Finanšu komitejas sēde (26.01.2023.)

Publicēts: 23.01.2023

Atjaunots: 30.01.2023

RĒZEKNES NOVADA DOMES
FINANŠU KOMITEJAS
DARBA KĀRTĪBA
2023. gada 26. janvārī
(Rēzeknē, plkst. 10.00)

1. Par Rēzeknes novada pašvaldības iestādes "Rēzeknes novada speciālā pamatskola" grāmatvedības uzskaites centralizāciju Rēzeknes novada pašvaldības grāmatvedības uzskaitē.
2. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajai Čornajas pagasta padomes priekšsēdētājai I.J.
3. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajam Dekšāres pagasta padomes priekšsēdētājam J.B.
4. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajam Ilzeskalna pagasta padomes priekšsēdētājam J.G.
5. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajam Kantinieku pagasta padomes priekšsēdētājam J.P.
6. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajam Lendžu pagasta padomes priekšsēdētājam V.B.
7. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajam Miglinieku pagasta padomes priekšsēdētājam, pēc apvienošanas Nautrēnu pagasta padomes priekšsēdētāja vietniekam, P.L.
8. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajam Pušas pagasta padomes priekšsēdētājam J.M.
9. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajam Silmalas pagasta padomes priekšsēdētājam E.G.
10. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajai Sokolku pagasta padomes priekšsēdētājai L.V.
11. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajam Stoļerovas pagasta padomes priekšsēdētājam P.B.
12. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajam Verēmu pagasta padomes priekšsēdētājam V.B.
13. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajai Verēmu pagasta padomes priekšsēdētājai J.S.
14. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajai Viļānu novada domes priekšsēdētājai J.I.
15. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajam Viļānu pagasta padomes un Viļānu novada pašvaldības priekšsēdētājam A.P.
16. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Īvas”, Audriņu pagastā, pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
17. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Līvāniete” Gaigalavas pagastā pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
18. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Pļaviņas”, Kantinieku pagastā, pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
19. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Aizvējiņi”, Silmalas pagastā, pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
20. Par dzīvokļu īpašumu reģistrāciju zemesgrāmatā.
21. Par telpu daļas nomas maksas apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldībā, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne.
22. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Nākotnes ielā (..), Dekšāres, Dekšāres pagasts, Rēzeknes novadā, nosacītas cenas apstiprināšanu.
23. Par nekustamā īpašuma, kas atrodas Rāznas iela (..), Kaunatā, Kaunatas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
24. Par nekustamā īpašuma “(..)", Ozolmuižas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
25. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Jaunatnes iela (..), Puša, Pušas pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu.
26. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Parka ielā (..), Vecružinā, Silmalas pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu.
27. Par nekustamā īpašuma ”(..)”, Vērēmu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
28. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Brīvības ielā (..), Viļānos, Rēzeknes novadā, nosacītas cenas apstiprināšanu.
29. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Celtnieku iela (..), Viļānos, Rēzeknes novadā, nosacītas cenas apstiprināšanu.
30. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Mehanizatoru ielā (..), Viļānos, nosacītās cenas apstiprināšanu.
31. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Raiņa iela (..), Viļānos, Rēzeknes novadā, nosacītas cenas apstiprināšanu.
32. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Dekšāres pagasts, Rēzeknes novads, nodošanu atsavināšanai V.S.
33. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Meža iela (..), Gaigalava, Gaigalavas pagastā nodošanu atsavināšanai M.L.
34. Par dzīvokļa īpašuma Meža iela (..), Gaigalava, Gaigalavas pagastā nodošanu atsavināšanai L.R.
35. Par nekustamā īpašuma, kas atrodas 1.maija ielā (..), Malta, Maltas pagastā, nodošanu atsavināšanai M.L.
36. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Nautrēnu pagastā, nodošanu atsavināšanai R.K.
37. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Sakstagala pagastā nodošanu atsavināšanai M.S.
38. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Stružānu pagastā, nodošanu atsavināšanai A.G.
39. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Mehanizatoru ielā (..), Viļānos, nodošanu atsavināšanai K.B.
40. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Mehanizatoru ielā (..), Viļānos, nodošanu atsavināšanai T.M.
41. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Mehanizatoru ielā (..), Viļānos, nodošanu atsavināšanai J.S.
42. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Ziedu ielā (..), Viļānos, nodošanu atsavināšanai T.S.
43. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 008 0202 Dricānu pagastā, nomas tiesību izsoli.
44. Par pašvaldībai piekritīgās neapbūvētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7878 004 0288 nomas tiesību izsoli Ozolmuižas pagastā.
45. Par pašvaldībai piekritīgo neapbūvēto zemes vienību nomas tiesību mutisko izsoli Audriņu pagastā.
46. Par pašvaldībai piekritīgo neapbūvēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7866 002 0211, 7866 004 0100, 7866 005 0075, 7866 005 0087 nomas tiesību mutisko izsoli Lendžu pagastā.
47. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7842 003 **** un 7842 003 **** iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar ZS “Aleksejs & Ko”, Audriņu pagastā.
48. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7842 003 **** un 7842 003 **** iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar V.V. Audriņu pagastā.
49. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 004 **** iznomāšanu un zemes nomas līguma noslēgšanu ar zemnieku saimniecību “Jaunliepu mājas”, Dricānu pagastā.
50. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 008 **** iznomāšanu un zemes nomas līguma noslēgšanu ar G.M. Dricānu pagastā.
51. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 008 **** iznomāšanu un zemes nomas līguma noslēgšanu ar SIA “ Vilards AGRO” Dricānu pagastā.
52. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7894 002 **** iznomāšanu un zemes nomas līguma noslēgšanu ar A.P. Strūžānu pagastā.
53. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7894 002 **** iznomāšanu un zemes nomas līguma noslēgšanu ar V.R. Strūžānu pagastā.
54. Par 2011.gada 17.novembra zemes nomas līguma Nr. Nr.8-8.1/1551 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līgumu izteikšanu jaunā redakcijā.
55. Par 2012.gada 1.jūnija zemes nomas līguma Nr. 8-7.1/864 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līgumu izteikšanu jaunā redakcijā.
56. Par 2012.gada 1.jūnija zemes nomas līguma Nr. 8-7.1/865 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līgumu izteikšanu jaunā redakcijā.
57. Par 2012.gada 1.jūnija zemes nomas līguma Nr.8-7.1/877 darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līgumu izteikšanu jaunā redakcijā.

Click to listen highlighted text!