apstākļi. Audžuģimenēm ik mēnesi tika izmaksāts pabalsts audžubērna uzturam un apģērba iegādei, kā arī vienreizējais pabalsts, ievietojot bērnu audžuģimenē.
Gada pirmajos piecos mēnešos pabalstu jaundzimušā aprūpei saņēmušas 117 mūsu novada ģimenes.
Sociālajā dienestā tiek veikts regulārs darbs ar augsta riska ģimenēm, kurās vecāki nepietiekoši rūpējas un atstāj novārtā savus bērnus. Šajās ģimenēs netiek nodrošinātas bērna pamatvajadzības, emocionālais atbalsts, starp ģimenes locekļiem vērojams sociālo prasmju trūkums. Sociālie darbinieki strādā pie tā, lai vecāki būtu atbildīgi par savu bērnu audzināšanu, izaugsmi un attīstību, lai bērni veidotos par pilnvērtīgām personībām, pietiekoši saņemtu vecāku mīlestību, gādību un uzmanību, būtu motivēti mācīties, radoši pavadītu savu brīvo laiku. Strādājot ar riska ģimenēm ikdienā, sociālie darbinieki veic rūpīgu, iejūtīgu un profesionālu sociālās korekcijas darbu, izstrādājot katrai ģimenei individuālu ģimenes/personas atveseļošanas programmu, sastādot sociālās rehabilitācijas plānus un slēdzot sadarbības līgumus. Tas ir ilgstošs sociālais darbs, kas ne vienmēr vainagojas ar pozitīviem rezultātiem. Biežāk tie ir nelieli panākumi un pozitīvas izmaiņas.
Regulāri tiek sniegti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi – psihologa pakalpojumi. Tos ir iespējams saņemt dzīvesvietā.
Bez pabalstu izmaksas Sociālais dienests apmaksā pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās (Strūžānu veco ļaužu pansionāts, Viļānu SAC sociālās gultas, Maltas SAC, Dagdas SAC, Rēzeknes pilsētas SAC”).
Dienests piedāvājis arī iespēju stāties rindā dažādu valsts sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai. 18 novada iedzīvotāji izmantojuši sociālās rehabilitācijas pakalpojumus par valsts budžeta līdzekļiem. Rindā uz pakalpojumu ir uzņemtas 29 personas ar funkcionālajiem traucējumiem.
Gadījumos, kad personas stāvoklis ļauj uzturēties savā dzīves vietā, dienests nodrošina aprūpes mājās pakalpojumu. Aprūpētāja pakalpojumi tika nodrošināti 95 pensijas vecuma personām un pilngadīgām personām ar invaliditāti. Aprūpes mājās pabalsts izmaksāts 89 pensijas vecuma personām.
Rēzeknes novada pašvaldības Sociālais dienests nodrošina novada iedzīvotājiem arī asistenta pakalpojumu. Šobrīd 75 personas ir nodrošinātas ar asistenta pakalpojumu.
Rēzeknes novada pašvaldības Sociālajā dienestā strādā 39 sociālie darbinieki un psihologs. Sociālajiem darbiniekiem ir augstākā izglītība sociālajā darbā. Lai pilnveidotu savu profesionalitāti, Sociālā dienesta vadītāja un sociālie darbinieki apmeklēja seminārus, konferences un kursus par dažādām tēmām, piemēram, darbs ar individuālu sociālo gadījumu: metodes un tehnika, psihosociālais darbs ar nepilnām ģimenēm, uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmas izstrāde un realizācija pašvaldībā. Visi sociālie darbinieki un psihologs piedalās supervīzijās. Tiek apgūta arī citu Latvijas novadu Sociālo dienestu pieredze: pieredzes apmaiņā profesionāļi ir bijuši Dobeles novadā, Tukuma novadā, Balvos, Jelgavas novadā, Rojas novadā. Ļoti vērtīgs bija pieredzes apmaiņas brauciens uz Norvēģiju. Sociālā darba speciālistiem bija iespēja iepazīties ar sociālā darba, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas īpatnībām Norvēģijā, apmeklēt institūcijas, komunicēt ar kolēģiem.
Sociālā dienesta speciālisti piedalās dažādu institūciju pārstāvju (Rēzeknes novada Izglītības pārvalde, novada Bāriņtiesas, Sociālais dienests, Valsts probācijas dienests, Valsts Rēzeknes iecirkņa policijas pārstāvji, bērnu tiesību aizsardzības speciālistu) sanāksmēs, kuru mērķis bija veidot starpinstitucionālās sadarbības modeli, lai kvalitatīvi risinātu sociāla rakstura problēmas, kas skar bērnus.
 
 
Silvija Strankale
Rēzeknes novada Sociālā dienesta vadītāja
 
 

Click to listen highlighted text!