Finanšu komitejas sēde (14.12.2023.)

Publicēts: 11.12.2023

Atjaunots: 15.01.2024

RĒZEKNES NOVADA DOMES
FINANŠU KOMITEJAS
DARBA KĀRTĪBA
2023. gada 14. decembrī
(Rēzeknē, plkst. 10.50)

 1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2023. gada 21. decembra saistošo noteikumu Nr.15 “Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2023. gada 6. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 1 „Rēzeknes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu.
 2. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2023. gada 21. decembra saistošo noteikumu Nr. 18 „Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2023. gada 6. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2023. gadam”” izdošanu.
 3. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības iestādes - Centrālās pārvaldes – nolikumā.
 4. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2023. gada 20. aprīļa noteikumos Nr. 15 „Dokumentu un arhīva pārvaldības kārtība Rēzeknes novada pašvaldībā”.
 5. Par grozījumiem 2023. gada 16. novembra lēmumā Nr. 1294 “Par Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu klasificēto amatu sarakstu 2024. gadam apstiprināšanu”.
 6. Par sabiedrisko siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā.
 7. Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā.
 8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Vagaļu s.”, Čornajas pagastā, pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
 9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Īvas”, Kaunatas pagastā, pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
 10. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Pļova”, Kaunatas pagastā, pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
 11. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Slejas”, Kaunatas pagastā, pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
 12. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma, kas atrodas “1”-3, Tūmužos, Vērēmu pagastā, pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
 13. Par pašvaldības nekustamā īpašuma, kas atrodas Pilskalna ielā 1, Pušā, Pušas pagastā pārdošanu atkārtotā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
 14. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “(..)”, Nautrēnu pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 15. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “(..)”, Ozolaines pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 16. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “(..)”, Stoļerovas pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 17. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “(..)”, Stoļerovas pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 18. Par nekustamā īpašuma Miera ielā (..), Strūžānos, Stružānu pagastā, telpu nomas tiesību izsoli saimnieciskai darbībai.
 19. Par dzīvokļu īpašumu reģistrāciju zemesgrāmatā.
 20. Par piekrišanu nekustamā īpašuma iegūšanai S.E. īpašumā Griškānu pagastā.
 21. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Rēzeknes ielā (..), Viļānos, telpas daļas iznomāšanu.
 22. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Bērzgales pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 23. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Sakstagala pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 24. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Sakstagala pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 25. Par nekustamā īpašuma ”(..)”, Vērēmu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 26. Par nekustamā īpašuma ”(..)”, Vērēmu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 27. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas “1” – (..), Tūmužos, Vērēmu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 28. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Celtnieku ielā (..), Viļānos, Rēzeknes novadā, nosacītas cenas apstiprināšanu.
 29. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Mehanizatoru ielā (..), Viļānos, Rēzeknes novadā, nosacītas cenas apstiprināšanu.
 30. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Rēzeknes ielā (..), Viļānos, Rēzeknes novadā, nosacītas cenas apstiprināšanu.
 31. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Lendžu pagastā, nodošanu atsavināšanai Lendžu pagasta zemnieku saimniecībai "Žubītes".
 32. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas “Liesmas” –(..), Rogovka, Nautrēnu pagastā, nodošanu atsavināšanai V.U.
 33. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Ozolaines pagastā, nodošanu atsavināšanai V.L.
 34. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Miera ielā (..), Strūžānos, Stružānu pagastā, nodošanu atsavināšanai M.S.
 35. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Miera iela (..), Strūžānos, Stružānu pagastā, nodošanu atsavināšanai A.S.
 36. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Parka iela (..), Strūžānos, Stružānu pagastā, nodošanu atsavināšanai A.B.
 37. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Smilšu ielā (..), Strūžānos, Stružānu pagastā, nodošanu atsavināšanai A.S.
 38. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Ezeru ielā (..), Sondori, Vērēmu pagastā, nodošanu atsavināšanai V.C.
 39. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Celtnieku ielā (..), Viļānos, nodošanu atsavināšanai V.K.
 40. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Ceriņu ielā (..), Viļānos, nodošanu atsavināšanai A.O.
 41. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Ziedu ielā (..), Viļānos, nodošanu atsavināšanai N.K.M.
 42. Par pakalpojuma maksas apstiprināšanu Nautrēnu apvienības pārvaldē.
 43. Par samaksas samazināšanu V.C. par īpašumā piešķirto zemi Silmalas pagastā.
 44. Par medību tiesību nodošanu mednieku biedrībai "(..)", Feimaņu pagastā.
 45. Par medību platību tiesību nodošanu, grozījumiem 2021.gada 15.jūnija medību tiesību līgumā Nr. RNP/2021/8.18/409 ar mednieku biedrību „Maltas cauna” Maltas pagastā.
 46. Par papildus būvdarbu finansēšanu ERAF projektā Nr. 9.3.1.1/18/I/030 “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Rēzeknes novada pašvaldības Viļānu apvienībā”.
 47. Par siltumapgādes tarifa aprēķinu Dricānu pagasta Dricānu ciemā "Avoti 1".
Click to listen highlighted text!