Finanšu komitejas sēde (23.11.2023.)

Publicēts: 21.11.2023

Atjaunots: 28.11.2023

RĒZEKNES NOVADA DOMES
FINANŠU KOMITEJAS
ĀRKĀRTAS SĒDES
DARBA KĀRTĪBA
2023. gada 23. novembrī
(Rēzeknē, plkst. 10.50)

 1. Par atlīdzību pašvaldības izpilddirektoram un pašvaldības izpilddirektora vietniekam.
 2. Par maksas noteikšanu par paraksta apliecināšanu saistībā ar paraksta vākšanu par likumprojektu vai Latvijas Republikas Satversmes grozījumu projektu.
 3. Par projekta “Publiskās ārtelpas attīstība Rēzeknes novada Ančupānu kartodromā” apstiprināšanu.
 4. Par kustamās mantas – lauksaimniecības zemes tīrīšanas rezultātā sagatavoto materiālu – koku zaru un izcirsto krūmu nodošanu atsavināšanai, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli Kaunatas apvienības pārvaldē.
 5. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Nākotnes iela 7-2, Dekšārēs, Dekšāres pagastā pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
 6. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Nākotnes iela 7-9, Dekšārēs, Dekšāres pagastā pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
 7. Par pašvaldības nekustamā īpašuma, kas atrodas 1. maija 30A, Maltā, Maltas pagastā, pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
 8. Par pašvaldības dzīvokļa īpašumu, kas atrodas Parka ielā 1 – 4, Strūžānos, Stružānu pagastā, pārdošanu atkārtotā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
 9. Par pašvaldības dzīvokļa īpašumu, kas atrodas Parka ielā 1 – 8, Strūžānos, Stružānu pagastā, pārdošanu atkārtotā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
 10. Par pašvaldības dzīvokļa īpašumu, kas atrodas Miera ielā 1 – 41, Strūžānos, Stružānu pagastā, pārdošanu atkārtotā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
 11. Par pašvaldības dzīvokļa īpašumu, kas atrodas Parka ielā 3 – 4, Strūžānos, Stružānu pagastā, pārdošanu atkārtotā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
 12. Par pašvaldības dzīvokļa īpašumu, kas atrodas Parka ielā 3 – 8, Strūžānos, Stružānu pagastā, pārdošanu atkārtotā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
 13. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Dārzu iela 19-3, Viļānos, pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
 14. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Latgales iela 3-18, Viļānos, pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
 15. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Brūklenīte”, Ozolaines pagastā, pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
 16. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Dzeguze”, Ozolaines pagastā, pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
 17. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Kamenes”, Ozolaines pagastā, pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
 18. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Meža mola”, Ozolaines pagastā, pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
 19. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Sūnas”, Ozolaines pagastā, pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
 20. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “(..)”, Dricānu pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 21. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “(..)”, Dricānu pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 22. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “(..)”, Dricānu pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 23. Par pašvaldības nedzīvojamo telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai ”Latvijas Sarkanais Krusts”, Čornajas pagastā.
 24. Par piekrišanu nekustamā īpašuma iegūšanai M.A. īpašumā Ozolaines pagastā.
 25. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Mediķu ielā (..), Veczosnā, Lūznavas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 26. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Parka ielā (..), Lūznavā, Lūznavas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 27. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Kalnu ielā (..), Maltā, Maltas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 28. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Sokolku pagastā, Rēzeknes novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 29. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Viļānu pagastā, Rēzeknes novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 30. Par nekustamā īpašuma, kas atrodas Upes ielā (..), Stoļerovā, Stoļerovas pagastā nodošanu atsavināšanai A.B.
 31. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Raiņa ielā (..), Viļānos, nodošanu atsavināšanai T.K.
 32. Par samaksas samazināšanu R.R. par īpašumā piešķirto zemi Pušas pagastā.
 33. Par atteikumu iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7886 002 0330, 7886 002 **** N.K. Sakstagalā pagastā.
 34. Par medību platību tiesību nodošanu, grozījumiem 2023. gada 6. janvāra medību tiesību līgumā Nr. RNP/2023/8.18/7 ar mednieku biedrību „Draugs 1” Mākoņkalna pagastā.
 35. Par dalību projektā “ECOSight”.
Click to listen highlighted text!