Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēde (23.11.2023.)

Publicēts: 21.11.2023

Atjaunots: 28.11.2023

RĒZEKNES NOVADA DOMES
TAUTSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS JAUTĀJUMU
KOMITEJAS ĀRKĀRTAS SĒDES
DARBA KĀRTĪBA
2023. gada 23. novembrī
(Rēzeknē, plkst. 9.20)

 1. Par atļauju Jānim Aleksānam savienot amatus.
 2. Par Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada attīstības programmas 2023.-2029. gadam Rēzeknes novada Rīcības un investīciju plāna aktualizēšanu.
 3. Par projekta “Publiskās ārtelpas attīstība Rēzeknes novada Ančupānu kartodromā” apstiprināšanu.
 4. Par rūpnieciskās zvejas limitu apjoma sadali, zvejas tiesību nomas izsoles organizēšanu, izsoles noteikumu un izsoles komisijas apstiprināšanu.
 5. Par speciālās atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā SIA “Lauku pakalpojumi”, Soloja ezerā.
 6. Par speciālās atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā SIA “Lauku pakalpojumi”, Viraudas ezerā.
 7. Par speciālās atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā IK “Normunds Brokāns”, Ilzas ezerā.
 8. Par Sedziera ezera zvejas limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2024. gadam.
 9. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2012. gada 5. jūlija lēmumā “Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām lietošanā esošām zemes vienībām un zemes vienību ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Silmalas pagastā”.
 10. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7872 007 0140, 7872 007 0145 apvienošanu un starpgabala statusa noteikšanu Mākoņkalna pagastā.
 11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam "(..)", Rikavas pagastā.
 12. Par dalību projektā “ECOSight”.
Click to listen highlighted text!