Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu komitejas sēde (23.03.2023.)

Publicēts: 20.03.2023

Atjaunots: 29.03.2023

RĒZEKNES NOVADA DOMES
SOCIĀLO UN VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS JAUTĀJUMU
KOMITEJAS DARBA KĀRTĪBA
2023. gada 23. martā
(Rēzeknē, plkst. 11.00)

 1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2023.gada 6.aprīļa saistošo noteikumu Nr.1 „Rēzeknes novada pašvaldības nolikums” izdošanu.
 2. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2023.gada 6. aprīļa saistošo noteikumu Nr.2 „Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2023.gadam” izdošanu.
 3. Par Rēzeknes novada domes Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu komitejas nolikuma izdošanu.
 4. Par Rēzeknes novada pašvaldības iestādes Ētikas komisijas paraugnolikuma izdošanu.
 5. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2023.gada 6.aprīļa noteikumu Nr.7 „Rēzeknes novada pašvaldības darba reglaments” izdošanu.
 6. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2023.gada 6.aprīļa noteikumu Nr.8 „Rēzeknes novada pašvaldības Ētikas kodekss” izdošanu.
 7. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2023.gada 6.aprīļa noteikumu Nr.9 „Par korupcijas risku izvērtēšanu un pretkorupcijas pasākumu plāniem Rēzeknes novada pašvaldībā” izdošanu.
 8. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2023.gada 6.aprīļa noteikumu Nr.10 „Kārtība, kādā darbinieks ziņo par iespējamiem pārkāpumiem un koruptīvām darbībām un kādā veidā rīkojas dāvanu/kukuļa piedāvāšanas gadījumā” izdošanu.
 9. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2023.gada 6.aprīļa noteikumu Nr.11 „Kārtība, kādā valsts amatpersona paziņo par savu atrašanos interešu konflikta situācijā un kārtība, kādā interešu konflikta situācijā esošās valsts amatpersonas funkcijas nodod izpildei citai valsts amatpersonai” izdošanu.
 10. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2023.gada 6.aprīļa noteikumu Nr.12 „Kārtība amatu savienošanas atļaujas iesniegumu iesniegšanai, izvērtēšanai un amatu savienošanas atļauju izsniegšanai” izdošanu.
 11. Par informācijas sniegšanas kārtību par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā un dzīvokļu īri.
 12. Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā "Vecružina".
 13. Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu J.Š. Viļānos.
 14. Informatīvais ziņojums par atbalstu Rēzeknes pilsētas un novada pensionāru apvienībai.
 15. Informatīvais ziņojums par Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrības “Dzīvības koks” aicinājumu.
Click to listen highlighted text!