Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēde (13.04.2023.)

Publicēts: 11.04.2023

Atjaunots: 17.04.2023

RĒZEKNES NOVADA DOMES
TAUTSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS JAUTĀJUMU
KOMITEJAS DARBA KĀRTĪBA
2023.gada 13.aprīlī
(Rēzeknē, plkst.9.30)

 1. Par Rēzeknes novada pašvaldības Arhīva nolikuma izdošanu.
 2. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2023.gada 20.aprīļa noteikumu Nr.13 „Par prasībām, pieņemot darbā jaunos darbiniekus Rēzeknes novada pašvaldībā” izdošanu.
 3. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2023.gada 20.aprīļa noteikumu Nr.14 „Par personāla atlases kārtību Rēzeknes novada pašvaldībā” izdošanu.
 4. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2023.gada 20.aprīļa noteikumu Nr.15 „Dokumentu un arhīva pārvaldības kārtība Rēzeknes novada pašvaldībā” izdošanu.
 5. Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības Ceļu fonda padomes sastāvā.
 6. Par Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada kopīgo plānošanas dokumentu gala redakcijas apstiprināšanu.
 7. Par precizējumu Rēzeknes novada domes 2023. gada 16. marta lēmumā Nr. 352 “Par lēmuma pieņemšanu autoceļa V735 Stabulnieki-Sīļukalns-Varakļāni bezatlīdzības nodošanai pašvaldībai un izmaiņām Autoceļu reģistrā”.
 8. Par Feimaņu ezera zivju tīklu limitu sadali rūpnieciskajai pašpatēriņa zvejai 2023.gadam.
 9. Par Ismeru - Žogotu ezera zivju tīklu limitu sadali rūpnieciskajai pašpatēriņa zvejai 2023.gadam.
 10. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2012.gada 21.jūnija lēmumā “Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām lietošanā esošām zemes vienībām un ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Sakstagala pagastā”.
 11. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7844 001 0122, 7844 003 0269 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Bērzgales pagastā.
 12. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 003 0259 piekritību pašvaldībai Kaunatas pagastā.
 13. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 003 0138 sadali Maltas pagastā.
 14. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7844 001 0105 Bērzgales pagastā.
 15. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7886 002 0548, 7886 007 0081 Sakstagala pagastā.
 16. Par ceļa servitūta nodibināšanu pašvaldībai piekritīgajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7850 005 **** ar J.J. Dricānu pagastā.
 17. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “(..)”, Gaigalavas pagastā.
 18. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “(..)”, Maltas pagastā.
 19. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “(..)”, Rikavas pagastā.
 20. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “(..)”, Sakstagala pagastā.
 21. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “(..)”, Sakstagala pagastā.
 22. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2011. gada 17. februāra lēmumā “Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu LZIR ar nosacījumu iekļautajām NĪVK IS reģistrētām lietošanā esošajām zemes vienībām, par kurām līdz 2010. gada 31. augustam nav iesniegts iesniegums lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu Ilzeskalna pagastā”.
 23. Par kļūdas labošanu Rēzeknes novada domes 2012. gada 15. marta lēmumā „Par zemes vienību ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Dricānu pagastā”.
Click to listen highlighted text!