Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēde (09.03.2023.)

Publicēts: 06.03.2023

Atjaunots: 14.03.2023

RĒZEKNES NOVADA DOMES
TAUTSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS JAUTĀJUMU
KOMITEJAS DARBA KĀRTĪBA
2023. gada 9. martā
(Rēzeknē, plkst. 9.20)

1. Par izpilddirektora darba novērtēšanu.
2. Par izpilddirektora vietnieka darba novērtēšanu.
3. Par lēmuma pieņemšanu autoceļa V735 Stabulnieki-Sīļukalns-Varakļāni bezatlīdzības nodošanai pašvaldībai un izmaiņām Ceļu autoceļu reģistrā.
4. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2009. gada 29. decembra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldībai piekrītošajām apbūvētām un neapbūvētām zemes vienībām, valstij piekritīgajām apbūvētajām un neapbūvētajām zemes vienībām un zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai” pielikuma sarakstā Nr. 22 Silmalas pagastā”.
5. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2012.gada 19.jūlija lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām nekustamā īpašuma tiesiskā valdījumā esošām zemes vienībām un ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Feimaņu pagastā”.
6. Par īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 002 0306 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un zemes vienības sadali Ozolaines pagastā.
7. Par īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7888 007 0304, 7888 002 0377 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un zemes vienību apvienošanu Silmalas pagastā.
8. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7876 006 0233, 7876 004 0017 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Ozolaines pagastā.
9. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7846 003 0374, 7846 003 0375 Čornajas pagastā.
10. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7850 008 0182 Dricānu pagastā.
11. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7888 007 0279 un 7888 002 0180 Silmalas pagastā.
12. Par ceļa servitūta nodibināšanu pašvaldībai piekritīgajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7876 002 **** ar S.B. Ozolaines pagastā.
13. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “(..)” un “(..)”, Audriņu pagastā.
14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam "(..)", Feimaņu pagastā.
15. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “(..)”, Lūznavas pagastā.
16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “(..)”, Mākoņkalna pagastā.
17. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “(..)” Nautrēnu pagastā.
18. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam SIA “Daugavieši 8” Silmalas pagastā.
19. Par SIA “ASKO AS” izsniegtās derīgo izrakteņu atļaujas Nr. 5 atcelšanu smilts- grants derīgo izrakteņu atradnē Ismeri- Lipuški.

Click to listen highlighted text!