Finanšu komitejas sēde (23.03.2023.)

Publicēts: 20.03.2023

Atjaunots: 29.03.2023

RĒZEKNES NOVADA DOMES
FINANŠU KOMITEJAS
DARBA KĀRTĪBA
2023. gada 23. martā
(Rēzeknē, plkst. 12.00)

 1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2023.gada 6.aprīļa saistošo noteikumu Nr.1 „Rēzeknes novada pašvaldības nolikums” izdošanu.
 2. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2023.gada 6. aprīļa saistošo noteikumu Nr.2 „Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2023.gadam” izdošanu.
 3. Par Rēzeknes novada domes Finanšu komitejas nolikuma izdošanu.
 4. Par Rēzeknes novada pašvaldības iestādes Ētikas komisijas paraugnolikuma izdošanu.
 5. Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības iestādes – Centrālās pārvaldes – nolikumā.
 6. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2023.gada 6.aprīļa noteikumu Nr.7 „Rēzeknes novada pašvaldības darba reglaments” izdošanu.
 7. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2023.gada 6.aprīļa noteikumu Nr.8 „Rēzeknes novada pašvaldības Ētikas kodekss” izdošanu.
 8. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2023.gada 6.aprīļa noteikumu Nr.9 „Par korupcijas risku izvērtēšanu un pretkorupcijas pasākumu plāniem Rēzeknes novada pašvaldībā” izdošanu.
 9. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2023.gada 6.aprīļa noteikumu Nr.10 „Kārtība, kādā darbinieks ziņo par iespējamiem pārkāpumiem un koruptīvām darbībām un kādā veidā rīkojas dāvanu/kukuļa piedāvāšanas gadījumā” izdošanu.
 10. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2023.gada 6.aprīļa noteikumu Nr.11 „Kārtība, kādā valsts amatpersona paziņo par savu atrašanos interešu konflikta situācijā un kārtība, kādā interešu konflikta situācijā esošās valsts amatpersonas funkcijas nodod izpildei citai valsts amatpersonai” izdošanu.
 11. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2023.gada 6.aprīļa noteikumu Nr.12 „Kārtība amatu savienošanas atļaujas iesniegumu iesniegšanai, izvērtēšanai un amatu savienošanas atļauju izsniegšanai” izdošanu.
 12. Par Rēzeknes novada pašvaldības kapitālsabiedrību SIA "Viļānu siltums", SIA "Viļānu namsaimnieks", SIA "Strūžānu siltums" un SIA "Maltas dzīvokļu - komunālās saimniecības uzņēmums" reorganizācijas procesa uzsākšanu.
 13. Par Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja deleģēšanu pieredzes apmaiņas vizītei Somijā.
 14. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2023.gada 19.janvāra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu - apvienību pārvalžu - amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu” 2.pielikumā „Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas apvienības pārvalde” amatu un mēnešalgu saraksts”.
 15. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2023.gada 19.janvāra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldības iestādes – Kultūras un tūrisma pārvalde – amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu” 1.pielikumā „Kultūras un tūrisma pārvaldes amatu un mēnešalgu saraksts”.
 16. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2023.gada 19.janvāra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu - apvienību pārvalžu - amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu” 4.pielikumā „Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas apvienības pārvalde” amatu un mēnešalgu saraksts”.
 17. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2023.gada 19.janvāra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu - apvienību pārvalžu - amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu” 3.pielikumā „Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu apvienības pārvalde” amatu un mēnešalgu saraksts”.
 18. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2023.gada 19.janvāra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu - apvienību pārvalžu - amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu” 5.pielikumā „Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Viļānu apvienības pārvalde” amatu un mēnešalgu saraksts”.
 19. Par pašvaldības kustamās mantas - vieglā pasažieru transportlīdzekļa SUZUKI GRAND VITARA pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
 20. Par pašvaldības nekustamā īpašuma, kas atrodas Lidicas iela 17, Audriņos, Audriņu pagastā pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
 21. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Sīnozis”, Griškānu pagastā, pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
 22. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Krasta Līči”, Ilzeskalna pagastā, pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
 23. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Vītollejas”, Vērēmu pagastā, pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
 24. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Latgalīte 1”, Čornajas pagastā, pārdošanu atkārtotā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
 25. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Latgale 3”, Čornajas pagastā, pārdošanu atkārtotā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
 26. Par nekustamā īpašuma “Centrs”, Dekšāres pagastā, Rēzeknes novadā, telpu Nr.33, 34 nomas tiesību izsoli saimnieciskās darbības veikšanai.
 27. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “(..)’’, Silmalas pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 28. Par piekrišanu nekustamā īpašuma iegūšanai O.H. īpašumā Ozolaines pagastā.
 29. Par dzīvokļu īpašumu reģistrāciju zemesgrāmatā.
 30. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Bērzgales pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 31. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Bērzgales pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 32. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Nautrēnu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 33. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Nautrēnu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 34. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Nautrēnu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 35. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Nautrēnu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 36. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Kantinieku pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 37. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Stoļerovas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 38. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Dricānu pagastā, nodošanu atsavināšanai I.R.
 39. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Dekšāres pagasts, Rēzeknes novads, nodošanu atsavināšanai V.Z.
 40. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Dricānu pagastā, nodošanu atsavināšanai I.V.
 41. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Ilzeskalna pagastā, nodošanu atsavināšanai A.P.
 42. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Kalnu ielā (..), Maltā, Maltas pagastā, nodošanu atsavināšanai M.A.
 43. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Nautrēnu pagastā, nodošanu atsavināšanā G.R.
 44. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Nautrēnu pagastā, nodošanu atsavināšanai A.P.
 45. Par nekustamā īpašuma, kas atrodas Ziedu ielā (..), Viļāni, Rēzeknes novads, nodošanu atsavināšanai S.K. un G.K.
 46. Par medību tiesību nodošanu un medību tiesību līguma noslēgšanu ar mednieku biedrību "Mežinieks", Lūznavas pagastā.
 47. Par līdzdalību ES Atveseļošanās fonda projektā Nr.3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/033 “Vides pieejamības veicināšana cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, valsts pakalpojumu sniegšanai pašvaldības ēkas telpās”.
 48. Informatīvais ziņojums par SIA "Strūžānu siltums" paveikto 2022.gadā.
Click to listen highlighted text!