Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēde (23.03.2023.)

Publicēts: 20.03.2023

Atjaunots: 29.03.2023

RĒZEKNES NOVADA DOMES
TAUTSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS JAUTĀJUMU
KOMITEJAS DARBA KĀRTĪBA
2023. gada 23. martā
(Rēzeknē, plkst. 9.40)

 1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2023.gada 6.aprīļa saistošo noteikumu Nr.1 „Rēzeknes novada pašvaldības nolikums” izdošanu.
 2. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2023.gada 6. aprīļa saistošo noteikumu Nr.2 „Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2023.gadam” izdošanu.
 3. Par Rēzeknes novada domes Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas nolikuma izdošanu.
 4. Par Rēzeknes novada pašvaldības iestādes Ētikas komisijas paraugnolikuma izdošanu.
 5. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2023.gada 6.aprīļa saistošo noteikumu Nr.3 „Par licencēto makšķerēšanu Rēzeknes novada Feimaņu pagasta teritorijā esošā Rušona ezerā (Rušonā)” izdošanu.
 6. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2023.gada 6.aprīļa noteikumu Nr.7 „Rēzeknes novada pašvaldības darba reglaments” izdošanu.
 7. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2023.gada 6.aprīļa noteikumu Nr.8 „Rēzeknes novada pašvaldības Ētikas kodekss” izdošanu.
 8. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2023.gada 6.aprīļa noteikumu Nr.9 „Par korupcijas risku izvērtēšanu un pretkorupcijas pasākumu plāniem Rēzeknes novada pašvaldībā” izdošanu.
 9. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2023.gada 6.aprīļa noteikumu Nr.10 „Kārtība, kādā darbinieks ziņo par iespējamiem pārkāpumiem un koruptīvām darbībām un kādā veidā rīkojas dāvanu/kukuļa piedāvāšanas gadījumā” izdošanu.
 10. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2023.gada 6.aprīļa noteikumu Nr.11 „Kārtība, kādā valsts amatpersona paziņo par savu atrašanos interešu konflikta situācijā un kārtība, kādā interešu konflikta situācijā esošās valsts amatpersonas funkcijas nodod izpildei citai valsts amatpersonai” izdošanu.
 11. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2023.gada 6.aprīļa noteikumu Nr.12 „Kārtība amatu savienošanas atļaujas iesniegumu iesniegšanai, izvērtēšanai un amatu savienošanas atļauju izsniegšanai” izdošanu.
 12. Par Rēzeknes novada pašvaldības kapitālsabiedrību SIA "Viļānu siltums", SIA "Viļānu namsaimnieks", SIA "Strūžānu siltums" un SIA "Maltas dzīvokļu - komunālās saimniecības uzņēmums" reorganizācijas procesa uzsākšanu.
 13. Par speciālās atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā SIA “ELRUN” Černostes ezerā.
 14. Par Ciskodu ezera zivju tīklu limitu sadali komerczvejai 2023.gadam.
 15. Par Černostes ezera zivju tīklu limitu sadali rūpnieciskai komerczvejai 2023.gadam.
 16. Par Soloja ezera zivju tīklu limitu sadali rūpnieciskajai komerczvejai 2023.gadam.
 17. Par Adamovas ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2023.gadam.
 18. Par Ciskodu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2023.gadam.
 19. Par Černostes ezera zivju tīklu limitu sadali rūpnieciskajai pašpatēriņa zvejai 2023.gadam.
 20. Par Feimaņu ezera zivju tīklu limitu sadali rūpnieciskajai pašpatēriņa zvejai 2023.gadam.
 21. Par Gaiduļu ezera zivju tīklu limitu sadali rūpnieciskajai pašpatēriņa zvejai 2023.gadam.
 22. Par Gailumu ezera zivju tīklu limitu sadali rūpnieciskajai pašpatēriņa zvejai 2023.gadam.
 23. Par Meirānu ezera zivju tīklu limitu sadali rūpnieciskajai pašpatēriņa zvejai 2023.gadam.
 24. Par Pušas ezera zivju tīklu limitu sadali rūpnieciskajai pašpatēriņa zvejai 2023.gadam.
 25. Par Saukuma ezera zivju tīklu limitu sadali rūpnieciskajai pašpatēriņa zvejai 2023.gadam.
 26. Par Sedziera ezera zivju tīklu limitu sadali rūpnieciskajai pašpatēriņa zvejai 2023.gadam.
 27. Par Sološnīku ezera zivju tīklu limitu sadali rūpnieciskajai pašpatēriņa zvejai 2023.gadam.
 28. Par Šķeņevas ezera zivju tīklu limitu sadali rūpnieciskajai pašpatēriņa zvejai 2023.gadam.
 29. Par Usvīšu ezera zivju tīklu limitu sadali rūpnieciskajai pašpatēriņa zvejai 2023.gadam.
 30. Par Vaišļu ezera zivju tīklu limitu sadali rūpnieciskajai pašpatēriņa zvejai 2023.gadam.
 31. Par Zelteņu (Sološu) ezera zivju tīklu limitu sadali rūpnieciskajai pašpatēriņa zvejai 2023.gadam.
 32. Par grozījumiem Kaunatas pagasta padomes 2008.gada 29.septembra lēmumā „Par lauku apvidus zemes piekritību un lauku apvidus zemes nodošanu zemes reformas pabeigšanai”.
 33. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2012.gada 6.septembra lēmumā “Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām nekustamā īpašuma tiesiskā valdījumā esošām zemes vienībām un ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Čornajas pagastā”.
 34. Par rezerves zemes fondā ieskaitītas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7842 005 0463 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un zemes vienību apvienošanu Audriņu pagastā.
 35. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7846 004 0230, 7846 004 0225, 7846 004 0250, 7846 004 0455, 7846 004 0151, 7846 004 0217, 7846 004 0400, 7846 003 0284, 7846 003 0224, 7846 003 0085, 7846 003 0242, 7846 001 0247 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Čornajas pagastā.
 36. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7856 002 0061, 7856 002 0151, 7856 003 0237, 7856 003 0757, 7856 003 0758, 7856 004 0267 7856 004 0375, 7856 007 0126, 7856 003 0753 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un starpgabala statusa noteikšanu Griškānu pagastā.
 37. Par rezerves zemes fondā ieskaitītas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 002 0221 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un starpgabala statusa noteikšanu Sakstagala pagastā.
 38. Par rezerves zemes fondā ieskaitītas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7896 003 0288 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un zemes vienību apvienošanu Vērēmu pagastā.
 39. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7846 004 0347, 7846 004 0444 Čornajas pagastā.
 40. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7886 005 0277, 7886 005 0112 Sakstagala pagastā.
 41. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7892 002 0298, 7892 002 0109, 7892 002 0064, 7892 002 0321, 7892 002 0297, 7892 002 0323, 7892 002 0351 Stoļerovas pagastā.
 42. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7898 001 0130 un 7898 001 0292 apvienošanu Viļānu pagastā.
 43. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 006 0060 platības sadalījuma pa zemes lietošanas veidiem precizēšanu Dricānu pagastā.
 44. Par ceļa servitūta nodibināšanu pašvaldībai piekritīgajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7878 003 **** ar Ē.R. Ozolmuižas pagastā.
 45. Par mantojamo zemes vienību apvienošanu Ozolaines pagastā.
 46. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “(..)”, Gaigalavas pagastā.
 47. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “(..)”, Vērēmu pagastā.
 48. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2013.gada 21.februāra lēmumā “Par zemes piekritību pašvaldībai Kaunatas pagastā”.
 49. Informatīvais ziņojums par Dabas lieguma "Gadrinkas ezera meži" izveidi Rēzeknes novada pašvaldības Feimaņu pagastā.
Click to listen highlighted text!