Finanšu komitejas sēde (28.12.2023.)

Publicēts: 28.12.2023

Atjaunots: 09.01.2024

RĒZEKNES NOVADA DOMES
FINANŠU KOMITEJAS
DARBA KĀRTĪBA
2023. gada 28. decembrī
(Rēzeknē, plkst. 10.45)

 1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2024.gada 4.janvāra noteikumu Nr.20 „Par iepirkumu organizēšanu un iepirkumu komisiju darbību Rēzeknes novada pašvaldībā” izdošanu.
 2. Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas sastāvā.
 3. Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāvā.
 4. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Mežmola”, Ozolaines pagastā, mutiskās izsoles atzīšanu par nenotikušu.
 5. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Pļova”, Silmalas pagastā, mutiskās izsoles atzīšanu par nenotikušu.
 6. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas “Birztalas”- (..) , Dricānos, Dricānu pagastā, nodošanu atsavināšanai B.K.
 7. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Griškānu pagastā, nodošanu atsavināšanai I.S.
 8. Par nekustamā īpašuma, kas atrodas Upes ielā (..), Stoļerovas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 9. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Celtnieku ielā (..), Viļānos, nodošanu atsavināšanai L.B.
 10. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Latgales ielā (..), Viļānos, nodošanu atsavināšanai A.K.
 11. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Celtnieku ielā (..), Viļānos, atsavināšanas procedūras izbeigšanu.
 12. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Zamostjes ielā (..), Maltā, Maltas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
 13. Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no Nautrēnu apvienības pārvaldes bilances.
 14. Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Sociālajā dienestā.
 15. Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Sociālajā dienestā (Pilcenē).
 16. Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā “Vecružina”.
 17. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2023. gada 12. septembra lēmumā “Par Viļānu Mūzikas un mākslas skolas interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu cenrāžu apstiprināšanu 2023./2024. mācību gadam”.
 18. Par rūpnieciskās komerczvejas slēgto izsoļu protokolu apstiprināšanu.
 19. Par medību tiesību nodošanu mednieku biedrībai "Staltbriedis" Sakstagala pagastā.
 20. Par 2019.gada 18.jūlija medību tiesību nodošanas līguma Nr.8.18/612 grozījumiem, līguma darbības termiņa pagarināšanu ar mednieku biedrību "Staltbriedis" Kantinieku pagastā.
 21. Par grozījumiem 2023.gada 16.novembra lēmumā Nr.1294 “Par Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu klasificēto amatu sarakstu 2024.gadam apstiprināšanu”.
Click to listen highlighted text!