Finanšu komitejas sēde (25.01.2024.)

Publicēts: 23.01.2024

Atjaunots: 06.02.2024

RĒZEKNES NOVADA DOMES
FINANŠU KOMITEJAS
DARBA KĀRTĪBA
2024. gada 25. janvārī
(Rēzeknē, plkst. 10.20)

 1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2024. gada 1. februāra saistošo noteikumu Nr. 21 „Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2024.gadam” izdošanu.
 2. Par grozījumiem nolikumā „Par atlīdzību Rēzeknes novada pašvaldībā”.
 3. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2023. gada 21. septembra lēmumā Nr.1040 “Par Viļānu Mūzikas un mākslas skolas interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu cenrāžu apstiprināšanu 2023./2024. mācību gadam”.
 4. Par grozījumiem 2023. gada 16. novembra lēmumā Nr.1294 “Par Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu klasificēto amatu sarakstu 2024. gadam apstiprināšanu”.
 5. Par mantisko ieguldījumu pašvaldības SIA "Rēzeknes novada komunālserviss" pamatkapitāla palielināšanai.
 6. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “(..)”, Čornajas pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 7. Par pašvaldības kustamās mantas – lauksaimniecības zemes tīrīšanas rezultātā sagatavoto materiālu – koku zaru un izcirsto krūmu mutiskas izsoles atzīšanu par nenotikušu Kaunatas apvienības pārvaldē.
 8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Mežmola”, Ozolaines pagastā, pārdošanu atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
 9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Pļova”, Silmalas pagastā, pārdošanu atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
 10. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Kraujas”, Lendžu pagastā, pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
 11. Par dzīvokļu īpašumu reģistrāciju zemesgrāmatā.
 12. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas “Birztalas”- (..), Dricānos, Dricānu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 13. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Griškānu pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu.
 14. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Kantinieku pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 15. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Maltas pagastā nosacītās cenas noteikšanu.
 16. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Ozolaines pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu (SK).
 17. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Miera ielā (..), Strūžānos, Stružānu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 18. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Miera ielā (..), Strūžānos, Stružānu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 19. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Parka iela (..), Strūžānos, Stružānu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 20. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Smilšu ielā (..), Strūžānos, Stružānu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 21. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Ezeru ielā (..), Sondoros, Vērēmu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 22. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Audriņu pagastā, nodošanu atsavināšanai J.V.
 23. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Dricānu pagastā, nodošanu atsavināšanai D.S.
 24. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Dricānu pagastā, nodošanu atsavināšanai A.E.
 25. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Dricānu pagastā, nodošanu atsavināšanai A.E.
 26. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas “Birztalas”- (..) , Dricānos, Dricānu pagastā, nodošanu atsavināšanai A.M.
 27. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Nautrēnu pagastā, nodošanu atsavināšanai R.R.
 28. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas “Liesmas” –(..), Rogovka, Nautrēnu pagastā, nodošanu atsavināšanai V.K.
 29. Par nekustamā īpašuma, kas atrodas ‘’(..)’’, Ozolaines pagastā, nodošanu atsavināšanai A.A.
 30. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Silmalas pagastā, nodošanu atsavināšanai A.T.
 31. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Silmalas pagastā, nodošanu atsavināšanai A.T.
 32. Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no Viļānu apvienības pārvaldes bilances un nodošanu metāllūžņos.
 33. Par ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu un izcenojumu apstiprināšanu XXV Starptautiskā masku tradīciju festivāla dalībniekiem.
 34. Par samaksas samazināšanu I.A. par īpašumā piešķirto zemi Ozolaines pagastā.
 35. Par medību platību tiesību nodošanu, grozījumiem 2021. gada 16. februāra medību tiesību līgumā Nr. 8.18/90 ar mednieku un makšķernieku biedrību „Silmalnieki” Silmalas pagastā.
 36. Viļānu vidusskolas skolas padomes priekšsēdētājas iesnieguma izskatīšana.
Click to listen highlighted text!